donderdag 31 mei 2012

Jaag naar het wit


Paulus, een van de meest bezielde denkers van alle eeuwen, sprak met ernst over de noodzaak om altijd voorwaarts te streven naar geestelijk leven, toen hij zei: “Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.” (Fil. 2:13,14) Voordat iemand werkelijk vooruit kan gaan, moet hij twee, door Paulus gegeven, machtige regels gehoorzamen. Ten eerste moet hij vergeten hetgeen achter hem ligt. Laat de Waarheid iedere herinnering aan onrechtvaardigheden, moeilijkheden of smarten van gisteren van het doek van het geheugen uitwissen. Het verleden is voorbij. Het tegenwoordige vloeit over van mogelijkheden. Maak u los van van het eindige gisteren en stap over in de onbegrensde grootsheid van het heden. En de tweede regel voor geestelijke vooruitgang is gehoorzamen, - te jagen naar het wit. Niets of niemand kan jou ervan weerhouden om naar het wit van het geestelijk wezen, naar Gods gelijkenis, te jagen. De kracht en macht van het onweerstaanbare goede zelf sterken jou, als je door wilt gaan om in gehoorzaamheid aan God, en vervuld van werkelijke liefde voor de mensheid naar volmaaktheid te streven.

woensdag 30 mei 2012

Juiste blik

Echte rijkdom hebben zij, die hun bezit berekenen als zijnde ideeën, die uit God, het goddelijk Gemoed voortkomen. Onzelfzuchtigheid, eerlijkheid, geduld, reinheid, oprechtheid, liefde - deze zijn de dingen die overvloed uitmaken en groter zijn dan de rijkdommen van Croesus. De juiste blik op een ding of omstandigheid moet altijd geestelijk zijn. Onze Leidster zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 492: “Voor een zuivere redenering moet men slechts één feit in gedachten houden, namelijk het geestelijk bestaan.” Dit begrijpen moet in elke fase van van ons denken en ervaring toegepast worden. Een stoffelijke maatstaf wordt soms gebruikt wanneer men de grootte van een stad of het aantal kerkleden van een kerk beoordeelt. Dit is even onjuist als iemands individueel karakter te beoordelen naar het vermogen dat hij kan gewichtheffen. Het is rechtschapenheid, Gode-gelijkenis en liefde, meer nog dan de omvang van een ledenlijst, die de belangrijkheid van een kerk bepaalt. Het is troostend en geruststellend te weten dat de betrekkelijke belangrijkheid van iedere groep Christian Scientisten evenredig is aan hun juist denken, aan het goede, dat zij volbrengen in hun streven het evangelie van Christus, Waarheid te prediken en de zieken te genezen. Door op de juiste wijze de juiste blik op onszelf en onze naasten te krijgen, kunnen wij ze allen zien van het standpunt van Geest, God.

Tijd


De mens wordt bestuurd en geleid door het goddelijk Beginsel, die geen begin van dagen kent  of lengte van jaren. De mens leeft in de eeuwigheid, niet in de tijd. Waar anders kan weerspiegeling van oneindig Leven inderdaad leven? Hij leeft in het volmaakte Leven, dat geen haast of drukte kent; dat geen besef van overbelasting heeft. God laat de mens niet haasten. Er is tijd en gelegenheid genoeg voor elk werk en deze gelegenheid vermeerdert en breidt zich meer uit naarmate wij leren elk ogenblik van de dag goed te besteden. Iemand groeit het meeste door voortdurend waar te denken en zonder ophouden te streven naar een geestelijker bewustzijn. Op blz. 128 van Wetenschap en Gezondheid zegt zij: "Van dit geestelijk begrip doordrongen, wordt het menselijk gemoed veerkrachtiger, krijgt een groter uithoudingsvermogen, komt enigszins van zichzelf los en heeft minder behoefte aan rust." Zelfs vanuit menselijk standpunt heeft iemand niet meer tijd nodig - het is de gelegenheid, die hij nodig heeft en de al-liefhebbende Vader schenkt steeds opnieuw mogelijkheden. De altijd-tegenwoordigheid van het goede brengt altijd-tegenwoordige mogelijkheid met zich. Leg het verkeerde begrip van tijd het zwijgen op door te weten dat we hier en nu leven in eeuwigheid. Deze staat van bewustzijn is de staat zoals Johannes in Openbaring zegt: 'daar geen tijd meer zal zijn."maandag 28 mei 2012

Annual Meeting 2012


Video discussion of how Christ calls us together

Christ calls us together

Dear Fellow Members and Friends,
We all have encounters in our daily lives—whether family, church, community, or just one-on-one. Are these encounters merely the result of human planning? Or can we look more deeply and see a divine impulsion behind them? Can we discern that it’s actually Christ that calls us together? That call not only pulls us together as a movement, but it also pushes us outward to acknowledge and embrace a global and denominational unity.
View a new video featuring the Board of Directors and other members from around the world sharing ideas and experiences about this Christ-calling and Church Alive.
Not surprisingly, the theme for Annual Meeting 2012 will include the spirit of Christ calling us into unity. Annual Meeting will be held on Monday, June 4, at 1 pm, both in Boston and webcast live on the Internet. While last year’s focus, Church Alive, continues this year, we’re recognizing how that focus has shown evidence of the Christ calling us to inspired activities—both in church and in the community.
Would you like to read more about the inspired activity of members across the globe? Subscribe to the Church Alive weekly newsletter—it’s free and you can sign up in less than a minute. Each Wednesday, you’ll receive a short email introducing the week’s theme and links to the new content (blogs, audio chats, videos, Church Alive Summits, and more!).
Thank you for all you are doing in response to the Christ acting in your life.
Warmly,
Nathan Talbot
Clerk of The Mother Church

zondag 27 mei 2012

Heraut


Redding op zee – met een psalm aan het roer Ocean rescue – with a Psalm at the helm
Christian Science Sentinel, 12.12.2011 Steve Berrie
Op een avond werd ik nogal laat door mijn vader gebeld. Hij zei dat mijn broer hem gebeld had en in moeilijkheden verkeerde. Hij was met een vriend in diens boot op de oceaan en de brandstof was op. Mijn vader vertelde dat hij eerst andere vrienden met een boot had gebeld, maar vanwege het late uur kon niemand nog uitvaren. Een vriend, die het vaarwater heel goed kende en in staat was in het donker door de baai naar de oceaan te navigeren, had aangeboden om te komen. De reden waarom ik als laatste was gebeld was omdat ik een antieke kleine boot van 5,5 meter heb met 45 jaar oude motoren die vaak afslaan bij lage snelheden, en de boot was nooit eerder op de oceaan geweest. Maar natuurlijk maakte ik mijn boot klaar en vertrok om mijn vader op te halen. 

Lees verder>>>

zaterdag 26 mei 2012

Next chat 29 Mei 2012


Your innate talent and ability

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 29, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast
Diane DaileyReality television shows abound showcasing people who yearn for their special “talent” to be discovered. Do you have talent? Do you feel your talent is hidden from the world? Or do you feel that you lack any special talent or ability? In this chat, we’ll discover that talent and ability are actually part of our spiritual nature -- they are gifts God has given to all of us to use and express in unique ways. 
Join this chat with Christian Science practitioner and teacher Diane Dailey, from Los Angeles, California, and learn how a greater understanding of your identity as a beloved idea of God can help you tap into your innate talent and ability.
About Diane Dailey: Diane has had a variety of employment experiences prior to her commitment to the full-time public practice of Christian Science in 1992. She lived in New York City and worked in management in a major ad agency before moving to California. Following a few years in TV series development, she established her own business, whose emphasis was consumer product development and corporate strategic planning.
Diane has been a frequent contributor to the Christian Science magazines. She became an authorized Christian Science teacher in 2000 and teaches classes on Christian Science healing in Los Angeles, where she resides.

donderdag 24 mei 2012

Binnen de Liefde

"Vader, ik dank U dat Gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat Gij mij altijd hoort” zei Christus Jezus. Niets in de gezegden van Jezus is van meer blijvende betekenis dan de natuurlijkheid en onveranderlijkheid van zijn verwantschap met God. Om het goddelijke te bereiken was er voor hem geen belemmering en was er nooit aarzeling of stelde hij voorwaarden. Hij was zich bewust van de tegenwoordigheid van God en kende geen andere zelfheid. In deze zelf-bewuste gemeenschap met God dacht hij niet aan het verleden en keek ook niet vooruit naar de toekomst. Het was het nu van het geestelijk zijn, nadrukkelijk uitgesproken in het Evangelie van Johannes: “Gelijk de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader.” Slechts door het benutten van het gebed kunnen de mensen leren de gemeenschap met God voortdurend in praktijk te brengen. In die ogenblikken van strijd, wanneer mensen twijfels voelen of zij voldoende moed kunnen opbrengen, en of het sterfelijke niet sterker zal blijken dan het geestelijke dan herinnert Mrs. Eddy ons eraan dat het gebed nooit buiten maar steeds binnen de Liefde is, die het aanhoort en beantwoordt, omdat datgene wat geeft en datgene wat ontvangt, één zijn. In Neen en Ja blz. 39 schrijft zij: “Het ware bidden is niet God om liefde vragen; het is leren lief te hebben en het gehele mensdom in één genegenheid te omvatten. Het gebed is het benutten van de liefde, waarmede Hij ons liefheeft.”

woensdag 23 mei 2012

Hoogste recht


Mrs. Eddy schrijft op blz. 368 van Wetenschap en Gezondheid: “Het grootste onrecht is niet anders dan het veronderstelde tegengestelde van het hoogste recht.” Het hoogste recht, in welke vorm ook, bestaat als een idee van God, niet erkend door de stoffelijke zin. Wanneer wij meer en meer de absolute reinheid van Beginsel, God, zien, mogen wij in onze tegenwoordige ervaring datgene verwachten, wat niet middelmatig goed is, datgene wat niet slechts een verbetering is van een volledige negatieve staat. De zogenaamde verandering kan voor de stoffelijke zin een verandering zijn van de slechtste naar de allerbeste vorm, volgens menselijk begrip, welke het bewijs geeft, dat het denken het absolute dichter heeft benaderd. Dat absolute, het koninkrijk der hemelen, is echter altijd het doel en het wordt niet bereikt door te proberen het doelpunt te verplaatsen, door te proberen volmaaktheid in overeenstemming te brengen met onvolmaaktheid. Het is een troost te weten, dat, hoe slecht de toestand fysiek, economisch of mentaal kan zijn, er genezing kan plaatshebben. Wij worden er toe aangespoord om niet tevreden te zijn met iets, dat minder is dan de volmaaktheid - om niet het doel, het koninkrijk der hemelen, aan te zien voor iets, dat minder is dan de volmaaktheid, het hoogste recht. Naarmate wij streven het beter te begrijpen en het hoge volmaakte doel voor ogen houden, wordt de menselijke weg gemakkelijker en zijn wij beter in staat in plaats van het grootste onrecht, het hoogste recht te zien.

dinsdag 22 mei 2012

Groei in genade


In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die in Wetenschap en Gezondheid wordt gegeven, komt deze passage voor (blz. 17): “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voed de hongerende gevoelens van liefde.” In een van de woordenboeken vinden wij onder meer de volgende definitie van “genade”: “De goddelijke invloed, die in het hart werkt, om het tot wedergeboorte te brengen, het te heiligen en te behoeden.” Mrs. Eddy zegt ons, hoe wij in genade kunnen groeien (W&G blz. 4): “Wat wij het meest nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, zachtmoedigheid, liefde en goede daden uitdrukking vindt.” Dit zijn dan de eigenschappen, die tot genade leiden. Geduld komt, wanneer wij de tegenwoordigheid en macht van God erkennen en voldoende in Hem vertrouwen om met een rustig vertrouwen de ontvouwing van het goede af te wachten. Wij weten hoe nutteloos het zou zijn, hoe ongeduldig wij ons ook zouden voelen, te proberen een rozenknop open te maken om de tot volledige ontwikkeling gekomen roos te voorschijn te laten komen. We moeten de natuurlijke ontwikkeling van de bloem afwachten. Wanneer we de oplossing van God verwachten en alleen op geestelijke middelen vertrouwen, dan rest ons niets dan geduldig vertrouwen te hebben in de werking van Gods onvermijdelijke wet van het goede.

maandag 21 mei 2012

Next chat 22 Mei 2012


Caring for God's creatures

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 22, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Mary Baker Eddy points out in Science and Health with Key to the Scriptures that “all of God's creatures, moving in the harmony of Science, are harmless, useful, indestructible” ( p. 514). So whether you're simply concerned for the health and well-being of a beloved pet or globally concerned about the humane and fair treatment of all creatures, you can bring your questions and concerns to this live chat where a Christian Science practitioner will share spiritual solutions.
About Evan: In 1987, Evan went into the full-time practice of Christian Science. He has written dozens of articles for The Christian Science Publishing Society and lectured for the Christian Science Board of Lectureship. He received Normal class instruction in 1994.
Evan once worked in Boston for The Mother Church as supervisor of Sunday School activities and Christian Science organizations at colleges and universities, and later as Manager of the Board of Lectureship. He lives with his wife and two children in Richland, Washington.

zondag 20 mei 2012

Heraut


Zoeken naar de juiste focus 
Looking for a perfect focus

El Heraldo de la Ciencia Cristiana, 1-2.2012
Daniel Leuschner

Ik heb de laatste drie jaar cursussen op school gevolgd over filmen. En ik heb zo enorm genoten van deze lessen dat ik serieus over de mogelijkheid denk om filmen als mijn toekomstige loopbaan te kiezen. Ik heb geleerd en leer nog steeds een heleboel feiten die ik erg interessant vind, van de gedetailleerde studie over hoe beroemde films in de cinemageschiedenis zijn gemaakt, tot hoe je de film kunt gebruiken om een speciale boodschap over te brengen.

zaterdag 19 mei 2012

Bewijs


Wanneer Mrs. Eddy over haar eigen belangrijke genezing spreekt, schrijft zij in Terugblik en Inblik, blz. 23: “De wereld was duister. De komende uren werden niet door een zonnewijzer van bloemen aangewezen. De zinnen konden geen zonsopgang of sterrenlicht voorspellen. Zo stond het, toen het ogenblik aanbrak van des harten huwelijk met een meer geestelijk bestaan. Toen de deur zich opende, was ik wachtende en wakende: en ziet, de bruidegom kwam!” Aan het eind van de passage vervolgt zij: “Ik had de zoom aangeraakt van Christian Science.” Als wij ons in gebed tot God wenden, hoe aarzelend ook, geeft dit het bewijs van de werking van Zijn-immer-tegenwoordige invloed van Zijn zelf-manifestatie, de de mist van het denkbeeldige bewustzijn optrekt met de oneindige macht van het goede. Het getuigt van Zijn bezielende tegenwoordigheid, die degene die Hem zoekt, steunt en verheft om zijn eeuwige plaats in de universele uiting van Liefde te bewijzen.

vrijdag 18 mei 2012

Volmaakt


Een Psalmdichter had gezegd (Ps. 18:33): “Het is God, die mij met kracht omgordt, en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.” De Meester leerde (Matt. 5:48): “Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. Paulus gaf een verdere uitleg (Hand. 17:): “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij”. Mrs. Eddy heeft een mentale regel, in overeenstemming met de juist aangehaalde verklaringen, onder woorden gebracht in Miscellaneous Writings, blz. 6: “Gemoed bestuurt alles. Er is geen twijfel aan, dat wij, volmaakt, in God bestaan, want de ideeën van Leven, Waarheid en Liefde moeten volmaakt zijn, en met deze fundamentele waarheid overwinnen wij ziekte, zonde en dood.” God is het Beginsel, het Gemoed, de Geest, de Ziel van de mens. In Hem heeft de mens tot in de kleinste bijzonderheid datgene wat het  oneindig zijn eigen is. De mens heeft in God een volmaakt bewustzijn; ook heeft hij een volmaakt inzicht, volmaakte intelligentie en wijsheid, alsook elk vermogen, elke eigenschap, hoedanigheid en macht, die werkelijk behoren tot de weerspiegeling door de mens van het oneindig goede.

donderdag 17 mei 2012

Samenbestaand


In het eerste hoofdstuk van Genesis over de schepping wordt duidelijk aangegeven dat de werkelijke schepping geheel geestelijk is. “God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem” (Gen. 1:27). Mrs. Eddy erkende God als de grote IK ZAL ZIJN, zoals de profeten en Christus Jezus gedaan hadden. Zij zag Hem als oneindige Geest of Gemoed. En waar zij begreep dat Hij Geest of Gemoed is, zag zij, dat Zijn schepping uit ideeën moest bestaan. Op die manier openbaarde zij de waarheid, dat, daar God oneindige Geest is, en altijd-durend, Zijn schepping bestaat uit onsterfelijke, geestelijke ideeën. Zij zag, dat het voor God, Geest, onmogelijk is iets te scheppen, dat het tegengestelde is van Hemzelf. De Waarheid van de werkelijke schepping is dat de mens en het heelal geestelijk zijn en niet stoffelijk. Dit is in tegenstelling tot het tweede hoofdstuk van Genesis, want dit scheppingsverhaal is stoffelijke schepping en daarom een mythe. Omdat God nooit een begin had, heeft ook de schepping, de werkelijke geestelijke schepping geen begin gehad. En omdat Gemoed altijd zal voortgaan om tot uitdrukking te komen en zich te manifesteren is er ook geen einde. Gods eeuwigheid - de eeuwigheid van Gemoed is een feit. Hoe staat het met de mens in deze relatie? De mens is Gods beeld, de weerspiegeling van God, de uiting of manifestatie van God. “Hij [de mens] is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën” Wetenschap en Gezondheid blz. 475. Op blz. 557 schrijft zij: “De goddelijke Wetenschap verdrijft de wolken van dwaling met het licht van Waarheid, heft de sluier op en doet zien, dat de mens nooit geboren is en nooit sterft, maar tezamen bestaat met zijn Schepper.”

woensdag 16 mei 2012

Openbaring


Het sterfelijk gemoed met zijn hypnotische suggesties, zijn pogingen om tegenwoordig kwaad te veranderen in toekomstig goed, begrijpt niet, dat het zelf onwerkelijk is en ontwaakt daarom niet uit zijn eigen begoochelingen. Mrs. Eddy legt dit uit op blz. 186 van Wetenschap en Gezondheid: “Het sterfelijk gemoed is onkundig van zichzelf, anders zou het zichzelf nooit kunnen bedriegen. Als het sterfelijk gemoed wist, hoe het beter kon zijn, zou het beter zijn. Aangezien het aan iets buiten zichzelf moet geloven, verheft het de stof als godheid ten troon. Het menselijk gemoed is van den beginne een afgodendienaar geweest en heeft altijd andere goden gehad en aan meer dan het ene Gemoed geloofd. Waar stervelingen zelfs het sterfelijk bestaan niet begrijpen, hoe onwetend moeten zij dan wel zijn omtrent het  alwetend Gemoed en Zijn scheppingen.” Toen Jakob uit zijn droom ontwaakte, was de begoocheling van God gescheiden te zijn, verbroken. De heerlijke waarheid van Gods onmiddellijke tegenwoordigheid drong plotseling tot hem door. Aan deze openbaring van de werkelijkheid sprak hij de volgende woorden (Gen. 28:16): “Gewis is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten.” Dit was een reusachtige stap van het oude mesmerisme van eigenliefde tot het bewustzijn van de alomtegenwoordigheid van de goddelijke Liefde. Op dat punt van zijn reis van de zinnen naar Ziel moet Jakob gerealiseerd hebben dat de opperste goedheid van God altijd bereikbaar is.

maandag 14 mei 2012

Onware zin

In haar boek Miscellaneous Writings herinnert Mrs. Eddy ons er aan, dat de sterren te voorschijn komen in de duisternis (blz. 340). Op blz. 276 van hetzelfde boek zegt zij: “In Christian Science zal het middernachtelijk uur altijd het bruiloftsuur zijn, totdat, ‘aldaar . . . geen nacht [zal] zijn’.” En zij voegt eraan toe: “Uit de duisternis komt de heerlijkheid van onze Heer en Zijn goddelijke Liefde wordt te midden van verdrukking gevonden. Wanneer een onware zin lijdt, komt de ware zin te voorschijn en de bruidegom verschijnt. Dan worden wij gehuwd met een reinere en hogere liefde en een zuiverder en hoger ideaal.” Er zijn vele Bijbelse verhalen, die voorbeelden zijn van het feit, dat “de ware zin te voorschijn komt” wanneer de menselijke zin schijnbaar zonder hoop is. Daniel was in een leeuwenkuil, toen hij zijn meest verbazingwekkende demonstratie gaf van de tegenwoordigheid van Liefde; de drie jonge Hebreeërs waren in een brandende oven en Christus Jezus was in een graf. Paulus die veel te verduren had van de onware zinnen, schreef aan zijn vrienden in Galatië (Gal. 6:9): “Laat ons goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.” Een geestelijke genezing in Christian Science getuigt van Zijn bezielende tegenwoordigheid, die degene, die Hem zoekt, steunt en verheft om zijn eeuwige plaats in de universele uiting van Liefde te bewijzen.

zondag 13 mei 2012

Heraut


Gods liefde waard
Worthy of God’s love
The Christian Science Journal, 11.2011
Ik denk dat alles wat wij doen in ons leven deel is van ons kerkwerk – niets is ervan gescheiden.
En dit geldt zeker voor het werk dat Christian Scientisten doen in tal van inrichtingen.
Voor ik Christian Science leerde kennen, was ik altijd actief in jeugdorganisaties en hielp ik jongeren die in moeilijkheden waren. Ongeveer in 1992, kort nadat ik begon met de studie van Christian Science, werd ik lid van een vertakking van De Moederkerk en begon gevangenissen en dergelijke instellingen te bezoeken. Ik vond dat deze Wetenschap met anderen gedeeld moest worden; en ik heb nu al zo’n twintig jaar mannen zowel als vrouwen bezocht die gevangen zaten. 
Lees meer >>>

zaterdag 12 mei 2012

Standaard


De zesde grondstelling van Christian Science, die ieder lid van de Moeder-Kerk onderschrijft, legt ons een dringende verplichting op. Het verwaarlozen van deze plicht zou ieders persoonlijke geestelijke groei belemmeren. De bekende grondstelling luidt: “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn”  (Wetenschap en Gezondheid blz. 497). Hier hebben wij de standaard, die Mrs. Eddy ingesteld heeft voor al haar Kerkleden - een standaard, waarvan zij weigerde af te wijken. De kracht en de onveranderlijkheid van Beginsel, God, waarvan wij allen afhankelijk zijn, schenken rust aan hen, die vermoeid zijn, vrede aan de door storm geteisterden, rechtvaardigheid aan de verdrukten en maken door de eeuwige wet het visioen van Jesaja waar: “Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.” (Jes. 11:9)

vrijdag 11 mei 2012

Nieuwe tong

Geestelijke ideeën, die hun oorsprong in Geest hebben, moeten aan hen, die geloven, dat zij in een stoffelijk heelal leven, wel in menselijke taal worden uitgelegd. Het stoffelijke of menselijke is niet een uit-zichzelf-bestaand iets, maar alleen een verkeerd begrip van het geestelijke en werkelijke heelal.Het geestelijke kan niet werkelijk aan het stoffelijke, het goddelijke niet aan het menselijke worden uitgelegd. Zelfs wanneer wij schijnbaar van menselijk standpunt bezig zijn het geestelijke duidelijk te maken aan het menselijk begrip, moeten wij weten, dat dit vermogen om de dingen te verklaren deel uitmaakt van de Christusmacht, zoals onderwezen en gedemonstreerd door Christus Jezus. Bij het bestuderen van Christian Science met behulp van de Bijbel en de boeken van Mrs. Eddy, moeten wij niet uit het oog verliezen, dat woorden, voor zover zij het heelal van Geest betreffen, geen goddelijke ideeën zijn, maar alleen goddelijke ideeën aanduiden. In haar boek Miscellany, blz. 238 zegt `Mrs. Eddy: “Daar God Geest is, zijn Zijn taal en Zijn bedoeling zuiver geestelijk. Onbezielde kennis van de overzettingen van de Schrift heeft weinig macht verleend om het Woord in praktijk te brengen. Daardoor werd de openbaring, ontdekking en schenking van Christian Science - de Christus-Wetenschap of  ‘nieuwe tong’, wat door Marcus werd voorspeld - een vereiste in de goddelijke ordening. Op de vlugge wieken van de geestelijke gedachte verheft de mens zich boven de letter, de wet of de moraal van het geïnspireerde Woord naar de geest van Waarheid, waardoor de Wetenschap wordt bereikt, die God demonstreert.”

donderdag 10 mei 2012

Onzelfzuchtigheid


Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 192 het volgende: “Alles wat de gedachten van de mens in het spoor van onzelfzuchtige liefde houdt, ontvangt rechtstreeks de goddelijke macht.” Onzelfzuchtigheid, op geestelijke begrijpen gebaseerd, werkt als een wet van harmonie en succes op elk gebied, waar zij wordt ingezet. De goddelijk macht versterkt elk streven en leidt, beschermt en zegent haar. Soms zijn we geneigd te zeggen: “Wat kan dat beetje denken van mij nu bijdragen tot het aantonen van geestelijk bestuur in wereldse aangelegenheden?” Niemands denken is ooit in enig opzicht onbelangrijk; en wanneer we een beetje hebben geleerd van de macht van juist denken, dat op het goddelijk Beginsel is gebaseerd, is het ieders plicht zijn denken, zoveel als in het vermogen ligt, in aller belang aan te wenden en niet alleen maar voor zichzelf. “Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel”, zegt de Apostel Jacobus. Niemand kan de draagwijdte van zijn onzelfzuchtig en universeel gebed ten volle schatten. Om ‘t even, wat het probleem moge zijn, of het de enkeling of meerderen betreft, wanneer wij onze zelfheid ter zijde schuiven en ons in nederigheid tot God wenden, zal Zijn universele wet onze gebeden leiden en besturen, zodat de gevolgen vèr reikend en van onberekenbare invloed zullen blijken.

woensdag 9 mei 2012

Geleid en behoed


In Christian Science worden de goedheid en de liefde van God verkondigd. In deze Wetenschap wordt de gedachte in staat gesteld, zich te voeden met het brood van Waarheid, tevreden in de wetenschap, dat de mens steeds in volmaaktheid wordt in stand gehouden door zijn Vader-Moeder God. In Christian Science worden de menselijke schreden op de weg van de zinnen naar Ziel afgelegd onder de beschermende wieken van Liefde; Gods engelen-gedachten zijn de hele weg met ons. Bij het aannemen en in toepassing brengen van Christian Science, waarbij wij gevoed, geleid en behoed worden door Waarheid, ontdekken wij uiteindelijk, dat ons geestelijk zelf nooit de hemel heeft verlaten, om naar de aarde te gaan, en dat onze Vader-Moeder God, het goddelijk Gemoed, ook nooit Zijn volmaakte weerspiegeling uit het oog heeft verloren. Doordat wij geestelijk open zijn voor de aantrekkingskracht van de stralende Waarheid, vinden wij de hemel hier en leren wij door demonstratie de eeuwige eenheid van God en de mens kennen.

dinsdag 8 mei 2012

Gehele mensheid


Christus Jezus maakte het duidelijk, dat hij verwachtte, dat zijn volgelingen in zijn voetstappen zouden treden en hem in zijn genezingswerken zouden nastreven. In het Evangelie van Markus 16:17 lezen wij: En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.” In Wetenschap en Gezondheid blz. 328 legt Mrs. Eddy deze tekst als volgt uit: “De belofte van Jezus geldt voor alle tijden. Had hij deze alleen aan zijn onmiddellijke volgelingen gegeven, dan zou in de Bijbeltekst ulieden [gij] en niet degenen [zij] staan. Het doel van zijn groot levenswerk strekt zich over alle eeuwen uit en omvat de gehele mensheid.” De uitdrukking “gehele mensheid” sluit iedereen in. De macht tot genezen was niet beperkt tot een klein groepje mensen, die heel lang geleden leefden. De aanwezigheid en de macht van God kunnen te allen tijde en onder alle omstandigheden bewezen worden.

maandag 7 mei 2012

Visser

De mensheid heeft geleerd op haar hoede te zijn voor mensenhanden, die uitgestoken worden, om hun voedsel te geven, omdat soms achter de drijfveren bijbedoelingen liggen voor dit geven. Alléén de goddelijke Liefde kan zulk een vrees wegnemen, gebroken harten helen en de gedachte voeden met het brood des Levens. Het is deze volmaakte Liefde, van wie het enig doel is, zegening te brengen, die de mens moet leren begrijpen en gehoorzamen als God. Mrs. Eddy was zich scherp bewust van het hongerend gevoel naar liefde van de mens. Zij heeft eens aan de Eerste Lezer deze raad gegeven (Miscellany, blz. 247): “De visjes in mijn vijvertje moeten mijn aanwezigheid gevoeld hebben, toen ik er zwijgend bij stond, want zij kwamen in een keurig rijtje aanzwemmen naar de rand, waar ik stond. Toen heb ik die lieve kleine gedachten gevoederd, die mij niet vreesden en bij mij hun voedsel zochten. God heeft u geroepen, om een visser van mensen te zijn. Niet een strenge, maar een liefdevolle blik is het, die de mensen aantrekt om uw gave te ontvangen - niet zozeer welsprekendheid, als vriendelijke overreding, die hun vrees wegneemt, want Liefde alleen voedt hen.”

zondag 6 mei 2012

Stille zachte stem

God drukt Zich uit in termen van waarheid, dat is in termen van wat Hij is; en deze uitdrukking is de mens. God is volmaakt, volkomen; daarom is de mens volmaakt, gezond. God is onbestreden Liefde, daarom drukt de mens onbeperkte liefde uit. God is Waarheid; daarom is de mens werkelijk. God is Ziel; daarom weerspiegelt de mens volmaakt bewustzijn. God is Geest, of Gemoed; daarom is de mens een geestelijk idee. Deze mens, deze geestelijke idee, deze uiteenzetting door de goddelijke Vader gegeven van Zijn eigen geïndividualiseerde natuur, ontvangt Zijn aanwijzingen als feilloze leiding. Hij hoort deze als de stille zachte stem van Waarheid, als Gods verklaring, dat de mens volmaakt is. Leiding gaat niet van de ene stoffelijke persoon naar de andere. Alleen het geestelijk bewustzijn herkent de stem van de schepper. Leiding komt van God. Mrs. Eddy is zeer beslist op dit punt. Zij waarschuwt ons: “De meningen van mensen kunnen niet de plaats innemen van Gods openbaarwording” (Miscellaneous Writings, blz. 92). Bij het oplossen van menselijke problemen hoort eenieder zelf Waarheid. Een ander kan misschien helpen om zijn bewustzijn in overeenstemming te brengen met Waarheid, maar het is zijn individueel bewustzijn, dat - wanneer het in overeenstemming is gebracht - zelf de leiding ontvangt.

zaterdag 5 mei 2012

Next chat 8 Mei 2012


The Motherhood of God

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on May 08, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Mary Trammell
In the Bible, the 91st Psalm talks about God's protective mothering by saying, “He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust.” If you've never thought of God as "Mother," this chat will help you learn how to experience more of God's mothering in your daily life. Whenever there's a need for guidance, comfort, or healing, nothing is more practical than turning to your Father-Mother God's loving care. So, bring your questions about the mothering love of God and discover how you can feel and express this motherhood in your life today.
About Mary Trammell: Mary "Trinka" Trammell is a teacher of Christian Science and a scholar of the King James Version of the Bible. She is also a member of The Christian Science Board of Directors.


vrijdag 4 mei 2012

Polish Lecture


Herald Update

Polish lecture now available: “Just what is Christian Science?”
It has been several years since any new Polish translations of articles on Christian Science have been available to the Polish-speaking field, so Marceil DeLacy graciously gave her permission for the Polish translation of the lecture that she delivered in Warsaw, Poland, last April to be posted on the Herald website. The transcript of the lecture is not available in English.
Polish is one of the languages listed on the Herald home page, under the heading Informal Translations in the right hand column. Clicking on polski (Polish) takes you to a list of links. The first link is the title in Polish of "Just what is Christian Science?"
You can also get directly to the PDF of the lecture, which you can download and print, by clicking here: 

donderdag 3 mei 2012

Message from the Clerk of the Mother-Church


Dear Members and Friends,

Hello again. From the Christian Science Board of Directors’ recent trip to Africa and from four just-concluded Church Alive Summits held in the USA, Germany, and the UK, we've seen tangible signs of the expansive thinking and activity moving our members forward with Church. We think this new video newsletter provides glimpses of this progress taking place the world over. Later this summer, you'll be able to see more complete versions of these stories, in addition to the many others already posted on the Church Alive  

Annual Meeting—on Monday, June 4, at 1:00 p.m. EDT. Hope you’ll join us on the Web if you aren’t here in Boston. The live video webcast provides front-row seats!   

Warmly,

Nathan Talbot
Clerk of The Mother Church

dinsdag 1 mei 2012

Heraut

We worden nooit in de steek gelaten.
Never left hanging

Kathleen Mangelsdorf
Christian Science Sentinel, jaargang 111, nummer 8

We kunnen altijd vertrouwen en hoop hebben. Ondanks de zorgwekkende economische vooruitzichten met dagelijkse berichten over mensen die hun baan, hun middelen van bestaan en zelfs hun huis verliezen, weten we dat de enige Voorziener in al onze noden binnen handbereik is. Onze Vader-Moeder God houdt nooit op voor ieder van ons te zorgen. 

Lees verder >>>