maandag 30 april 2012

Tempel


Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 316: “Jezus vertegenwoordigde Christus, de ware idee van God.” En verderop zegt zij: “Christus geeft de onvernietigbare mens te zien, die door Geest wordt geschapen, gevormd en bestuurd.” Het is de de ideale mens, de uitdrukking van volmaaktheid, het ware voorbeeld, waarop wij aldoor onze blik gericht moeten houden. Ons werkelijke zelf of ons individueel bewustzijn is geestelijk en volmaakt. De mens leeft, beweegt zich en is in Geest, het goddelijk Gemoed. Dit samengaan met het goddelijke kenmerkt de werkelijke mens. Verklaart niet de Schrift (1 Kor 3:16), “Weet u niet dat u een tempel van God bent en de Geest van God in uw midden woont?” Wij moeten ons bewust worden van deze eenheid als individuele uitdrukkingen van Geest, God, om een helder inzicht van onze ware individualiteit te krijgen. De werkelijke mens is de zuivere weerspiegeling van Geest, God.

zaterdag 28 april 2012

Next chat 1 Mei 2012Breaking the bonds of corruption

 Sentinel Audio Chat

Audio begins on May 01, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!

Kevin Graunke
From small towns to major cities, reports of misused funds and outright corruption in government and business are all too frequent. It's a problem that crosses national and international boundaries, baffling those assigned to stop it. Yet there is a power we can call on to help us see justice done.
In her book Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy declares: "Honesty is spiritual power. Dishonesty is human weakness, which forfeits divine help" (p. 453). In this chat, you'll discover the power of honesty based on an understanding of God, and how it can transform lives. This spiritual approach to honesty can strengthen your conviction in the power of good to prevail. Join this online chat to gain new hope for progress.
About Kevin Graunke: Kevin's early professional work in business-to-business advertising was rewarding, but he had a deepening desire to serve God and man in a much more substantial way. In 1994, he became the Christian Science Committee on Publication for Wisconsin.  A few years later, he was advertising as a practitioner in The Christian Science Journal.
After serving the Committee both at the state level for six years and in the Manager’s Office in Boston for another four, Kevin and his wife returned to Wisconsin. In 2006, he received his teaching certificate and began teaching Christian Science Primary classes.

vrijdag 27 april 2012

Heraut

Laat Christus de stormachtige economie tot rust brengen.
Ned Odegaard

Het grootste deel van mijn pensioenuitkering wordt betaald in Amerikaanse dollars, maar ik woon in Frankrijk. Tengevolge van de wisselkoers is mijn inkomen aanmerkelijk verminderd. Ik kan bidden om te begrijpen dat al mijn inkomsten van God afkomstig zijn. Is er meer dat ik kan bijdragen om het evenwicht in de internationale handel en geldomruil te herstellen? 

donderdag 26 april 2012

Ontwaken


De Meester heeft gezegd (Matth. 6:33): “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Het zoeken naar een beter begrip van God  met als doel God beter te leren kennen en Hem meer lief te hebben, brengt genezing. Wanneer wij bidden met het doel de broden en de vissen te vinden hebben wij niet begrepen wat de Meester bedoelde toen hij zei: “Al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Niet het louter opzeggen van woorden, hoe oprecht en eerlijk de bedoeling hiervan is, niet het smeken om iets stoffelijks, maar God de voornaamste plaats te geven in ons dagelijks leven is gebed. “Alleen maar vragen, dat wij God mogen liefhebben, zal ons Hem nooit doen liefhebben, maar het verlangen om beter en heiliger te zijn, dat dagelijks tot uiting komt in waakzaamheid en in het streven ons meer van het goddelijk karakter eigen te maken, zal ons hervormen en vernieuwen, totdat wij ontwaken in Zijn gelijkenis.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 4). In de volheid van dit ontwaken bestaat er geen ziekte, geen kwaad, geen gebrek.

woensdag 25 april 2012

Geestestoestand


Velen van ons zijn schijnbaar door hete vuren van allerlei beproeving gegaan, die voor angstige menselijke zin misschien de razernij van de oven van Nebukadnezar evenaarde. (Dan. 3:21,23) Het belangrijke van zulke ervaringen is niet de aard van het vuur, niet de grootte van de hitte, noch de duur van de tijd, dat het vuur brandt, maar veel meer de geestestoestand waarin de beproeving werd ondergaan en het verbeterde begrijpen van God en de mens. Afbrekende kritiek, teleurstelling in vriendschap en in familierelaties, gebrek en lichamelijk letsel zijn enkele disharmonieën, die soms de schijnbare macht van het vuur kunnen hebben. Even rustig als een boompje, dat, groeiende in een rotsspleet, uiteindelijk de rots splijt, kan het op verstandige wijze volgen van de leiding van Geest, iemand in staat stellen, te ontgroeien aan de belemmerende vormen van menselijke banden en deze te verwisselen voor banden van geestelijke liefde, mèt de daaruit voortkomende zegeningen voor allen, die er bij betrokken zijn. In Wetenschap en Gezondheid blz. 223 zegt Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.”

dinsdag 24 april 2012

Standvastig


Christian Science bevredigt het hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met goddelijke logica  bevredigt zij de eerlijke denker. De nimmer falende regel van Waarheid, samen met de tederheid van de onveranderlijke Liefde, doet vertrouwen in de plaats komen van twijfel en stelt ons in staat het goede te erkennen als het enige absolute werkelijke, en het kwade als niet-bestaande en onwerkelijke. Aangezien de mens de weerspiegeling is van God kan hij het kwaad niet zien; hij kent alleen het goede. In Wetenschap en Gezondheid blz. 261 geeft Mrs. Eddy haar volgelingen de volgende wijze raad: “Houd uw gedachte standvastig op het blijvende, het goede en het ware gericht, en naarmate uw gedachten daarvan vervuld zijn, zult u die in uw leven gaan ervaren.” Het doet er niet toe, hoe zeer de stoffelijke zinnen de kreet: ”Indien er waarlijk een God is” steunen, de geestelijke zin, gedragen door de almacht beantwoordt dit met het woord uit de Bijbel (Ps. 68:21): “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.”

maandag 23 april 2012

Goddelijk recht


In de vier en zestigste Psalm wordt ons gezegd, dat de ongerechtigen “in verborgen hoeken de oprechte … schieten”, maar hij, die juist denkt, wordt door Liefde omringd, in Liefde gehuld en in de tegenwoordigheid van Liefde kunnen verkeerde gedachten niet binnenkomen. Rechtgeaardheid komt uit God voort, werkt in Zijn tegenwoordigheid en volvoert Zijn plan. Gedachten uit Beginsel voortkomend, zijn met wijsheid en liefde bekleed; zij zijn gewapend met de geest van Christus. Waarom zouden wij toestaan, dat de spinnenwebben van het sterfelijk gemoed ons denken verduisteren? Waarom zou iemand zich laten beheersen door mentale luiheid en ledigheid en zich daardoor openstellen voor het waangeloof, dat hij het doelwit is voor het stoffelijk denken van anderen? Wanneer de Meester de zieken genas, maakte hij gebruik van zijn goddelijk recht de gedachten te denken van Gemoed en zo zag hij de mens in Gods gelijkenis, geestelijk en volmaakt, en voor zijn gezondheid afhankelijk van Gemoed, niet van de stof.

zondag 22 april 2012

Next chat 24 April 2012


Defeating jealousy

 Sentinel Audio Chat

"Jealousy is the grave of affection," wrote Mary Baker Eddy (Science and Health with Key to the Scripturesp. 68). No one wants to feel jealous, or to be the subject of someone's jealous thoughts. Jealousy can affect all kinds of relationships, from marriages, to family ties, friendships, and even in the workplace. But jealousy can also be defeated, with a spiritual response––with a genuine love and trust of others, which comes from the understanding that, as God's universal family, we can have no real rivals or enemies.
If you're struggling with jealousy, there's hope. Join this chat with Christian Science practitioner Susan Mack from Saint Louis, Missouri, and bring your questions so you can help us all find more healing, tenderness, affection, and love.
About Susan Mack: Susan Mack is a Christian Science practitioner who lives with her family in St. Louis, Missouri. She has written many articles for The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel. In addition to serving over 20 years in the practice of Christian Science, she has given many talks on that subject. An active church member, she has been an Institutional Chaplain, Reader, Sunday School teacher, soloist, and has also engaged in interfaith work.

zaterdag 21 april 2012

Kameraadschap


Geestelijke kameraadschap is nooit zelfzuchtig of veeleisend. Waar geluk gaat samen met een grote welwillendheid en met een verlangen, met allen die zegeningen, die in Geest gevonden worden gevonden, te delen. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 57: “Geluk is geestelijk, geboren uit Waarheid en Liefde. Het is onzelfzuchtig; daarom kan het niet alléén bestaan, maar eist, dat het gehele mensdom er in deelt.” Dit doel wordt bereikt door iedereen, die de geestelijke betekenis van kameraadschap zoekt, want er bestaat geen vreugde, die Geest schenkt, overtreft. De jaren worden niet geteld wanneer ware vrienden scheiden en elkaar weer ontmoeten. De weg moge lang zijn, de wind koud, de helling steil, maar deze wisselvalligheden brengen geen verandering. In onze menselijke ervaring kunnen wij geen meer blijvende vriendschap vinden dan die welke is gebaseerd op de geestelijke waarden, uitgelegd in de Bijbel en het Christian Science leerboek - die op zichzelf vrienden zijn, welke de onschatbare waarde van geestelijke kameraadschap laten zien.

vrijdag 20 april 2012

Denken


"Wat veroorzaakt mijn gedachten, het goddelijk Gemoed of het sterfelijk gemoed?” Wanneer het God is, zullen de gedachten bezield, wakker en scherpzinnig zijn, maar wanneer persoonlijke invloeden het denken bepalen, zullen gedachten onbezield, en niet actief zijn, de vooruitgang tot Geest zal worden belemmerd en het vermogen om Christus te demonstreren zal klein zijn. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Een ander kan daarin niet voorzien, maar iedereen kan voor zichzelf en aan zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen komt van God en kan niet met maten gemeten worden. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy (blz. 365) doelend op Christian Science: “Haar aard is juist denken en juist handelen, fysieke en morele harmonie; en het geheim van haar succes is hierin gelegen, dat zij voorziet in de universele behoefte aan betere gezondheid en betere mensen.” Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van trouwheid, moed, geduld en genade” behalen.

dinsdag 17 april 2012

Demonstratie


Met blijdschap erkende Christus Jezus God als de bron van zijn macht. In Joh. 14:10 lezen wij: ”De Vader die in mij blijft, die doet de werken.” In zijn gebed voor de hele mensheid verklaarde hij (Matt. 6:13): “Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.” Omdat Jezus begreep, dat de genezende macht van God is, en deze macht voor hem beschikbaar was door de geestelijke zoonschap van de mens en God, was hij in staat met onveranderlijk gezag en met succes de onuitputtelijke krachten van Liefde te gebruiken. Mrs. Eddy brengt demonstratie in verband met de Godheid of het goddelijk Beginsel, want demonstratie komt voort uit en vindt haar volmaaktheid alleen in God. In Miscellaneous Writings zegt zij (blz. 357, 358): “De goddelijke Liefde is de substantie van Christian Science, de basis van haar demonstratie, ja haar grondslag en opbouw.” Elke demonstratie in Christian Science komt uit de goddelijke Liefde voort en haar uitwerking is mededogend en Christelijk, want zij brengt harmonie en vrede aan de menselijke gedachte.

maandag 16 april 2012

Gezichtspunt


In Wetenschap en Gezondheid blz. 300 schrijft Mrs. Eddy: “De luchtspiegeling, die ons bomen en steden doet zien waar ze niet zijn, illustreert het zinsbedrog omtrent de stoffelijke mens, die niet Gods beeld kan zijn.” Belangrijk is dat ieder voor zich een beslissing moet nemen, of zijn gezichtspunt omtrent de mens het werkelijke en geestelijke is, of het stoffelijke en op mythe berustende. Zien wij een vriend, zoals hij werkelijk is, als beeld en gelijkenis van God of slechts zoals hij schijnt te zijn? Een stoffelijke opvatting van vriendschap of kameraadschap, verandert, evenals de luchtspiegeling in de woestijn, met de veranderlijke inzichten van stervelingen. Belangstelling of onverschilligheid, vertrouwen of wantrouwen, harmonie of disharmonie komen als een nooit eindigende caleidoscoop te voorschijn voor hen, die gevoelens hebben die persoonlijk en stoffelijk zijn. Maar tegenstrijdigheden verdwijnen wanneer gedachte en handeling in overeenstemming met Christus worden gehouden en wanneer men de geestelijke standaard - een volmaakte God en een volmaakte mens - de relaties tussen de mensen laat besturen.

zondag 15 april 2012

Next chat 17 April 2012


Healing division and conflict

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on April 17, 2012 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
If you're in the middle of a contentious situation at home, at work, or in the community, prayer can bring calm and open the way to resolve the differences. The harmonizing truth of God's perfect, impartial, loving government of His creation can help you realize that despite apparent conflicts, God, the only Mind, is infinite and ever-present, guiding and blessing each one. The deep reality is that each individual can understand and respond to God’s unifying wisdom and love.
About Brian Talcott: Brian Talcott became actively involved with the Christian Science church while attending the University of California, Berkeley. He received a bachelor of architecture degree from that school and a master of theology degree in biblical studies from Boston University while training to be a military chaplain. Both as a Protestant chaplain in the United States Air Force, and for over 30 years in the public practice of Christian Science, Brian has encountered most phases of human experience and its challenges, including physical illness, troubled relationships, addiction to alcohol and drugs, child abuse and domestic violence, and mental illness.
He and his wife, Nancy, have two grown daughters and live in Berkeley, California, where Brian is a Christian Science teacher and practitioner. He is also a member of the Christian Science Board of Lectureship.

zaterdag 14 april 2012

Tijd


"Ik heb er geen tijd voor” is een veelgebruikt excuus om Christian Science niet te bestuderen om betere resultaten te krijgen. Wat we nodig hebben is niet meer tijd, maar een beter en verstandiger gebruik maken van de tijd. Op blz. 595 van Wetenschap en Gezondheid omschrijft Mrs. Eddy “tijd” o.a. als: “Sterfelijke metingen; grenzen, waarbinnen alle menselijke daden, gedachten, geloofsvormen, meningen en kennis worden samengevat; de stof; dwaling.” In het licht van deze definitie beschouwd, realiseren wij, dat wij niet een groter gevoel van “grenzen” of “stof” of “dwaling” nodig hebben om meer te kunnen presteren. Wij moeten het gevoel van begrenzing uitwissen; en wij kunnen elk werk starten door elk ogenblik te leren denken in de lijn van het goede. Als iemand zijn denken meer en meer in overeenstemming brengt met de goddelijke intelligentie, zal hij ervaren, dat de mens in de eeuwigheid leeft en niet in de tijd. De mens leeft in het volmaakte Leven, dat geen haast en geen drukte kent; dat geen besef heeft van stress of overbelasting; dat zich ontvouwt in schoonheid, grootsheid en orde.

vrijdag 13 april 2012

Verruimd


Wanneer wij het goddelijke feit erkennen van Gods alomtegenwoordigheid en almacht en alles-omvattende liefde, dan is dat de kortste weg om onze schijnbare moeilijkheden te beëindigen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 428: “Het grote, geestelijke feit moet aan het licht gebracht worden, dat de mens volmaakt en onsterfelijk is, niet zal zijn.” De Psalmist zong (Ps 61:6): “Want Gij, o God! hebt mij gehoord naar mijn geloften, Gij hebt mij gegeven de erfenis van hen, die Uw Naam vrezen.” David erkende zijn tegenwoordig erfdeel, wetende, dat God altijd met hem was, en dat hij niet op Zijn komst hoefde te wachten. Dit wetenschappelijk begrijpen van de onmiddellijke tegenwoordigheid van Liefde is zo machtig, dat het voor ons zelfs de hemelpoorten opent. Dan bidden wij niet meer, dat de dingen gebeuren of voortgebracht mogen worden, maar dat ons gezichtsveld verruimd mag worden, zodat wij mogen zien wat oneindige goddelijke Liefde ons reeds geschonken heeft, en wat nu het onze is.

donderdag 12 april 2012

Gever


Christian Scientisten beweren niet, dat zij, omdat zij God erkennen als de Gever van al het goede, en omdat zij Hem als zodanig loven, de enigen zijn, die Zijn goedheid ontvangen. Zij weten heel goed, dat de goddelijke Liefde universeel en onpartijdig is, dat het goede over iedereen evenveel wordt uitgestort. Zij geloven vast, wat Christus Jezus over God verklaarde, toen hij in de Bergrede zei: “Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen,” maar zij begrijpen, dat God te erkennen als de bron van al het goede  en met overtuiging tot Hem bidden steeds meer van het goede in hun ervaring brengt. Zij zijn bereid en blij toe te geven en te verklaren, dat het goddelijk Gemoed geneest en niet de stof of een persoon, dat het de goddelijke Liefde en niet menselijke kennis is, die beschermt en verlost; en dat het Geest is en niet louter menselijke voorzorg of inspanning, die in onze noden voorziet. Kortom, Christian Scientisten geven alle eer aan God, aan Wie die rechtmatig toekomt, in plaats van aan een “gesneden beeld” of aan een zogenaamd eigen-ik, afgescheiden van God.

dinsdag 10 april 2012

Erkennen


Het erkennen van de al-macht en al-tegenwoordigheid van God komt overeen met juist bidden, zoals Christian Science dat leert. Gebed wordt gebruikt om onharmonische toestanden te voorkomen, zowel als om deze te verbeteren, want door het verheerlijken van God ervaart men harmonie. In juist gebed is geen plaats voor het verkeerde begrip, dat wij iets scheppen of iets veranderen, dat al bestaat. Integendeel, waar gebed erkent, dat Gods heelal, de mens inbegrepen, reeds volmaakt en volkomen is, en eeuwig zo blijft onder Zijn liefdevolle zorg, en Zijn bestuur. De vruchten  van zulk gebed brengen de overtuiging, die door Mrs. Eddy in Unity of Good onder woorden wordt gebracht: “dat het erkennen van de volmaaktheid van de oneindige Onzienlijke een macht verleent, zoals niets anders doen kan.” Christian Science legt niet alleen de nadruk op het belang van God te verheerlijken, maar wijst ook op het gevaar van dit niet te doen. Op blz. 372 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “In Christian Science is een loochening van Waarheid noodlottig, terwijl een eerlijke erkenning van Waarheid en van wat zij voor ons heeft gedaan een krachtige hulp is. Als hoogmoed, bijgeloof of welke dwaling ook een eerlijke erkenning van ontvangen zegeningen in de weg staat, zal dit een belemmering zijn voor het herstel van de zieken en het succes van de leerling.”

maandag 9 april 2012

Stoffelijkheid


In Miscellaneous Writings verklaart Mrs. Eddy (blz. 190): “De goddelijke Wetenschap demonstreert, dat Gemoed een verkeerd begrip uitdrijft en het ware begrip van Zichzelf, van God en het heelal, schenkt; waarin de sterveling zich niet ontwikkelt tot een onsterfelijke, of het stoffelijke tenslotte overgaat in het geestelijke; maar waarin de mens te zamen bestaand met Gemoed, en erkend wordt, als de weerspiegeling van oneindig Leven en Liefde.” De demonstratie van de Wetenschap manifesteert zich in het menselijk leven als genezing van onharmonische toestanden. Demonstratie brengt aan het zogenaamd menselijk gemoed niet meer stof of betere stof, maar minder stoffelijkheid. Dit zal zij blijven doen, totdat alle stoffelijk geloof verdwijnt en geopenbaard wordt, dat Gods geestelijk koninkrijk onaangetast en volmaakt is. Christian Science probeert niet datgene goed en harmonisch te maken, wat uit de aard der zaak slecht en onharmonisch is. Zij bewijst de onwerkelijkheid van het kwaad door de werkelijkheid van het goede aan het licht te brengen. Elke zelfzuchtige poging van wereldsgezindheid om Wetenschap te gebruiken alleen om betere stoffelijke toestanden te verkrijgen, moet op een nederlaag uitlopen. Het verkeerde sterfelijke begrip wordt verbeterd door de bewuste tegenwoordigheid van geestelijke inzichten. De zogenaamde sterfelijke mens wordt minder sterfelijk.

zondag 8 april 2012

Heraut

Liefde, het doorslaggevend onderdeel bij genezing.
Iedere kok weet het – er zijn een aantal ingrediënten waar je echt niet buiten kunt. Als je b.v. een ovenschotel van zoete aardappelen maakt, is het bijna onmogelijk dit te doen zonder toevoeging van zoete aardappelen. Je kunt zuinig zijn of vervangingsmiddelen vinden voor de meeste andere ingrediënten – zout, boter, room, en de marsh- mallows er bovenop. Maar de zoete aardappelen zelf niet toevoegen? Niet tenzij je wilt eindigen met een schotel die er uitziet en smaakt als een mislukking!

zaterdag 7 april 2012

Vooruitgang


Is de dood, waarmee wij als Christian Scientisten ons moeten bezighouden, niet datgene, wat Paulus omschrijft als het dagelijks afsterven van een of andere vorm van dwaling? Wat een groots bewijs van vooruitgang op de weg naar Geest is het dagelijks uitstijgen boven, en het vernietigen van een argument van het “bedenken des vlezes”; want staat in de Bijbel niet geschreven, dat het “bedenken des vlezes” “de dood” is? Hoe eerder wij ophouden de zogenaamde stoffelijke dood te vrezen, omdat Jezus bewezen heeft, dat er geen dood is, en hoe eerder wij beginnen, die dood-veroorzakende afgezanten van het vleselijk gemoed, die eigenzinnigheid, zelfbeklag, eigenliefde, haat, enz. genoemd worden, te bestrijden, en het licht van Gods genezing brengende tegenwoordigheid werkelijk bezit laten nemen van ons bewustzijn, des te eerder zal het werkelijke Leven in ons hart verschijnen. In de goddelijke Liefde is geen dood, geen scheiding, geen zielesmart. De grote Meester heeft inderdaad de dood te niet gedaan. Wij kunnen met de Psalmist zeggen (Ps. 118:17): “Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken des Heeren vertellen”?

donderdag 5 april 2012

Keuze maken


Vaak maken we mee dat problemen zich voordoen in de vorm van twijfel, welke beslissing genomen moet worden, welke richting moeten we inslaan, welke weg moeten we bewandelen. Twee of meerdere wegen staan open, een keuze moet gemaakt worden uit verschillende andere. Dan stelt men zich de vraag: Wat is goed, of wat is het beste onder deze omstandigheden? Maar feitelijk is het niet zozeer de vraag wat wij doen, maar wel wat wij weten moeten. Want wanneer wij weten, wat waar(heid) is en daaraan trouw zijn, dan zullen wij ook het juiste doen.Wanneer we in twijfel zijn is het nodig dat wij weten, dat God, het goddelijk Gemoed, de onfeilbare en steeds bereikbare bron is van wijsheid en intelligentie. In Spreuken lezen wij: “De wijsheid is het voornaamste.” Wat nodig is om het verwarde en onzekere gevoel, dat mensen meer dan eens overkomt, weg te nemen is goddelijke bezieling. In Wetenschap en Gezondheid blz. 454 schrijft Mrs. Eddy: “Liefde bezielt, verlicht, wijst de weg en gaat ons voor.” Wat stervelingen nodig hebben  om hun dagelijks pad te verlichten en hen op de rechte weg te leiden, is bezieling, de bezieling die voortkomt uit, en een nimmer-falende en onfeilbare eigenschap is van, goddelijke Liefde.

dinsdag 3 april 2012

Next chat 10 April 2012


Freedom from mental illness

 Sentinel Audio Chat

David Kennedy
Throughout the ages, biblical figures and other leaders have had moments of mourning, depression and even despair. At one such time, Daniel was comforted by an angel who told him, "O man, greatly beloved, fear not: peace be unto thee, be strong, yea, be strong" ( Daniel 10:19). And Christ Jesus healed people who today would be considered suffering from mental illness.
Even in times of mental darkness, you too can feel God's love and find the strength and peace to go forward. The Bible and Mary Baker Eddy's writings provide healing ideas that will guide to a new vision of who you really are––God's perfect, spiritual child––and how you can experience this spiritual reality in your life.
About David Kennedy: For all of his adult life, David's commitment has been to the healing practice of Christian Science. Through the years David has gained a deepening appreciation for God's healing presence and power, and for the ability we each have to lean on God and find healing. David became a practitioner of Christian Science while living in Ann Arbor, Michigan, then later moved to Boston, Massachusetts, to serve The Mother Church. He now resides in Naples, Florida, where he continues his practice.

maandag 2 april 2012

Journal - Sentinel - Heraut Online


Beginning today, April 2, 2012, you can subscribe to JSH-Online, a single source for accessing, searching, reading, listening, studying, and sharing over 129 years of Journal, Sentinel, and Herald publishing!
       129        Years of Journal, Sentinel, and Herald
250,000         Articles and testimonies
800,000         Links from Journal and Sentinel articles to Concord Express
  30,000         Minutes of audio
            6         Online periodicals
            1               WEBSITE


JSH-Online highlights include:
  • Searches by author, title, type, date, or by any word in the full text of every article.
  • All articles can be read in a modern, easy-to-read format, or from the original pages from 1883 to today’s latest Journal, Sentinel, and Herald*. (*Herald archives will be added fall 2012)
  • Sharing, printing, or e-mailing articles to friends and family on Facebook and Twitter.
  • Listening to, searching through, and sharing new JSH-Online audio programs from the Journal, Sentinel, and Herald, along with 12 years of weekly Sentinel-Radio programs.
  • Click on citations from the published writings of Mary Baker Eddy and the King James Version of the Bible, and open a link to these quotes in context, using a customized interface with the new online Concord Express.

zondag 1 april 2012

Heraut

Luidruchtige buren?

Ik werd uitgeput wakker en was verschrikkelijk uit mijn humeur. Mijn gezin en ik woonden in een hoog flatgebouw (voor het eerst sinds lange tijd) en het lawaai van onze bovenburen die met een klap de rolgordijnen optrokken, had me in de vroege morgenuren lange tijd wakker gehouden. Ik woonde voor het eerst van mijn leven in het buitenland – met lawaai van een bouwterrein 24/7 aan de overkant van de straat, en verkeer dat soms meer leek op een rugbywedstrijd dan op een ordelijke stroom – en ik had iedere dag gebeden dat ik zou groeien in het besef van vrede en orde te midden van wat een chaos leek te zijn. Maar die ochtend was ik niet in de stemming om de dag tegemoet te zien.
Lees verder >>