woensdag 14 december 2011

Verbeterd


In zekere zin is demonstratie het bewijs leveren van Gods almacht en alomtegenwoordigheid, aan het licht gebracht door genezing. Wanneer iemand van ziekte herstelt, wordt hij nog steeds als een menselijk wezen gezien, maar met een verbeterd geloof omtrent zichzelf en zijn zogenaamd lichaam. De praktijk van Christian Science is gebaseerd op haar praktisch nut voor de mensheid. Een verbeterd geloof getuigt van de Christus en de werkelijkheid van het zijn, evenals het deed in Jezus’ tijd. Het geestelijke en absolute feit, waarvan dit verbeterd geloof een blijk is, is, dat alle zijn voor immer en altijd volmaakt is en niet verbeterd kan worden. Dit is het geestelijke feit dat ten grondslag ligt aan het samengaan van het goddelijke met het menselijke. Elke genezing is een goddelijk gebeuren, het aantoonbare bewijs, dat de mens de hemel of de bewuste werkelijkheid van zijn wezen nooit heeft verlaten. Hierop doelend verklaarde Christus Jezus (Joh.3:13): “Niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen Die in de hemel is.” Elke genezing, elke demonstratie, in Christian Science is voor ons een blijk van de goddelijke werkelijkheid. Genezing is de zichtbare aanduiding van Gods belofte, dat de Trooster ons tot het demonstreren van alle Waarheid leidt - de absolute werkelijkheid. Dan wijkt het geloof voor het feit, dat alles Geest is en geestelijk. Christus Jezus gaf door  zijn genezingen het speciale bewijs, dat de goddelijkheid de mensheid kan bereiken en heden ten dage demonstreert ook iedere Christian Scientist die zijn voorbeeld volgt hetzelfde samengaan van God en de mens.

Geen opmerkingen: