woensdag 28 december 2011

Vraag van de week


Welke manieren heb je bedacht om het nieuwe jaar geestelijk fris te beginnen?

Upcoming chat 3 januari 2012


Why should I forgive?


Diane Marrapodi, C.S.B.
Tuesday, January 3, 2012
2:00pm EST - 3:00pm EST
Forgiveness isn't always easy, even when we know inside that it's something we need to do. For Jesus, forgiveness was an essential. He included it in the Lord's Prayer, and spoke of it more than a few times during his ministry. When his disciple Peter asked, "How many times should I forgive someone who does something wrong to me?" Peter proposed seven times as a good number. Jesus answered with 70 times 7 (Matt. 18:21,22, Contemporary English Version).
In this chat you'll learn about the spiritual benefits of forgiveness from an experienced Christian Science teacher and healer. Bring your questions so you can gain new insights into how to give up the burden of anger and hurt that may prevent forgiveness. As you drop the burden, you'll be able to move on to a more joy-filled life.
About Diane Marrapodi: Throughout her life, Diane has experienced, firsthand, the value of approaching life from the spiritual perspective taught by Christian Science. She cherishes the fact that God's love and the truth of Christian Science are unchanging, eternal, and universal—available to all. The Bible and Mary Baker Eddy's discovery of Christian Science, recorded in her book Science and Health with Key to the Scriptures, were the basis for Diane's reason for hope and healing of grief when she received word of her brother's suicide. Several years later, this same Science sustained her after a serious car accident, when the doctors who first treated her held out no hope that she would walk again or be in full possession of her mental faculties if she lived.
The constancy and effectiveness of Christian Science and its healing application led Diane, right out of college, to devote her life to its study, teachings, and public practice—serving first for a decade as a Christian Science nurse, and then as a Christian Science practitioner since 1981 and a teacher since 1985.

dinsdag 27 december 2011

Grendelen


Bijna iedereen heeft een slot op de deur van zijn huis. Waarom? Omdat het makkelijker is gevaar te vermijden door het op een afstand te houden, dan het uit te werpen, nadat het bij ons is binnengekomen. Is dit niet precies hetzelfde, als wat er gebeurt in ons denken? Wetenschap en Gezondheid verklaart op blz. 234: “Wij moeten meer met het goede dan met het kwade vertrouwd raken en ons even zorgvuldig voor elke vorm van waangeloof hoeden, als wij onze deuren tegen het binnensluipen van dieven en moordenaars grendelen.” Is niet het preventieve werk, of het waken tegen dwaalgeloof, als een veiligheidsslot op de deur van ons denken? Is dit niet een bescherming, die onaangename ervaringen als besmetting, epidemieën en ongevallen voorkomt? 
Kwade gevolgen kunnen worden voorkomen, doordat wij begrijpen, dat alleen God de mens bestuurt. Deze wijze van denken zal ons onvatbaar maken voor schijnbare ongemakken zoals bijvoorbeeld het koude weer. Wij leren in Christian Science geen kwaad te voorspellen of te verwachten. “Is zulk preventief werk niet eigenlijk kwaad voorspellen?” Neen, dat is het niet als het ons doel is ons zozeer bewust te zijn, dat wij de wapenrusting Gods dragen, dat iedere grootspraak van het zogenaamde kwaad machteloos blijkt te zijn, omdat het kwaad niet uit God, het goede, voortkomt. In de Bijbel vind je de beschrijving over beschermende wapenrusting in de brief van Paulus aan de Efeziers (6:14-17).

maandag 26 december 2011

zondag 25 december 2011

Vrede


minikerst (5).gif  Vrede zij u, en uw huis zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede!

1 Samuel 25:6zaterdag 24 december 2011

Vrede

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Filippensen 4:7

vrijdag 23 december 2011

Eigenschappen


In het Onze Vader met zijn geestelijke vertolking, zoals die wordt gegeven in Wetenschap en Gezondheid (blz. 17), komt deze passage voor: “Geef ons heden ons dagelijks brood; Geef ons genade voor heden; voedt de hongerende gevoelens van liefde.”  Terwijl de lichamelijke zinnen misschien beweren, dat voedsel, kleding en geld datgene is, wat wij nodig hebben om te kunnen leven, is het in werkelijkheid genade en het voeden van de liefdegevoelens, datgene waar we behoefte aan hebben.
Liefde, zo onontbeerlijk voor het met succes toepassen van Christian Science, wordt niet verworven door geweld of wilskracht, maar komt tot het hart door geduld, zachtmoedigheid en genade. Deze leiden vanzelfsprekend tot goede daden en in deze eigenschappen en daden vinden wij “genade voor heden” en tevens het voeden van de hongerende gevoelens van liefde, die op hun beurt ons dagelijks brood geven en voorzien in onze menselijke noden. Geduld leidt tot zachtmoedigheid en ware zachtmoedigheid is kracht, geen zwakheid, want iemand, die deze eigenschappen bezit, weet, dat hij van zichzelf niets kan doen, maar dat hij de macht van God weerspiegelt.

donderdag 22 december 2011

Christmas Presence

Christmas Presence

Christmas Presence weaves song, story and imagery from the Holy Land to tell the timeless story of Christ’s coming. It’s an artistic collaboration between Christian Science lecturer, Chet Manchester, and Mother Church soloist, Julia Wade. Christmas Presence has evolved and deepened since it was first shared two years ago. This excerpt from their one-hour program was videotaped on December 3, 2011 when Chet and Julia shared Christmas Presence in First Church of Christ, Scientist, St. Louis. To listen to the full program, visit christianscience.com. If you’re interested in hearing more of Julia’s music, visit watchfiremusic.com.

woensdag 21 december 2011

De Wijzen


In Miscellaneous Writings zegt Mrs. Eddy van de Wijzen (sprekende van de ontwikkeling van de betekenis van de Christus voor het menselijk bewustzijn)  (blz. 164): “Hun hoogste menselijk begrip van de mens Jezus, dat hem afschilderde als de enige Zoon Gods, de eniggeborene van de Vader, vol genade en Waarheid, zal door de lens van de Wetenschap zozeer vergroot worden voor de menselijke zin, dat het de mens collectief zowel als individueel openbaart als de zoon van God.” Elke dag van het jaar kunnen wij de Christusgelijkenis van de mensen bewijzen door alleen de waarheid toe te laten van ‘s mensen volmaaktheid als Gods kind. 
Dit eist van ons, dat wij elk probleem en elke toestand waar wij tegenover komen te staan, genezend tegemoet zullen treden. Het betekent, dat wij de drang tot persoonlijk veroordelen, het zwijgen zullen opleggen, die het geloof zou doen toenemen, dat de een of ander een oneervol sterveling zou zijn. Het betekent dat wij onrechtvaardige kritiek van anderen ootmoedig tegemoet treden met de bereidwilligheid een gevoel van liefde te blijven koesteren voor vijanden zowel als voor vrienden. Het betekent, dat ons werk er voortdurend op gericht is God te verheerlijken door het bewijs te leveren, dat Liefde Alles is, en dat dwaling niet bestaat. Dit is de ware geest van Kerstmis.

dinsdag 20 december 2011

Wondermooi


Toen de Heiland werd geboren en de herders in het veld de hemelse heirscharen hoorden zeggen (Luk. 2:14): “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” voelden zij de geest van het Kerstfeest. Iets wondermoois gebeurde er in de wereld en zij voelden, dat een nieuw tijdperk komen ging. Verlossing kwam tot de mensheid, verlossing van het boze geloof, dat God Zijn eigen wet niet ten uitvoer zou kunnen brengen en dat de mens het slachtoffer zou zijn van dit goddelijk onvermogen. Simeon was een man die ook de nabijheid van een geestelijk ochtendgloren besefte, en toen Maria het kindeke Jezus naar de tempel bracht “opdat zij hem den Heere voorstelden”, nam Simeon het kind in zijn armen en zegende God, zeggende (Luk. 2:30,31): “Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken.” Verder waarschuwde hij Maria, dat het kind gezet was “tot een teken, dat weersproken zal worden.” Hij voorspelde dat een zwaard zou gaan door haar eigen ziel, en dat “de gedachten uit vele harten geopenbaard [zouden] worden.” Simeon zag dat dwaling aan het licht zou komen; dat die zich niet zonder strijd aan de Christus zou overgeven; dat Waarheid haar vijanden hebben zou; maar dat desondanks het hele mensdom verlost zou worden.

maandag 19 december 2011

Eenheid


Elke moeilijkheid of het nu gebrek, eenzaamheid, verdriet of ziekte is, kan tot een gemeenschappelijke noemer worden herleid - het geloof aan scheiding van de mens van God en Zijn Liefde. Wanneer dit is gedaan, kunnen wij het geloof overwinnen door de onwerkelijkheid ervan in te zien, omdat in Gods Koninkrijk zo’n scheiding onmogelijk is. In de strijd bij eenzaamheid kan de volgende verklaring uit Pulpit and Press door Mary Baker Eddy (blz.4) veel steun bieden: “U behoeft enkel een wetenschappelijk, positief begrip van eenheid met uw goddelijke bron te bewaren en dit dagelijks te demonstreren.” Deze opdracht geeft ons veel werk, veel om over na te denken, maar zij doet ons bewust worden van onze goddelijke metgezel.

zondag 18 december 2011

Wortel


Paulus heeft niet gezegd: Geld is de wortel van alle kwaad. Hij heeft gezegd (1Tim. 6:10) “De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad.” Als wij dit vers zorgvuldig bestuderen zien wij dat geld, zoals dat hier gebruikt wordt, doelt op stoffelijke bezittingen, vergankelijke rijkdom of oneerlijk gewin. Als deze Bijbelse verklaring waar is, dan is het tegengestelde ervan ook waar, namelijk: De liefde voor de werkelijke substantie of voor Geest is de wortel van al het goede. De vaak gebruikte uitdrukking: “We kunnen niet allemaal rijk zijn,” is niet waar. Wij kunnen allemaal rijk zijn als wij ons bewust worden van het feit, dat God Alles is, dat alles wat Hij schept goed, schoon en nuttig is en dat de mens God weerspiegelt. Inderdaad is iedereen de weerspiegeling van God. Daarom brengt iedereen in werkelijkheid alles wat mooi, nuttig en goed is tot uitdrukking. Alleen onze onwetendheid omtrent God en Zijn wetten of het feit, dat wij nalatig zijn wat betreft het toepassen van deze wetten, is er de oorzaak van, dat iets, dat niet volkomen goed is, waar lijkt te zijn. Geest, of God, is onze bron van onbeperkte voorziening.

zaterdag 17 december 2011

Noodzaak


De grote noodzaak die we tegenkomen, is de theorie van Christus tot een levende werkelijkheid en tot een levende zegen te maken, door deze in ons eigen leven in toepassing te brengen. Begrijpen is niet genoeg, er moet iets door ons gedaan worden. Dit wordt duidelijk in het verhaal van de wetgeleerde, die de bedoeling had Jezus door zijn handigheid in een compromitterende situatie te brengen en hem vroeg (Lucas 10:25): “Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?” Als antwoord vroeg Jezus hem naar de wet, die de weg aangaf om dat hoge doel te bereiken. De man zei vlot het gebod op, dat ons zegt God lief te hebben uit geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Hij kende de letter van de wet heel goed. Toen zei de Meester met nadruk: “Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven.” Toen in antwoord op de volgende vraag: “En wie is mijn naaste?” Jezus antwoordde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, toen toonde de wetgeleerde opnieuw, dat hij in theorie de idee begreep dat een naaste iemand is, die mededogen heeft voor een ander. En weer antwoordde de Meester: “Ga henen en doe gij desgelijks.” Theoretische kennis is niet genoeg; wij moeten dat wat wij weten, bewijzen door ernaar te leven.

vrijdag 16 december 2011

Volharding in gebed


Jezus gaf onderricht over het onderwerp volharding in gebed door te zeggen: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.” Deze woorden betreffen de vrager. Maar daarna richtte Jezus zich in zijn onderricht naar het wezen van God en verklaarde de bereidheid van de goddelijke Vader om de heilige Geest te geven aan hen die erom vragen. Jezus kende de zwakheid van de menselijke natuur. Hij wist hoe de mensen het bidden moe kunnen worden, hoe snel hun vuur kon bekoelen, wanneer er niet dadelijk antwoord komt. De Christian Scientist weet, dat hij in het bidden moet volharden, tot hij zijn eigen denken in overeenstemming heeft gebracht met de waarheid van het zijn, die altijd goed is. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 400): “Door de gedachte boven dwaling, of ziekte, te verheffen en met volharding voor de waarheid te pleiten, vernietigt u de dwaling.” God is niet onwillig om Zijn kinderen al het goede te geven. Elke onwil in dit geval ligt bij degene die bidt, namelijk de onwil om zijn geloof aan de werkelijkheid van de dwaling op te geven. Volgens Christian Science is de dwaling of beperking van elke aard onwerkelijk en onwaar, omdat zij in strijd is met de waarheid van Gods oneindige goedheid en bestuur.

donderdag 15 december 2011

Vraag van de week


Welke nieuwe inzichten heb je gekregen bij het kerstverhaal van dit jaar?woensdag 14 december 2011

Verbeterd


In zekere zin is demonstratie het bewijs leveren van Gods almacht en alomtegenwoordigheid, aan het licht gebracht door genezing. Wanneer iemand van ziekte herstelt, wordt hij nog steeds als een menselijk wezen gezien, maar met een verbeterd geloof omtrent zichzelf en zijn zogenaamd lichaam. De praktijk van Christian Science is gebaseerd op haar praktisch nut voor de mensheid. Een verbeterd geloof getuigt van de Christus en de werkelijkheid van het zijn, evenals het deed in Jezus’ tijd. Het geestelijke en absolute feit, waarvan dit verbeterd geloof een blijk is, is, dat alle zijn voor immer en altijd volmaakt is en niet verbeterd kan worden. Dit is het geestelijke feit dat ten grondslag ligt aan het samengaan van het goddelijke met het menselijke. Elke genezing is een goddelijk gebeuren, het aantoonbare bewijs, dat de mens de hemel of de bewuste werkelijkheid van zijn wezen nooit heeft verlaten. Hierop doelend verklaarde Christus Jezus (Joh.3:13): “Niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen Die in de hemel is.” Elke genezing, elke demonstratie, in Christian Science is voor ons een blijk van de goddelijke werkelijkheid. Genezing is de zichtbare aanduiding van Gods belofte, dat de Trooster ons tot het demonstreren van alle Waarheid leidt - de absolute werkelijkheid. Dan wijkt het geloof voor het feit, dat alles Geest is en geestelijk. Christus Jezus gaf door  zijn genezingen het speciale bewijs, dat de goddelijkheid de mensheid kan bereiken en heden ten dage demonstreert ook iedere Christian Scientist die zijn voorbeeld volgt hetzelfde samengaan van God en de mens.

dinsdag 13 december 2011

Onbelemmerd


Een Christian Scientist, die nog maar kort bezig was met Christian Science, ondervond dat de Christus binnen ieders bereik is en van praktisch belang. Hij had hulp gehad door een Christian Science practitioner en had zich onvoorwaardelijk op hem verlaten. Op een ochtend kreeg hij te maken met een onharmonische toestand, wat hem erg beangstigde, omdat het niet mogelijk was een practitioner te bellen. De toestand werd wanhopiger en zijn angst nam toe, totdat plotseling bij hem de gedachte opkwam, dat gesloten deuren de Meester niet had kunnen weerhouden zich na de opstanding bij de discipelen te voegen. Het kwam bij hem op, dat het alleen zijn in een kamer hem niet kon scheiden van de genezende en verlossende Christus. Het leek hem, alsof hij in de greep van een reus was vastgegrepen, waaraan hij steeds moeilijker kon ontsnappen; maar toen hij ging beseffen, dat er voor de Christus, Waarheid, geen hinderpalen kunnen zijn - alleen een onbelemmerd geestelijk tot uitdrukking komen - was het, alsof de greep van de reus iets losser werd. Hierdoor aangemoedigd, verklaarde hij met nog meer nadruk en zekerheid, dat God, Geest, volmaakt is en dat de mens Zijn geestelijk beeld en gelijkenis is. In korte tijd, hooguit enkele minuten, was hij geheel bevrijd. Hij had een grote overwinning behaald, want niet alleen was hij volkomen van de ziekte bevrijd, maar hij had ook geleerd, dat de Christus altijd bereikbaar is en voor de een even machtig is als voor de ander, voor hem zowel als voor de practitioner, naar wiens hulp hij had verlangd.

maandag 12 december 2011

Materialisme


Eens werd een practitioner gevraagd of hij iemand gratis wilde behandelen en hij antwoordde: “Neen, maar ik kan de patiënt van armoede genezen.” Wanneer de patiënt schijnbaar slechts weinig bezit, dan doet hij goed zijn denken te onderzoeken en te zorgen, dat hij bereid is, zoveel te betalen als hij kan. Door te erkennen, dat een geestelijke dienst iets waard is, brengt hij de werking van het goede in zijn bewustzijn en opent hij de weg voor een groter blijk van overvloed in zijn menselijke ervaring. Bovendien heeft de patiënt, die bereid is te betalen zoveel als hij kan, veel meer kans genezen te worden dan iemand die ondankbaar is. Ondankbaarheid en zelfzucht, waardoor hij niet bereid is van de stof te scheiden, leggen alleen maar het vasthoudend materialisme in zijn gedachte bloot, dat genezing verhinderd. Zij laten zien welk een macht de stoffelijke zinnen met hun geloof aan de stof als substantie, nog over hem willen uitoefenen. Maar dankbaarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid getuigen van het verschijnen van de mens Gods, de mens die eeuwig gezondheid en harmonie tot uiting brengt. Eerlijkheid zal zelfzucht overwinnen en rechtvaardigheid zal de wet zijn, die de grote dienst van het Christelijk genezen tot groter hoogten van volmaaktheid voert.

zondag 11 december 2011

Beroering


Christus Jezus voorzag dat de mensheid van het kwaad zou worden verlost door de vernieuwende macht van Waarheid. Zo ook zag Mrs. Eddy de uitwerking, die de Christus, Waarheid, zoals die in Christian Science wordt geopenbaard, in onze tijd zou hebben op de gedachten en werken van het mensdom. In Wetenschap en Gezondheid beschrijft zij deze beroering in de volgende woorden (blz. 96): “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. Aan de ene zijde zal er disharmonie en verslagenheid zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede. Het omverwerpen van stoffelijke geloofsvormen kan zich voordoen als hongersnood en verderf, gebrek en ellende, zonde, ziekte en dood, die nieuwe vormen aannemen, totdat de nietsheid ervan zal blijken. Deze stoornissen zullen voortduren tot het einde der dwaling, wanneer alle disharmonie zal worden verzwolgen in de geestelijke Waarheid. Sterfelijke dwaling zal in een morele chemicalisatie verdwijnen. Deze mentale gisting is reeds begonnen en zal voortduren, totdat alle dwaalgeloof heeft plaatsgemaakt voor begrijpen.” 
Zulke schijnbare disharmonie zal de Christian Scientist niet onrustig maken, indien hij blijft waken, bidden en werken. Hij weet, dat, door het erkennen en toepassen van de onweerstaanbare wet van God, er voor de enkeling en de mensheid als geheel, pijnloze vooruitgang kan zijn, totdat de volkomen demonstratie van Geest en zijn wet is bereikt. De uitdaging door het materialisme wordt het hoofd geboden met het toegewijd dagelijks gebed en werk.

zaterdag 10 december 2011

Toewijding

Naarmate iemand groeit in het begrijpen van Christian Science, wordt haar eenvoud steeds duidelijker voor hem. Hij ontdekt, dat het belangrijk is, een steeds in helderheid toenemend inzicht te hebben in de eenvoudige grondwaarheden van het zijn. Hij ontdekt, dat wat voor het menselijk intellect ingewikkeld, moeilijk te begrijpen of verborgen scheen, duidelijk is voor de geestelijke zin, die tot groter kracht komt door zijn groeiende toewijding aan en steeds toenemende liefde tot God en de mens. Met de uiterst belangrijke woorden: “Indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen” leidde Christus Jezus zijn opmerking in: “en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31,32). Deze waarheid is de openbaring van de Christus, de ware idee van God, de zoals Mrs. Eddy zegt “komt tot het vlees om vlees-geworden dwaling te vernietigen.” Het enige ware werk van een Christian Scientist is zichzelf opnieuw op te voeden vanuit de basis dat Geest, niet de stof, de enige schepper is van de mens en het heelal. Hij ziet, dat zijn bewustzijn van God zijn ware zelf is.

vrijdag 9 december 2011

Next chat 20 december


Time management at Christmas and beyond


Melissa Hayden, C.S.
Tuesday, December 20, 2011
2:00pm EST - 3:00pm EST
Whether you're caught up in the holiday rush, are working longer hours, or just feeling pressured by too much to do, here's an opportunity to gain a spiritual outlook on life. Discover how to feel peaceful even when your "to-do" list seems a mile long, and how prayer can help you feel God's presence in times of frustration and weariness. To learn more, bring your questions and concerns to this live chat with a spiritual healer.
About Melissa Hayden: Melissa Hayden lives in Salem, Oregon, and has been in the public practice of Christian Science since 1994. Melissa has worked as a management consultant and has also managed a Christian Science residential home. She enjoys gradening, singing, and home improvement. She and her husband have three children and two grandchildren.

donderdag 8 december 2011

Gedaanteverandering

Op de berg der openbaring en gedaanteverandering, met andere woorden, op het ogenblik van goddelijke genezing, wordt de gedachte gescheiden van menselijke leerstellingen, geloofsbelijdenissen, geneeskunde, experiment en vrees.  Zij is dan bewust één met de goddelijke werkelijkheid en wet. Zij is in staat het werk van Geest te zien. Zij kan de stem van God horen verklaren, dat de mens Zijn geliefde zoon is. De gedaanten van de stof verdwijnen en de vormen van Geest worden zichtbaar. De woorden van Paulus dat lichaam en geest beide Gods zijn, worden duidelijk voor de op een hoger plan gekomen gedachte. Een jong kind staat van zelf op de berg van de goddelijke genezing, gretig, ontvankelijk, open, onbevreesd. De volwassene moet er soms heenklimmen over de versperringen van een eigen mening, een verkeerde opvoeding, of gedachtelijke tegenstand. Maar de gedaanteverandering door Gods hand wacht beiden. In haar Message to The Mother Church for 1901 schrijft Mrs. Eddy (blz.10): “De goddelijke Liefde overwelft de donkere gang van zonde, ziekte en dood met de rechtschapenheid van Christus, waardoor het goede het kwaad vernietigt - en de overwinning over het eigen ik, over zonde, ziekte en dood wordt behaald naar het voorbeeld van de berg.”
“Het voorbeeld van de berg,” van de goddelijke genezing, zoals wij die zien in de ervaring van Jezus, is niet een voorbeeld van menselijk argumenteren, maar van stilzwijgend aanschouwen. Het is een voorbeeld van goddelijke heerschappij, niet van persoonlijke strijd; een voorbeeld van menselijk stilzwijgen voor de aanwezigheid van de almacht.

woensdag 7 december 2011

Bestaan


Iedereen weet of is zich gedachtelijk bewust, dat hij bestaat. Hij is bewust, dat hij bestaat en hierdoor wordt hij door de rede ertoe geleid te zien, dat het bestaan gedachtelijk is. Hij merkt dat men zonder gemoed of gedachte geen aanwijzing of bewustzijn van het zijn zou hebben. Mrs. Eddy omschrijft God als het Opperste Zijn - het Opperwezen - het goddelijke en oneindige in zichzelf bestaande Gemoed. Zij schrijft ook, dat dit Wezen uitdrukking of getuigenis moet hebben en dat deze uitdrukking gemanifesteerd wordt als de mens in een oneindigheid van zich ontplooiende ideeën. Op blz. 336 van het leerboek Wetenschap en Gezondheid, heeft Mrs. Eddy geschreven: “Gemoed is de IK BEN, of de oneindigheid.” Het feit, dat oneindigheid bestaat, dat dit de waarheid van het zijn is, betekent, dat ontplooiing één is, oneindig, onvermijdelijk. Voor iedere idee van God is dat feit Gemoed, dat in het individuele bewustzijn verschijnt of zich ontplooit. En, omdat deze ontplooiing geheel en al goed is, doet dit begrijpen, dat er zelfs in onze menselijke ervaring niets te vrezen is, niets om bang of angstig voor te zijn, niets te verwachten of te genieten, dan de volheid en de harmonie van het aan het licht tredende getuigenis van het wezen van God. Iedere dag kenmerkt zich door ontplooiing. Deze dag, of ontplooiing, is geheel en al een staat van geestelijk weten. Het duurt eeuwig voort, raakt nooit ten einde, komt nimmer tot stilstand en geeft steeds uitdrukking aan de weldadige orde en bedoeling van het goddelijk Beginsel. Veerkracht, spontaneïteit en vreugde zijn de kenmerken van het zich ontplooiend zijn van Gemoed.

dinsdag 6 december 2011

Ontplooiing


Omdat de mens niet ziet, welke rol de goddelijke ontplooiing in zijn dagelijks leven kan vervullen, laat hij God vaak buiten beschouwing. Hij vertrouwt op een persoonlijk besef van het zelf en gaat bij het afbakenen en vormen van zijn leven en dagelijkse werkzaamheden van een stoffelijk standpunt uit. Zijn redenering en zijn gevolgtrekkingen zijn de uitdrukkingen van het menselijk of sterfelijk gemoed en daarom zijn zij feilbaar en onzeker. Zijn besluiten hebben een tint van twijfel en vrees over de uitkomst. Hij vindt geen zekerheid of succes in menselijke plannen maken en hij bakent zijn plannen af met als basis de menselijke wil en niet de goddelijke leiding. Veel Christian Scientisten leren zich te verheugen in het voortdurend verschijnen van het goede, dat Gods dag, of ontplooiing hun brengt. Hij leert inzien dat de bedoeling van het goddelijk Gemoed op natuurlijke wijze en onvermijdelijk door de werking van geestelijke ontplooiing in zijn bewustzijn verschijnt. Enigszins leert hij het zijn te laten zijn, of zich te laten uitdrukken. Hij leert zelfs zien, dat hij, in zijn ware zelfheid als Gods oneindige idee, zelf de uitdrukking is van de zich ontplooiiende bedoeling van Gemoed. Bereidwilligheid om op de goddelijke ontplooiing te vertrouwen neemt alle vrees, spanning en onrust weg. De Psalmist schreef (Ps. 37:5): “Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het maken.” Aldus geeft men Gods wet de gelegenheid tot ons welzijn te werken en zich te doen gelden als de enige wet, die de mens bestuurt.

maandag 5 december 2011

Gods plan

Omdat God Zelf volmaakt is, moet Zijn werk ook volmaakt zijn en moet Zijn plan slagen. Gods plan is groots en wij staan met ontzag en bewondering tegenover Zijn oneindige macht en majesteit, maar beseffen wij wel ons eigen verband tot Zijn plan? Luister naar de merkwaardige verklaring van Mrs. Eddy in het Christian Science leerboek (blz. 303): “God zou, zonder het beeld en de gelijkenis van Zichzelf, een onwezenlijkheid zijn, of een niet tot uitdrukking gekomen Gemoed. Hij zou geen getuige of bewijs van Zijn eigen natuur hebben.” Van hoe veel belang is dan ons werkelijk, geestelijk zelf voor God! Want het is door de mens, dat God Zich uit.
Zo wordt God, werkend door Zijn weerspiegeling, zijn beeld en gelijkenis, waarneembaar voor het mensdom. Al Gods ideeën werken samen in één grote gemeenschap om Gods plan in vervulling te doen gaan en eenieder heeft zijn eigen, door God aangewezen, taak, die geen ander ooit kan vervullen.
Hoezeer onze individuele opdrachten ook mogen verschillen, het vermogen om te slagen is altijd aan God ontleend. Zoals Paulus zegt (1 Kor. 12:4): “Daar is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest.” Het is God die in ons werkt. Waar ook de werkelijke mens, Gods beeld en gelijkenis, naar voren treedt, daar komt Gods verlossende macht aan het licht en komt Zijn goddelijk plan in de menselijke ervaring in vervulling.

zondag 4 december 2011

Inspanning

Jezus bewees zijn één-zijn, of eenheid met zijn Vader niet zonder inspanning of grote moeite; evenmin zullen wij dat doen. Wij merken echter, door de openbaring van Christian Science, dat wij een Beginsel hebben, waardoor wij ‘s mensen één-zijn met God kunnen bewijzen, dat wij een Wetenschap hebben om ons op onze weg te leiden. Wij ondernemen niet een lukrake reis, wanneer wij de kruisweg gaan - de weg van zelfverloochening - want hij is aangegeven en is, naar Jezus ons gezegd heeft, recht en smal. Wij die hem betreden vinden hindernissen op onze weg, struikelblokken, zoals hoogmoed, eigenzinnigheid, afgunst en luiheid. Dit zijn de dingen, die het kruis schijnbaar zwaar en de weg schijnbaar moeilijk maken.
Christian Science is niet gekomen om ons van ongemak te bevrijden en ons voor altijd een heerlijke tijd te geven, waarin we niets te doen en alles te winnen hebben. Christian Science biedt geen gemakkelijke weg naar veiligheid in de stof. Haar doel is niet bevrijding van inspanning, maar bevrijding van dwaling; en dit wordt niet zonder inspanning teweeggebracht.
In Miscellaneous Writings op blz. 319 lezen wij: “Indien het zondebesef te klein is, lopen stervelingen gevaar hun eigen geloof aan zonde niet te zien, maar dat van hun naaste te scherp te zien. Dit voert tot egotisme en schijnheiligheid.” Waar zij van Christian Scientisten spreekt, zegt Mrs. Eddy verder: “Zij moeten òf de zonde in zichzelf overwinnen, òf zij moeten de zonde niet uit het oog verliezen; anders zijn zij door zichzelf bedrogen zondaars van de ergste soort.”
Laten wij het kruis van geestelijke inspanning opnemen.

zaterdag 3 december 2011

Upcoming chat 6 december 2011


Overcoming depression


Robin Hoagland, C.S.B.
Tuesday, December 6, 2011
2:00pm EST - 3:00pm EST
The Bible makes clear that God is the God of hope. Under His care, hearts have been uplifted, hopeless conditions have been reversed, bodies have been healed, and lives have been regenerated. In this chat we'll explore ways that you can feel this hope, even if right now everything is looking dark. These aren't just words. The spirit of the Christ is available to all people, even to those who have never prayed. Bring your questions to this chat and feel Christ's healing presence.
About Robin Hoagland: Having worked in public radio, publishing, and as a freelance writer, Robin is now a teacher and practitioner of Christian Science. She has also coached youth soccer, visited shut-ins, and helped with outdoor worship services for the homeless. Robin also participated in a national ecumenical initiative to engage younger women in working together on issues of social and economic justice. Robin is based in Hyannis, Massachusetts on Cape Cod where she and her husband live year-round.

vrijdag 2 december 2011

Bescherming


Het is ons allen wel eens opgevallen met hoeveel eenvoud, gehoorzaamheid en vertrouwen een klein kind op een kruispunt in het drukke stadsverkeer de hand van zijn vader grijpt en vertrouwt, dat deze hem veilig naar de overkant van de straat zal brengen. Moeten wij niet eveneens de hand van onze hemelse Vader-Moeder God grijpen, die ons teder, wijs en liefdevol leiden zal?
Christus Jezus leerde (Matt. 18:3): “Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.” Dit ingaan in het koninkrijk is individueel en wordt bereikt door het afleggen van het stoffelijk denken, dat zich voordoet onder het mom òns denken te zijn, en door zich bezig te houden met de geestelijke ideeën van God, het goede. God is nabij en spreekt tot ons door Zijn geestelijke ideeën van het goede, die alles vernietigen wat van disharmonische aard is en die al het goede geeft, en ook de veiligheid en bescherming van Zijn tegenwoordigheid.

donderdag 1 december 2011

Zoonschap

Wij komen tot beter en volledig begrijpen van ons zoonschap met God, telkens wanneer wij Zijn hoedanigheden tot uiting brengen en aanspraak maken op het erfdeel, dat Gods zoon toebehoort. In Miscellaneous Writings stelt Mrs Eddy de volgende belangrijke en diepgaande vraag (blz. 181): “Is ‘s mensen geestelijke zoonschap een persoonlijke gift aan de mens, of is het de werkelijkheid van zijn wezen, in de goddelijke Wetenschap?” En haar antwoord luidt:
“‘s Mensen kennis van deze grootse waarheid geeft hem macht om zijn goddelijk Beginsel te demonstreren, dat op zijn beurt vereist wordt om zijn zoonschap, of eenheid met God, het goede, te begrijpen.”
God heeft slechts één soort mens geschapen - de uitdrukking van Zijn volmaakte wezen. Wij trachten niet een zoon van God te worden door een goed mens te zijn, ook klimmen wij niet van het sterfelijke naar het onsterfelijke begrip van het zijn. “Nu zijn wij kinderen Gods”, verklaart de Apostel Johannes (1 Joh. 3:2) en wij hebben het door God geschonken vermogen ons voor altijd van onze werkelijke identiteit bewust te zijn.