zaterdag 19 november 2011

Wachters


De huidige wereldgebeurtenissen eisen van de Christian Scientist, dat hij een helder begrip van de werkelijkheid zal hebben, dat zijn denken op feiten berust en dat hij zijn geestelijk werk doet met alle toewijding die hij kan opbrengen. Een halfslachtige houding werkt niet. De juiste toepassing van Christian Science heeft een onmiddellijke en beslissende uitwerking op het wereldgebeuren. Zij bezielt en steunt die menselijke pogingen, die het goede dienen, gerechtigheid en een duurzame vrede bevorderen.
In de tijden, waarvan de Bijbel spreekt, was het een man Gods, een profeet, een patriarch, tot wie koningen en regeerders zich wendden om inlichtingen over het lot van het volk of een land. Gehoorzaamheid aan zijn profetische visie en wijze raad verzekerde hen altijd de overwinning van het goede over het kwade. In de twintigste eeuw zegt Mrs Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 379: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Een goed voorbeeld van geestelijk begrijpen van de enkeling en de overwinning over de massa is Elisa. Hij sprak tot zijn dienstknecht toen zij tegenover een grote legermacht stonden: “Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.”
Als trouwe wachters staan Christian Scientisten op de wallen van het nieuwe Jeruzalem; zij dienen als het zout der aarde en het licht der wereld. Zij zijn zich terdege bewust van de aanmaning van Mrs. Eddy om zich te hoeden tegen alles wat zich stelt tegenover Waarheid en vooruitgang.

Geen opmerkingen: