dinsdag 8 november 2011

Vruchtbaar


Gedurende zijn hele aardse zending wist en begreep Christus Jezus, dat de enige reden voor zijn bestaan was uitdrukking te geven aan het plan van God en de werken te werken van Hem die hem gezonden had. Al zijn gedachten en gedragingen hadden in het begin door Waarheid en Liefde opgerichte standaarden als grondslag. Onze Meester was vruchtbaar in het tot ontvouwing brengen van de vele ideeën van Geest. Door dagelijks vriendelijke daden vermenigvuldigde hij zijn bewijzen van het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde. Door gebed en inspiratie vulde hij voortdurend een overvloed van goedheid weer aan. Wetenschappelijk onderwierp hij elke poging van het kwaad om de uitvoering van zijn goddelijke bedoelingen omver te werpen of te verstoren. Hij liet geen enkele gelegenheid voorbijgaan om almachtige heerschappij tot uitdrukking te brengen. Jezus plantte goed en vergaarde een rijke oogst. Hij genas de zieken, reinigde de melaatsen, wierp duivelen uit en wekte de doden op.
Ieder van ons is nu reeds in het volle bezit van zijn goddelijk erfdeel met alle talenten, hoedanigheden en eigenschappen van het goddelijk Gemoed, waardoor onze velden van gedachte rijp zullen blijven, klaar om de oogst op te leveren. Jezus verklaarde, dat, wanneer wij wilden vragen, ons gegeven zou worden. Dat wanneer wij wilden zoeken, wij zouden vinden. Dat, wanneer wij wilden kloppen, ons opengedaan zou worden. En laten wij dit betekenisvolle gebod niet over het hoofd zien (Joh. 15:16): “Ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve.”

Geen opmerkingen: