dinsdag 22 november 2011

Vele dingen

De evangelist Lukas vertelt ons, dat Jezus op een van zijn reizen in een zeker dorp aankwam en daar in het huis van Martha, de zuster van Maria en Lazarus, werd ontvangen. Maria zette zich aan zijn voeten neer en luisterde naar hem, terwijl Martha voor het bedienen zorgde. Na enige ogenblikken begon Martha zich verongelijkt te voelen, omdat zij al het werk deed en Maria haar niet hielp. Zich naar de Meester kerende, zei ze: “Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg  haar dan dat zij mij helpt” (Luk. 10:40).
Wat was het verschil tussen deze twee vrouwen? Meestal wordt Maria als de geestelijk gezinde en Martha als de meer alledaagse mens beschouwd. Men kan ook in Martha de liefderijke en zorgvolle gastvrouw zien en in Maria degene, die het eerst aan zichzelf en aan haar eigen noden dacht. Maar uit de wijze, waarop Jezus Martha’s vraag van zelfbeklag beantwoordde, blijkt, in welk ander licht hij het verschil in beider houding plaatste. “Martha, Martha,” zei hij, “gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.”
Het “goede deel”, dat Maria had gekozen was het antwoord op de vragen van de mensheid omtrent het leven zelf. Deze geestelijke waarheid te verkonden was het doel waarvoor Jezus in de wereld was gekomen, het was zijn wezen. Zijn levensdoel was niet om bediend te worden, om slechts als persoonlijk mens te bestaan, maar om de oplossing te geven voor alle levensraadselen van het mensdom. Hoe troostend klinkt door de eeuwen heen zijn stem tot een dwalend, armzalig mensdom: “Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig.”

Geen opmerkingen: