zondag 20 november 2011

Tekortkomingen


In de Openbaring geeft Johannes ons enige helpende gedachten omtrent kerk. Hij schrijft aan de zeven kerken in Azië en geeft een waardeschatting van haar vruchten en haar gebreken. De boodschap is gericht tot hem “die oren heeft” - met andere woorden, tot de verlichte, luisterende gedachte - en zij is heden ten dage van even grote betekenis voor ons als zij was voor die eerste Christelijke kerken in de dagen van Johannes.
Tot de kerk van Efeze zegt hij in hoofdzaak: Gij hebt goede werken verricht, maar gij hebt uw eerste liefde verlaten, uw toewijding, uw geestdrift, uw hongeren en uw dorsten naar de gerechtigheid. Tot die van Smyrna zegt hij: Gij hebt verdrukking verdragen, zowel van binnen uit als van buitenaf. Wees getrouw en ik zal u geven de kroon des levens. Tot Pergamus: Gij houdt mijn naam, maar hebt valse leerstellingen met de waarheid vermengd. Tot Thyatira: Gij hebt u laten verleiden door de persoonlijke zin, door persoonlijk leiderschap. Tot Sardes: Gij leeft, maar zijt dood - apathie. Tot Filadelfia: Gij hebt mijn woord bewaard. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Tot Laodicea: Gij zijt noch koud noch heet; gij zijt rijk aan stoffelijke dingen, maar arm aan geestelijk begrijpen. “Ik zal u uit mijnen mond spuwen” (Openb. 3:16)
Laten wij in diepe ootmoed bidden, dat de Christian Science Kerk niet schuldig moge zijn aan deze tekortkomingen. Laat zij veeleer haar zending vervullen en genezing brengen - vol vertrouwen en standvastig.

Geen opmerkingen: