zondag 27 november 2011

Koninkrijk


In de Handleiding van De Moeder-Kerk door Mary Baker Eddy lezen wij (Art. VIII, Par. 4): “Ieder lid van deze Kerk is verplicht dagelijks te bidden: “Uw Koninkrijk kome”; Laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid, het goddelijke Leven en de goddelijke Liefde in mij wonen en alle zonde uit mij weren; moge Uw Woord de genegenheden van het gehele mensdom verrijken en deze besturen.”
Dit gebed bestaat uit drie samenstellende delen, maar in zijn geheel berust het op de beginbede: “Uw Koninkrijk kome”.  In de Bijbel geven de woorden van Jezus duidelijk aan, dat het koninkrijk Gods nabij is, even nabij als ons eigen denken. Paulus zegt, dat dit koninkrijk is “rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest” (Rom 14:17). Wij weten, dat het de grote gave van God is aan Zijn kinderen, want heeft de Meester niet gezegd (Luk. 12:32): “Het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”? Christian Science leert ons, dat dit koninkrijk het rijk van het oneindig Gemoed is, de atmosfeer van Ziel, de verblijfplaats van Geest, dat reeds gekomen is en dat in het heden als een werkelijkheid bestaat.

Geen opmerkingen: