woensdag 30 november 2011

Christusgelijkend


Christus Jezus, doelend op zij geestelijke identiteit, noemde zich “de Zoon Gods” (Joh. 11:4). Hij stelde dit feit in al zijn genezingswerken vast. Gedurende zijn heilige en luisterrijke loopbaan leerde hij zijn volgelingen, dat het geestelijk zoonschap van de mens een tegenwoordige werkelijkheid is.
Het demonstreren van Christian Science is een individuele ervaring en iedere Christian Scientist moet eerlijk en oprecht ernaar streven de woorden en werken van Christus Jezus te evenaren door in al de aangelegenheden van het dagelijkse leven Christusgelijkend te zijn. Daden van vriendelijkheid, hartelijkheid en mededogen moeten gedachten van afgunst, haat en jaloezie overwinnen en vernietigen. Wij moeten in ons bewustzijn Christushoedanigheden zoals vreugde, reinheid, eerlijkheid, ootmoed, deemoed en dankbaarheid opnemen, die de vrees doen bedaren en het valse besef van kwaad en ziekte meteen tenietdoen.

dinsdag 29 november 2011

IK BEN


Wetenschap en Gezondheid,  
Verklarende woordenlijst. blz. 587:6

GOD. De grote IK BEN; de alwetende, alziende, alwerkende,
alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed;
Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde; alle substantie;
intelligentie.

GODEN.
Mythologie; een geloof, dat leven, substantie en
intelligentie zowel mentaal als stoffelijk zijn; een veronderstelling,
dat er gewaarwording in lichamelijkheid is; het geloof,
dat het oneindige Gemoed in eindige vormen woont;
de verschillende theorieën, die het gemoed beschouwen als
een stoffelijke zin, die in de hersenen, de zenuwen en de stof
zetelt; vermeende gemoederen of zielen, die de stof ingaan
en uitgaan, die in dwaling verkeren en sterfelijk zijn; de
slangen van dwaling, die zeggen: „Gij zult als God wezen.”
God is één God, oneindig en volmaakt en kan niet eindig en
onvolmaakt worden.

maandag 28 november 2011

Bewegen

Wanneer wij inzien, dat God Gemoed is, gaan we begrijpen, dat de mens een idee is, voortkomende uit Gemoed. Op deze wijze wordt het besef van ‘s mensen onscheidbaarheid van, en eenheid met Gemoed als zijn uiting, in ons bewustzijn gevestigd, en wordt zijn volmaaktheid als het beeld en de gelijkenis van God gezien. Door de studie en de toepassing van Christian Science leren wij, dat Gemoed in ons te laten zijn “hetwelk ook in Christus Jezus was” (Fil. 2:5); met andere woorden, wij laten ons alleen door het goede besturen in al onze dagelijkse werkzaamheden en vervangen de stoffelijke geloofsvormen door geestelijke ideeën. Deze geestelijke ideeën, die genezen en zegenen, zijn het bewijs, dat God met ons is, dat het immer tegenwoordige Gemoed zichzelf voortdurend tot uitdrukking brengt, dat God alles geeft en de mens Gods milde gaven ontvangt. Het grote geestelijke feit, dat er slechts één Gemoed is en dat dat alleen goed is, is de basis van waaruit wij God beginnen te kennen als het immer tegenwoordige goede, de enige macht, die elk dwaalgeloof aan een kwade tegenwoordigheid of macht tenietdoet.
Naarmate het geestelijke feit zich ontvouwt, dat God Gemoed is, leren wij met hem spreken zoals iemand doen zou met een tedere, liefdevolle vader of moeder, want in de Wetenschap wordt Hij geopenbaard als Vader-Moeder God, in Wie “wij leven, ons bewegen en zijn”.

zondag 27 november 2011

Koninkrijk


In de Handleiding van De Moeder-Kerk door Mary Baker Eddy lezen wij (Art. VIII, Par. 4): “Ieder lid van deze Kerk is verplicht dagelijks te bidden: “Uw Koninkrijk kome”; Laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid, het goddelijke Leven en de goddelijke Liefde in mij wonen en alle zonde uit mij weren; moge Uw Woord de genegenheden van het gehele mensdom verrijken en deze besturen.”
Dit gebed bestaat uit drie samenstellende delen, maar in zijn geheel berust het op de beginbede: “Uw Koninkrijk kome”.  In de Bijbel geven de woorden van Jezus duidelijk aan, dat het koninkrijk Gods nabij is, even nabij als ons eigen denken. Paulus zegt, dat dit koninkrijk is “rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest” (Rom 14:17). Wij weten, dat het de grote gave van God is aan Zijn kinderen, want heeft de Meester niet gezegd (Luk. 12:32): “Het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”? Christian Science leert ons, dat dit koninkrijk het rijk van het oneindig Gemoed is, de atmosfeer van Ziel, de verblijfplaats van Geest, dat reeds gekomen is en dat in het heden als een werkelijkheid bestaat.

zaterdag 26 november 2011

Wederkerig

Uiting geven aan genade is een ervaring, die wederkerig is en die eenheid brengt. Voortdurend genade verlenen eist, dat wij Gods alheid voortdurend erkennen en ons er op verlaten en brengt zodoende de werking en de macht van de goddelijke Liefde meer ten volle in ons leven en dikwijls is het een voorloper van onverwachte vooruitgang en heerschappij.
Dat genade zegen brengt aan degene die geeft en aan hem die ontvangt, is louter een subjectieve uitspraak, waarvan de ervaringen van Jozef en David, zoals die in het Oude Testament zijn vermeld, twee opmerkelijke voorbeelden zijn. Door hun vrij-zijn van wrok en wraakzucht en door liefde voor hun medemensen, die hiermee samenging, brachten zij iets van hun eenheid, of één-zijn met God in praktijk en werden zij door de grotere liefde die hen daarbij bezielde, in een wijder gebied geleid, waar zij zich op menselijke wijze nuttig konden maken en kwamen zij tegelijkertijd tot ongezochte persoonlijke welvaart. De rijke overvloed van hun liefde nam uiterlijke vorm aan in menselijke overvloed.

vrijdag 25 november 2011

God

Misschien stelt iemand de volgende vragen: “Waarom is het nodig andere termen voor God te gebruiken dan alleen de naam God? Betekent de term God niet Alles? Ja, God betekent Alles en is Alles-in-alles. Op blz. 20 van Neen en Ja schrijft Mrs. Eddy: “Wanneer de uitdrukking goddelijk Beginsel gebezigd wordt om de Godheid aan te duiden, kan dit veraf of koud schijnen, totdat een beter inzicht verkregen wordt. Dit Beginsel is Gemoed, is substantie, Leven, Waarheid, Liefde. Eenmaal begrepen, zal Beginsel de enige uitdrukking bevonden worden, die de ideeën Gods volledig weergeeft - één volmaakte mens en de goddelijke Wetenschap.” Wat is de aard van het Beginsel, dat het heelal in zijn bestuur houdt? Op blz. 1 van Elementaire Goddelijke Wetenschap schrijft Mrs. Eddy als antwoord op de vraag: “Wat is het Beginsel van Christian Science?: Het is God, het Opperwezen, het oneindig en onsterfelijk Gemoed, de Ziel van mens en heelal. Het is onze Vader, die in de hemelen is. Het is substantie, Geest, Leven, Waarheid en Liefde - deze zijn het goddelijk Beginsel.” In deze definitie is het belangrijk op te merken, dat Mrs. Eddy de overige zes van de zeven synoniemen van God gebruikt om de volledige betekenis van Beginsel naar voren te brengen. Wanneer wij Beginsel in beschouwing nemen, nemen wij onvermijdelijk God in beschouwing en wanneer wij God in beschouwing nemen, moeten wij al de synoniemen insluiten die uitdrukking geven aan Zijn aard en karakter.

donderdag 24 november 2011

Licht


Het geestelijke is nooit te bovenzinnelijk om praktisch te zijn. De verlichting van Geest komt tot ons, waar wij zijn. Ons vermogen het te ontvangen hangt af van ons geestelijk verlangen en onze bereidwilligheid om God te kennen. Het licht van Gemoed is er voor u en voor mij, en het stelt ons in staat volmaakt te zien. Omdat wij Gemoed weerspiegelen zien wij niet alleen goed, maar verlichten ook anderen. Kunnen wij niet altijd het licht van Waarheid uitstralen? Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 266): “De mens is de idee van Geest; hij weerspiegelt de zaligmakende tegenwoordigheid, die het heelal met licht overstraalt.” Het licht van Liefde is overal. Het eigen ik heeft de neiging om aanspraak te maken op het geestelijk licht en ontkent de tegenwoordigheid ervan voor anderen. Dit is kortzichtigheid. Wij moeten het licht weerspiegelen en iedereen omvatten in de heerlijke stralen van geestelijke verlichting.

woensdag 23 november 2011

Verheven

In zijn brief aan de Romeinen spreekt Paulus de vermaning uit (12:12): “Wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods zij.” Naar de mate waarin deze hele verandering van ons bewustzijn van een stoffelijke tot een geestelijke basis zich voltrekt, verkrijgen wij individueel het Gemoed van Christus. In dit door God verlichte bewustzijn is geen element van dwaling of kwaad, want de mens is alleen de weerspiegeling of de uitdrukking van de eigenschappen en de volmaaktheid van het goddelijk Gemoed, God.
De Christus-idee is in zekere mate in alle eeuwen door geestelijk-gezinde personen onderscheiden en gedemonstreerd. Op blz. 333 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Door alle geslachten heen, zowel vóór als na de aanvang van de Christelijke jaartelling, is de Christus als de geestelijke idee - de weerspiegeling van God - met een zekere mate van macht en genade tot allen gekomen, die bereid waren Christus, Waarheid, te ontvangen. Abraham, Jakob, Mozes en de profeten beleefden verheven ogenblikken van inzicht in de Messias, of Christus, waardoor deze zieners gedoopt werden in de goddelijke natuur, het wezen van Liefde.”
Mrs. Eddy’s geschriften, die helemaal gegrond zijn op de geestelijke vertolking van de Heilige Schrift, ademen de geest van de Christus. Enkel door het lezen van haar boeken zijn duizenden genezen.

dinsdag 22 november 2011

Vele dingen

De evangelist Lukas vertelt ons, dat Jezus op een van zijn reizen in een zeker dorp aankwam en daar in het huis van Martha, de zuster van Maria en Lazarus, werd ontvangen. Maria zette zich aan zijn voeten neer en luisterde naar hem, terwijl Martha voor het bedienen zorgde. Na enige ogenblikken begon Martha zich verongelijkt te voelen, omdat zij al het werk deed en Maria haar niet hielp. Zich naar de Meester kerende, zei ze: “Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg  haar dan dat zij mij helpt” (Luk. 10:40).
Wat was het verschil tussen deze twee vrouwen? Meestal wordt Maria als de geestelijk gezinde en Martha als de meer alledaagse mens beschouwd. Men kan ook in Martha de liefderijke en zorgvolle gastvrouw zien en in Maria degene, die het eerst aan zichzelf en aan haar eigen noden dacht. Maar uit de wijze, waarop Jezus Martha’s vraag van zelfbeklag beantwoordde, blijkt, in welk ander licht hij het verschil in beider houding plaatste. “Martha, Martha,” zei hij, “gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.”
Het “goede deel”, dat Maria had gekozen was het antwoord op de vragen van de mensheid omtrent het leven zelf. Deze geestelijke waarheid te verkonden was het doel waarvoor Jezus in de wereld was gekomen, het was zijn wezen. Zijn levensdoel was niet om bediend te worden, om slechts als persoonlijk mens te bestaan, maar om de oplossing te geven voor alle levensraadselen van het mensdom. Hoe troostend klinkt door de eeuwen heen zijn stem tot een dwalend, armzalig mensdom: “Gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig.”

maandag 21 november 2011

Liefhebben

In de Wetenschap is het ene universele en oneindige bewustzijn van Liefde genoeg voor allen. Aangezien God alle ware bewustzijn is, moeten u en ik, in de werkelijkheid van het zijn, evenzeer de uitdrukking en weerspiegeling van die Liefde wezen. Wat zullen wij dan doen met het ons opgedrongen gedachtelijk beeld van strijd en oorlog onder de volken? Heeft het voor u werkelijkheid en bestaan? Heeft het een plaats in het éne en ware bewustzijn van Liefde? Kan het voor iemand bestaan als werkelijkheid? Neen, dat kan niet, indien het bewustzijn één, oneindig en algeheel goed is. Door het bestuderen van Christian Science zien wij, dat ons besef en ons handhaven van één al-harmonisch bewustzijn even doeltreffend is om de nietsheid te zien van ‘s werelds verwarring en strijd als het is om de onwerkelijkheid van ziekte te laten zien. Liefde, het éne goddelijke en oneindige bewustzijn, verklaart en verzekert dat het Alles is. “Het bestuur der goddelijke Liefde is oppermachtig”, schrijft Mrs. Eddy in haar boek Miscellany (blz. 278). “Liefde regeert het heelal en haar bevel is uitgegaan: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’, en ‘Gij zult uwe naaste liefhebben als uzelve.’ Laten wij het greintje geloof hebben, dat bergen verzet - geloof, gewapend met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.”

zondag 20 november 2011

Tekortkomingen


In de Openbaring geeft Johannes ons enige helpende gedachten omtrent kerk. Hij schrijft aan de zeven kerken in Azië en geeft een waardeschatting van haar vruchten en haar gebreken. De boodschap is gericht tot hem “die oren heeft” - met andere woorden, tot de verlichte, luisterende gedachte - en zij is heden ten dage van even grote betekenis voor ons als zij was voor die eerste Christelijke kerken in de dagen van Johannes.
Tot de kerk van Efeze zegt hij in hoofdzaak: Gij hebt goede werken verricht, maar gij hebt uw eerste liefde verlaten, uw toewijding, uw geestdrift, uw hongeren en uw dorsten naar de gerechtigheid. Tot die van Smyrna zegt hij: Gij hebt verdrukking verdragen, zowel van binnen uit als van buitenaf. Wees getrouw en ik zal u geven de kroon des levens. Tot Pergamus: Gij houdt mijn naam, maar hebt valse leerstellingen met de waarheid vermengd. Tot Thyatira: Gij hebt u laten verleiden door de persoonlijke zin, door persoonlijk leiderschap. Tot Sardes: Gij leeft, maar zijt dood - apathie. Tot Filadelfia: Gij hebt mijn woord bewaard. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten. Tot Laodicea: Gij zijt noch koud noch heet; gij zijt rijk aan stoffelijke dingen, maar arm aan geestelijk begrijpen. “Ik zal u uit mijnen mond spuwen” (Openb. 3:16)
Laten wij in diepe ootmoed bidden, dat de Christian Science Kerk niet schuldig moge zijn aan deze tekortkomingen. Laat zij veeleer haar zending vervullen en genezing brengen - vol vertrouwen en standvastig.

zaterdag 19 november 2011

Wachters


De huidige wereldgebeurtenissen eisen van de Christian Scientist, dat hij een helder begrip van de werkelijkheid zal hebben, dat zijn denken op feiten berust en dat hij zijn geestelijk werk doet met alle toewijding die hij kan opbrengen. Een halfslachtige houding werkt niet. De juiste toepassing van Christian Science heeft een onmiddellijke en beslissende uitwerking op het wereldgebeuren. Zij bezielt en steunt die menselijke pogingen, die het goede dienen, gerechtigheid en een duurzame vrede bevorderen.
In de tijden, waarvan de Bijbel spreekt, was het een man Gods, een profeet, een patriarch, tot wie koningen en regeerders zich wendden om inlichtingen over het lot van het volk of een land. Gehoorzaamheid aan zijn profetische visie en wijze raad verzekerde hen altijd de overwinning van het goede over het kwade. In de twintigste eeuw zegt Mrs Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 379: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Een goed voorbeeld van geestelijk begrijpen van de enkeling en de overwinning over de massa is Elisa. Hij sprak tot zijn dienstknecht toen zij tegenover een grote legermacht stonden: “Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.”
Als trouwe wachters staan Christian Scientisten op de wallen van het nieuwe Jeruzalem; zij dienen als het zout der aarde en het licht der wereld. Zij zijn zich terdege bewust van de aanmaning van Mrs. Eddy om zich te hoeden tegen alles wat zich stelt tegenover Waarheid en vooruitgang.

vrijdag 18 november 2011

Upcoming audio chat 22 November


Exploring the Bible's healing message


Dr. Mary Metzner Trammell, C.S.B.
Tuesday, November 22, 2011
2:00pm EST - 3:00pm EST
"O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me" (Ps. 30:2). For centuries people have turned to the Bible for hope, guidance, strength—and healing. Both the Old and the New Testaments offer inspiring examples of people who have found help and healing through trusting in God's care. To find out how the Bible can bring peace and health to your life, join this chat with Mary Trammell, a teacher of Christian Science and a scholar of the King James Version of the Bible. She is also a member of The Christian Science Board of Directors.

donderdag 17 november 2011

Thanksgiving Day Service On Air


OnAir Thanksgiving logo

Listen to the live online Thanksgiving Day Service!

On Thursday, November 24, at 12:00 noon ET join the online congregation of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston, MA, USA.  You'll find a friendly greeting, music, singing, reading the Thanksgiving Proclamation of the President of the United States, a Scriptural reading, prayer, a Thanksgiving Bible Lesson from our pastor, the Bible and Science and Health with Key to the Scriptures by Mary Baker Eddy and testimonies of gratitude appropriate for the occasion.  There is an organ prelude and postlude, plus an online church lobby which will be open for 15 minutes after the meeting.

woensdag 16 november 2011

Doen


Jezus leerde zijn discipelen bidden. Hij zei (Matth. 21:22): “Al wat gij zult begeren in ‘t gebed, gelovende, zult gij ontvangen.” In Wetenschap en Gezondheid lezen wij: “Onuitgesproken gedachten zijn aan het goddelijk Gemoed niet onbekend. Verlangen is gebed en wij kunnen niets verliezen door onze verlangens aan God toe te vertrouwen, opdat zij gevormd en gelouterd mogen worden, voordat zij in woorden en daden worden omgezet.” Deze bezielende passage komt voor op de eerste bladzijde van het eerste hoofdstuk, getiteld “Gebed.”
In de Bergrede heeft Christus Jezus gezegd (Matth. 6:6): “Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader Die in ‘t verborgen is; en uw Vader Die in ‘t verborgen ziet, zal het u in ‘t openbaar vergelden.” Wanneer wij leren wat God is en begrijpen, dat de mens naar Gods beeld het wezen van God, het goddelijk Gemoed, tot uitdrukking brengt, kunnen wij dan niet ten volle verwachten, dat onze gebeden verhoord zullen worden? Christus Jezus kende de waarde van het gebed en hij bad zonder ophouden. Zijn verheven kalmte en gemoedsrust vonden niet haar oorsprong in enige uiterlijke omstandigheid, maar in innerlijke bronnen.
Al de wereldproblemen kunnen door rechtvaardig gebed worden opgelost. Maar alleen naarmate wij het wezen Gods tot uitdrukking brengen in toenemende wijsheid, barmhartigheid en goedertierenheid, kan worden gezegd, dat wij juist hebben leren bidden. De weg is ons gewezen. Wij moeten het onze doen.

dinsdag 15 november 2011

Drijfveer


Onder de volgelingen van de Meester is Johannes bekend als de geliefde discipel, en zijn woorden en leven wijzen uit waarom hij geliefd was. Hij moet gezien hebben, dat de goddelijke Liefde de drijfveer was van alles wat de Meester zei en deed. Toen de openbaring van de beloofde Trooster, of Christus, aan Mary Baker Eddy verscheen, vond dezelfde liefde, die het leven en de zending van Christus Jezus en zijn discipelen kenmerkte, volledige uitdrukking in haar gedachte en was het de geestelijke drijfkracht, die haar aanspoorde om haar openbaring van de waarheid van het zijn aan het mensdom te geven en vast te leggen in het leerboek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift”.
Waar Mrs. Eddy over Liefde spreekt, zegt zij in haar boek Miscellaneous Writings (blz. 249, 250): “Welk een woord! Het vervult mij met ontzag. Over welke werelden en werelden strekt het zich uit en is het heerser! het oorspronkelijke, het onvergelijkelijke, het oneindige Al van het goede, de enige God, is Liefde.”
Mrs. Eddy heeft duidelijk gezien, dat van al de synoniemen, die ons begrip van God beschrijven en verruimen, Liefde de eerste plaats bekleedt. Door al haar geschriften heen dringt zij er op aan dat wij het synoniem Liefde in ons leven tot uiting zullen brengen.

maandag 14 november 2011

Volgeling


Mrs. Eddy heeft haar hele leven lang de Bijbel bestudeerd en is een trouw volgeling van de Meester geweest. Zij zag dat zijn zending van onderwijzen en genezen gegrond was op de onfeilbare geestelijke wet, of de Wetenschap. Naarmate deze goddelijke Wetenschap, die zij Christian Science heeft genoemd, zich aan haar reine ontvankelijke gedachte ontvouwde, paste Mrs. Eddy de waarheden er van toe op elk menselijk probleem, dat zich aan haar voordeed. Zij genas alle soorten van ziekten en kwalen. De blinden, de doven, de stommen, de krankzinnigen werden gezond gemaakt; zij die leden aan waterzucht, kanker, tuberculose en ziekte van beenderen, werden, vele malen meteen, tot het leven teruggebracht, tot volmaakte gezondheid, kracht en een normaal bestaan en tot een gelukkig nuttig leven.
Een juiste toepassing van Christian Science demonstreert de onverwoestbare geestelijke eenheid van God en de mens als Vader en zoon, en de vrede, harmonie en volmaaktheid, die het eeuwig erfdeel zijn van de mens als het geliefde kind van God. In woorden van de Meester roept Christian Science vol tederheid, vol liefde, het hele mensdom toe: “Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.”

zondag 13 november 2011

Uitzicht


Naarmate wij vooruitgaan, merken we dikwijls, dat wij tot onze woorden en daden gedreven worden door een macht, die niet de onze is; genezingen worden sneller en gemakkelijker tot stand gebracht, en dan zien wij, dat wij meer en meer de heerschappij en vreugde van de Christus manifesteren. Het hart dat van liefde vervuld is, weigert niet het kruis te dragen. Zelfverloochening brengt een vreugde en verheven rust met zich, die door de stoffelijk gezinden nooit worden gekend. Zij bevrijd ons meer en meer van de sterfelijke zelfheid, van die sterfelijke fouten en eigenaardigheden van het karakter, die ons onrustig zouden willen maken en belemmeren.
Wil armoede zich doen gelden? Neem het kruis op en bewijs de goddelijke overvloed. Worden wij overvallen door de vrees voor pijn of voor de dood? Laten we niet onder deze vrees neerzitten, maar opstaan, het kruis opnemen en bewijzen dat wij in eeuwige gerustheid leven niet in de stof maar in Beginsel. Laten we daarom blij zijn, wanneer in ons bewustzijn de dwaling aan het licht is gebracht. Het betekent dat het licht van de Christus aanwezig is. Zonder het licht zou de dwaling onontdekt blijven, voor onbepaalde tijd verborgen in de duisternis. De hoogten tot waar men door zijn arbeid gestegen is kunnen bij tijden wellicht koud en de winden snerpend schijnen, maar de lucht is versterkend en het uitzicht ontvouwt steeds grotere schoonheid en pracht.

zaterdag 12 november 2011

Vermogen


Wanneer wij gaan in de richting waarvan wij weten dat zij juist is, wanneer wij leven in het voortdurend tot uitdrukking brengen van Waarheid en Liefde, ervaren wij dat ziekte, kwaad en sterfelijkheid wijken voor de liefdevolle macht van God. Voortdurende dankbaarheid jegens God en steeds toenemende waardering van het goede, dat wij reeds hebben ontvangen, helpen beslist bij het genezen.
Naarmate wij de Bijbel en het Christian Science leerboek bestuderen en voortdurend datgene wat wij leren, gebruiken als de grondslag van ons dagelijkse leven, zal ons vermogen om de macht van God met goed resultaat in een Christian Science behandeling te gebruiken, zich geleidelijk ontwikkelen. De Christus, de levende Waarheid - God met ons - is hier om te genezen en te zegenen, om gezondheid en geluk aan ons en aan anderen te brengen.
“God is Liefde.” (1 Joh. 4:16). Een Christian Science behandeling, die een uitdrukking is van Waarheid, moet ook een uitdrukking en toepassing zijn van Liefde: een zuivere Liefde voor God en de mens, niet vervalst door onverschilligheid, boosaardigheid of onzuivere liefde. “Waarheid, Leven en Liefde zijn een wet ter vernietiging van alles, wat aan hen ongelijk is, want zij verkondigen niets anders dan God” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 243).

vrijdag 11 november 2011

Evangelie


Het Evangelieverhaal is ons verhaal. Geestelijk gesproken vindt het plaats waar wij zijn en in alles wat we doen. Als we zien dat dingen verkeerd gaan, doen we er goed aan de Bijbel en het Christian Science leerboek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift door Mrs. Eddy op te pakken en proberen uit te zoeken waar we eigenlijk zijn afgeweken in onze toepassing van Christian Science. Misschien hadden we onze pas ontwaakte kennis van de Christus niet beschermd. Wellicht hadden wij ons niet voldoende onderworpen aan de doop van wedergeboorte, met andere woorden, wij hadden misschien geprobeerd een moeilijkheid te genezen door alleen maar absolute waarheden uit te spreken en hadden verzuimd de wacht te houden tegen het toegeven aan zondige praktijken. Indien dit zo is, dan hebben wij waarschijnlijk voor onszelf de wetenschappelijke ontvouwing verduisterd van Gods plan ter verlossing, zoals in het Evangelie geschreven, en zo ja, dan zullen we er toe geleid worden op onze schreden terug te keren.
Wij doorzoeken de Schriften om God en Zijn Christus te leren kennen. Mrs. Eddy heeft ons het pad aangewezen en gaf ons de openbaring van Christian Science. Laten we het grote belang erkennen van de Bijbel als onze gids tot het eeuwige Leven, en het denkbeeld opgeven, dat de Bijbel een verouderde verzameling van geschriften is, of alleen een hulp om God, de goddelijke Waarheid te leren begrijpen, zoals die in Christian Science geopenbaard is. De Bijbel is onze kaart, onze gids, en moet altijd onze onafscheidelijke reiskameraad zijn.

donderdag 10 november 2011

Vertrouwen

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken leert op God te vertrouwen. Het menselijk intellect zal de problemen van het sterfelijk bestaan niet oplossen. Alleen de goddelijke intelligente zal dit doen. “De menselijke gedachte”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 126), “heeft nooit ook maar het geringste deel van het ware zijn ontworpen. Het menselijk geloof heeft op zijn eigen wijze de echo van Geest gezocht en geïnterpreteerd en schijnt deze zodoende verkeerd overgedragen en stoffelijk nagebootst te hebben; maar het menselijk gemoed heeft nooit een werkelijke toon voortgebracht of een positief geluid doen horen.”
Alleen hij, die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet alleen af en toe, maar altijd en ondanks de blijken van het tegendeel, leert dagelijks uur na uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. De gedachten die wij als gids kiezen om ons te besturen en te beïnvloeden zijn òf menselijk òf goddelijk. De vraag is: Welke zijn het? Jesaja (26:3) schreef: ”Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Op deze wijze bewaren wij niet alleen onze eigen vrede, maar de macht van positief, opbouwend denken, dat één is met zijn goddelijke bron en bezieling, helpt mee om voor anderen het mesmerisme te verbreken van negatief en angstig denken. In het ja van het positief goddelijk weten wordt alle onzekerheid, twijfel, terughouding en ontwijking opgegeven. Goddelijke gedachten zijn immer tegenwoordig en beschikbaar voor hem, zie zich vereenzelvigt met Gemoed.

woensdag 9 november 2011

Nabijheid


Er is wellicht geen geestelijk feit, dat meer algemeen wordt aanvaard dan de altijd-tegenwoordigheid van God. De erkenning van een Opperwezen houdt reeds Zijn alomtegenwoordigheid in. Ja, God is overal en dit betekent, dat Hij om ons heen is, dat Hij zeer dichtbij ons is, dat Hij zelfs alle ruimte vult. En toch wanneer alle aardse geneesmiddelen geen genezing hebben gebracht, wanneer er geen stoffelijke middelen meer zijn ter bescherming of verlossing, wanneer menselijke hoop en het geluk verdwenen zijn en de mensen eindelijk in volslagen hulpeloosheid zich tot God hebben gewend om hulp, hebben zij -ondanks deze nabijheid- eigenlijk niet goed geweten, hoe zij zich bewust kon worden van Zijn nabijheid en van de beschikbaarheid van Zijn macht tot verlossen. Misschien hebben zij in gedachte als Job geroepen (23:3): “Och of ik wist dat ik Hem vinden zoude!”
In onze verwantschap met het goddelijke is het duidelijk, dat, al is God, de goddelijke Liefde, heel nabij het moeilijk is, zich in tijden van nood van die nabijheid bewust te zijn, doordat Gods gedachten en onze gedachten over het algemeen zo ver uiteen liggen. Het is echter onmogelijk dat God - het oneindig, volmaakt Gemoed - Zijn volmaakte gedachten omlaag zou halen tot het peil van het menselijk dwalend denken. Het is nodig dat wij onze gedachte opheffen tot Zijn gedachten. Zijn gedachten zijn goede gedachten. Hij is de bron van al het goede, het goddelijk Beginsel waar alle goedheid uit voortkomt.
In Unity of Good (blz. 3,4) zegt Mrs. Eddy: “Deze zelfde God nu is onze helper. Hij heeft mededogen met ons. Hij schenkt ons genade en leidt elke gebeurtenis van onze levensloop. Hij is nabij degenen, die Hem aanbidden. Hem te verstaan zonder een enkele smet van ons sterfelijk, eindig besef van zonde, ziekte en dood, wil zeggen dat wij nader tot Hem komen en Hem gaan gelijken.”

dinsdag 8 november 2011

Vruchtbaar


Gedurende zijn hele aardse zending wist en begreep Christus Jezus, dat de enige reden voor zijn bestaan was uitdrukking te geven aan het plan van God en de werken te werken van Hem die hem gezonden had. Al zijn gedachten en gedragingen hadden in het begin door Waarheid en Liefde opgerichte standaarden als grondslag. Onze Meester was vruchtbaar in het tot ontvouwing brengen van de vele ideeën van Geest. Door dagelijks vriendelijke daden vermenigvuldigde hij zijn bewijzen van het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde. Door gebed en inspiratie vulde hij voortdurend een overvloed van goedheid weer aan. Wetenschappelijk onderwierp hij elke poging van het kwaad om de uitvoering van zijn goddelijke bedoelingen omver te werpen of te verstoren. Hij liet geen enkele gelegenheid voorbijgaan om almachtige heerschappij tot uitdrukking te brengen. Jezus plantte goed en vergaarde een rijke oogst. Hij genas de zieken, reinigde de melaatsen, wierp duivelen uit en wekte de doden op.
Ieder van ons is nu reeds in het volle bezit van zijn goddelijk erfdeel met alle talenten, hoedanigheden en eigenschappen van het goddelijk Gemoed, waardoor onze velden van gedachte rijp zullen blijven, klaar om de oogst op te leveren. Jezus verklaarde, dat, wanneer wij wilden vragen, ons gegeven zou worden. Dat wanneer wij wilden zoeken, wij zouden vinden. Dat, wanneer wij wilden kloppen, ons opengedaan zou worden. En laten wij dit betekenisvolle gebod niet over het hoofd zien (Joh. 15:16): “Ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve.”

maandag 7 november 2011

Geestelijk licht

In onze eerste schooljaren, toen wij nog kleine kinderen waren, brachten de onderwijzers ons met veel geduld en volharding de grondbeginselen van rekenkunde bij en leerden ons daarna die toe te passen op speciale vraagstukken, waardoor zij ons hielpen de praktische waarde van de abstracte waarheden te zien. Maar bleven wij daarbij staan? Neen, wij moesten verder gaan naar de studie van algebra, meetkunde en de hogere wiskunde en hun waarheden toepassen om meer ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Zo ook heeft de Christian Scientist in zijn dagelijkse leven het hele veld van Christian Science vóór zich, en dat biedt hem elke regel die nodig is om het menselijk bewustzijn uit zijn sterfelijke opvattingen verder te brengen tot de erkenning en het bewijs van de onmiddellijke zoonschap van de mens tot God - van gedachtelijke duisternis tot het geestelijke licht. In elke ervaring, hetzij groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijke begrip te zoeken en ons eigen te maken. En het geestelijk begrip wordt gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheid openbaren betreffende de mens, gezin, kerk, gemeente, volk en de wereld. In haar boek Miscellaneous Writings, blz. 185, zegt Mrs. Eddy: “Het opgeven van al wat een zogenaamde stoffelijke mens vormt en het erkennen en bereiken van zijn geestelijke identiteit als het kind van God, is de Wetenschap die de vensteren des hemels opent, vanwaar het goede uitstroomt in ieder kanaal van het zijn; en stervelingen reinigt van alle onreinheid, waarbij het alle lijden vernietigt en het ware beeld en de ware gelijkenis aan het licht brengt. Er is geen andere middel onder de hemel, waardoor wij verlost kunnen worden, en de mens bekleed kan worden met macht, majesteit en onsterfelijkheid.”

zondag 6 november 2011

Goddelijk gezag


In het Evangelie van Mattheus komt het verhaal voor van de hoofdman over honderd, die Jezus smeekte zijn knecht te willen genezen. De hoofdman toonde gedachte-eigenschappen die in deze tijd onmisbaar zijn voor de toepassing van Christian Science. Toen hij tot de Meester kwam, deden zijn ootmoed, gehoorzaamheid en verwachting van het goede hem open zijn voor de Christus, zodat deze door hem heen scheen en zijn knecht genas. Sprekend als een krijgsman verklaarde hij, dat hij wist te gehoorzamen en dat hij daardoor het recht had verkregen gehoorzaamd te worden. Hij zei: “Ik ben ook een mens onder de macht van anderen...en ik zeg...tot mijn dienstknecht: Doe dat en hij doet het.” Uit zijn eigen ervaring begreep hij, dat, omdat Jezus het goddelijk gezag gehoorzaamde, hij ook de macht van dat gezag kon weerspiegelen. Hij zei tot hem: “Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden.” Jezus keurde deze houding goed en gaf de dienstknecht dadelijk zijn normale gezondheid terug.
Met eenvoudige waarheid zegt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings blz. 16): “Het Beginsel van het Christendom is oneindig; het is inderdaad God; en dit oneindig Beginsel heeft oneindige aanspraken op de mens en deze aanspraken zijn goddelijk, niet menselijk; en ‘s mensen vermogen om daaraan te voldoen is uit God; want, waar de mens Zijn gelijkenis en beeld is, moet hij de volledige heerschappij van Geest weerspiegelen - ja, zijn oppermacht over zonde, ziekte en dood.” 
Aldus wordt in ons leven het bevel opgevolgd: “Medicijnmeester, genees uzelf.”

vrijdag 4 november 2011

Upcoming chat 8 november 2011


To heal the heart


Susan Mack, C.S.
Tuesday, November 8, 2011
2:00pm EST - 3:00pm EST
Whether you're struggling with heart disease or with a broken or troubled heart, the Bible has healing ideas that can help you. The book of Psalms details situations where the writer's heart is pained, fearful, faint, sorrowful—and where God has given spiritual answers that lift up hope, strength, and health.
Christian Science teaches that these spiritual truths—and Christ Jesus' healing works—are relevant to the challenges we face today. To find out more about how they can bring healing to your life and your heart, join this chat with a Christian Science healer.
About Susan Mack: Susan Mack is a Christian Science practitioner who lives with her family in St. Louis, Missouri. She is a folk singer/songwriter of inspirational music and has had nine CDs recorded, including five available in Christian Science Reading Rooms. She has written many articles for The Christian Science Journal and the Christian Science Sentinel. In addition to serving over 20 years in the practice of Christian Science, she has given many talks on that subject. An active church member, she has been an Institutional Chaplain, Reader, Sunday School teacher, soloist and has also engaged in interfaith work.

donderdag 3 november 2011

Goddelijke Liefde


Het begrip, dat de zwaarte van de smart van anderen voelt, is in het geheel niet in staat die smart te genezen. Mary Baker Eddy omschrijft medegevoel aldus (Neen en Ja, blz. 30): “Zijn [Gods] mededogen is goddelijk, niet menselijk. Het is der Waarheid kennis van haar eigen oneindigheid, die het waarachtig bestaan zelfs van een aanspraak van de dwaling uitsluit.”
Mededogen stijgt tot de hoogten van Liefde. Het gehoorzaamt het Eerste Gebod onvoorwaardelijk, omdat het geen werkelijkheid erkent in iets buiten God. Mededogen laat het  verkeerde, bezwaarde begrip van persoonlijke verantwoordelijkheid varen - het geloof, dat men een menselijk persoon is, die verantwoordelijk zou zijn voor het welzijn van een ander. Het voelt en verwezenlijkt “de wezenlijke en praktische mogelijkheden van de goddelijke Liefde” door die Zielezin te demonstreren, waarvoor niets bestaat of werkelijkheid heeft dan Liefde in al haar openbaringen.
Wat zijn de praktische mogelijkheden van de goddelijke Liefde? Het wezen van Liefde is te zegenen, haar praktische mogelijkheden worden gemeten naar het oneindig vermogen van Liefde om Liefde te zijn. Van een menselijk standpunt uit verklaard, sluiten deze mogelijkheden de verlossing van de gehele wereld in van zonde, ziekte en dood. In feite kent Liefde, in haar eeuwige alheid, alleen Liefde - haar grootheid en oneindigheid, haar zelfvernieuwing en voortdurende ontvouwing, haar veiligheid en zekerheid, haar volmaaktheid, schoonheid, verhevenheid, macht in eindeloze, leeftijdloze, onveranderlijke zelfuiting. In de oneindigheid van Liefde zijn geen ledige ruimten. In de eeuwigdurendheid van het zijn is geen afdwaling; geen plaats is daar voor wroeging, verdriet, medelijden met zichzelf of gedruktheid. De oneindigheid van Liefde is het alomvattende van Liefde. De onbedwingbaarheid van Leven verzekert de onsterfelijkheid er van.
Lees meer>>>Liefde -het doorslaggevend onderdeel bij genezing.

woensdag 2 november 2011

Christusbewustzijn


Op verschillende plaatsen in Wetenschap en Gezondheid vinden wij de uitdrukking “Christus, Waarheid,” die niet betekent, dat Christus een synoniem is van God, of Waarheid, maar dat Christus is de goddelijke Waarheid, die van God uitgaat, zoals wordt aangegeven in de volgende zin (blz. 473): “Jezus is de naam van de mens, die meer dan alle andere mensen de Christus heeft getoond, de ware idee van God, die zieken en zondaars geneest en de macht van de dood vernietigt.” Dat Christus is “de ware idee van God,” is wat zo vol betekenis en van zo groot praktisch nut is voor de Christian Scientisten. Omdat hij de ware idee van God is, geeft de Christus ons de ware idee van de mens, want de mens is Gods beeld en gelijkenis. En dat de ware idee, dat de mens geestelijk is, het verkeerde begrip, dat de mens stoffelijk zou zijn, vervangt, is een grondfactor in de toepassing van Christian Science.
Waarvan getuigt dit Christusbewustzijn? Van het feit, dat God, het goddelijk Gemoed, Alles is. Gemoed schept alleen ideeën. Elk van deze ideeën is op haar eigen individuele wijze de volmaakte en eeuwige uitdrukking van Gemoed, of God. Elke idee staat in het juiste verband met alle andere ideeën, en dit verband wordt voor altijd in stand gehouden door de geestelijke wet.
Lees meer>>>Vol vertrouwen in Christelijke genezing.

dinsdag 1 november 2011

Troost


"Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. . . Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden; en de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal [het] zien”, schreef de profeet Jesaja (40:1,4,5).
De wereld zoekt troost op een stoffelijke grondslag en door een vermenselijkt begrip omtrent God, maar de dwaalgedachte, die de disharmonie van de zinnen als werkelijk aanvaardt en vaak gelooft, dat God daarvoor verantwoordelijk is, komt onder haar eigen mesmerisme en geeft geen troost. Zij vindt geen blijvende vrede.
Woorden alleen verklaren God niet en evenmin kunnen stoffelijke zinnen kennis van Hem nemen of ons vertellen wat werkelijk en wat onwerkelijk is. Om het wezen van de goddelijke Liefde te voelen en haar praktische mogelijkheden toe te passen, moeten wij God wetenschappelijk begrijpen.
Omdat alleen Gemoed, de Ego is, of de oneindige individualiteit, die zichzelf altijd tot uitdrukking brengt, is er geen eigen persoolijk bewustzijn, dat in de duisternis van  onwetendheid of verdriet verkeert en blindelings tast naar een kennen van God. Het goddelijk Gemoed in elk van zijn uitingen is licht en is altijd zijn eigen vertolker. Het vertolkt Leven als God, zonder begin en zonder einde en de individualiteit als besloten in Gemoed, voor altijd veilig, blijvend en tegenwoordig.
Lees meer>>>Filmscenario