dinsdag 11 oktober 2011

Verlossing


Het sterfelijk gemoed projecteert steeds weer beelden van een stoffelijk mens met een stoffelijk lichaam. Het goddelijk Gemoed openbaart de mens steeds als rechtschapen, gezond, vrij en zonder zonde. Om dit te zien moeten wij onze blik en onze gedachte boven de stof en haar zinsbegoochelingen verheffen.
Aangezien “de gedachte boven de dwaling, of ziekte, te verheffen en met volharding voor de waarheid te pleiten” wordt beloond met de vernietiging van dwaling, kunnen we ons afvragen, waarom wij niet vaker doorzetten. Christian Science is niet een godsdienst waarin men, in een schommelstoel gezeten, op luie wijze, halfgemeend verklaringen over Waarheid kan opzeggen en bevrijding kan verwachten. Deze godsdienst eist een geordend denken, een dringend en volhardend vasthouden aan het zich bewust zijn van de almacht van Waarheid. Dan komt de beloning, want Waarheid geneest. Volhardend pleiten betekent dat wij nooit aan de dwaling het laatste woord moeten geven, maar des te krachtiger moeten zijn in vreugde (omdat wij de waarheid kennen) en geloof.
In Neen en Ja, schrijft Mrs. Eddy (blz. 12): “De kern dezer Wetenschap is juist denken en juist handelen - dit leidt er toe het geestelijke te zien en geestelijk te zijn, God te verstaan en te demonstreren.”   In juist, wetenschappelijk denken ligt de verlossing van elke soort van dwaling.

Geen opmerkingen: