zaterdag 8 oktober 2011

Inspiratie


In het Christian Science leerboek ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’ schrijft Mary Baker Eddy (blz. 319): “De goddelijke Wetenschap zoals die ons in de oorspronkelijke taal van De Bijbel wordt geleerd, is door inspiratie gekomen en vergt inspiratie om te worden begrepen.”  Inspiratie is een geestelijke invloed of eigenschap, een goddelijke gave, die, volgens het woordenboek ‘de mensen in staat stelt zonder dwaling waarheid te ontvangen en door te geven’. Inspiratie is een eigenschap van Leven, want zij maakt onze geestelijke aspiraties wakker, verlevendigt onze belangstelling in de gedachten of ideeën van Gemoed en geeft stuwkracht aan de actieve demonstratie of uitdrukking van Waarheid, zonder dwaling.
Het verlangen naar een groter geestelijk begrijpen van Gods wezen en een honger naar een meer verlicht inzicht in de oorspronkelijke betekenis van het Woord wordt verzadigd en een diep verlangen de weg te vinden om de Wetenschap van de Bijbel te bewijzen gaat in vervulling door de openbaring van Waarheid, zoals we dat vinden in de wekelijkse Bijbellessen.
Op blz 57 schrijft Mrs. Eddy: “Geluk is geestelijk, geboren uit  Waarheid en Liefde. Het is onzelfzuchtig; daarom kan het niet alléén bestaan, maar eist dat de gehele mensheid erin zal delen.”
De geïnspireerde studie van de Bijbellessen verleent ons het noodzakelijk geestelijk begrijpen om de logische en geestelijke aard van de Wetenschap op de juiste wijze te begrijpen en met geestdrift te demonstreren. Uiteindelijk zal worden erkend, dat alle gedachten en handelingen voortkomen uit het goddelijk Beginsel en dan zal de mens, het heelal inbegrepen, op aarde verschijnen, zoals hij nu in de Wetenschap is geopenbaard, één God, één Gemoed hebbende.

Geen opmerkingen: