zondag 23 oktober 2011

Gedachtelijke deur


Een eenvoudige regel, die genezing brengt als wij er aan gehoorzamen, wordt gevonden op blz. 15 van Wetenschap en Gezondheid: “Om tot het hart van het gebed door te dringen, moet men de deur der dwalende zinnen sluiten. De lippen moeten stom zijn en al het stoffelijke moet zwijgen, wil de mens gehoor vinden bij Geest, het goddelijk Beginsel, Liefde, waardoor alle dwaling wordt vernietigd. Om op de juiste te bidden, moeten wij in de binnenkamer gaan en de deur dichtdoen. Wij moeten de lippen sluiten en de stoffelijke zinnen tot zwijgen brengen. In het stille heiligdom van ernstige verlangens moeten wij de zonde ontkennen en Gods alheid bepleiten. Wij moeten besluiten het kruis op te nemen en met een oprecht hart werken en waken voor wijsheid, Waarheid en Liefde. Wij moeten bidden “zonder ophouden”. Zulk bidden wordt verhoord, voorzover wij onze verlangens in toepassing brengen.”
Het gebed, dat de gedachtelijke deur sluit voor de inblazingen van pijn, disharmonie, smart of gebrek, is het gebed, dat Gods tegenwoordigheid te allen tijde en onder alle omstandigheden erkent. Naar mate wij ons voortdurend tot God wenden en door de geestelijke zin zekerder worden van Zijn tegenwoordigheid en macht, zullen wij bewijzen, dat er in onze ervaring geen gebrek is aan gezondheid, geluk, vreugde of een overvloed van het goede. Wanneer wij hebben ingezien, dat God het immer tegenwoordige Gemoed is, dat ons steeds nabij is, moesten wij dan niet met de eenvoud van een kind tot Hem spreken en verwachten, dat Hij antwoorden en ons Zijn zegen geven zal? En als wij Gods antwoord gekregen hebben, moeten wij dan niet gewillig, liefdevol en met kinderlijk vertrouwen dit aanvaarden en gehoorzamen? Dan is er nog een andere stap, die wij kunnen doen en dat is ons te verheugen en blij te zijn in ootmoed en liefde God te loven en te danken voor Zijn goedheid.
Lees meer >> Verhef je boven het geweld.


Geen opmerkingen: