maandag 31 oktober 2011

Bewustzijn


Bewustzijn is een belangrijk woord in de woordenschat van Christian Sience. Wij zien dat Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, dit woord wordt vele malen in haar geschriften gebruikt. Hierom lijkt het raadzaam de verschillende betekenissen er van in de gezaghebbende woordenboeken na te gaan en te bestuderen en daarna de talrijke verklaringen, waarin Mrs. Eddy op dit onderwerp doelt, in hun geestelijke betekenis te vergelijken. Vrijwel alle gezaghebbende woordenboeken omschrijven bewustzijn als die staat van het zijn, die zich kenmerkt door gedachte; als gemoed in de ruimst mogelijke zin. Bewustzijn wordt door enkele denkers omschreven als een hoedanigheid of toestand van Ziel, of geestelijke substantie. Het wordt beschouwd als datgene, waarvan alle verschijnselen vormen aannemen, de uiteindelijke werkelijkheid van het bestaan.
Het bewuste gemoed wordt in de Wetenschap gezien als een fundamenteel feit, omdat het bewustzijn aan alles ten grondslag ligt. Volgens logica en rede zien wij, dat u en ik geen enkele idee of gedachte zouden hebben en zouden kunnen hebben zonder het fundamentele feit, dat het bewustzijn bestaat. Het bewustzijn openbaart en identificeert al wat werkelijk is. Christian Science leert ook, dat Gemoed, of God, de door zichzelf bestaande oorzaak en drijfkracht van alle zijn is, en dat elke ware of juiste idee het getuigenis van dat Gemoed is.
Lees meer>>>Voortdurende vernieuwing.

zondag 30 oktober 2011

Zelf-onderricht


Het is tekenend voor Mary Baker Eddy - voor de liefdevolle bedachtzaamheid in en de grondigheid van haar werk - dat zij heeft voorzien in de literatuur die nodig is voor de vooruitgang van iedereen die Christian Science bestudeert en dat zij geen twijfel heeft overgelaten over wat die literatuur is of hoe zij moet worden gebruikt. Zo schrijft zij in de Handleiding van De Moeder-Kerk, waar zij doelt op elke aanvrager van het lidmaatschap van deze Kerk (Art. IV, Sect.1):
“De Bijbel, te zamen met Wetenschap en Gezondheid en de andere werken door Mrs. Eddy, moeten zijn enige leerboeken zijn voor zelfonderricht in Christian Science, en voor het onderwijzen en uitoefenen van de metaphysische genezing.”
In de Wetenschap leren wij verschillende argumenten te onderkennen, die merendeels niet nieuw zijn, al schijnen zij bij tijden nieuw. Wordt er beweerd dat deze regels beperkend werken? De scherpzinnige Christian Scientist ziet, dat zij net zo min beperkend werken als een bord met de aanduiding van een doodlopende weg beperkend werkt op iemand, die een doorgaande verkeersweg zoekt. Hij ziet in dat, dat zij duidelijk de weg aangeven naar vooruitgang en vrijheid. Mrs. Eddy stelde zich altijd tot doel voor alle mensen de grootst mogelijke ervaring open te stellen en zij liet zien, hoe de Wetenschap van onbeperkte intelligentie en Leven verworven en gedemonstreerd moet worden. De dagelijkse studie van de Bijbel samen met het leerboek en het dagelijks toetsen van het aldus geleerde bevestigen voor de Christian Scientist zonder enige twijfel, dat dit de wijze is om vorderingen te maken - vorderingen die hoogst bezielend zijn en volkomen bevrediging geven. Zo ziet hij dan, zoals Mrs. Eddy zegt, dat “Waarheid is geopenbaard. Zij behoeft slechts te worden toegepast” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 174).
Lees meer>>>Het verlangen te genezen.

zaterdag 29 oktober 2011

Politiek


In Wetenschap en Gezondheid (blz. 106) schrijft Mrs. Eddy: “God heeft de mens met onvervreembare rechten begiftigd en hiertoe behoren zelfbestuur, rede en geweten. De mens bestuurt zichzelf alleen dan op de juiste manier, wanneer hij goed wordt geleid en bestuurd wordt door zijn Maker, de goddelijke Waarheid en Liefde.” Voor ons is het nodig te zien en te erkennen, dat Gods bestuur het enige bestuur is. Een belangrijke stap bij het demonstreren van een meer rechtvaardige uiting van waar bestuur voor allen is, dat een ieder individueel zijn aangelegenheden ordent overeenkomstig de wet van God, het bestuur door het goddelijk Beginsel.
Alle ware wet en waar bestuur gaat uit van God, het goddelijk Beginsel. Het erkennen van de ware staat van de mens als de zoon/dochter van God, bestuurd door het goddelijk Beginsel, is de eerste stap tot het vestigen van een waarlijk juist begrip van bestuur.
Politiek wordt in een woordenboek onder meer verklaard als: “de wetenschap en de kunst van besturen; politieke wetenschap”. Christian Science is de ware politieke wetenschap, want zij alleen openbaart het wezen van ware wet en bestuur.  Het begrijpen van de wet van God en van de toepassing daarvan is het verstaan en  en toepassen van de ware wetenschap en kunst van besturen.
In antwoord op verzoeken om haar politieke inzichten uit te spreken heeft Mrs. Eddy de volgende verklaring gegeven: “Er is mij gevraagd wat mijn politiek inzicht is. In werkelijkheid heb ik geen andere politiek inzicht dan om een rechtvaardig bestuur te helpen hooghouden, God boven alles lief te hebben en mijn naaste als mijzelf.” (Miscellany blz. 276).
Tip: The Christian Science Monitor/Europa

vrijdag 28 oktober 2011

Grondregel


Goddelijk Beginsel is een hoogst belangrijke term in Christian Science. Wie deze wetenschap bestudeert, leert begrijpen, dat Beginsel, eeuwig Leven, of Ziel, van het allerhoogste belang is voor zijn huidige ervaring en dat gehoorzaamheid daaraan concrete zegeningen brengt. In een woordenboek wordt “Beginsel” omschreven als “een bron of oorzaak, waaruit iets voortkomt; een macht, die voortdurend of onveranderlijk werkt; een blijvende of fundamentele oorzaak, die natuurlijkerwijze of noodzakelijkerwijze bepaalde resultaten voortbrengt.”
De mensen hebben geleerd om op uitgebreide menselijke stellingen zoals de zekerheid van de grondregels van de wiskunde, de natuurkunde en de bouwkunde,  te bouwen. Indien wij nu zo geheel en al zijn gaan vertrouwen op menselijke stellingen om een beschaafde maatschappij te bouwen, hoeveel te meer moeten wij ons dan houden aan het goddelijk Beginsel, dat Geest is, absoluut, oppermachtig en oneindig in wezen, heerschappij, wet en bestuur. De menselijke beginselen, waar wij algemeen gebruik van maken, duiden op het goddelijk Beginsel, dat onveranderlijk en onfeilbaar is in zijn bestuur over de mens en het heelal. Zij hebben de essentiële fundamentele vastheid en onveranderlijkheid gemeen.
Mary Baker Eddy schrijft in Miscellany (blz. 226): “Wat men in de dagelijkse omgangstaal aanduidt als het beginsel van harmonische trilling, het beginsel van de instandhouding van het getal in de meetkunde, het beginsel van het hellend vlak in de mechanica, enz. is slechts de uitwerking van één universele oorzaak - een uiting van het ene goddelijke intelligente Beginsel, dat de aarde door ontwikkelde geestelijke macht in haar baan houdt, dat de golven en de winden beheerst, dat aandacht schenkt aan het vallen van een musje, en dat alles bestuurt, van het oneindig kleine tot de oneindigheid - namelijk God.”
Lees meer>>>Goddelijke wet: ongeëvenaard machtig.

donderdag 27 oktober 2011

Bidden


In haar geschriften toonde Mrs Eddy aan, hoe aan de regels gehoorzaamd kan worden, hoe te genezen.
Onder haar aanmaningen is haar verzoek, dat wij dagelijks voor onszelf zullen bidden. Hoewel dit verzoek in de vorm van een liefdevolle bede is gegoten, moet het even onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd, als ware het een bevel. Hier volgt de betreffende aanhaling uit Miscellaneous Writings (blz.) 127): “Een ding heb ik vurig gewenst, en ik dring er ook nu weer ernstig op aan, namelijk, dat Christian Scientisten, hier en elders, dagelijks voor zichzelf zullen bidden; niet hardop of in geknielde houding, maar door stil, ootmoedig en aanhoudend gebed. Wanneer het hongerend hart de goddelijke Vader-Moeder God om brood vraagt, geeft Hij het niet een steen - doch meer genade, gehoorzaamheid en liefde. Indien dit hart, ootmoedig en vertrouwend, zich vol geloof tot de goddelijke Liefde wendt om met het brood des hemels, gezondheid en heiligheid, gespijzigd te worden, zal het zo hervormd worden, dat het het antwoord op zijn verlangen waardig is. Dan zal de ‘beek Uwer [Zijner] lieflijkheden’, een zijrivier der goddelijke Liefde, in dat hart vloeien en zal er een forse groei in Christian Science volgen - alsmede die vreugde van hem, die zijn eigen welzijn in dat van een ander zoekt.”
Dit verzoek, dat wij dagelijks voor onszelf zullen bidden, verdient de grootst mogelijke aandacht. De ervaring heeft geleerd, dat de Christian Scientisten die voor zichzelf bidden en werken, veilig zijn en actief blijven in hun genezingswerk. De geneesheer moet zichzelf genezen. Hij moet zijn gezindheid en zijn heiligheid winnen en behouden.
Lees meer>>>Dagelijks gebed.

woensdag 26 oktober 2011

Groei


Mrs. Eddy wist, dat in haar vroegere ernstige beproevingen, God haar nabij was geweest. Haar nimmer falende Herder zou haar altijd veilig leiden, al werd het pad steeds ruw en bergopwaarts. Als altijd luisterde zij tot zij de goddelijke leiding hoorde. Op Gods bevel verzamelde zij de grote waarheden van de goddelijke Wetenschap om die te zaaien in het menselijk bewustzijn, zodat de geestelijk hongerenden gevoed en de treurenden vertroost zouden worden.
Het haar door God opgedragen werk voor de wereld en haar liefde voor de hele mensheid waren evenredig aan elkaar - een werk en liefde, die boven rassen, geloofsbelijdenis, tijd en afstand uitgaan. Thans moet de tijd gevuld worden met het zaaien, dat zij van haar volgelingen verwachtte. Naarmate wij bidden zoals zij bad, gemeenschap oefenen met God, en werken zoals zij werkte, zal wat wij zaaien gedijen.
In de tegenwoordigheid van Mrs. Eddy voelde men haar helder bewustzijn van Gods nabijheid als haar hemelse Vader en gids. Voor haar reine geestesgezindheid waren de engelen van Zijn tegenwoordigheid een aanwezige werkelijkheid. Zij was nooit op een afstand in haar omgang met anderen. Haar oprechte belangstelling voor hen, die tot haar kwamen en haar zorgende vriendelijkheid verwarmde de harten van allen. Haar houding gedurende de cursussen was “Komt dan en laat ons te zamen richten” (Jes. 1:18).
Het was duidelijk dat zij vurig verlangde een groei in genade te zien, waardoor ons genezingswerk onmiddellijke gevolgen zou hebben. Zij kon ons vertellen hoe wij groeien konden - maar het groeien moeten wij zelf doen. Men hoeft slechts het hoofdstuk “De Verzoening en het Heilig Avondmaal” (Hfst. II) uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift te bestuderen om te zien, hoe helder haar visie was van het werk en de zending van de Meester, en van het voorbeeld, dat hij ons nagelaten heeft om na te volgen.
Lees meer>>> Science and Health with Key to the Scriptures.

dinsdag 25 oktober 2011

Vooruitgang


In Miscellany (blz 181) schrijft Mrs. Eddy: “Vooruitgang betekent een rijper wordend begrip van de goddelijke Liefde.” Er kan geen vooruitgang zijn zonder dit rijper wordend begrip. Ons begrip dat Liefde Alles is wordt rijper, naarmate Liefde tot uiting komt in onze steeds zuiver wordende karakters en wordt uitgewerkt in het vol mededogen werken aan de verlichting van de mensen.
De goddelijke Liefde is Alles. Zij brengt alles voort, bestuurt alles. Haar tegenwoordigheid is macht, die door niets kan worden weerstaan. Haar tederheid, haar zachtheid en haar vertroosting zijn hier om alle bitterheid teniet te doen, om schoonheid te geven aan grauwe levens, om leed te verdrijven, om gerechtigheid te brengen. Als wij liefhebben in het licht van de  alheid van Liefde, kan de dwaling niet langer snoeven op een bestaan. Maar liefhebben moeten wij, indien wij de alheid aan het licht brengen en de onwerkelijke schaduwen van sterfelijkheid willen zien verdwijnen.
Christus Jezus toonde in zijn werken de macht aan, dat Liefde het heelal vervult en dat er geen ander Gemoed is dan Liefde. In Neen en Ja (blz. 35) geeft Mrs. Eddy een wetenschappelijke vertolking van zijn levensdoel: “Niet om de toorn Gods te doen bedaren heeft Jezus geleden, maar om de alheid der Liefde aan te tonen en de nietsheid van haat, zonde en dood.” Doordat de Meester de alheid van Liefde onderscheidde, kon hij liefde blijven voelen jegens alle mensen.
Lees meer>>>Mijn kribbe staat klaar.

maandag 24 oktober 2011

Eigen zaligheid


Mrs. Eddy heeft aan ieder van ons en aan allen het feit geopenbaard, dat wij nu kinderen van de opstanding zijn. Wij hebben een aan God ontleend vermogen de dingen van Geest te benutten, zoals Jezus dit deed. Elke dag kunnen wij deelhebben aan onze Paas-opstanding door ons denken te vergeestelijken en zodoende “een nieuwe en hogere idee van onsterfelijkheid” te verkrijgen.
Wanneer het de schijn heeft dat de geestelijke bewijzen van Gods tegenwoordigheid en almacht ontbreken in ons leven, laten wij dan onze pogingen hernieuwen om ons denken te vergeestelijken, en laten wij onze motieven en doeleinden nog grondiger onderzoeken. Denken wij wellicht meer aan het deeg dan aan de zuurdesem? Indien ons welvaren in de stof van meer belang voor ons is dan onze vooruitgang in Geest, dan hebben wij van onze kant werk te doen. Mrs. Eddy schrijft (Wetenschap en Gezondheid, blz. 426): “De mens moet zijn kracht en zijn streven vernieuwen en de dwaasheid van huichelarij inzien, terwijl hij tevens moet leren inzien, dat het noodzakelijk is zijn eigen zaligheid uit te werken.” Als kinderen van de opstanding zijn wij gewijd aan de vergeestelijking van de gedachte. Het einde van het oude materialisme is nabij. De velden zijn wit, de maaiers zijn gereed. Laten wij aan het oogsten gaan met een oogstgezang en de rijke vruchten van vergeestelijkt denken, de gulden gaven van geestelijke toewijding, vergaren.
Het is de “vergeestelijking der gedachte” en “het wijken van stoffelijk geloof voor geestelijk begrijpen” wat onze vooruitgang in de waarheid en onze immer tegenwoordige onsterfelijkheid bepaalt.
Lees meer >>>Laat je geestelijk licht schijnen

zondag 23 oktober 2011

Gedachtelijke deur


Een eenvoudige regel, die genezing brengt als wij er aan gehoorzamen, wordt gevonden op blz. 15 van Wetenschap en Gezondheid: “Om tot het hart van het gebed door te dringen, moet men de deur der dwalende zinnen sluiten. De lippen moeten stom zijn en al het stoffelijke moet zwijgen, wil de mens gehoor vinden bij Geest, het goddelijk Beginsel, Liefde, waardoor alle dwaling wordt vernietigd. Om op de juiste te bidden, moeten wij in de binnenkamer gaan en de deur dichtdoen. Wij moeten de lippen sluiten en de stoffelijke zinnen tot zwijgen brengen. In het stille heiligdom van ernstige verlangens moeten wij de zonde ontkennen en Gods alheid bepleiten. Wij moeten besluiten het kruis op te nemen en met een oprecht hart werken en waken voor wijsheid, Waarheid en Liefde. Wij moeten bidden “zonder ophouden”. Zulk bidden wordt verhoord, voorzover wij onze verlangens in toepassing brengen.”
Het gebed, dat de gedachtelijke deur sluit voor de inblazingen van pijn, disharmonie, smart of gebrek, is het gebed, dat Gods tegenwoordigheid te allen tijde en onder alle omstandigheden erkent. Naar mate wij ons voortdurend tot God wenden en door de geestelijke zin zekerder worden van Zijn tegenwoordigheid en macht, zullen wij bewijzen, dat er in onze ervaring geen gebrek is aan gezondheid, geluk, vreugde of een overvloed van het goede. Wanneer wij hebben ingezien, dat God het immer tegenwoordige Gemoed is, dat ons steeds nabij is, moesten wij dan niet met de eenvoud van een kind tot Hem spreken en verwachten, dat Hij antwoorden en ons Zijn zegen geven zal? En als wij Gods antwoord gekregen hebben, moeten wij dan niet gewillig, liefdevol en met kinderlijk vertrouwen dit aanvaarden en gehoorzamen? Dan is er nog een andere stap, die wij kunnen doen en dat is ons te verheugen en blij te zijn in ootmoed en liefde God te loven en te danken voor Zijn goedheid.
Lees meer >> Verhef je boven het geweld.


zaterdag 22 oktober 2011

De dag des Heren

Alles wat zich stelt tegenover Waarheid en haar vooruitgang, en in onmachtige woede agressief wordt, doet dit als verzet tegen de dringende eisen, die Waarheid aan de mensen stelt. Het sterfelijk gemoed zou zich willen verzetten tegen de eisen en wil proberen geestelijkheid te bevechten. In deze strijd bedient de Antichrist zich van een hem eigen methode, namelijk deze: hij stelt het massa-begrip tegenover het begrip van de enkeling. Een van de middelen door de Antichrist gebruikt om zijn uiteindelijke zelfvernietiging uit te stellen is de oorlog. Het woord oorlog zelf reeds wekt verlammende vrees en hypnotische massa-werking. Het individuele sterfelijke gemoed is een koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, en juist daar begint het verlossende werk van de Wetenschap. Omdat de mens de intelligente weerspiegeling is van God, moeten hogere en betere methoden dan oorlog tevoorschijn komen om tirannie, wreedheden het verlangen naar wereldheerschappij te overwinnen. Christian Science verlost de enkeling en geeft daarin verzekering, dat het mensdom verlost zal worden. Theorieën van collectieve verlossing waarborgen nooit de verlossing van de enkeling. De bevrijding van de wereld uit dwaling kan niet collectief zijn; die moet individueel tot stand komen. Een Christian Scientist is zich steeds bewust van het feit, dat God, die alomtegenwoordig is, reeds nabij is, waar een taak of een moeilijkheid zich ook mag voordoen. Elke morgen dankt hij God voor de dag, die voor hem ligt, want hij weet, dat het altijd de dag is, waarin het goddelijk Gemoed zich openbaart, de dag, waarin het goddelijk plan zich ontvouwt, de dag, waarin de goddelijke wet en de goddelijke belofte in vervulling gaan, de dag waarin de goddelijke wil zich manifesteert, de dag des Heren.
Lees meer >>> Uitbannen van terrorisme.

vrijdag 21 oktober 2011

Vloedgolven


In onze studie van Christian Science moeten wij er ons in de eerste plaats op toeleggen op het verwerven van een vollediger en beter begrijpen van Liefde. Het doet er niet toe voor welk zogenaamd probleem wij schijnen gesteld te worden, het doet er niet toe wat het verkeerde  gedachtebeeld ook moge zijn, vrees, ziekte of disharmonie. Wij kunnen er zeker van zijn, dat wij altijd de juiste stap nemen, indien wij Liefde voelen en demonstreren als de enige tegenwoordigheid en werking. Als een helpende uitleg schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 201): “Om dwaling uit het sterfelijk gemoed te verdrijven, moet men de waarheid laten binnenstromen op vloedgolven van Liefde. Christelijke volmaaktheid wordt op geen andere grondslag verkregen.”  Geen gevoel van wrok, van gekrenkt zijn, van haat of afgunst kan stand houden tegenover het besef van de alheid van Liefde. Omdat alle ware bewustzijn Liefde, en daarom oneindig is, volgt hieruit, dat zij het bewustzijn is, dat door al de ideeën van Liefde wordt weerspiegeld en gemanifesteerd.
In de Wetenschap wordt Liefde erkend als het enige feit of de enige werkelijkheid van het zijn.  Onze studie brengt ons daarom geleidelijk tot het punt, waarop wij zien, dat de mens als soort en als enkeling, de uitdrukking is van het wezen van Liefde. Wanneer wij ons werk doen om dat doel te bereiken is het noodzakelijk, dat wij duidelijk zien, wat er bedoeld wordt met de goddelijke Liefde als tegenstelling met de zogenaamde liefde, die een uiting van de persoonlijke zin is. Liefde, die goddelijk, oneindig en alomvattend is, uit zich niet door sentimentaliteit, emotie of hartstocht. Haar uiting bevat geen element van zelfzucht of persoonlijke aantrekkingskracht, genegenheid, bezit of eigendomschap

donderdag 20 oktober 2011

Werking


Toen het getuigenis van de stoffelijke zinnen Mozes wilden doen geloven, dat de toestand hopeloos en dat er gebrek en gevaar was, wendde de grote Wetgever zich tot God; en als een “altijd-tegenwoordige getuige” van Gods beschermende macht leidde hij zijn volk naar een veilige haven. Alleen door geestelijke kracht was hij bij machte zijn volk met Liefde’s engelenboodschap gerust te stellen: “Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des Heeren, dat Hij heden aan ulieden doen zal.” (Ex.14:13).
De onjuiste mening, dat de mens tijdelijk van God gescheiden kan zijn, maakt deel uit van de Adam-droom. Hoe diep een ziekte schijnbaar ook geworteld moge zijn, zij kan geen verlammende invloed hebben op het geestelijk begrijpen, dat stervelingen uit de slavernij van de valse aanspraak van dwaling bevrijdt. Alle werking komt uit God voort. Zij is niet afhankelijk van spieren, het weer, het geloof aan erfelijkheid, of tijd. Alle werking wordt gaande gehouden en bestuurd door het goddelijk Beginsel, dat niet aan schommelingen onderhevig is, maar dat voor altijd almachtig en alomtegenwoordig is. Zelfs het schijnbaar verduisterde menselijk bewustzijn kan ontwaken tot het onderscheiden van Gods alheid. De stralenglans van het geestelijk begrijpen dringt door het geloof aan zogenaamde ongeneeslijke ziekten heen en stelt stervelingen in vrijheid. Toen Christus de mens genas, die blind was van de geboorte af, demonstreerde hij, dat de stof machteloos is om de geestelijke vermogens aan te tasten, die voor altijd in Ziel verblijven. Er staat vermeld dat zijn patiënt “kwam ziende” (Joh. 9:1-7).

woensdag 19 oktober 2011

Climax


"De mens is de climax van de schepping; en God is niet zonder een altijd-tegenwoordige getuige, die van Hem getuigt”, schrijft Mrs. Eddy in ‘Neen en Ja’ (blz. 17). ‘De climax van de schepping’ te zijn is niet een toekomstige bestemming van de mens, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Het is het geboorterecht van de mens, iets dat hem reeds nu en voor eeuwig toebehoort. Aldus heeft de mens de hoge taak geërfd van Gods wondere heerlijkheid te getuigen. Een weerspiegeling weerspiegelt vanzelfsprekend het origineel zonder moeite. Wanneer men voor een spiegel staat ziet men geen onvoltooid beeld, dat uiteindelijk aan het origineel gelijk zal zijn. Het spiegelbeeld is reeds nu een volkomen weerspiegeling. De volkomenheid van de mens is nu een feit. Daartegenover heeft het spiegelbeeld zelf geen initiatief, macht, of intelligentie, maar is voor zijn bestaan volkomen afhankelijk van het origineel. Dat is ook het geval met de mens, die van zichzelf niets kan doen, maar die leeft en zich beweegt onder Gods bestuur.

dinsdag 18 oktober 2011

Upcoming chat 25-10-2011


Do you know where you're going?


Deborah Huebsch, C.S.B.
Tuesday, October 25, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Whether you're looking for a job, trying to figure out which college to choose, or wondering what lies ahead for your life and family, a spiritual approach will help you find the right path. The Bible makes this promise for those who seek God's help: "Your ears shall hear a word behind you, saying, 'This is the way, walk in it,' whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left" (Isa. 30:21, New King James Version).
To explore spiritual pathfinding further and learn the blessings you can gain from it, bring your questions to this chat with a Christian Science healer and teacher.
About Deborah Huebsch: Deborah grew up in an abusive childhood, which led to drug addiction, severe depression, suicidal tendencies, and eating disorders. While she was in college, an introduction to Christian Science allowed Deborah to find healing and a reason for living. She earned a bachelor's degree in theatre from the University of California, Berkeley, and later an MA from the University of Oregon in interdisciplinary studies.
Deborah has danced professionally, directed a ballet company, and choreographed in various dance forms (ballet, modern, jazz). Learning to listen for God's guidance became incredibly helpful as she made major decisions about career, marriage, and where to settle.
As she furthered her understanding of God, Deborah entered the full-time practice of Christian Science healing and is currently a practitioner and teacher who lives in San Juan Capistrano, California. She has found her work immensely satisfying, challenging at times, and she strives to see how spiritual laws become practical and evident in ways that better people's lives.

maandag 17 oktober 2011

Jozef


Het Bijbelverhaal over Jozef in het Oude Testament, bevat enkele waardevolle lessen om genezing te brengen in een toestand, die door telkens terugkerende disharmonie steeds langer leek te duren. Van af zijn jeugd bezat Jozef een merkwaardige graad van geestelijkheid. Hij had het echter niet makkelijk, want reeds als kind werd hij belasterd en vervolgd. Hij is een voorbeeld dat laat zien hoe iemand zich door geestelijkheid met succes een weg kan banen door de ene moeilijkheid na de andere en in iedere beproeving steeds hoger kan stijgen. Toen Jozef een jongeling was, werden zijn broers door afgunst en jaloezie zozeer beïnvloed, dat zij hem in een droge put wierpen, waaruit hij daarna weer werd opgehaald om aan een troep zwervende Ismaëlieten te worden verkocht. Later in Egypte, werd hij vals beschuldigd en in de kerkers van Farao gevangen gezet. Geen zweem van wrok of vrees wordt hem in het Bijbelverhaal toegeschreven. Jozef ging kalm en rustig verder en gebruikte geestelijke kennis op de wijze, die God hem aanwees. De maanden groeiden aan tot jaren, en nog steeds werd hij niet uit de gevangenis bevrijd. Eindelijk kwam het ogenblik dat hij geroepen werd om Farao’s droom uit te leggen. Elke gebeurtenis greep voor Jozef plaats op het meest geschikte ogenblik, hoewel het hem wel vaak moet hebben toegeschenen, dat hij een lange en onrechtvaardige gevangenschap moest doormaken. Na zijn bevrijding uit de gevangenis kwam Jozef tot grote roem en was het hem mogelijk zijn familieleden te redden en in een land van overvloed een bestaan te verschaffen. In alle dingen zag hij de hand van God, want hij zei tot zijn broeders (Gen. 45:7): “God heeft mij voor ulieder aangezicht henengezonden, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing.”

Tip: http://www.jozefindebijbel.nl/

zondag 16 oktober 2011

Juiste bericht


De door God verlichte gedachte wordt nooit verduisterd of in verwarring gebracht door valse geruchten over de huidige volmaakte zelfheid van de mens. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 284): “Volgens Christian Science zijn de enig werkelijke zinnen  van de mens geestelijk; het zijn uitstralingen van het goddelijk Gemoed. Gedachten komen van God tot de mens, maar gewaarwordingen noch mededelingen gaan van het stoffelijk lichaam uit naar Gemoed. In de gemeenschap tussen God en de mens gaan de gedachten altijd van God uit naar Zijn idee, de mens.”
Het dierlijk magnetisme kan geen mededelingen doen aan de werkelijke mens. Wanneer het sterfelijk gemoed melding maakt van symptomen van ziekte, van mislukking, gebrek en een gescheiden zijn van God, is dit niet een bericht over een toestand die bestaat. Het is een valse bewering, die zich nooit heeft voorgedaan aan het goddelijk Gemoed of aan de intelligente idee van Gemoed, de mens, die zich voor altijd van de werkelijkheid bewust is. Zij schijnt werkelijk te zijn, alleen omdat wij werkelijkheid geven aan het onwerkelijke. Indien de fysieke zinnen ons vertellen wat waar is, zou Jezus ongelijk gehad hebben met het overwinnen van hun getuigenis. Hij berustte nooit in hun onjuist bericht, maar weerlegde het met het juiste bericht van ‘s mensen volmaaktheid, waar hij altijd naar uitzag en dat hij van de Vader ontving.

zaterdag 15 oktober 2011

Christusboodschap


De Christusboodschap van God aan de mensen zal in deze eeuw vlees gemaakt worden, naarmate zij meer geestelijk wordt begrepen en wetenschappelijk gedemonstreerd. Christus Jezus weerspiegelde in ongeëvenaarde mate ware geestelijke oorspronkelijkheid. In de plaats van het moeizame verloop van het stoffelijk bestaan stelde hij de onmiddellijke geestelijke weerspiegeling.
Hij verving de beperkingen van tijd en ruimte door het alomtegenwoordige zijn. Door te begrijpen en te demonstreren, dat zij tezamen bestaan, bewees hij de onscheidbaarheid van Beginsel en zijn idee, de mens. Door demonstratie sprak Jezus een taal, die iedereen verstond. Hij gaf uitdrukking aan de Christus idee evenzeer in wat hij deed als in wat hij zei. De gasten op de bruiloft, de blindgeborene, de vijfduizend in de woestijn waren niet de getuige van een metafysische abstractie. Zij ervoeren het samengaan van het menselijke en het goddelijke. Zij waren de getuigen van geestelijke ideeën in actie en dat zij deze ideeën aanvaardden en gebruikten maakte het gemakkelijker voor de volgende geslachten om deze te begrijpen, te aanvaarden en te gebruiken.
Paulus schreef in Rom. 13:8:  “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.” De onveranderlijke en tijdloze Christus, Waarheid, blijkt steeds uit de genezing brengende gevolgen van haar openbaring.

vrijdag 14 oktober 2011

Henoch

Ongeveer drie en dertig eeuwen voor het begin van de Christelijke jaartelling leefde er, zoals de Bijbel vertelt, een man, wiens levensreis in een korte maar veelzeggende zin als volgt wordt omschreven: Hij “wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg.” In de zendbrief aan de Hebreeërs wordt ook over Henoch geschreven en bevestigd dat hij “is . . . weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien.” Dat Henoch “wandelde met God”, zó dacht en zich zó gedroeg, dat hij voortdurend en steeds meer bewust werd van Gods tegenwoordigheid en van zijn gemeenschap met God, maakt hem een voorbeeld, dat geestelijk besef in onze tegenwoordige ervaring mogelijk is. Het was zeker niet iets, dat door menselijke opvoeding of eindige ondervindingen was geleerd, maar iets, dat zozeer in tegenspraak was met de stoffelijke zinnen, dat deze tot zwijgen werden gebracht, naarmate hij dit besef verwierf. Om met God te hebben gewandeld en de demonstratie van eeuwig Leven te hebben doorgemaakt, moet Henoch iets gezien en begrepen hebben van de eeuwige Waarheid, die Christus Jezus heeft geopenbaard en gedemonstreerd. God moet voor Henoch heel werkelijk geweest zijn. In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy (blz. 214): “Indien de waarneming van Henoch beperkt was gebleven tot hetgeen zich aan zijn stoffelijke zinnen voordeed, had hij nooit kunnen “wandelen met God”, of geleid kunnen worden tot de demonstratie van het eeuwige leven.” Hij moet een wonder-diep bewustzijn gehad hebben van de goddelijke tegenwoordigheid, een bewustzijn, dat in zijn innig gemeenschap oefenen met de Vader, nabij kwam aan dat van Jezus. De mensheid heeft meer van dit heilig begrip van de nabijheid en bereikbaarheid van de Vader nodig, meer van het toenemend bewustzijn, dat zij zich te allen tijde tot Hem wenden kan.

donderdag 13 oktober 2011

Meester


De eenvoudige woorden “Zwijg wees stil”, door Christus Jezus gesproken tegen de storm op zee, werden gevolgd door grote stilte. De woorden van Jezus waren in werkelijkheid gericht tot het sterfelijk gemoed, waarvan het woeden der elementen slechts een uiterlijke openbaarwording was. Achter deze woorden, door Jezus geuit, lag de overtuiging, op grond van begrijpen, dat de zogenaamde wetten van de natuur of van de stof, tot uitdrukking komend in storm en verwarring, machteloos zijn tegenover de goddelijke of geestelijke wet, waarvan de uitwerking gerustheid en vrede is. Dit zogenaamde wonder: het stillen van de storm, geeft een beeld van hetgeen besloten is in de aanhaling uit Wetenschap en Gezondheid blz. 224, waar Mrs. Eddy zegt: “Geen macht kan de goddelijke Liefde weerstaan,” want het was de macht van de goddelijke Liefde, de macht van Geest, welke bij deze gelegenheid gedemonstreerd werd, zowel als in vele andere gevallen, in de Evangeliën vermeld.
Het bewustzijn van het feit dat er in werkelijkheid geen andere wet werkt dan de wet van Geest, de goddelijke Liefde, stelt ons in staat, elke gelegenheid, hoe moeilijk die ook schijnt te zijn, tegemoet te treden, vertrouwend op ons vermogen deze met succes het hoofd te bieden. Mary Baker Eddy heeft gezegd op blz. 419: “Treed iedere ongunstige omstandigheid als haar meester tegemoet.”

woensdag 12 oktober 2011

Christus Jezus


Christian Science wijst op het verschil tussen de persoonlijke Jezus en de onpersoonlijke Verlosser, de Christus. Zij verklaart het mysterie van het samengaan van de lichamelijke Jezus en de geestelijke idee, of Christus. De mens Jezus was menselijk. Christus is de uitstraling of uitdrukking van God, de eeuwige Zoon van God, die voor altijd bestaat als Zijn geestelijke idee. Jezus openbaarde de Christus, maar de Christus werd niet uit de stof geboren. Evenmin is Christus, Waarheid, beperkt tot Jezus, tot zijn tijd of zijn eeuw. Jezus heeft een meer geestelijke opvatting van de ideële mens te zien gegeven, dan ooit eerder was getoond. Door zijn overwinningen over het vlees stelde hij het mensdom in staat de goddelijke natuur van de mens te onderscheiden. Hij bracht de eeuwige mens binnen de menselijke gezichtskring, de doodloze, leeftijdloze, geestelijk mens, die samen bestaat met God.
Jezus, de Meester-Christen demonstreerde de Christus, zoals vóór hem nooit iemand gedaan had. Hij bewees, dat hij Gods Zoon was. Voor anderen overwon hij de zogenaamde stoffelijke wetten en ten slotte deed hij zijn eigen lichaam uit het graf verrijzen. Toen legde hij alle stoffelijkheid af bij de hemelvaart en bewees aldus zijn één-zijn met de Vader door zich boven de stof of het vlees te verheffen.

dinsdag 11 oktober 2011

Verlossing


Het sterfelijk gemoed projecteert steeds weer beelden van een stoffelijk mens met een stoffelijk lichaam. Het goddelijk Gemoed openbaart de mens steeds als rechtschapen, gezond, vrij en zonder zonde. Om dit te zien moeten wij onze blik en onze gedachte boven de stof en haar zinsbegoochelingen verheffen.
Aangezien “de gedachte boven de dwaling, of ziekte, te verheffen en met volharding voor de waarheid te pleiten” wordt beloond met de vernietiging van dwaling, kunnen we ons afvragen, waarom wij niet vaker doorzetten. Christian Science is niet een godsdienst waarin men, in een schommelstoel gezeten, op luie wijze, halfgemeend verklaringen over Waarheid kan opzeggen en bevrijding kan verwachten. Deze godsdienst eist een geordend denken, een dringend en volhardend vasthouden aan het zich bewust zijn van de almacht van Waarheid. Dan komt de beloning, want Waarheid geneest. Volhardend pleiten betekent dat wij nooit aan de dwaling het laatste woord moeten geven, maar des te krachtiger moeten zijn in vreugde (omdat wij de waarheid kennen) en geloof.
In Neen en Ja, schrijft Mrs. Eddy (blz. 12): “De kern dezer Wetenschap is juist denken en juist handelen - dit leidt er toe het geestelijke te zien en geestelijk te zijn, God te verstaan en te demonstreren.”   In juist, wetenschappelijk denken ligt de verlossing van elke soort van dwaling.

maandag 10 oktober 2011

Geestelijk erfdeel


Soms vraagt men zich misschien af: “Hoe moet ik over mijn problemen denken, als deze zich niet schijnen op te lossen op de wijze waarop ik gehoopt had? Ik heb er voor gebeden, maar de omstandigheden schijnen nog steeds onharmonisch te zijn.”
Wanneer Christian Science op de juiste wijze wordt toegepast, geneest zij huiselijke disharmonie of een moeilijkheid in zaken, op even natuurlijke wijze als zij een fysieke kwaal geneest. In het algemeen doet zij dit op grond van de nietsheid van het kwaad en de alheid van God, of het goede. Wij moeten ons erfdeel als zonen en dochters van God opeisen en anderen, zelfs onze zogenaamde vijanden, in dit geestelijk erfdeel insluiten. Indien wij voor onszelf opeisen wat wij anderen ontzeggen kan het wel eens zijn, dat een slagboom van vooroordeel de stromen van Waarheid en Liefde tegenhoudt en belet, dat deze de resten van onenigheid wegvoeren.
Wrok kan ook het geestelijk begrijpen verduisteren en verhinderen, dat een gelukkige overeenstemming wordt bereikt. Indien dingen niet precies gaan zoals wij dat wensen, moeten wij de toestand onder ogen zien en proberen, in dat wat er plaats vindt, een teken van wijsheid te vinden. Wanneer we een probleem in menselijke verhoudingen proberen op te lossen, moeten wij ervoor zorgen, dat wij ons niet beschouwen als slachtoffer van omstandigheden. Veel problemen  worden opgelost als wij bereid zijn persoonlijke opvattingen opzij te zetten en getrouw Gods wil te volgen door de eigenschappen zoals wijsheid, goedheid, geduld en liefde te weerspiegelen. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet.

zaterdag 8 oktober 2011

Inspiratie


In het Christian Science leerboek ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’ schrijft Mary Baker Eddy (blz. 319): “De goddelijke Wetenschap zoals die ons in de oorspronkelijke taal van De Bijbel wordt geleerd, is door inspiratie gekomen en vergt inspiratie om te worden begrepen.”  Inspiratie is een geestelijke invloed of eigenschap, een goddelijke gave, die, volgens het woordenboek ‘de mensen in staat stelt zonder dwaling waarheid te ontvangen en door te geven’. Inspiratie is een eigenschap van Leven, want zij maakt onze geestelijke aspiraties wakker, verlevendigt onze belangstelling in de gedachten of ideeën van Gemoed en geeft stuwkracht aan de actieve demonstratie of uitdrukking van Waarheid, zonder dwaling.
Het verlangen naar een groter geestelijk begrijpen van Gods wezen en een honger naar een meer verlicht inzicht in de oorspronkelijke betekenis van het Woord wordt verzadigd en een diep verlangen de weg te vinden om de Wetenschap van de Bijbel te bewijzen gaat in vervulling door de openbaring van Waarheid, zoals we dat vinden in de wekelijkse Bijbellessen.
Op blz 57 schrijft Mrs. Eddy: “Geluk is geestelijk, geboren uit  Waarheid en Liefde. Het is onzelfzuchtig; daarom kan het niet alléén bestaan, maar eist dat de gehele mensheid erin zal delen.”
De geïnspireerde studie van de Bijbellessen verleent ons het noodzakelijk geestelijk begrijpen om de logische en geestelijke aard van de Wetenschap op de juiste wijze te begrijpen en met geestdrift te demonstreren. Uiteindelijk zal worden erkend, dat alle gedachten en handelingen voortkomen uit het goddelijk Beginsel en dan zal de mens, het heelal inbegrepen, op aarde verschijnen, zoals hij nu in de Wetenschap is geopenbaard, één God, één Gemoed hebbende.

vrijdag 7 oktober 2011

Huis


Mrs. Eddy’s vertolking van het laatste gedeelte van de 23ste Psalm (Wetenschap en Gezondheid blz. 578) luidt: ”En ik zal in  het huis [het bewustzijn] van [Liefde] blijven in lengte van dagen.”  Het is ondenkbaar dat er in Liefde ook maar enig gebrek zou zijn aan iets goeds, want Liefde is een andere naam voor God en sluit alles in zich wat men ooit nodig zou kunnen hebben of zou wensen. Zij bevat alles wat verband houdt met de idee tehuis in zijn meest ware betekenis: liefde, geduld, ootmoed, vrede, goed gezelschap, overvloed, volledigheid, schoonheid, harmonie, orde, wijsheid, vriendelijkheid, begrip, enz. Maar wij moeten ons bewust zijn van de tegenwoordigheid van Liefde, of, anders gezegd, wij moeten in het bewustzijn van Liefde verblijven en weten, dat er in werkelijkheid geen andere plaats is om in te wonen. Dan zullen wij gaan zien, dat deze waarheden betreffende het tehuis, wanneer zij geleefd en in gedachten gekoesterd worden, het zwijgen zullen opleggen aan de argumenten van de stoffelijke zin met zijn twijfel, vrees en inblazingen van gebrek en dat zij ons het vermogen geven de overtuiging te krijgen, dat wij in werkelijkheid reeds in ons ware tehuis zijn en er altijd geweest zijn. Wij weten, dat geen sterveling ons dat huis kan geven, het ons kan ontnemen of onthouden. Het is ons geschonken door de goddelijke Liefde, en door Liefde alleen.

donderdag 6 oktober 2011

Rijkdom


In de Bijbel vinden we vele passages, waar in zinnebeelden en gelijkenissen prachtige verhalen worden gegeven over de rijkdom van God en Zijn overvloedige voorziening voor Zijn geliefde kinderen. Een van zulke passages vinden wij in Jesaja 55: “Gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet weerkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengt en uitspruit, en zaad geeft de zaaier, en brood de eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij weerkeren; maar het zal doen, wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend.”  De visie die de profeet had van het hoogtepunt van de ontvouwing van Gods Woord: het zou niet steriel en onvruchtbaar zijn, maar het zou voorspoed en overvloed brengen.
Sprekend van het werk van Christus Jezus zegt Mary Baker Eddy in Wetenschap en Gezondheid blz. 54: “Door de grootheid van zijn menselijk leven demonstreerde hij het goddelijk Leven. Uit de volheid van zijn reine genegenheid gaf hij het wezen van Liefde aan. Met de rijke overvloed van Waarheid overwon hij de dwaling.” Jezus zag dat het algemeen menselijk geloof meent, dat alles beperkt is, maar hij wist, dat dit slechts de belichaming was van beperkt denken. Hij wist dat in werkelijkheid niets beperkt is. Alles is het oneindige, onmetelijke goede. In al zijn werken kunnen wij dit begrip van overvloed opmerken.

woensdag 5 oktober 2011

Ideale wereld

Mrs. Eddy schrijft over Jezus (Miscellaneous Writings, blz. 74): “Zijn geboorte was een geestelik en onsterfelijk besef van de ideale wereld.” De betekenis van die gebeurtenis in de geschiedenis wordt gezien als het voor altijd opzij zetten van het tijdelijke voor het eeuwige. De werking van Waarheid wordt gezien door degene die ogen heeft om te zien. De Waarheid is aanwezig in het genezen, het verlossen en het vrijmaken van persoonlijke angsten. Zij is aanwezig in het geloof, dat overgaat in geestelijk begrijpen. Datgene wat onbetwistbaar en op gebiedende wijze hervorming brengt en het stoffelijke door het geestelijke vervangt, is een goddelijk geschenk. Zij leert de mensheid, dat gezondheid niet fysiek, maar geestelijk is; dat gedachte en handeling niet door stervelingen worden opgelegd in de tirannie van een regering door onware stelsels en onmenselijke wetten, maar dat gedachte de eewige uitdrukking is van de alwetende en alomtegenwoordige Liefde. Wie dit weet gaat vooruit in het vaste vertrouwen en de innerlijke vrede, die het geboorterecht van ieder mens zijn. Dit is de bevestiging van ons burgerschap in een ideale wereld.

dinsdag 4 oktober 2011

Onwrikbaar

De Bijbel verkondigt Gods liefde voor Zijn kinderen - Zijn ideeën. De Liefde die God is wordt uitgedrukt en doet zich kennen in Liefdes manifestatie, de mens. Zoals Liefde haar eigen belichaming of uitdrukking het blijk van haar eigen wezen, verzorgt en liefheeft, zo zijn wij, U en ik, de individuele uitdrukking en weerspiegeling van Gods liefde voor Zijn idee, de mens. In Joh. 15:9-12, lezen wij Jezus’ woorden: “Gelijkerwijs de Vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad: blijft in deze mijne liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijne liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijne liefde. . . Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt gelijkerwijs ik u liefgehad heb.” En dan lezen wij (Joh. 3:16): “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Het is dus feitelijk weerspiegelde Liefde, die ons het vermogen geeft de gedachte onwrikbaar te houden aan de volmaaktheid van het zijn, waarlijk de weerspiegeling of het bewustzijn te wezen van Liefde zelf - elke en iedere idee vol tederheid in liefde bezien, het onbesmette en onbezoedelde wezen van alle zijn te aanschouwen, de volmaaktheid van alle dingen te zien; met andere woorden, het ganse zijn lief te hebben met de Liefde, die door de mens, als Gods beeld, wordt weerspiegeld. Is dit niet de Liefde die genezing brengt?

maandag 3 oktober 2011

Samengaan


Christian Science verliest de menselijke noden nooit uit het oog. De menselijke ervaring heeft verbetering en genezing nodig. Abstracte metafysica is niet voldoende in de rechtmatige toepassing van Christian Science. Wanneer het Woord is “vlees geworden”, dan bereikt het goddelijke het menselijk geloof en verdrijft het. Het Woord, de geestelijke idee, is van praktisch nut geworden voor de mensen. Het geestelijk feit is absoluut, maar het moet op intelligente wijze worden toegepast om alles uit te wissen wat zich voordoet als de dwaling of het verkeerde geloof, dat in het menselijk bewustzijn plaats heeft gekregen. In deze praktische oplossing werkt Christian Science als de Verlosser.
Hoewel het goddelijke en het menselijke schijnbaar samengaan, houdt dit in geen enkel opzicht in, dat de menselijke of sterfelijke ervaring werkelijk is, maar het stelt ons in staat te weten en te bewijzen, dat de dwaling nooit aan de eeuwigdurende volmaaktheid van God en Zijn oneindige idee, de mens, kan ontwijken of deze kan ontkennen. Wij kunnen alleen dat demonstreren wat werkelijk waar is. Het feit dat de mens reeds nu geestelijk en volmaakt is, wordt niet beïnvloed door het foutieve geloof, dat hij een menselijk wezen schijnt te zijn. Het geestelijk feit moet worden gehandhaafd, alle tegengestelde getuigenissen van de zinnen ten spijt.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 561 schrijft Mrs. Eddy: “Johannes zag het samengaan van het menselijke en het goddelijke, dat in de mens Jezus zichtbaar was geworden, als het goddelijke dat het menselijke Leven en de demonstratie daarvan, zodat de mens het Leven, dat God is, kan waarnemen en begrijpen. In de goddelijke openbaring verdwijnt de stoffelijke en lichamelijke zelfheid en wordt de geestelijke idee begrepen.”

zondag 2 oktober 2011

Geboorte

Voor het menselijk bewustzijn schijnt het, dat de Christus geboren werd, tot man opgroeide en wonderen verrichtte. Voor het geestelijk ontwaakte menselijk bewustzijn daagt de ware idee van God, neemt in duidelijkheid en macht toe. Het ware zoonschap wordt duidelijk. De Christus als het onbeperkt gevolg, het onbeperkt zich mededelen, de uitkomst, of de uitdrukking van God, hemel en aarde vervullend en het bewijs of blijk gevend van het koninkrijk, de macht en de heerlijkheid van God. Er is maar één volkomen manifestatie van het Goddelijk Gemoed, en die manifestatie is Christus, vol verscheidenheid - d.w.z. individueel - tot uiting gebracht. Volgens Paulus is “Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods “ (1 Kor. 1:24). Mrs. Eddy hief het Christusbegrip hoog boven de doodsheid en dodelijkheid van de eindige stoffelijke persoonlijkheid en heeft geestelijkheid tot één der eerste vruchten van Christian Science gemaakt. Het bewustzijn van onze ware identiteit, het bewustzijn van Gods onmiddellijke nabijheid, Zijn alomtegenwoordigheid en van de mens als het blijk van deze immertegenwoordigheid, maakt de geboorte van Christus uit, het verschijnen van de juiste idee in het menselijk bewustzijn. Voor zulk een ontwaakt bewustzijn is het praktische bewijs van Waarheid en Liefde onvermijdelijk.