vrijdag 23 september 2011

Oordelen


Geestelijk bouwen is het weerspiegelen van Waarheid, Leven en Liefde door een ieder individueel. Dit actief weerspiegelen van Waarheid eist, dat de geboden worden gehoorzaamd, waarop, zoals Jezus gezegd heeft, de gehele wet berust, nl. : “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht.” en: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.”
Hebben wij onze naaste werkelijk lief als onszelf? Wie de mensheid waarlijk liefheeft en naar haar verlossing verlangt zal zijn best doen, elke medemens met liefdevolle, ware gedachten te steunen. De oude gewoonte een verkeerd oordeel te vellen wordt terecht gewezen in Paulus’ woorden: “Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens! wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” Mrs. Eddy zag hoe algemeen verspreid deze dwaling van persoonlijk oordelen is, want zij waarschuwt ons uitdrukkelijk In Een Regel voor Beweegredenen en Handelingen (Kerkhandleiding, Art. VIII, sect. 1): “De leden dezer Kerk moeten dagelijks waken en bidden om bevrijd te worden van alle kwaad, van verkeerdelijk voorspellen, oordelen, veroordelen, raadgeven, beïnvloeden of beïnvloed te worden.”
In onze omgang met anderen moeten wij er naar streven de goddelijk Liefde tot openbaring te brengen in hartelijkheid, vriendelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid, ootmoed, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, hulpvaardigheid, wederzijds vertrouwen, achting en medegevoel, uitgedrukt in wellevendheid. De banden van zuivere vriendschap moeten allen samenbinden. Disharmonie en misverstand kunnen snel overwonnen worden, wanneer iedereen de geest van vergevingsgezindheid naleeft, die Abraham bezielde, toen hij tegen Lot zei: “Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, . . . want wij zijn mannen broeders.” De waakzame en liefdevolle Christian Scientist zal zich nooit in de zaken van anderen mengen; evenmin zal hij menselijke veronderstellingen en opvattingen over de godsdienst van anderen koesteren of iets verspreiden wat nadelig voor hen zou kunnen zijn.

Geen opmerkingen: