donderdag 22 september 2011

Liefdevoller


Hoe hardnekkig het sterfelijk gemoed ook verklaart, dat de mens zwak, ziek of onvolmaakt is, wij kunnen die leugen buiten ons bewustzijn sluiten, wanneer wij als geestelijke wachters staan aan de deur van ons denken en alleen de volmaakte mens zien, door Jezus aanschouwd. Wanneer wij dan gedachtelijk de blik gericht houden op de geestelijke, eeuwige mens, die God geschapen heeft, kunnen wij, met een overtuiging, geboren uit een bewijsbare kennis van het ware zijn, verklaren, dat er geen andere mens is. Naarmate wij het bestaan van een stoffelijke, sterfelijke mens ontkennen, groeit in ons de gestalte en gelijkenis van de ware, geestelijke mens, wiens volmaaktheid ongerept is. Wanneer wij ernstig verlangen het wezen van de volmaakte mens tot uitdrukking te brengen - onder alle omstandigheden liefdevol, teder, meedogend, eerlijk, rechtvaardig en rein te zijn - zullen wij deze goddelijke eigenschappen meer bewust weerspiegelen en met meer zekerheid en met tevredenheid rust vinden in het begrijpen van de mens Gods.
Diegene die dagelijks groeit in begrijpen van de volmaakte mens, zal onvermijdelijk liefdevoller en vriendelijker worden jegens zijn naasten. Hij ziet iedereen met wie hij omgaat in hun ware wezen - zoals God hen kent - rein en volmaakt. Hij ziet alle dingen in het licht van goddelijke waarden. Hij weerstaat de verzoeking verkeerd te oordelen, een werkelijkheid te maken van een of ander sterfelijk gebrek, van een liefdeloze daad of een onaangename trek in de menselijke persoonlijkheid, zoals koppigheid, kleinheid, ijdelheid, verwaandheid. Hij spreekt geen valse getuigenis, noch tegen zichzelf, noch tegen anderen. Hij weet dat de volmaaktheid van alles in Gods koninkrijk of heelal ongerept is, dat er op geen enkel punt een fout of een gebrek is, omdat al wat bestaat de schepping is van de volmaakte God.

Geen opmerkingen: