woensdag 21 september 2011

Christus


Een zekere mate van mystiek omgaf het leven van Jezus en de wondere genezingen, die hij verrichtte. Velen hebben geprobeerd zijn werken te verklaren door aan te nemen, dat hij op uitzonderlijke wijze door God was toegerust met de macht om datgene te doen, wat hij gedaan heeft. Terecht hebben zij hem beschouwd als iemand wiens leven onberispelijk was - rein rechtvaardig, vol zedelijke moed, liefdevol, in hoge mate mededogend - iemand, die God liefhad met zijn ganse hart en zijn naaste als zichzelf. En omdat zij dit in hem zagen, hebben zij gemeend, dat God hem uitverkoren had en hem dus in hogere mate met geestelijke macht begiftigd had dan enig ander mens. 
Jezus dacht niet op deze wijze over zichzelf. Zijn natuur neigde niet naar mystiek. Hij begreep de Vader te goed om Hem binnen de grenzen van het eindige te beperken. Jezus was de intelligentste mens, die ooit geleefd heeft, omdat hij meer van het oneindig goddelijk Gemoed weerspiegelde dan enig ander mens. Hij wist dat God zijn Vader was en hij de Zoon Gods. Hij wist ook, dat God de Vader is van alle mensen en dat alle mensen in hun werkelijke zelfheid de kinderen van God zijn.
Paulus zegt  in zijn brief aan de Fiippenzen (4:13): “Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft.” De kennis van de geestelijke waarheid gaf hem kracht voor het grote werk het evangelie te verspreiden. Dezelfde geestelijk waarheid, die de Meester, die hij liefhad en vereerde, de macht had gegeven, welke deze met zo goed gevolg over de vijand - stoffelijkheid of het kwaad, uitoefende. De ideële waarheid - de Christus - inspireerde de apostel en leidde hem door zijn hele loopbaan van zelfopoffering en zegenrijk dienen van anderen. Het was de ideële Waarheid - de Christus, Waarheid - die elk van de apostelen bezielde tot heldhaftig streven de leer van het Christendom over de gehele wereld te verbreiden. Even als ten tijde van de apostelen is de Christus heden met ons en is even bereikbaar om te genezen en te verlossen als in die tijd.

Geen opmerkingen: