maandag 29 augustus 2011

Vruchten


In het Evangelie van Lukas wordt beschreven dat Johannes de Doper eens twee van zijn leerlingen naar Jezus zond om te vragen: “Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander?” Jezus’ antwoord hield geen verwijzing in naar Bijbelse voorspelling, geen verwijzing naar de wonderbare gebeurtenissen in verband met zijn geboorte, geen verslag van ongewone wijze van prediken. Het luidde eenvoudig: “Gaat henen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het Evangelie verkondigd wordt.” En dit is het antwoord, dat de Christian Science Kerk in alle ootmoed aan belangstellenden geeft.
Gedurende zijn gehele aardse zending wist en begreep Christus Jezus, dat de enige reden voor zijn bestaan was uitdrukking te geven aan het plan van God en de werken te werken van Hem die hem gezonden had. Al zijn gedachten en gedragingen hadden vanaf de aanvang door Waarheid en Liefde opgerichte standaards tot grondslag.
In Miscellany blz. 213 schrijft Mrs. Eddy: “De natuurlijke vruchten van de Christian Science Gemoed-genezing zijn harmonie, broederlijke liefde, geestelijke groei en activiteit.”
Laten wij er naar streven onze mogelijkheden om geestelijk te groeien te vermeerderen; onze gedachtelijke voorraadschuren met Christusgedachten te vullen; elke neiging tot kwaaddoen te overwinnen en zodoende van de waarheid getuigen en het oneindig goede demonstreren.

Geen opmerkingen: