dinsdag 30 augustus 2011

Gode-ongelijkheid


In ons dagelijks leven leren wij dat stoffelijke methodes niet bij machte zijn een harmonische evolutie van stoffelijke toestanden tot stand te brengen en menselijke pogingen al even ontoereikend zijn om de menselijke problemen uit de wereld te helpen. Daarvoor is een factor nodig, die boven het stoffelijke en menselijke uit gaat en deze factor kan alleen de Christus zijn, de goddelijke idee, waaraan het stoffelijke en sterfelijke in het geheel geen deel hebben, zoals Jezus dat aangaf toen hij sprak (Joh. 14:30): “De overste der wereld komt, en heeft aan Mij niets.” Een Christian Scientist zal ervoor zorgen dat hij  geen ogenblik het werktuig wordt van haat - haat tegen een persoon, een groep personen of een natie. Elke haatgedachte verloochent de Christus.
Het geloof aan de onvermijdelijkheid van oorlog moet worden vervangen door vertrouwen in de onbeperkte mogelijkheden van het goddelijk Gemoed. De juiste toepassing van Christian Science bezielt en steunt elk menselijk pogen om het goede te dienen, gerechtigheid en duurzame vrede te bevorderen. Toen Elisa tegenover een groot leger stond, zei hij tot zijn dienstknecht (2 Kon. 6:16): “Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.” Hier behaalde het geestelijk begrijpen van de enkeling de overwinning over de massa.
In Wetenschap en Gezondheid blz. 169 schrijft Mrs. Eddy: “Alles wat de mensen leert andere wetten te hebben en andere machten te erkennen dan het goddelijk Gemoed, is anti-Christelijk.” Anti-Christelijk is goddeloosheid of Gode-ongelijkheid en is datgene wat het bewustzijn zou willen beroven van harmonie.  De wereldproblemen zijn onopgeloste individuele problemen, die ontelbare malen zijn vermenigvuldigt. Naarmate wij dwaling in onszelf overwinnen, overwinnen wij haar in de wereld.

Geen opmerkingen: