vrijdag 8 juli 2011

Antwoord op gebed

In Miscellaneous Writings blz. 81 schrijft Mrs. Eddy in gevoelvolle woorden over het antwoord, dat Liefde geeft op de vraag om hulp van mensen. Zij zegt daar: “In de verlatenheid van het menselijk verstand hoort en verhoort de goddelijke Liefde het menselijk gebed om hulp; en de stem van waarheid spreekt van de goddelijke waarheden van het zijn, die stervelingen bevrijden uit de diepten van onwetendheid en ondeugd.”
Het is wonderbaarlijk dat God ons hoort en verlost, wanneer wij schijnbaar in de diepste verlatenheid - in uiterste nood - zijn. Het is belangrijk dit te overdenken. Er schijnt geen antwoord uit den hoge te komen zolang menselijke wil, zelfzucht en hoogmoed de scepter zwaait. Maar wanneer de vloed van verlatenheid - veroorzaakt door zonde, lijden of smart - die heeft weggevaagd en ootmoed daarvoor in de plaats is gekomen, dan zal het gebed door de goddelijke Liefde worden verhoord; waarheid, die bevrijdt, geneest en verlost, zal geopenbaard worden.
Meer dan iemand anders, die op aarde geleefd heeft, kon Jezus Christus over de hulp van de goddelijke Liefde beschikken, omdat hij de ootmoedigste en onzelfzuchtigste onder de mensen was. God is niet ver weg. God is de altijd-tegenwoordige Geest of Gemoed. De mens is nooit van God gescheiden, omdat hij de idee is van Gemoed. Het begrijpen van de onverbreekbare eenheid, die tussen God en de mens bestaat, maakt de macht van God, de oneindige macht van God, voor eenieder onmiddellijk bereikbaar.

Geen opmerkingen: