vrijdag 6 mei 2011

Vleugels

De menselijke taal is de hoorbare uitdrukking van de gedachten. Of het gesprokene naar waarde wordt geschat of begrepen, is van twee factoren afhankelijk: van de beweegredenen of wel de aard van de gedachten die de drijfkracht van het gesproken woord uitmaken,  èn van de geest waarin er naar wordt geluisterd. Spreken wij met mensen van wie de taal niet de onze is, met het verlangen hen te begrijpen, zoals zij verlangen ons te begrijpen, dan zullen wij er gewoonlijk wel in slagen, elkaar tot op zekere hoogte te begrijpen.
In Christian Science leren wij, dat liefde de ware grond is van gedachten en woorden, en liefde behoort het richtsnoer te zijn in het leven van iedere Christian Scientist. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 454: “Liefde voor God en mens is de ware drijfveer zowel bij het genezen als bij het onderrichten. Liefde bezielt, verlicht, wijst ons de weg en gaat ons voor. Zuivere beweegredenen geven vleugels aan de gedachte, en kracht en vrijheid aan woorden en daden.”
Liefde voor God en de mensheid was het wat Mrs. Eddy de bezieling schonk tot het schrijven van haar leerboek en van haar andere werken. Wij kunnen daarom zeggen dat het alleen door dezelfde liefde tot God en de mens mogelijk is, haar geschriften te begrijpen. De geestelijke betekenis van de Schrift of van de “nieuwe tong”, zoals ons leerboek haar aan het licht brengt, is niet te bevatten voor het denken dat niet op zekere hoogte gereed is haar te ontvangen. Wie gereed is de goddelijke liefde te ontvangen, zoals in het leerboek tot uitdrukking wordt gebracht, is bij machte Christian Science te begrijpen.

Geen opmerkingen: