maandag 23 mei 2011

Vraag van de week

Hoe heeft gebed tot een onverwachte oplossing voor u geleid?

zondag 22 mei 2011

Liefdevoller

Het gehele leven van Mrs. Eddy en alles wat zij leerde was doortrokken van de wens om de eenheid van de mensen onder één God verwezenlijkt te zien. Zij zag dat geestelijke Liefde de enige weg is die ons uit onenigheid en beperkingen voert. Zij zegt het volgende (Miscellany, blz. 301): “Ik zou willen dat alle kerken op aarde zich als broeders konden verenigen in één gebed: Vader, leer ons het leven van Liefde.”
Mensen brengen liefde gemakkelijker in praktijk als ze gezamenlijke belangen hebben. Maar het komt er op neer voor ieder van ons te ontdekken wat ons met anderen verbindt. Maar om conflicten volledig uit te sluiten en onze naaste werkelijk lief te hebben, moeten we zijn geestelijke zelf, als het beeld van de goddelijke Liefde, gaan zien. We moeten weigeren een meer lichamelijk of materieel beeld van iemand te aanvaarden. Met andere woorden, onze naaste liefhebben is niet alleen maar het proberen van de mens de andere lief te hebben, al is dat op zichzelf ook van belang. Maar het betekent de erkenning dat het woord “mens” eigenlijk een ander woord is voor de uitdrukking van Geest, voor al de goddelijke eigenschappen die werkelijk bij Gemoed en zijn uitdrukking horen. Een ander liefhebben vereist, alleen dat in hem te erkennen wat geestelijk waar is, en niet aan te nemen wat onze ogen en oren ons willen vertellen.
Iemand die geestelijk liefheeft ontdekt onvermijdelijk dat hij ook menselijkerwijs liefdevoller wordt. Indien we als mens niet liefdevoller worden, heeft er iets aan onze manier van redeneren ontbroken.

woensdag 18 mei 2011

Gebouw

Op blz. 13 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “Door menselijke onwetendheid omtrent het goddelijk Beginsel, Liefde, wordt de Al-Vader als een lichamelijke schepper voorgesteld; dientengevolge beschouwen de mensen zich als enkel fysiek en verkeren zij in onwetendheid omtrent de mens als Gods beeld of weerspiegeling en omtrent het eeuwig, onlichamelijk bestaan van de mens.”
De onharmonische ervaringen van het menselijk bestaan kunnen bijna zonder uitzondering worden teruggeleid tot het geloof, dat  de mens een stoffelijk organisme is met een gemoed er in besloten en dat hij niet geestelijk is, niet het beeld en de gelijkenis van God, Geest, Gemoed.
Het spreekt echter van zelf dat God, Geest, geen stoffelijk lichaam of begrensde vorm  kan hebben. De oneindige openbaarwording, gelijkenis of weerspiegeling van het goddelijk Gemoed is de belichaming, het heelal, van het Gemoed, uit geestelijke ideeën bestaand. Omdat de mens de idee van het Gemoed is, het beeld van Liefde, de weerspiegeling van Geest, bestaat hij als bewustzijn en niet als stof. Het is onjuist te geloven dat de mens een eigen gemoed heeft, afgescheiden van het ene, oneindige, goddelijke Gemoed.
Naarmate de stoffelijke opvatting van wat lichaam is, in een geestelijke opvatting overgaat, zullen de mensen zich, langzaam maar zeker, steeds minder onderhevig gaan voelen aan de beperkingen en de onharmonische toestanden. Dit is een ontwikkeling, die met grote vreugde gepaard gaat, "want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen."

dinsdag 17 mei 2011

Zelf-mesmerisme

De hele mensheid verlangt naar bevrijding uit al datgene wat ongelukkig maakt, uit ziekte, lijden en pijn, uit gebrek en gemis van allerlei aard, uit eenzaamheid, smart, vrees, en in zekere zin verlangt de mensheid bevrijd te worden van zonde. Een afwachtende houding aannemen en hopen dat er iets gebeuren zal, brengt nooit de begeerde vrijheid. “Oneindige vooruitgang”, zoals Mrs. Eddy “het concrete zijn” (Miscellaneous Writings, blz. 82) noemt zal zich niet manifesteren.
Alle ongelukkige toestanden hebben hun oorzaak in het ontkennen van de alomtegenwoordigheid en almacht van God of het goede.
Een individueel aannemen van dwaling, vereist een individueel rechtzetten, en het heerlijke van dit individueel recht-zetten is, dat het ten slotte universele verlossing zal brengen.
Zelf-mesmerisme is een obstakel voor een volkomen verwezenlijking van de ons door God geschonken vrijheid. Naarmate wij dat beter begrijpen en wij beginnen in te zien en er in slagen zelf-mesmerisme te overwinnen, worden onze ogen geopend en op Waarheid gericht. Christian Science maakt duidelijk dat naar mate wij wakker zijn, dus naarmate wij ons denken zuiver houden en grondvesten op het goddelijk Beginsel, Liefde, gaan wij meer en meer beseffen, dat wij hier en nu leven in de goddelijke tegenwoordigheid, die alles buitensluit, wat daaraan ongelijk is. Wij zien dan dat wij niet slachtoffer zijn van ongunstige omstandigheden of van wetten, die ziekte, pijn, lijden, verlies van kracht of gemis aan levensmoed veroorzaken, en dat wij zelfs niet slachtoffer zijn van of ons moeten onderwerpen aan het algemeen geloof aan moeilijke omstandigheden.

vrijdag 13 mei 2011

Hoogte

Christian Science leert ons niet alleen hoe wij de geestelijke wapenrusting kunnen gebruiken, maar geeft ons ook de zekerheid dat bevrijding van kwaad, ziekte en dood heden ten dage binnen het bereik is van allen die er ernstig naar streven, de waarheid te kennen. Op blz. 116 van Miscellaneous Writings geeft Mrs. Eddy een beeld van de gehoorzaamheid en de onzelfzuchtige dienst die in de strijders van God noodzakelijk zijn: “Het gehoorzamen van het goddelijk Beginsel dat gij, volgens uw belijden, begrijpt en liefhebt, bewijst de Waarheid. Nooit uw post te verlaten, nooit de wacht te verzuimen, nooit slecht gehumeurd te zijn, altijd klaar te zijn om voor God te werken - dat is gehoorzaamheid; dat is ‘getrouw zijn over weinig’. Als in een enkel opzicht gehoorzaamheid ontbreekt, ontgaan u de wetenschappelijke regels en diens beloning: namelijk, ‘over veel’ gesteld te worden.”
Als wij kijken naar de blijkbare onrust en gisting in de huidige wereldgebeurtenissen, is het troostend en bemoedigend te weten, dat wij door gehoorzaamheid aan de leer van Christus Jezus er ons van bewust kunnen zijn, dat het goddelijk Beginsel heerst en dat wij deze heerschappij inderdaad in menselijke aangelegenheden in werking zien, waardoor de wereldvrede wordt gevestigd. Laten wij er meer voor waken de hoogte te bereiken van het ware begrip van het zijn, volgens het goddelijk Beginsel, en bewijzen te geven van de liefde die handelt zonder aanziens des persoons en van de verlossing die voor allen geldt.

dinsdag 10 mei 2011

Rijkdom

Soms heeft iemand, die Christian Science bestudeert en vele fysieke moeilijkheden overwonnen heeft, zo lang met een financieel probleem geworsteld, dat hij geneigd is te geloven dat gebrek moeilijker te genezen is dan ziekte. Onmiddellijk moet worden ingezien, dat dit door dwaling ingefluisterd wordt en het direct moet worden ontkend, want zoals Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 210: “Jezus genas ziekte en zonde door één en hetzelfde metafysische proces.”
Een toestand van gebrek is een ontkenning van de geestelijke waarheid, dat de voorziening van goddelijke Liefde hier en nu in onbeperkte overvloed voor al Zijn kinderen aanwezig is. De enige macht, die een leugen schijnbaar kan hebben, is de macht, die stervelingen er ten onrechte aan toeschrijven. Naar de mate van waakzaamheid en vastberadenheid, waarmee hij iedere leugen terugwijst, welke de stoffelijke zinnen aan zijn bewustzijn voorleggen, zal hij, die Christian Science bestudeert, bewijzen, dat die leugen geen werkelijk bestaan heeft. Hij verklaart in zijn gedachte onmiddellijk de milddadigheid van God. Hij houdt stilzwijgend voor ogen, dat de onbegrensde rijkdommen van de Vader nooit verloren gaan. Hij bevestigt dat deze rijkdommen geestelijk en onvernietigbaar zijn en dat zij altijd bereikbaar zijn voor de mens, die de liefde van de Vader weerspiegelt.
Omdat Jezus nooit één ogenblik toeliet, dat een stoffelijke leugen zijn geestelijke visie van Liefdes rijkdommen zou verduisteren, was hij in staat de menigte te spijzigen met zeven broden en enkele vissen.

zondag 8 mei 2011

Ontvouwing

Wanneer wij op goddelijke wijze onze problemen uitwerken, hoeven we niet te strijden of moeite te doen voor ons recht op vooruitgang, want wij zullen ervaren, dat wij op even natuurlijke wijze vorderingen maken, als een knop zich in het licht tot een bloem ontvouwt. Waar het bewustzijn van Waarheid woont, is er geen plaats voor het geloof aan zaken zoals oudere leeftijd, plichten thuis of op ons werk, die ons moe zouden maken, of ons zouden kunnen verlammen om juist te denken. Integendeel moeten wij de waarheid weten, die “de mens de eeuwigdurende grootsheid en onsterfelijkheid van ontvouwing, kracht en prestige” toekent (Wetenschap en Gezondheid, blz. 244).
Ingeval het sterfelijk gemoed de gedachte aan mislukking, ontmoediging en gebrek aan ons opdringt, laten we dan de gelegenheid aangrijpen onszelf dieper te wortelen in de rijke bodem van Waarheid, die oneindige overvloed geeft aan elke ernstige zoeker. Wanneer wij op deze wijze onze weg gaan, zullen we de vooruitgang ervaren, die bereikt wordt door een leven, dat vertrouwt op de zich immer-ontvouwende macht van het oneindig Gemoed.

vrijdag 6 mei 2011

Vleugels

De menselijke taal is de hoorbare uitdrukking van de gedachten. Of het gesprokene naar waarde wordt geschat of begrepen, is van twee factoren afhankelijk: van de beweegredenen of wel de aard van de gedachten die de drijfkracht van het gesproken woord uitmaken,  èn van de geest waarin er naar wordt geluisterd. Spreken wij met mensen van wie de taal niet de onze is, met het verlangen hen te begrijpen, zoals zij verlangen ons te begrijpen, dan zullen wij er gewoonlijk wel in slagen, elkaar tot op zekere hoogte te begrijpen.
In Christian Science leren wij, dat liefde de ware grond is van gedachten en woorden, en liefde behoort het richtsnoer te zijn in het leven van iedere Christian Scientist. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 454: “Liefde voor God en mens is de ware drijfveer zowel bij het genezen als bij het onderrichten. Liefde bezielt, verlicht, wijst ons de weg en gaat ons voor. Zuivere beweegredenen geven vleugels aan de gedachte, en kracht en vrijheid aan woorden en daden.”
Liefde voor God en de mensheid was het wat Mrs. Eddy de bezieling schonk tot het schrijven van haar leerboek en van haar andere werken. Wij kunnen daarom zeggen dat het alleen door dezelfde liefde tot God en de mens mogelijk is, haar geschriften te begrijpen. De geestelijke betekenis van de Schrift of van de “nieuwe tong”, zoals ons leerboek haar aan het licht brengt, is niet te bevatten voor het denken dat niet op zekere hoogte gereed is haar te ontvangen. Wie gereed is de goddelijke liefde te ontvangen, zoals in het leerboek tot uitdrukking wordt gebracht, is bij machte Christian Science te begrijpen.

donderdag 5 mei 2011

Weten

Het is nuttig te onthouden, dat weten meer is dan geloven. Wij kunnen geloven dat de tafels van vermenigvuldiging waar zijn, maar dit heeft geen praktisch nut totdat wij dit goed genoeg weten om ze te gebruiken. Op blz. 296 van Wetenschap en Gezondheid lezen wij: “Een verbeterd geloof is de eerste stap uit de dwaling en helpt ons de volgende stap te doen en de toestand in Christian Science te begrijpen."  Dit bevrijd worden uit de dwaling gaat geleidelijk en op een natuurlijke manier en moet beginnen met het erkennen en het in praktijk brengen van datgene, wat, volgens menselijk inzicht het beste is, want alleen door van die geestelijke standaard van het goede uit te gaan kan het denken in het begrijpen van waarheid vorderingen maken. Door in het dagelijkse leven hen, die om ons heen zijn, lief te hebben, te helpen, te troosten en hun het goede te geven, is wat ons voorbereidt tot het beseffen van Gods immer-tegenwoordige goedheid. Onverschillig wat onze schijnbare moeilijkheid (ziekte, gebrek, verdriet, eenzaamheid) zou zijn, de genezing is: God te vinden en God kan alleen gevonden worden door het vervullen van de plichten, die Jezus in de Bergrede zo eenvoudig uitgelegd heeft. Ook heeft Christus Jezus gezegd: “Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo.”
Wij kunnen God niet vinden door over Hem te spreken, maar wij vinden Hem door volgens Zijn wil te handelen en wij hebben geen enkele verontschuldiging om ons aan de plichten te onttrekken. In de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid vinden wij verklaringen, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten en wanneer sommige ons onbegrijpelijk toeschijnen, moeten wij er ootmoedig naar streven die te gehoorzamen, welke wij wèl begrijpen.