zondag 24 april 2011

Blijdschap

Is het niet heerlijk te weten dat ‘t het licht van Gods tegenwoordigheid is, waardoor onze problemen opgelost worden en niet ons eigen hard en moeizaam werken? Jezus wees op dit vreugdevolle bewustzijn, dat het onmiddellijk gevolg is van ons blijven in de wijnstok, in de ware idee  van God, toen hij zei: “Deze dingen heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde.”
Blijdschap, die staat van bewustzijn, welke in de eerste plaats een zegen is voor allen, die hem tot uitdrukking brengen, werkt als balsem op iedereen, die ermee in aanraking komt. En hoe kan het ook anders, want het innerlijk wezen van deze blijdschap is zich bewust van God. Blijdschap is dus de uitdrukking van het ware zijn, zij is de normale staat van het goddelijk idee. Zij is een stuwkracht in ons leven, omdat zij zich bewust is van God. Zij bezielt, zij leidt, zij bemoedigt en steunt. Bovendien is blijdschap verwant aan vrede, die alle verstand te boven gaat.
De blijdschap die Jezus in volkomenheid bezat, was het gevolg van hetgeen hij wist omtrent God en de mens. Mrs. Eddy schrijft in
Wetenschap en Gezondheid blz. 42: “Dankzij de wondere heerlijkheid, door God aan Zijn Gezalfde geschonken, hadden verzoeking, zonde ziekte en dood geen verschrikking voor Jezus.” Hij wist wat God is, en daarom wist hij, wat Gods beeld en gelijkenis is. Zijn blijdschap was niet uit te blussen en zijn genezingswerk heeft daarom nooit gefaald. Jezus‘ blijdschap, deel uitmakend van het bewust-zijn van het ware zijn, hem door God geschonken, was zijn bescherming en deed hem over elke inblazing van het kwade zegevieren.

Geen opmerkingen: