donderdag 28 april 2011

Denken

Op bldz. 146 van The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany schrijft Mrs. Eddy: “Een Christian Scientist geeft uiting aan hetgeen harmonisch en eeuwig is en aan niets anders. Hij legt het volle gewicht van zijn denken, van zijn tong en zijn pen op de goddelijke schaal van het zijn aan de zijde van gezondheid en heiligheid.” Laat ieder van ons, voordat hij de woorden uit, die hem op de lippen komen, zich eerst afvragen of deze “het volle gewicht van zijn denken, zijn tong en zijn pen” leggen “op de goddelijke schaal van het zijn.” En is dat niet het geval, dan is het veel beter een eenvoudig woord van Waarheid te spreken of anders het stilzwijgen te bewaren.
Christus Jezus heeft gezegd: “Wie met mij niet vergadert, die verstrooit.” Deze uitspraak van de Meester is allerminst dubbelzinnig, zij gaat wonderbaarlijk recht op het doel af. Wij beseffen misschien niet altijd hoeveel “verstrooiing” of tweedracht een onbeteugelde tong schijnbaar kan teweegbrengen.
Elk ogenblik zijn we bezig, hetzij met Christus te vergaderen door opbouwend denken, spreken en handelen, hetzij te verstrooien door gedachteloosheid of onbezonnenheid. Op de keper beschouwd, betekent het beheersen van de tong natuurlijk een beheersen van de gedachte. Waarlijk “uit de overvloed des harten spreekt de mond” en hij wiens hart, wiens innerlijk denken, vervuld is van het verlangen het koninkrijk der hemelen op aarde gevestigd te zien, zal ondervinden, dat de goddelijke wijsheid zijn woorden leidt en bepaalt. Dan zal hij in staat zijn met de profeet Jeremia te juichen: “Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest.”

woensdag 27 april 2011

To Japan, with love

Bryan Ashley, organist of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist in Boston, Massachussetts, reads a letter he wrote to Japan, one of his homelands. He then plays a piece of Japanese music dedicated to help uplift thought and find the strength to carry on when in the middle of difficult circumstances.
zondag 24 april 2011

Blijdschap

Is het niet heerlijk te weten dat ‘t het licht van Gods tegenwoordigheid is, waardoor onze problemen opgelost worden en niet ons eigen hard en moeizaam werken? Jezus wees op dit vreugdevolle bewustzijn, dat het onmiddellijk gevolg is van ons blijven in de wijnstok, in de ware idee  van God, toen hij zei: “Deze dingen heb ik tot u gesproken opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde.”
Blijdschap, die staat van bewustzijn, welke in de eerste plaats een zegen is voor allen, die hem tot uitdrukking brengen, werkt als balsem op iedereen, die ermee in aanraking komt. En hoe kan het ook anders, want het innerlijk wezen van deze blijdschap is zich bewust van God. Blijdschap is dus de uitdrukking van het ware zijn, zij is de normale staat van het goddelijk idee. Zij is een stuwkracht in ons leven, omdat zij zich bewust is van God. Zij bezielt, zij leidt, zij bemoedigt en steunt. Bovendien is blijdschap verwant aan vrede, die alle verstand te boven gaat.
De blijdschap die Jezus in volkomenheid bezat, was het gevolg van hetgeen hij wist omtrent God en de mens. Mrs. Eddy schrijft in
Wetenschap en Gezondheid blz. 42: “Dankzij de wondere heerlijkheid, door God aan Zijn Gezalfde geschonken, hadden verzoeking, zonde ziekte en dood geen verschrikking voor Jezus.” Hij wist wat God is, en daarom wist hij, wat Gods beeld en gelijkenis is. Zijn blijdschap was niet uit te blussen en zijn genezingswerk heeft daarom nooit gefaald. Jezus‘ blijdschap, deel uitmakend van het bewust-zijn van het ware zijn, hem door God geschonken, was zijn bescherming en deed hem over elke inblazing van het kwade zegevieren.

woensdag 20 april 2011

Harmonie

Dat God oneindige Geest is, altijd-tegenwoordig en eeuwig, is een feit. Omdat de eeuwigheid zonder begin en zonder einde is, sluit dit meteen van tevoren de mogelijkheid uit, dat tijd enig ander bestaan kan hebben dan in de dwaalvoorstellingen van het sterfelijk gemoed. Bovendien kunnen het oneindige en eeuwige, in tijd en ruimte beschouwd, met geen enkele maat worden gemeten. Het altijd-tegenwoordige, het geestelijke nu, zonder verleden of toekomst, is daarom het eeuwige feit wat betreft alle bestaan. Waarom zouden stervelingen dan vooruit of achterwaarts willen kijken, aangezien deze beide  zaken alleen duiden op een verkeerd begrip van ervaring? De werkelijke mens, de vertegenwoordiger van God, met Hem samen bestaand, en met Hem tezamen eeuwig, heeft geen toekomst en geen verleden. Hij verblijft in wat geestelijk tegenwoordig is, in het bewustzijn van de Vader-Moeder God.
Omdat het oneindig, eeuwig bewustzijn dat zich van alles bewust is als eeuwig tegenwoordig, is de mens, die als weerspiegeling, geen bewustzijn heeft dat aan God ongelijk is, zich alleen bewust van het eeuwige, het geestelijke nu. Wat de mens nu, op dit ogenblik, bezit, is een onbegrensd erfdeel, dat oneindig uitgebreid is, in zijn wezen eeuwig en in zijn volledigheid alomtegenwoordig en waarvan het menselijk gemoed niet meer dan een uiterst klein gedeelte in zich op schijnt te nemen. Bijvoorbeeld het bezit van een voortdurende gezondheid. De werkelijke mens weerspiegelt steeds de harmonie, die een kenmerk is van het heelal van God. Daarom is gezondheid de oorspronkelijke en voortdurende toestand van de mens. Alle ideeën blijven onder het bestuur van de goddelijke wet, die onveranderlijk is en ononderbroken werkt. Hierdoor kan er geen disharmonie zijn.
Wordt dit feit eenmaal in zijn ware betekenis begrepen, dan herstelt en bevestigt het ‘t ware gevoel van gezondheid, dat stervelingen schijnt te ontbreken.

dinsdag 19 april 2011

Upcoming chat 26 april 2011


Don't gamble on gambling


Lynn Jackson, C.S.B.
Tuesday, April 26, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
From lotteries to slot machines and online gambling schemes, its easier than ever to "take a chance." Family First Aids reports a 600% increase in teen and college-age gambling between 2001 and 2005, as a result of more access to casinos and internet gambling sites. Besides the economic and social problems that can arise from gambling, reliance on luck can make life feel like a risky business, full of ups and downs.
There is an alternative. Whether or not you're a gambler, this live Sentinel chat will offer Christian Science concepts that will give you a spiritual perspective on life. You'll discover God's love as the completely reliable source of permanent good.
About Lynn Jackson: Lynn Jackson is a Christian Science practitioner and teacher from Lubbock, TX. She has written extensively for the Christian Science magazines and lectured on Christian Science for a number of years. She has a deep interest in healing historical theology, the early church, primitive Christianity and their application to world issues today. She has a bachelor's degree in English literature and a Masters in Christian Ministry. She and her husband have three daughters.

maandag 18 april 2011

Dag

Het is belangrijk en het brengt ons veel zegen, als wij voortdurende de Sabbat gedenken, zoals ons in het vierde gebod wordt opgelegd. Wat wil dit gebod zeggen? Wat is de betekenis van deze dag? In het tweede hoofdstuk van Genesis lezen wij:  “Toen nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat God geschapen had, om te volmaken.” Gods rusten omvatte dus Zijn zegen. Lange tijd leek het alsof deze opvatting van rust verloren was gegaan en de mensheid zich tevreden met de Sabbat-rust alleen naar het uiterlijk te houden.
Jezus Christus heeft ons echter in zijn grote liefde teruggeleid tot het ware inzicht. Wat deed hij op de Sabbat-dag? Hij genas. In het Evangelie van Lucas lezen wij dat hij op de Sabbat-dag een vrouw die ‘samengebogen’ was, losmaakte uit haar banden. Hij begreep de volmaakte schepping van zijn Vader, die ook de Vader van ons allen is. Hij zag het ware wezen van deze dochter van Abraham als Gods volmaakte idee. Wat kan ons beletten altijd weer de volmaakte schepping van God te gedenken en onze medemensen te zien, zoals Christus hen zag? Niets, want ons oprecht verlangen om steeds meer van Gods wezen te begrijpen, zal ons in staat stellen, dit te doen.
Wij weten dat zegeningen niet beperkt kunnen zijn tot bepaalde dagen. Wat verstaan wij onder het woord ‘dag’? Mrs. Eddy omschrijft het op bldz. 584 van Wetenschap en Gezondheid gedeeltelijk als “Uitstraling van Leven, licht, de geestelijke idee van Waarheid en Liefde.” Deze dag, of geestelijke werkzaamheid, is een ware staat van het bewustzijn, en heeft daarom geen begin en geen einde.

donderdag 14 april 2011

Vraag van de week


Hoe houd je jezelf gemotiveerd om te bidden als de genezing niet snel komt?

(How do you keep yourself motivated to pray when healing doesn't come quickly?)

maandag 11 april 2011

Upcoming chat 12 april 2011


Fear of the future?


Ron Ballard, C.S.B.
Tuesday, April 12, 2011
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
Economic, environmental, and social concerns have made many people doubtful about a better future for themselves or for their children and grandchildren. Others are worried about various end-time scenarios such as the Mayan Long Count Calendar, which predicts world-changing events in December, 2012.
There are spiritual answers to these concerns, and Jesus' teachings, along with Mary Baker Eddy's book Science and Health with Key to the Scriptures, can help you find them. To discover more about God's lasting love for you now--and in the future--bring your questions to this chat.

donderdag 7 april 2011

Onlichamelijk

Christus Jezus heeft de weg van Leven  duidelijk uitgelegd. Hij ging uit van het standpunt dat God onlichamelijk is, dat Hij Geest, Gemoed, de enige Schepper, de Vader-Moeder van de mens is en dat de mens de onlichamelijke uiting is van Gemoed. Hij sprak van de mens als het volmaakte kind van God, van Geest en hij leerde, hoe de onontbeerlijk menselijke voetstappen gedaan moesten worden om dit ideaal uit te beelden. Hij leerde: “De poort is eng en de weg is nauw die tot het Leven leidt.” Het begrijpen dat God onlichamelijk, goddelijk Beginsel is en de mens Gods onlichamelijke idee, geeft de mens in steeds toenemende mate het vermogen om de voorschriften van Jezus te gehoorzamen.
Waar we door fouten geleerd hebben, kunnen wij ons van deze afwenden en, wijzer dan voorheen, voorwaarts gaan. Dit hebben we niet aan de fouten te danken, maar aan het feit dat goddelijke wijsheid altijd alle fouten rechtzet. God is de oneindige liefde, grenzeloos genadig, en daarbij is Hij almachtige Waarheid, die gehoorzaamheid aan de vaststaande wet eist. Het is noodzakelijk dat we inzien hoe groot het belang is van waken tegen de grote gevaren, die onze geestelijke groei en onze gedachtelijke ontwikkeling bedreigen. Daarom is het nodig een vast vertrouwen te hebben in de macht van Waarheid en Liefde om ons tegen al deze gevaren te beschermen.