dinsdag 29 maart 2011

Heerschappij

Mary Baker Eddy, Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, heeft in haar verschillende geschriften duidelijk uiteengezet waar onze ware bezittingen in bestaan. Op blz. 516 van Wetenschap en Gezondheid zegt zij: “De mens, naar Zijn gelijkenis geschapen, bezit en weerspiegelt Gods heerschappij over de gehele aarde.” Daar de Psalmist inziet dat het goede altijd ter beschikking is, zegt hij: “de aarde is vol van de goedertierenheid des Heeren” en “vol van uwe goederen”. Hieruit volgt vanzelf, dat de mensen op hun geestelijk erfdeel van het goede aanspraak kunnen maken, en dat hun al wat nodig is voor hun welvaart en geluk zal worden toegeworpen. Goedheid, of godvruchtigheid, en ware rijkdom -geestelijke hoedanigheden- zijn zo nauw aan elkaar verwant dat de aanwezigheid in het menselijke bewustzijn van de één de openbaring van de andere altijd zeker moest maken. Dit was duidelijk in de ervaring van Salomon. Zijn verheven bede tot God te Gibeon was een verzoek om wijsheid en verstand, opdat hij Zijn volk zou kunnen dienen en rechtvaardig richten. Wat hij vroeg werd hem gegeven en hij werd bovendien met eer en rijkdom gezegend. Gierigheid, hebzucht en zelfzucht, het verlangen naar stoffelijk voordeel of wereldse macht moet worden uitgedreven, vóór men hemelse rijkdom kan verwerven en daardoor ‘s mensen heerschappij over de gehele aarde kan bewijzen.

Geen opmerkingen: