vrijdag 4 maart 2011

Besluiten

Gods wetten zijn goddelijke besluiten. Zij vertegenwoordigen de besluiten van het goddelijk Gemoed. Ze zijn niet willekeurig, maar komen voort uit het wezen zelf van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij brengen de goddelijke wil van het altijd-tegenwoordige, goddelijke Gemoed tot uitdrukking. Ze zijn altijd werkzaam, onveranderlijk en eeuwig. En zij dienen als leidraad voor al Gods geestelijke schepselen. En naarmate zij door de mensen erkend en nagevolgd worden, brengen ze het goede tot stand in de menselijke ervaringen.
Door Mozes kregen we al in vroege tijden een aantal wetten. Gedurende vele jaren werd hij erop voorbereid om de Tien Geboden te ontvangen. Maar de wet die door Mozes tot ons kwam, was niet volledig. De geboden zijn strenge verboden. Er was nog iets meer nodig en dat kwam door Christus Jezus. De kern van zijn leringen wordt in de Bergrede gevonden. Deze bevat, net als de Tien Geboden, ook een heleboel wet, maar dit is de wet van Liefde.
In “Wetenschap en Gezondheid” wordt de Christus als volgt omschreven: ”Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt” (blz. 332). Wij noemen Jezus de Christus omdat het vermogen Gods stem te horen en te volgen zo volledig in hem ontwikkeld was.
Dit vermogen stelde Jezus in staat ons de goddelijke boodschap door te geven, die in de Zaligsprekingen vervat is. Alle acht, beginnend met het woord “zalig”, spreken ons van het geluk dat gevonden wordt door te gehoorzamen aan Gods wet.
Zo groot was de liefde van Jezus, dat hij zelfs aan het kruis zijn vijanden kon vergeven. Door deze liefde bleef hij één met de goddelijke Liefde en kon hij triomferen over alle stoffelijke omstandigheden, tot zelfs over de dood.

Geen opmerkingen: