zondag 13 februari 2011

Christendom

In Markus 12 wordt een voorval beschreven, dat de bewering schijnt te staven dat Christian Science hetzelfde Christendom is, dat Jezus geleerd en gedemonstreerd heeft. Toen een zekere schriftgeleerde aan Jezus vroeg: “Wat is het eerste gebod van alle?” en zijn antwoord overdenkend, toegaf, dat God boven alles lief te hebben meer is dan alle brandoffers  en ceremonies, zei Jezus: “Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods” en aldus verbond hij de daadwerkelijke erkenning van de ene en enige God met de toestand van volmaaktheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid op blz. 340: ”Het goddelijk beginsel van het eerste gebod is de grondslag van de Wetenschap van het zijn” en zij zet verder de gevolgen uiteen, die het erkennen van deze waarheid hebben zal op menselijke aangelegenheden: “Eén oneindige God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’; doet heidense en Christelijke afgoderij teniet; - al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten; brengt gelijkstelling der seksen; heft de vloek op, die op de mens rust, en laat niets over, dat kan zondigen of lijden, dat gestraft of vernietigd kan worden.”

Geen opmerkingen: