maandag 17 januari 2011

Universeel

Waarheid is altijd praktisch. Paulus heeft gezegd: “Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het doelwit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in  Christus Jezus” (Fil 3:14) en ook nog: “Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is de dag der zaligheid.” (2 Kor 6:2)
De Bijbel spreekt ons van God “die al uw krankheden geneest.” De genezende boodschap van Christian Science is universeel, behandelt niet de ene vorm van dwaling en sluit de andere uit. Wat het probleem ook mag zijn, het kan in Christian Science opgelost worden. Wanneer Waarheid begrepen wordt, vernietigt zij elke vorm van dwaling, net zoals licht duisternis verdrijft. Christian Science vernietigt op alle punten het foutieve begrip van het kwade en brengt de werkelijkheid van het goede aan het licht. Zij biedt het Christelijk wetenschappelijk plan van oplossing aan allen, die het willen aanvaarden. De waarheden in de Bijbel geopenbaard zijn voor u en mij even waar als voor de profeten en apostelen. Toen Jezus sprak (Joh 8:31-32): “Indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”, heeft hij niet alleen verheven woorden uitgesproken, maar gaf hij een heilige belofte, die voor eeuwig stand houdt.

Geen opmerkingen: