maandag 29 november 2010

Lijdzaamheid

lijdzaamheid
` lijd - zaam - heid de -woord (vrouwelijk) geduld, berusting, gelatenheid; zijn ziel in lijdzaamheid bezitten zich niet ergeren, onaangenaamheden kalm aanvaarden '

Deze uitleg van geduld zou misschien van toepassing kunnen zijn op het stoffelijk geloof omtrent het bestaan en zou misschien gezonde, menselijke wijsbegeerte kunnen worden genoemd, omdat zij met gelatenheid buigt voor krachten, die sterker zijn dan wij, maar Christian Science is het niet.

Christian Science leert elk juk van onderdrukking af te schudden door de macht van Waarheid. Zij pleit niet voor onderwerping aan toestanden, waarvan aangenomen wordt, dat de mens ze niet vermijden of  overwinnen kan. Het nageslacht van Liefde, dat Gods macht weerspiegelt en door zijn wet wordt bestuurd, staat onder de leiding en de bescherming van goddelijke Waarheid en Liefde. Indien iemand gebukt gaat onder een geloof aan ziekte, armoede, zonde of troosteloosheid, zal hij merken, dat zijn last lichter wordt en verdwijnt, naarmate hij iets van de werkelijkheid gaat zien en zijn oog daarop gericht houdt. Hij weet dat lijdzaamheid, volgens een verklarend woordenboek "ook een werkzame kracht hebben kan, welke duidt op een standvastig voortgaan zonder klagen" en hij laat zijn aanspraak, op zijn erfdeel van heerschappij gelden door alle zonde, ziekte en disharmonie te weerstaan en te overwinnen door de macht van Gemoed. Dit is wat Jacobus bedoelt met "de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk", een vastberaden werken om deze goddelijke rechten als kind van God te vestigen. Zeer beslist moeten wij de wetenschappelijke werkzaamheid erkennen, die in lijdzaamheid besloten ligt.
Lijdzaamheid is een eigenschap, die wij van God weerspiegelen, van de universele bron, waaruit het goede voor allen voortkomt. Al hebben wij deze eigenschap uit het oog verloren en aan de dwaling toegelaten tijdelijk ons denken te verduisteren, toch kunnen wij er niet aanhoudend van verstoken blijven, want lijdzaamheid is de werkelijke mens aangeboren en wordt hem in oneindige overvloed door God geschonken. Lijdzaamheid is een positieve eigenschap, waardoor dwaling wordt teniet gedaan. Lijdzaamheid zal de Scientist in zijn strijd niet doen verslappen, maar zal hem aansporen zijn pogingen te verdubbelen. Er is niets, wat de macht van de almachtige Waarheid kan weerstaan.

Geen opmerkingen: