dinsdag 30 november 2010

Duisternis

In Unity of Good (blz. 53) zegt Mrs. Eddy: "De werkelijkheid en de individualiteit van de mens zijn goed en door God geschapen en zij zijn hier tegenwoordig, zodat zij gezien en gedemonstreerd kunnen worden; het is alleen het geloof aan het kwade, dat ze verduistert."

Waar leven en welzijn werkelijk zijn, moeten zij ook eeuwig zijn. Wij staan nooit tegenover een wezenlijke vijand, want God, de allerhoogste Vriend van de mens, vormt de enige tegenwoordigheid en de enige macht. Er is in werkelijkheid geen ellendig sterveling, gebonden door vrees, onwetendheid of zonde, want God is het Al-in-al en in dit al-zijn van Geest verblijft de mens. Geest, tezamen met Zijn schepping is blijvend van aard en "zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is."
Wat is het dan waartegen wij te strijden hebben? Alleen tegen het geloof aan meer dan één gemoed en aan vergankelijke substantie; het geloof aan gescheiden-zijn van alomtegenwoordige Liefde, het geloof aan een blind, stoffelijk begrip, dat het onwerkelijke werkelijk en de werkelijkheid onwerkelijk schijnt of minstens te ver weg en niet te verwezenlijken.
De werkelijkheid is geestelijk, onveranderlijk, boven alles verheven, bewijsbaar. Wie vertrouwen krijgt in werkelijke geestelijke macht, zal vanzelf zijn denkbeeldig geloof in de hardnekkigheid van disharmonie loslaten. Want waar vinden wij in de oneindige Geest iets stoffelijks? Waar kan er in oneindig Gemoed gedachtelijke duisternis heersen?

maandag 29 november 2010

Lijdzaamheid

lijdzaamheid
` lijd - zaam - heid de -woord (vrouwelijk) geduld, berusting, gelatenheid; zijn ziel in lijdzaamheid bezitten zich niet ergeren, onaangenaamheden kalm aanvaarden '

Deze uitleg van geduld zou misschien van toepassing kunnen zijn op het stoffelijk geloof omtrent het bestaan en zou misschien gezonde, menselijke wijsbegeerte kunnen worden genoemd, omdat zij met gelatenheid buigt voor krachten, die sterker zijn dan wij, maar Christian Science is het niet.

Christian Science leert elk juk van onderdrukking af te schudden door de macht van Waarheid. Zij pleit niet voor onderwerping aan toestanden, waarvan aangenomen wordt, dat de mens ze niet vermijden of  overwinnen kan. Het nageslacht van Liefde, dat Gods macht weerspiegelt en door zijn wet wordt bestuurd, staat onder de leiding en de bescherming van goddelijke Waarheid en Liefde. Indien iemand gebukt gaat onder een geloof aan ziekte, armoede, zonde of troosteloosheid, zal hij merken, dat zijn last lichter wordt en verdwijnt, naarmate hij iets van de werkelijkheid gaat zien en zijn oog daarop gericht houdt. Hij weet dat lijdzaamheid, volgens een verklarend woordenboek "ook een werkzame kracht hebben kan, welke duidt op een standvastig voortgaan zonder klagen" en hij laat zijn aanspraak, op zijn erfdeel van heerschappij gelden door alle zonde, ziekte en disharmonie te weerstaan en te overwinnen door de macht van Gemoed. Dit is wat Jacobus bedoelt met "de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk", een vastberaden werken om deze goddelijke rechten als kind van God te vestigen. Zeer beslist moeten wij de wetenschappelijke werkzaamheid erkennen, die in lijdzaamheid besloten ligt.
Lijdzaamheid is een eigenschap, die wij van God weerspiegelen, van de universele bron, waaruit het goede voor allen voortkomt. Al hebben wij deze eigenschap uit het oog verloren en aan de dwaling toegelaten tijdelijk ons denken te verduisteren, toch kunnen wij er niet aanhoudend van verstoken blijven, want lijdzaamheid is de werkelijke mens aangeboren en wordt hem in oneindige overvloed door God geschonken. Lijdzaamheid is een positieve eigenschap, waardoor dwaling wordt teniet gedaan. Lijdzaamheid zal de Scientist in zijn strijd niet doen verslappen, maar zal hem aansporen zijn pogingen te verdubbelen. Er is niets, wat de macht van de almachtige Waarheid kan weerstaan.

zondag 28 november 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden om je dichter bij God en Zijn liefde voor jou te voelen?


zaterdag 27 november 2010

Talenten

Dankzij de ontdekking van Christian Science, door Mary Baker Eddy, staan Christian Scientisten niet machteloos tegenover de dagelijkse problemen. Zij hebben ondervonden dat wanneer zij op God zien, op Hem vertrouwen, en leren hem te begrijpen en te aanbidden, de intelligentie aanwezig is, waardoor zij iedere moeilijke situatie, al is die nog zo ingewikkeld, in de hand hebben en die kunnen overwinnen.
God schenkt ons intelligentie om die te gebruiken en op ons rust de plicht, de door God geschonken intelligentie uit te drukken. Dit is de les van de talenten, die Jezus ons geleerd heeft. Hoe hoger het begrip van God, des te hoger worden de eisen gesteld om van deze weerspiegelde intelligentie doelgericht gebruik te maken.
Problemen doen zich voor en toestanden dienen zich aan om zijn vermogen om ze te overwinnen, op de proef te stellen; en deze problemen en toestanden wekken op tot handelen, doen hem krachtiger inspannen om hoger te stijgen in het gebied van de goddelijke intelligentie.
Elke dag weer is de ervaring dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor "een goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties" (Wetenschap en Gezondheid, blz. 285).
Geen enkel menselijk kwaad is onherstelbaar, geen probleem is zo ingewikkeld of er kan licht in gebracht worden. De goddelijke intelligentie brengt de oplossing. De Scientist wordt nooit teleurgesteld, want God stort de nodige wijsheid in volle overvloed in het bewustzijn van Zijn kinderen uit.

vrijdag 26 november 2010

Vrees

De algemene overtuiging ten spijt, dat vrees een eigenschap is, diep in de menselijke gedachte geworteld en dat haar invloed despotisch is en haar aanvallen maar al te dikwijls slagen, houdt Christian Science zich aan de wetenschappelijke waarheid, dat er in werkelijkheid geen vrees is. "Daar is in de liefde geen vrees," is meer dan een geruststellende verklaring, het is een wetenschappelijke waarheid. Vrees is enkel en alleen een metgezel van stoffelijkheid; in Liefde of in  de weerspiegeling van Liefde is echter geen stof en dus geen vrees. Onwetendheid omtrent goddelijke Liefde is oorzaak van dat, wat vrees genoemd wordt en roept de gedachtelijke droombeelden op van ziekte, misvormdheid, smartelijke eenzaamheid en andere vormen van disharmonie. Er is in werkelijkheid nooit vrees aanwezig, omdat goddelijke Liefde alomtegenwoordig is. Het geloven aan vrees maakt de vrees niet werkelijk en dit verklaart het schijnbaar tegenstrijdige in de verklaring van de Psalmdichter: "Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard geworden, waar geen vervaardheid was."

Het erkennen van de alomtegenwoordigheid van Liefde sluit, logisch geredeneerd, in, dat wij de afwezigheid van vrees erkennen. Zo stellen wij ons open, opdat Liefde ons denken minder stoffelijk zal maken en wordt het geloof aan vrees, de tegenvoeter van goddelijke Liefde, uitgeworpen.
Geestelijke gezindheid, het geneesmiddel voor stoffelijkheid, is tevens het geneesmiddel voor vrees.

donderdag 25 november 2010

Bewustzijn

Mary Baker Eddy heeft de Christelijke opdracht om genezing te brengen volvoert en een aantal van deze genezingen zijn beschreven in haar werken.
Welke waren de gedachtelijke en geestelijke factoren, die tot Mrs. Eddy's succes als practitioner bijgedragen hebben? Wat deze vraag betreft kunnen wij alleen gevolgtrekkingen maken uit haar woorden en werken. Blijkbaar was een van die factoren haar absoluut vertrouwen, dat Christian Science een goddelijke openbaring was. Om deze reden en uit ondervinding wist zij met volkomen zekerheid, dat de grondideeën er van konden worden gedemonstreerd. Een andere factor was, dat haar begrip van zulke ideeën klaar en helder was. Een derde belangrijke factor was, dat Mrs. Eddy liefdevol was. Zij smachtte er naar goed te doen. Daarbij was zij er zeker van, dat God goddelijke Liefde is, en dat Zijn wet of voorziening altijd in elke nood voorziet. Eens schreef zij: "Het bewustzijn, dat God Liefde is, geeft den mens een macht, die van onzegbare hulp is" (Message to The Mother Church for 1902, blz. 8 en 9).

woensdag 24 november 2010

Upcoming chat 7 december 2010

Freedom from fear of dementia

Rebecca Odegaard, C.S.B.
Tuesday, December 7, 2010
2:00pm EST - 3:00pm EST
About 4-5 million people in the United States—and millions more around the world—suffer from some form of dementia, a decline in reasoning, memory, and other cognitive functions. It can impair the ability of people to carry out everyday activities like driving and doing routine chores. Medical science has found that it isn't a normal part of aging, but it hasn't found a way to defeat the disease.
This chat will offer practical solutions for addressing dementia by seeing yourself in spiritual instead of material terms. As the idea of God, the infinite Mind, you are have the right to reject decline and disease, and through Christian Science you can prove this truth for yourself. Whether you are concerned about evidence of dementia in your own life or are a care-giver for someone with dementia, join the chat and bring your questions to this experienced Christian Science healer. You'll gain some valuable insights that could change your life.
About Rebecca Odegaard: Rebecca lived in The Netherlands, England, and Australia before opening a small country restaurant after having been trained as a cook in London. She closed her restaurant and went into the full-time Christian Science practice in 1989 while raising two children. Rebecca became a teacher of Christian Science in 1994 and holds classes on healing in New York City. She is a frequent contributor to the Christian Science periodicals and The Christian Science Monitor. She lives in Boston, Massachusetts where her husband is currently working.

maandag 22 november 2010

Juist denken

In Psalm 19 vers 15 zegt de psalmist: "Laat de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, O Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!" Ootmoedigen van hart verlangen sterk om juist te denken, een verlangen zo te spreken en te handelen, dat zij hun medemensen helpen en niet zullen hinderen. Zij die het kwade denken en doen, schijnen de meeste aandacht op zich te vestigen, maar toch zijn degenen die hun gedachten en hun leven in harmonie willen brengen met de wil van God, de volmaakte wil van God, groter in aantal.


Een van de vele verdiensten van Christian Science voor de mens is om hem de ware aard te leren zien van zijn werkelijke geestelijke identiteit en hem ook te leren juist te denken. Christian Science leert dat de mens de zoon van God is en dat hij als Gods kind, God weerspiegelt, omdat hij het geestelijke vermogen heeft gekregen om alle juiste ideeën te kennen en tot uitdrukking te brengen. God is Gemoed en de mens is de idee van Gemoed. Gemoed en de mens zijn daarom niet van elkaar te scheiden. 

Wanneer iemand weet, dat hij in werkelijkheid altijd één is met Gemoed, is hij in het bezit van een nimmer-falend middel om, in welke moeilijkheid hij zich ook bevindt, zich van de goddelijke hulp te verzekeren, want naarmate hij de waarheid van zijn één-zijn met Gemoed, de onfeilbare goddelijke intelligentie, realiseert, wordt hij bevrijd van het foutieve begrip, dat hij niet in staat zou zijn tot juist denken.
Mrs. Eddy zegt in Pulpit and Press, blz. 3: "Weet dan, dat gij souvereine macht bezit om juist te denken en juist te handelen en dat niets u dit voorrecht kan ontnemen of inbreuk maken kan op Liefde."

zaterdag 20 november 2010

Blessed

Twitchell, Pierrepont E., "'Blessed are the pure in heart: for they shall see God,'" POEM,
Christian Science Journal, Vol. 77 (August 1959), p. 407.

If I expect the healing truth to pour

Into my heart, I must provide a place

Where innocence will dwell for evermore.

With open mind, with head upraised in trust,

With pure and gentle love, with unveiled face,

I shall lift thought to God and meek and mild,

Just find myself in Him. I really must

Become more like a simple little child. 

vrijdag 19 november 2010

Halleluja

Random Act of Culture

donderdag 18 november 2010

Goed besluit


Het verlangen om het goede te doen kan alleen uitgevoerd worden, wanneer wij volkomen vertrouwen op het goddelijk Beginsel. Jezus zei: “Ik kan van mijzelven niets doen.” Christian Science leert dat al het goede van God is. Daarom moet men nooit twijfelen aan zijn door God verleende bekwaamheid om een goed besluit ten uitvoer te brengen.

Omdat elk  goed besluit gedachtelijk is, wordt overduidelijk, dat in ieder goed besluit de liefde tot het goede haar oorsprong vindt in een goede bron, in Gemoed. Er is in werkelijkheid slechts één soort goedheid, zoals er ook maar één soort intelligentie is. Intelligentie is goddelijk. De ware intelligentie, die iemand tot uitdrukking brengt, is goddelijke intelligentie. In werkelijkheid bestaat er geen stoffelijke intelligentie en geen goddelijke onwetendheid.

Elk goed besluit dat door iemand genomen wordt, komt onmiddellijk en blijvend onder de bescherming en het bestuur van het goddelijk Gemoed en van de geestelijke macht, want het kan geen andere bescherming hebben en heeft dat ook niet nodig. Wanneer wij dit weten, zien wij dat elk goed besluit uitgevoerd kan worden. Zoals wij lezen in Wetenschap en Gezondheid (blz. 215): “ Al wat door God wordt bestuurd, is nooit een ogenblik verstoken van het licht en de macht van intelligentie en Leven.

dinsdag 16 november 2010

Verwantschap

Toen Isaäk, het kind der belofte, was geboren was er grote vreugde in de tenten van Sara en Abraham. Maar Hagar, de dienstmaagd, en haar zoon Ismaël, werden uit het huis van Abraham verdreven naar de woestijn. Menselijkerwijs gesproken schijnt dit een harteloze daad. Geestelijk gezien ontvouwt het verhaal de goedertierenheid van God. Wij lezen dat Hij de stem van Hagar en van haar zoon hoorde, toen zij in de woestijn zwierven en dachten dat zij zouden omkomen en dat Hij haar ogen opende, "dat zij een waterput zag," die daar al die tijd geweest was en die voor haar van de oneindige voorziening van Liefde sprak. Ongetwijfeld was, als gevolg van deze ervaring, Hagar ootmoediger en meer vertrouwend geworden. Toen zij en haar zoon uitgestegen waren boven hetgeen hard en moeilijk leek, bracht dit hun grote zegen.

De knellende banden van het verkeerde begrip van menselijke verwantschap heeft ook Jezus gevoeld. Nooit liet hij toe, dat zij een hinderpaal of belemmering voor hem waren. Zijn gezegden klonken anderen wellicht hard in de oren: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? . . .  Want zo wie de wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder" en ook "Gij zult niemand uwen vader noemen in de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is." Toch schoot Jezus in geen enkel opzicht tekort in tederheid en liefdevolle eerbied voor zijn moeder! Immers zelfs toen hij gekruisigd was, maakte hij schikkingen, die Maria tot troost zouden zijn.

Hoe vaak hebben wij niet het verlangen om hun, die ons lief zijn, de ervaringen van de woestijn te besparen! Toch zegt Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 296: "Vooruitgang wordt door ervaring geboren." Wanneer wij het verkeerde begrip van verwantschap in ons denken verbeteren en onze ware verwantschap met God en met elkander leren begrijpen, zal met deze nieuwe vrijheid, dit loslaten van verkeerde verantwoordelijkheid, een grotere, warmere liefde in ons hart komen en geven wij daar uiting aan. Dit juiste begrip van verwantschap met onze Maker en elkaar, dat wij allen kinderen zijn van ene Vader-moeder, God, laat zien dat wij één wereld-omvattend gezin zijn. Zelfs al schjnen zij voor de stoffelijke zinnen in de woestijn te zwerven, toch moeten wij die klemmende banden losmaken in onze gedachten over hen en hen vrij laten.
In ons hart kunnen wij ons ware begrip van verwantschap bewaren, waaruit "een groot volk" voortkomen kan, een volk, dat voorwaarts beweegt naar het geestelijke en naar het goddelijke kindschap.

maandag 15 november 2010

Zeer goed

Gen.1: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Op blz. 525 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy ons de volgende duidelijke verklaring: "Alles wat goed is of waarde heeft, is door God gemaakt. Alles wat waardeloos is of verderfelijk, is niet door Hem gemaakt en is dus onwerkelijk."

De mens is Gods uitdrukking; het is dus ons werk aan te tonen wat ons ware ik in Gods algeheel goede schepping is, door het goede, voor zover wij dit zien, tot uitdrukking te brengen. Dit betekent niet dat wij moeten worstelen om iets wat vaag en onmogelijk is, te verkrijgen, iets wat ver weg schijnt en wat God al of niet zenden kan om ons te genezen of te helpen. 
Ons werk is het goddelijk Beginsel te weerspiegelen, het is niet een hangen aan anderen door een foutieve droom van persoonlijkheid. Het houdt in, dat wij alles in toepassing brengen, wat wij leren en dat wij niet steunen op het begrijpen van een ander. In de eerste plaats is het van het hoogste belang, dat wij in ons leven alles beleven en alles tot uitdrukking brengen, wat wij tot nu toe begrepen hebben van de werkelijkheid van het zijn, en voortdurend ernstig streven om meer te leren begrijpen.


In Christian Science leren wij begrijpen wat God is, wat Zijn Koninkrijk en wat gerechtigheid is. Het is het opgeven van de foutieve geloofswijze in een eigen-ik, afgescheiden van God, een ik, dat slaagt of faalt, dat gezond of ziek, gelukkig of ongelukkig is, in plaats daarvan te gaan zien, dat het ware zijn de weerspiegeling of uitdrukking is van God.
Wanneer wij de  waarheden van het zijn in ons dagelijks leven leren toepassen, zullen wij ervaren, dat het niet mogelijk is te falen, dat er geen gebrek is aan het goede en geen teleurstelling, want de mens is de uiting van God, van de Vader.
En als wij bidden, dat onze ogen geopend mogen worden om het bestuur van Liefde te verstaan, zullen wij merken, dat wij vrij zijn om alles tot uitdrukking te brengen, wat "zeer goed" is, want gelijk Mrs. Eddy zegt op blz. 489 van Wetenschap en Gezondheid: "Buiten de stoffelijke zin der dingen is alles harmonie."

zaterdag 13 november 2010

Titel

Kunt u zich voorstellen dat een boek dat in zijn titel het woord Wetenschap draagt, begint met een hoofdstuk over gebed? Je zou verwachten iets te lezen over 'studie' of 'onderzoek' of iets dergelijks, maar gebed? De volledige titel van het boek luidt: Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift

Het is geschreven door Mary Baker Eddy, de Ontdekster van Christian Science. Het moet me van het hart, elke keer als ik dit boek lees, ben ik echt verbaasd. Ik lees er vaak in. Iemand vroeg me eens, als je nou zo vaak in dat boek leest, waarom heb je het dan nog niet uit? Ik heb het uit! Het punt is, als je het uit hebt, pak je het telkens weer op, het is dynamisch en inspirerend! 

Bovendien heeft het als boek over wetenschap zo'n interessant uitgangspunt, namelijk gebed, en de schrijfster weet waar ze over praat. Mary Baker Eddy had een verrassend inzicht in het effect van gebed. Iemand die haar van nabij kende, schrijft: "Het was niet zo zeer dat zij zich in gebed tot de Vader wendde, als wel dat ze vanuit haar eenheid met de Vader in diep gebed verzonken was."  
Op de eerste pagina van het hoofdstuk over gebed staat de volgende intrigerende uitspraak: "Bidden, waken en werken, aan zelfovergave gepaard, zijn Gods genaderijke middelen om alles te volbrengen wat ooit met goed gevolg voor de verchristelijking en de gezondheid van de mensheid is gedaan." Hier, meteen op de eerste bladzijde, wordt de connectie tussen gezondheid en gebed uitgesproken.

vrijdag 12 november 2010

Luisteren

Gebed is communicatie tussen God en Zijn schepping. Wij zijn allemaal kinderen van God, en waarom zouden we niet heel gewoon praten met onze Vader-Moeder God? Misschien doet u dat wel, maar misschien ook niet. Misschien voelt u zich wat beschaamd. Wat moet ik in godsnaam zeggen? Open uw hart, praat met God zoals u zou doen met uw beste vriend, tenslotte gaat het allemaal alleen tussen God en uzelf. U hoeft niets bijzonders te zeggen - of iets intelligents. God verheugt Zich in het feit dat u als het ware bent thuisgekomen.
Hebt u ooit met zoveel overgave kunnen zeggen "God ik luister." Is dat niet waar het om gaat in gebed? Luisteren is voor mij de essentie van gebed. Te luisteren en al je angsten achter je te laten, zodat je kunt horen wat Hij over je te vertellen heeft - dat jij de individuele uitdrukking van God Zelf bent, en dat jij jezelf in Hem herkent.

dinsdag 9 november 2010

Schepping


Wat leert Christian Science ons over God, Geest, en over de schepping van Geest, de mens? Zij verklaart, dat God goed is, dat Hij Leven, Liefde, Gemoed is en dat Hij oneindig is. Er is slechts één werkelijke macht, namelijk God en dat overal Leven en Liefde zijn, dat overal Gemoed is, dat het goede overal is, en dat daarom het vermeende tegenovergestelde van God nergens is.

En wat leert Christian Science over de mens? Evenals de Bijbel bevestigt Christian Science de waarheid, dat de mens volmaakte en volkomen beeld van God is. Omdat hij het volmaakte beeld is van God, weerspiegelt hij al de hoedanigheden of ideeën van God of wel, brengt hij deze tot uitdrukking.
God is de bron van al het goede en omdat Hij alomtegenwoordig is, zijn wij nooit van het goede gescheiden. Wij kunnen dit beseffen, waar wij ook zijn mogen, op ons werk, op straat of thuis. Terwijl wij aan het werk zijn, kunnen wij menen een gevoel van zwakte of ziekte te hebben.

Laten we dan een ogenblik nadenken en ons afvragen: Is er in God, in het oneindig goede, ziekte of zwakte?  Dit kan niet het geval zijn. Is er ziekte of zwakte in de mens, Gods weerspiegeling? Dat kan evenmin. De mens weerspiegelt welzijn en kracht en de mens kan daarvan op geen enkele wijze beroofd worden. In de mate waarin dit begrepen, bevestigd en beseft wordt, zal het gevoel van ziekte en zwakte verdwijnen en zal degene, die er voor een tijd door misleid werd, hersteld zijn en gezond.

maandag 8 november 2010

Volkomen


De persoonlijke zin redeneert, dat een zwak karakter, een zwak gestel, gevorderde leeftijd, of economische toestanden belemmerend werken en er een hulpeloos menselijk wezen gebukt gaat onder de last, die op zijn schouders rust.
Christian Science werpt een nieuw licht op zulke denkwijzen. Zij laat zien, dat de goddelijke gaven onpartijdig geschonken worden en dat iedereen ‘volkomen’ is als de individuele idee van Gemoed. Zij leert ons hoe wij in ons dagelijks leven de waarheid kunnen demonstreren van Mrs. Eddy’s woorden in Wetenschap in Gezondheid (blz. 519):
“Zo zijn in het universele zijn Gods ideeën volkomen en worden zij voor altijd tot uitdrukking gebracht, want de Wetenschap openbaart de oneindigheid en het vaderschap en moederschap van Liefde.”

Omdat het “universele zijn” volkomen is, moet ook ieders individueel, geestelijk wezen volkomen zijn en “voor altijd tot uitdrukking gebracht”. Niets kan ontbreken aan een ware openbaarwording van God.  Al het goede is voor alle eeuwigheid tot uitdrukking gebracht, een onthouden is er niet. Een gevoel van onvolkomenheid staat dus in verband met het geloof, dat er een tekort is aan juiste uitdrukking. Het geneesmiddel dat dit geloof tegenspreekt, is te vinden in het feit, dat alle ideeën van God volkomen zijn en volledig tot uitdrukking gebracht. Als Christian Scientisten moeten wij ophouden telkens weer zonder na te denken uiting te geven aan het kwade, waarvan we toegeven, dat het een onwaar en voorbijgaand geloof is. Wij moeten de macht van een juiste bevestiging naar waarde schatten.

Allen, die getrouw liefde en vreugde hooghouden in plaats van zelfmedelijden, en heiligheid en leven in plaats van zonde en dood, zullen ondervinden, dat hun eigen van-God-gegeven volkomenheid te voorschijn komt in hun gedachten, hun woorden en daden. Zij laten in alles hun geboorterecht gelden en danken God voor het feit, dat dit steeds sterker tot uitdrukking gebracht wordt. Inzicht en trouw maken deel uit van ’s mensen volkomenheid.

zondag 7 november 2010

Upcoming chat, 9 november 2010

Harmony in marriage

Curt Wahlberg, C.S.B. and Melanie Wahlberg, C.S.
Tuesday, November 9, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EST
Frustrated by a spouse who just doesn't "get it"? Worried about financial troubles? Wondering if your spouse might be looking for someone else? If you'd like to discover how taking a spiritual approach to your marriage will lead to more happiness and satisfaction in your relationship, join this chat. Both the Wahlbergs are spiritual healers, who have helped others through prayer as well as having worked at building their own marriage. You'll find answers to your questions, inspiration, and a lively honesty about marital issues.

zaterdag 6 november 2010

Beschermd


Iedereen die Christian Science beoefent, hoort ervan overtuigd te zijn dat Christian Science niet alleen een exacte Wetenschap is die op grondwetten berust en door onveranderlijke regels wordt bestuurd, maar een goddelijke openbaring, die door het geestelijke waarnemingsvermogen wordt aanschouwd. Een steeds groter wordende belangstelling voor geestelijke ontplooiing, gepaard met ijver en rechtschapen gemoed, zijn in de leerling noodzakelijk en wij behoren allen leerlingen te zijn. Mrs. Eddy spreekt van de genezingsmacht van de discipelen, als ‘het gevolg van hun aangekweekt geestelijk begrip van de goddelijke Wetenschap, die hun Meester demonstreerde door de genezing van zieken en zondaars” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 271).
Het is opmerkelijk dat zij het woord “aangekweekt” gebruikt, want “kweken” betekent “door zorg, inspanning of studie verbeteren, koesteren”.

De Godheid omvat de mensheid en het is voor de mensheid een noodzaak de grote goedheid die de mens voor altijd in de oneindigheid van Liefde omsloten houdt, beschermd tegen alle leed, in het hart te voelen.
Wij moeten even wakker zijn voor de tegenwoordigheid van Liefde als Jesaja was, toen hij de belofte uitsprak “Want bergen zullen wijken, en heuvels wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.  . . . Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen.” (Jes. 54:10, 14)

vrijdag 5 november 2010

LiefhebbenOnze naaste lief te hebben op menselijke wijze is schijnbaar makkelijk, maar dit menselijk begrip van liefde is zo vol van onvolmaaktheden en sterfelijke opvattingen, dat de resultaten altijd onzeker zijn. Juist doordat menselijke liefde beweert werkelijk te zijn, zal zij vaak voor onze blik verborgen houden dat geestelijke en onpersoonlijke zin van liefde “geen kwaad denkt”.
De resultaten van menselijke liefde bewijzen echter, dat zij niet meer dan een nabootsing zijn. Onze naaste zal niet blijvend geholpen worden door enige uitdrukking van liefde, al is deze nog zo vriendelijke of gevoelvol, wanneer zij niet de weerspiegeling van de goddelijke Liefde is. De mens wordt geschaad door vleierij die door menselijke liefde wordt gevoed. 

Heeft Jezus dan geen menselijke genegenheid getoond?  De menselijke genegenheid die Jezus ons leerde, bevatte geen enkel element van zelfzuchtige ontroering of verlangen. Zij was in werkelijkheid de openbaarwording van de goddelijke Liefde. Alleen op deze wijze liefhebben en blijk geven van onzelfzuchtige genegenheid, is er zekerheid dat men het ware begrip van Liefde niet laat vervalsen of ontluisteren door persoonlijke drijfveer of door verlangen naar lof en gevlei.

Waar schijnbaar veel verwarring en disharmonie heerst is geestelijke liefde het meest nodig. In de woorden van Mrs. Eddy (Elementaire Goddelijke Wetenschap, blz. 9) lezen we hoe we de waarheid van haar woorden door getrouwheid kunnen bewijzen: “De geestelijke macht ener wetenschappelijke, juiste gedachte heeft menigmaal verouderde kwalen genezen zonder rechtstreeks daartoe aangewend te zijn, zonder een uitgesproken of zelfs een mentaal betoog.”

donderdag 4 november 2010

Verankerd


Via  tv, pers en andere digitale en sociale media wordt ons verteld dat de oude gang van zaken aan het veranderen is, dat de mensheid zich moet aanpassen, dat er in de veranderende maatschappij morele waarden verdwijnen, dat religieuze onverschilligheid de overhand krijgt, dat staatkundige en economische werelden wankelen. Als dit waar is, dan voorspelt dit niet veel goeds voor de jonge mannen en vrouwen die hun carrière nog moeten gaan opbouwen.

In Christian Science wordt geleerd dat het werkelijke heelal, het heelal van Gods schepping, geestelijk en geheel goed is, door onveranderlijke wetten bestuurd – het ene heelal, waarin al Gods kinderen door Zijn wet in hun rechtmatige werkzaamheid worden gehandhaafd; het ene heelal, waarin vrede, overvloed en veiligheid wonen. Wat doet het er toe, of de Christian Scientist een veranderende stoffelijke wereld om zich heen ziet? Zijn ware denken ligt in de eeuwigheid verankerd en hij kan met de Psalmist zingen:
“Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.” (Ps. 90:2)

De verstandige student in Christian Science  leert dat hij voor leiding en intelligentie niet afhankelijk is van kortzichtige menselijke meningen, maar van goddelijke wijsheid en intuïtief inzicht. Hij geeft daarom niet toe aan de neiging van vrees, want door zijn geestelijk inzicht en gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel bewijst hij dat hij alleen onderworpen is aan de ‘Koning der Koningen en Heere der Heeren.’
Voor al Gods kinderen wordt gezorgd volgens Zijn zegen brengende en onpartijdige wet, en dat in de werkelijkheid van het zijn alle ideeën in het scheppingsplan van Gemoed nuttig en nodig zijn.

woensdag 3 november 2010

Vraag van de week


Hoe bid je om innerlijke vrede te voelen? Hoe heeft dit gebed u vrede gebracht en u vrede doen ervaren in uw wereld?

(How do you pray to feel at peace within? How has this prayer brought peace to your experience/the world?)

dinsdag 2 november 2010

Hemelse bloemen


In zijn boek Mosses from an Old Manse schildert Nathaniel Hawthorne, in prachtige woorden de welriekende waterroos. Hij zegt: “Het is een raadsel, waaraan deze volmaakte bloem haar lieflijkheid en geur ontleent, zij, die wortelt in het zwarte slijk, waarop de rivier te slapen ligt … Zo zien wij ook in de wereld, hoe sommige mensen alleen datgene wat lelijk en slecht is in zich opnemen uit dezelfde sterfelijke omstandigheden, die het dagelijks leven van anderen voorzien van goede en heerlijke resultaten – de geur van de hemelse bloemen.”

Zo leren wij uit de woorden en omstandigheden van anderen, dat, ook al zou onze omgeving bekrompen, beperkt en ongunstig schijnen, waakzaamheid, mits met gerechtigheid vereenzelvigd, toch altijd overwinnaar blijft. Zoals de waterroos haar lieflijke bloemkroon naar het licht keert, opwaarts reikt en weg van het zwarte slijk, zo zullen ook zij, die zich door hun omgeving niet laten neerdrukken, hun gedachten tot hoge idealen opvoeren en ze afwenden van de duistere, stoffelijke geloofswijzen, die geen deel uitmaken van hun geestelijk wezen.

Talloze mensen hebben ook veel bereikt, al is van hun werk weinig bekend geworden. Zij hebben echter anderen, waarmee zij bij hun werkzaamheden in aanraking kwamen, bezield zoals een witte roos, wier geur ieder in haar omgeving bereikt, door haar lieflijkheid voor velen een bezieling is.

Christian Science stelt eenieder in staat zich gedachtelijk vrij te maken van belemmerende omstandigheden. De mens kan nooit van God gescheiden zijn, als het voor een zonnestraal mogelijk zou zijn van de zon afgescheiden te worden. Daarom kan de mens ook niet gescheiden worden van zijn mogelijkheden, omdat goddelijke eigenschappen en hoedanigheden even alomtegenwoordigheid zijn als God zelf.

maandag 1 november 2010

Hulpbronnen


Geestelijke intelligentie schenkt de ware idee om iedere onware voorstelling of opvatting te vervangen of te vernietigen. Geestelijke intelligentie is onmiddellijk tot onze beschikking; zij regeert en stelt de weg open voor alle groei, orde en regeling; zij brengt leven, macht en substantie tot uitdrukking en door haar wordt de Heilige Geest uitgestort over hen die er klaar voor zijn, hem te ontvangen. Geestelijke intelligentie is steeds werkzaam voor de noden van de reinen van hart, van hen die geestelijk gezind zijn.

De zogenaamde “crisis” heeft veel zakenmensen laten inzien, dat Christian Science hun de intelligentie en de scherpzinnigheid brengt, waardoor zij  in hun zaken situaties kunnen overwinnen, die voor menselijke krachten te zwaar schenen. In de goddelijke economie zijn er geen blokkades. Blokkeert er toch iets, dan is dit louter het gevolg van onwetendheid en God geeft ons de intelligentie om die belemmeringen uit de weg te ruimen.

Soms komt een Christian Scientist voor een toestand van  dwaling te staan, die hij schijnbaar niet kan beheersen. Vrees klopt aan de deur van zijn gedachten. Maar waarom zou hij bang zijn voor vrees? Is vrees niet toe te schrijven aan onwetendheid? De mensen vrezen datgene, wat schijnbaar schadelijk werkt, en buiten hun macht ligt, hetzij op lichamelijk, financieel, geestelijk of moreel gebied.

Laat de Christian Scientist zich bewust maken, dat hij al de grootse hulpbronnen van de oneindige wijsheid tot zijn beschikking heeft om het probleem op te lossen, en dan verdwijnt vrees, naarmate de juiste gedachte in zijn bewustzijn in werking treedt en hij wordt versterkt om alle onjuiste getuigenissen van de zinnen te weerleggen en te verwerpen, en het goddelijke feit van algemene harmonie tot uiting te brengen.
Dagelijks ondervindt hij dat hij stoffelijke misvattingen moet laten wijken voor een “goddelijker besef van intelligentie en haar manifestaties” (Wetenschap en Gezondheid, pag. 285).