donderdag 14 oktober 2010

Rusten in WaarheidHet begrijpen van God en van de relatie van de mens tot Hem is de ware rust. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 218): “Het bewustzijn van Waarheid verkwikt ons meer dan uren van slaap in onbewustheid.” Het is een heerlijk voorrecht deze waarheid te mogen bewijzen!

Het werk van God is volbracht en alles wat de mens te doen staat is de volledigheid, schoonheid en eenheid van Gods schepping weerspiegelen, en dat is rustig en krachtgevend.
Jezus gaf zelf ook deze les toen hij tegen zijn discipelen zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” Het is alsof hij had gezegd: Komt, denkt zoals ik; laat uw stoffelijke voorstellingen los; geef uw stoffelijk begrip van het ik op, en vindt rust in de wetenschap dat Gods werk is volbracht en dat gij het slechts hebt te weerspiegelen.

Een goed begin om vermoeidheid te overwinnen is, te weigeren de werkelijkheid ervan aan te nemen, hetzij in ons denken, hetzij in onze gesprekken. Is het niet veel beter te zeggen: “Ik rust in Waarheid” dan te zeggen “Ik ben moe”. Datgene wat redenen aanvoert voor vermoeidheid, is inderdaad het sterfelijk gemoed. De sterfelijke gedachten maken, dat iemand zich voorstelt moe te zijn. Tobben, vrees, persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, afgunst, jaloersheid en behoefte aan menselijke goedkeuring of toejuiching maken moe. Vertrouwen, vreugde en levenskracht zijn geestelijke hoedanigheden, waardoor men ware rust verkrijgt.
Velen bewijzen de waarheid van de woorden in de Heilige Schrift “Uwe sterkte [zal zijn] gelijk uwe dagen.”

Geen opmerkingen: