zaterdag 30 oktober 2010

Het goede


Het ‘goede’ is er “van den beginne”, daarom is ook geloof in het goede er “van den beginne”. Het kan nooit in kwaad verkeren of verkeerd worden geleid, want waar geloofsvertrouwen kent alleen datgene wat waar is.
Geloof in de alwerkzaamheid van het goede is een geestelijke eigenschap. Jezus had deze eigenschap zeer lief. Hij zei tot zijn discipelen: “Hebt geloof op God” en “Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, … indien gij deze berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen, het zoude geschieden.”  (Matt. 21: 21) Dit was duidelijk een waarschuwing van Jezus tegen twijfel.

Christian Science zegt tot ieder van ons: “Waar is uw geloof?” En het geeft het juiste antwoord: Geloof is in het goede verankerd. Geloof schaart zich aan de zijde van het éne leven, de éne gezondheid, gerechtigheid en liefde. Geloof is een machtig zoeklicht dat de macht van het goede opspoort; dat reeds een belofte ziet, wanneer de beperkte zin nog wanhoop vindt; dat de overwinning ziet, wanneer de twijfel voor een nederlaag vreest. Geloof brengt die eigenschap, idee of gedachte aan het licht die we nodig hebben om de oplossing van elk probleem te voltooien. Het is een eigenschap, die over het hele pad van het ware denken zijn licht werpt. De lamp van het geloof verbant de nacht van de twijfel. Licht is macht en Christian Scientisten zijn lichtdragers.

“Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis.”  (1Thess. 5:5) De weg omhoog met geloofsvertrouwen gevolgd, leidt tot geestelijk begrijpen. Wat betekent de weg omhoog anders, dan dat men over de nietsheid van het kwaad heen komt, met een onblusbaar geloof in de alheid van het goede?

dinsdag 26 oktober 2010

Werk


Als wij het leven van Jezus bestuderen, zoals dat in de vier Evangeliën wordt beschreven, komen wij onder de indruk van het feit, dat de vestiging van de ware heerschappij hem bezig hield, de heerschappij van het goddelijk Beginsel. Hij begreep de niet te weerhouden Waarheid en dat inzicht paste hij zorgvuldig toe op de vestiging  van het koninkrijk der hemelen op aarde.

Hij kon met overtuiging zeggen: “Ziet toe, wordt niet verschrikt”. Zijn streven was er op gericht, het sluimerende bewustzijn wakker te schudden voor de erkenning, dat de nu aanwezige en nooit eindigende heerschappij van het goddelijk Beginsel, de enige werkelijke heerschappij is. En Christian Scientisten hebben het grote voorrecht, deze ware heerschappij te helpen vestigen, in overeenstemming met de woorden en werken van Christus Jezus. Wij lezen niet, dat Jezus rondging en de misbruiken van het Romeinse Rijk besprak of de onrechtvaardigheden betreurde, die de mensen bij de uitvoering van de wet begingen. 
Zijn werk was, gehoorzaamheid aan de wet van God te gronden en aan de mensheid te bewijzen, dat de valse wet en de valse profeten tot zwijgen worden gebracht, als Gods wet wordt begrepen, zoals in de muziek de tonen van de ware harmonie de tegengestelde wanklanken oplost.

Christian Science brengt in het menselijk leven de gezonde en mooie eigenschappen van mensenliefde, goede wil, onzelfzuchtigheid en rechtvaardigheid aan het licht; het stelt de mensen in staat, deze grootse eigenschappen lief te hebben en zowel in belangrijke, als in de kleine gebeurtenissen van hun leven toe te passen.

Verlangen


Disharmonie en alle toestanden en omstandigheden van het sterfelijk bestaan, worden alleen overwonnen door het begrijpen, dat verkeerd denken niet voorkomt in volmaaktheid. Omdat de onvolmaakte gedachten onbekend zijn aan God, die de volmaakte Geest is.

Waar het verlangen van de Christian Scientist in de eerst plaats naar uit moet gaan, is “dat Gemoed te bezitten, hetwelk ook in Christus Jezus was”, en de Gulden Regel te gehoorzamen.
De vurige wens van de scientist gaat uit naar geestelijk begrijpen, naar het geestelijk bewustzijn, dat de hemel op aarde openbaart. De wondervolle belofte in Lukas gegeven, spreekt de vervulling uit van dit verlangen: “Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.”

Elke aardse pelgrim moet in zijn gedachte een vooraanstaande plaats geven aan het verlangen om het bevel van onze Meester te gehoorzamen en “eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid” te zoeken.
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en andere door Christian Science geautoriseerde literatuur biedt eenieder de mogelijkheid, het door God verleende, geestelijke bewustzijn te bestuderen, dat ons in staat stelt te bidden: “Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

zondag 24 oktober 2010

Vraag van de week

Hoe hebben uw gebeden degenen ondersteund die hun huis verloren door gedwongen verkoop, overstroming, brand, enz.?zondag 17 oktober 2010

Gedachten


Op blz. 10 van The People’s idea of God lezen wij het volgende: “Wij hebben ons lichaam in ons bezit en maken het harmonisch of onharmonisch overeenkomstig de gedachtebeelden die er zich op afspiegelen.” Dit duidt erop dat ons lichaam beheerst wordt door ons denken. Het stoffelijk lichaam kan uit zichzelf niet lijden, niet ziek, onharmonisch, misvormd, werkeloos of onvolmaakt zijn. Wanneer zulke toestanden zich schijnbaar voordoen, ligt het geneesmiddel in het verbeteren van onze gedachten en het uitwissen van de verkeerde beelden die zich op het lichaam afspiegelen. *

Bezorgdheid, tobberij, ontmoediging, vrees, ongeduld, prikkelbaarheid, wrok, wraak, haat, oneerlijkheid, zinnelijkheid en hebzucht zijn sombere beelden van het “bedenken des vleses”, die zo wij ze binnenlaten, ons denken zullen verwarren. Verkeerde gedachten kunnen zich op het lichaam uiten als pijn, ziekte, en disharmonie. Daarom is het belangrijk dat wij over ons denken waken en dat we goede, liefdevolle, blije, zuivere en mooie gedachten koesteren. Wanneer Christus, Waarheid, met ons is, worden wij geleid, beschermd en bestuurd bij al wat we doen. Als wij dan “in de dingen” van onze Vader zijn, worden wij in staat gesteld hulp, succes en zegening te brengen aan iedereen met wie we in aanraking komen.

Christian Science maakt de geestelijke wet voor allen bereikbaar en stelt een ieder in staat zijn rechtmatig erfdeel van gezondheid, harmonie, geluk, vrijheid, heerschappij, volmaaktheid en onsterfelijkheid tot uitdrukking te brengen.

* (To change the picture you must change the thought that produces the picture.)

zaterdag 16 oktober 2010

Afhankelijk


God is de bron van al het goede, van voorziening en leven. Mrs. Eddy zegt in Terugblik en Inblik, blz. 28: “Ons vertrouwen op stoffelijke dingen moet omgezet worden in een waarnemen van en zich verlaten op geestelijke dingen.”

Hoe vaak voelt iemand zich verantwoordelijk voor een ander! Wanneer je de problemen tegen het licht van Christian Science opnieuw overdenkt, dan zul je zien dat er alleen een “veronderstelling” in ere is gehouden – dat je verantwoordelijk bent voor anderen terwijl al die tijd Liefde ervoor verantwoordelijk was om voor hen en allen zorg te dragen.
Het is een opluchting te weten, dat goddelijke Liefde voor allen verantwoordelijk is en dat wij dus onze lasten aan de voeten van Liefde neerleggen en ‘een danklied’ mogen aanheffen. Liefde doet alle dingen volmaakt, oneindig beter dan tobbende, menselijke gedachte ooit zou kunnen hopen of verwachten het te doen.

Wanneer de sterfelijke protesten van vrees en twijfel tot zwijgen zijn gebracht, wordt de stem van de liefdevolle Vader-Moeder God gehoord, die tot Zijn kroost zegt: “Heden heb ik u gegenereerd.” De bemoediging die in deze verzekering ligt, richt de gebogenen op tot het besef, dat hun plaats in het Koninkrijk des Vaders is. Begrijpen dat al Gods kinderen of ideeën alleen afhankelijk zijn van God en beseffen dat iedere idee een begrip van bestendigheid, van onvergankelijke substantie en van het onveranderlijke zijn bezit, waarin geen achteruitgang of schommeling is, wordt ervaren in het dagelijks leven.
De geestelijke zin die iets van deze werkelijkheid ziet, staat onwrikbaar en wijkt niet voor ogenschijnlijkheid van de zogenaamde stoffelijke zinnen. De mens is zich hier en nu bewust, dat geestelijk in zijn levensonderhoud genoegzaam is voorzien, want hij is “in alle eeuwigheid identiek met datgene wat in het eeuwig Gemoed woont.”

vrijdag 15 oktober 2010

Toepassing van Christian Science


Mrs. Eddy zegt op blz. 123 van Wetenschap en Gezondheid: “De goddelijke Wetenschap die boven stoffelijke theorieën uitgaat, sluit de stof uit, lost dingen in gedachten op en vervangt de voorwerpen van de stoffelijke zin door geestelijke ideeën.”
Kijkt men op deze manier  voortdurend en met volharding naar de geestelijke schepping, dan geeft dit kracht en bezieling en dan wordt het denken uitgetild boven de beperkingen van het geloven aan stof, en de onbegrensde overvoed van Gemoed wordt geopenbaard.

Jacobus heeft ons een voorbeeld van geduld of lijdzaamheid gegeven in zijn woorden:
“Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn en geheel oprecht, in geen ding nalatig.
Dit zijn woorden van wijsheid, en zijn geheel toepasbaar op al onze dagelijkse werkzaamheden.
Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings blz. 340: “De levens van grote mannen en vrouwen zijn wonderen van geduld en volharding” En op blz. 215 zegt zij: “Christian Science vraagt orde en Waarheid.”

De serieuze Christian Scientist is altijd bereidwillig om te leren en zoekt vurig naar de waarheid. Door dit zoeken stijgt hij tot nieuwe hoogten van geestelijke kracht. Dit kan hem op onbetreden paden voeren of het kan hem in zijn eigen beroep op een hoger of breder plan brengen. In beide gevallen weet de Christian Scientist, dat het ware succes niet ligt in wat in een mensenleven zichtbaar is, maar in het zoeken, vinden, een beroep doen op en gebruiken van de onuitputtelijke ideeën van Gemoed.
Christian Science heeft praktische waarde, die wij gaan inzien door de rustige en gelijkmatige ontplooiing van de wetten van God en door haar toepassing in ons dagelijks leven.

donderdag 14 oktober 2010

Rusten in WaarheidHet begrijpen van God en van de relatie van de mens tot Hem is de ware rust. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 218): “Het bewustzijn van Waarheid verkwikt ons meer dan uren van slaap in onbewustheid.” Het is een heerlijk voorrecht deze waarheid te mogen bewijzen!

Het werk van God is volbracht en alles wat de mens te doen staat is de volledigheid, schoonheid en eenheid van Gods schepping weerspiegelen, en dat is rustig en krachtgevend.
Jezus gaf zelf ook deze les toen hij tegen zijn discipelen zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.” Het is alsof hij had gezegd: Komt, denkt zoals ik; laat uw stoffelijke voorstellingen los; geef uw stoffelijk begrip van het ik op, en vindt rust in de wetenschap dat Gods werk is volbracht en dat gij het slechts hebt te weerspiegelen.

Een goed begin om vermoeidheid te overwinnen is, te weigeren de werkelijkheid ervan aan te nemen, hetzij in ons denken, hetzij in onze gesprekken. Is het niet veel beter te zeggen: “Ik rust in Waarheid” dan te zeggen “Ik ben moe”. Datgene wat redenen aanvoert voor vermoeidheid, is inderdaad het sterfelijk gemoed. De sterfelijke gedachten maken, dat iemand zich voorstelt moe te zijn. Tobben, vrees, persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, afgunst, jaloersheid en behoefte aan menselijke goedkeuring of toejuiching maken moe. Vertrouwen, vreugde en levenskracht zijn geestelijke hoedanigheden, waardoor men ware rust verkrijgt.
Velen bewijzen de waarheid van de woorden in de Heilige Schrift “Uwe sterkte [zal zijn] gelijk uwe dagen.”

woensdag 13 oktober 2010

Wordle

dinsdag 12 oktober 2010

Het nu


In The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 12) verklaart Mrs. Eddy:
“Wij hebben geen verleden en geen toekomst, wij bezitten alleen het nu. Gaat het betrouwbare nu, bij spreken of handelen achteloos verloren, dan keert het niet weer terug.”
Is het wel 'verleden' als de Scientist het een plaats geeft in zijn tegenwoordig denken?
Berouw en verbetering zijn zeer zeker nodig en men komt langs wetenschappelijke weg tot beide door de eeuwigheid van het goede te erkennen, waarvan Gods beeld zonder ophouden getuigt. Het kwaad heeft in werkelijkheid geen geschiedenis.
Te geloven dat er inderdaad ooit kwaad in het verleden is geweest, is geen teken van volkomen trouw aan de eeuwigheid van het goede. Het is geen wetenschappelijke levenshouding. In het oneindige Gemoed zijn er geen loketjes voor sombere, verzegelde of onverzegelde herinneringen. In de eeuwige Liefde kent men geen vrees of vijandschap. In het eeuwige goede is er geen tijdelijk kwaad. In het goddelijk Beginsel bestaat er geen verkeerd begrip, dat goed gemaakt moet worden. In het volmaakte Gemoed is geen enkel dwaalgeloof. Bovendien is de mens naar Gods beeld nooit onbewust van zijn erfdeel gemaakt en heeft hij dit nooit kunnen vergeten. Zijn geestelijke zinnen onderscheiden het eeuwige goede. Deze bovenzinlijke feiten zijn praktisch voor ons naarmate wij ze in ons denken opnemen en ons verlangend overgeven aan de hervormende macht van het Gemoed.

maandag 11 oktober 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden toen je met pijn geconfronteerd werd?

woensdag 6 oktober 2010

Vraag het aan God

Ask God to give thee skill
In comfort’s art:
That thou may’st consecrated be
And set apart
Unto a life of sympathy.
For heavy is the weight of ill
In every heart;
And comforters are needed much
Of Christlike touch.
- A. E. HAMILTON

Uit: Terugblik en Inblik, pag. 95

maandag 4 oktober 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden om culturele verschillen op te lossen?