donderdag 30 september 2010

Upcoming chat, 12 oktober 2010

A way out of anxiety

Janet Kennedy, C.S.B.
Tuesday, October 12, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT

Worried about the future? The economy? Keeping your home? Getting into college? What to do about retirement? No matter what is troubling you, the Christly prayer that Jesus taught and practiced can bring you peace. Jesus proved that trust in God brings security and strength. His message to all people is "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest" (Matt. 11:28). This message is for you today, and the chat will help you understand Jesus' message and how to apply its power to whatever is burdening your life.

About Janet Kennedy: Janet entered the full time practice of Christian Science in Bangkok, Thailand. She served as the Christian Science Committee on Publication for NJ, on the Board of Lectureship and teaches a yearly class on Christian Science in Cinnaminson, NJ a Philadelphia suburb.

woensdag 29 september 2010

Vrucht

Sedert mensenheugenis is vrijheid het hoge doel geweest, waarnaar elk menselijk wezen streefde. Vrijheid is niet in uiterlijke dingen gelegen, zij is binnen in de mens. Vrijheid ligt binnen het bereik van ieder mensenkind, dat werkelijk bereid is vrij te zijn.
In zijn eerste zendbrief aan Timotheus schreef Paulus: “Strijd de goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt.”

Deze ‘goede strijd des geloofs” is de strijd om ons geloof in God en in de mens, als Gods idee ongeschonden en zuiver te bewaren. Dit geloof omvat het eeuwige Leven, of Waarheid. Het is de vrijheid om het goede te kennen. Het verlangen naar vrijheid, dat in het menselijk hart woont, is goedbeschouwd het verlangen om goed te zijn, de begeerte datgene in ons leven tot uiting brengen, wat wij in werkelijkheid zijn, en bevrijd te worden van alles wat aan de volheid van het zijn in de weg staat. Zelf-mesmerisme is het enige wat in de weg staat aan een volkomen verwezenlijking van de ons door God geschonken vrijheid.

Het zijn is vrijheid, eeuwig en begerenswaardig. Gehoorzaamheid aan de Waarheid is de weg tot vrijheid. Gehoorzaamheid is niet een beperkende eigenschap, die sommige wegen van ons denken en handelen afsluit. Gehoorzaamheid is een eigenschap, die alle wegen voor ons ontsluit, alle juiste paden naar geluk en welslagen voor ons open stelt. Gehoorzaamheid is God alles voor ons te laten zijn. Vrijheid is de vrucht van het begrijpen van God.

dinsdag 21 september 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gebeden over een belangrijke beslissing die je moest maken in je leven?

(How have you prayed about a major decision you had to make in your life?)

zondag 19 september 2010

donderdag 16 september 2010

Zelfbewustzijn


Oneindige Geest of Gemoed is altijd tegenwoordig en is de sturende macht van alles wat werkelijk bestaat. De mens in zijn ware identiteit is altijd één met deze goddelijke kracht. We kunnen ons eenzijn met de kosmos realiseren – met het geestelijk heelal of de enige werkelijk kosmos – met Geest als uitgangspunt, met het ene goddelijke Gemoed als basis. Deze eenheid ervaren we door gebed of communicatie met het goddelijk Gemoed. 
Gebed vraagt van ons het valse sterfelijke ego op te geven, het geloof aan een eigen leven en intelligentie in de stof. Het vraagt van ons onze menselijke meningen, eigenwil, hebbelijk- en onhebbelijkheden  en misplaatst vertrouwen op te geven. Dan pas zijn we gereed de leiding van het goddelijk Gemoed te zoeken. Dan leren we ons over te geven aan Gods macht en tegenwoordigheid.

God is het goddelijk Beginsel van het heelal. God houdt zichzelf in stand, Hij is eeuwig Zelfbestaan. Hij is zich alleen bewust van het goede, van Liefde, die geen haat kent. Hij is geheel geestelijk. Het zelfbewustzijn van het goddelijk Ego is totaal zonder vrees, absoluut zeker van zichzelf, volkomen bevredigd. En dit zelfbewustzijn wordt door de ware mens weerspiegeld, als Gods beeld en gelijkenis – wordt weerspiegeld door uw werkelijke wezen.

maandag 13 september 2010

Vraag van de week

Hoe hebt u gegeven aan mensen in nood?

(How have you given to those in need?)

zaterdag 11 september 2010

Immanuel

Het werk van een practitioner in Christian Science is niet een patiënt gezondheid aan te praten, maar om door gebed het licht van de Christus op de menselijke situatie te werpen zodat hij daar doorheen in de werkelijkheid kan zien. Evenals in Bijbelse tijden is de communicatie van de waarheid van God naar de mens. Gebed - en dat geldt voor alle tijden - is het contactpunt, het punt waarop wij onze gedachten open stellen voor Gods openbaring van Zichzelf; en het gevolg is genezing.
Het heeft niets te maken met gedachten manipulatie of het vol verwachting vasthouden van goede gedachten. Het is Immanuel. God met ons.

Jezus heeft zijn volgelingen door het wonder van zijn magnifieke leer helder inzicht gegeven in de wijzen van denken die natuurlijkerwijze leiden naar gezondheid en harmonie. Maar hij heeft geen formules gegeven of gedachtelijke manusjes-van-alles voor bepaalde situaties. Het grote verschil met Christian Science en andere gedachtelijke systemen is dit; Christian Science is de wet van God. Haar genezingsmethode is de toepassing van de goddelijke wet. Het is niet de werking van het ene menselijke gemoed op het andere om te hypnotiseren, te manipuleren of te domineren. Evenmin is het een vorm van zelfsuggestie.

Christian Science roept niet op dat men zich achter een vreemd vaandel schaart. Zij stelt geen onbekend utopia in het vooruitzicht, biedt geen speciale techniek aan voor acute genezing, voor rijkdom of materialistisch succes. Wat zij aan te bieden heeft is oorspronkelijk Christendom, het Christendom van Jezus. Zij biedt een doelgericht leven vol liefde en geestelijke macht. Zij laat ons een glimp zien van de uiteindelijke heerlijkheid en glorie - de mens en het heelal samengehouden in de wet van God.

woensdag 8 september 2010

Upcoming chat, 14 september 2010

Busy life? There's a way to make space for peaceful moments

Barbara Vining, C.S.B.
Tuesday, September 14, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT
If you find your days packed to the top, and you're longing for time just to catch your mental and spiritual breath, you may find genuine refreshment in taking some quiet moments alone with God. Not possible, you say? Then join this chat and bring your questions to an experienced Christian Science healer. Barbara Vining has given a lot of thought to how to make space for God's love and compassion to shine into your life. You'll gain some insights into how you can practice the prayer and contemplation that will help you feel spiritually refreshed in the busyness of your life.
About Barbara Vining: A full-time practitioner and teacher of Christian Science, Barbara has also written numerous articles for the Christian Science periodicals, served on the Christian Science Boards of Education and Lectureship, and served as President of The Mother Church. Barbara lives in Perrysburg, near Toledo, Ohio.

dinsdag 7 september 2010

Vraag van de week

In het nieuwe schooljaar denken veel studenten na over vrienden, huiswerk, en het aanpassen van alles in  een druk schema. Hoe heeft gebed u geholpen bij tegenstrijdige belangen op school?

zondag 5 september 2010

Eenheid met God


Christus Jezus kwam om te bewijzen dat de mens Gods kind is. Hij maakte dat punt duidelijk aan degenen die hij genas. Bijvoorbeeld bij de genezing van de verlamde man was zijn eerste stap deze man zijn zonden te vergeven. Hij moet ingezien hebben dat de man zwaarbeladen was met schuldgevoelens  - misschien zelfveroordeling. Jezus kwam niet om mensen te veroordelen, maar om ze lief te hebben, om ze hun ware natuur te tonen als kinderen van God.

De schriftgeleerden, vastgeroest in de traditionele godgeleerdheid, betwistten Jezus’ autoriteit om zonden te vergeven. Hij antwoordde hierop met het genezen van de verlamming en de man te vertellen z’n bed op te nemen en naar huis te gaan. De man was bevrijd van zijn beperkingen en invaliditeit. Christus Jezus veranderde de gedachten van deze man over zichzelf en op deze wijze genas hij het lichaam. De mens naar Gods gelijkenis geschapen is geen zondaar, noch is hij onderworpen aan een wet van ziekte. Zulke dwalingen hebben geen macht het ware zelf van de mens te verbergen. De eeuwige Christus is ook nu aanwezig om ons op te wekken tot het besef van onze band met God, onze onverbrekelijke eenheid met onze goddelijke bron.

donderdag 2 september 2010

Ego


Mozes was een duidelijk voorbeeld van een conflict tussen afkomst (Israëliet) en omgeving (Egypte). Hij vroeg zich waarschijnlijk als zovelen af “Wie ben ik eigenlijk?

Terwijl hij bezig was een brandend braambos in het bergachtig woestijngebied aan een nader onderzoek te onderwerpen, werd hem iets groots geopenbaard. Hij hoorde God de volgende belangrijke woorden spreken:”IK BEN DIE IK BEN.” (Ex 3:14) Op dat moment begon Mozes in te zien dat God, Geest, het enige Ego is, de bron van alle identiteit. En dat de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego.
Mozes begreep dat God zijn enige Ego is, en dat betekende een keerpunt in zijn leven. Letterlijk gesproken “vond” hij zichzelf toen hem duidelijk werd dat de mens het beeld en gelijkenis van God is. De groei in geestelijk begrijpen die het gevolg was van deze ontdekking, maakte het hem mogelijk grootse daden te verrichten. Onder Gods leiding was Mozes in staat de kinderen Israëls uit gevangenschap en onderwerping te leiden naar het beloofde land.

Houd u deze volgorde goed in de gaten: de ontdekking dat God het enige Ego is; de ontdekking dat de identiteit van de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego, en hoe dit leidt tot vrijheid uit onderwerping en gevangenschap en voert naar het beloofde land.