dinsdag 30 maart 2010

Audio Bijbelles

De les van deze week:
4 april 2010


maandag 29 maart 2010

Leidraad

Ieder mens heeft wel iets goed waarvan hij houdt, heeft wel iets van de goddelijke invloed in zijn bewustzijn en deze liefde voor het goede kan, hoe gebrekkig ook, het begin zijn van wetenschappelijk bidden. Dit gebed zal ons geleidelijk met Gods stem vertrouwd maken. Het stelt ons in staat de suggesties van het materiële denken tot zwijgen te brengen; en in plaats daarvan de geestelijke leiding te volgen van het oneindig, goddelijk Gemoed, dat in elke situatie ons richtsnoer is.
Maar om Gods leiding te kunnen benutten is er meer nodig dan alleen maar naar Gods stem te luisteren. Wij moeten Zijn leiding niet afwijzen, maar deze begrijpen, aanvaarden en ernaar handelen.
Gods wetten zijn goddelijke besluiten. Zij vertegenwoordigen de besluiten van het goddelijk Gemoed. Ze zijn niet willekeurig, maar komen voort uit het het wezen zelf van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij brengen de goddelijke wil van het altijd-tegenwoordige, goddelijke Gemoed tot uitdrukking. Zij zijn altijd werkzaam, onveranderlijk en eeuwig. En zij dienen als leidraad voor al Gods geestelijke schepselen. En naarmate zij door de mensen erkend en nagevolgd worden, brengen ze het goede tot stand in de menselijke ervaringen.

zondag 28 maart 2010

Vraag van de week

Hoe heb je gevoelens van verdriet en diepe droefheid in tijden van somberheid overwonnen?

(How have you overcome sadness or "the blues" in the midst of dreary weather?)

vrijdag 26 maart 2010

Gerechtigheid

De Meester heeft gezegd (Matth. 6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
Wij moeten niet vergeten, dat, al is het juist, dat in iemands rechtmatige behoeften ruimschoots wordt voorzien, de Christian Scientist "de dingen" bedenkt "die boven, niet op de aarde zijn". Hij probeert te begrijpen dat zijn rechtmatig erfdeel uit de geestelijke ideeën van het goddelijk Gemoed bestaat - uit de schatten van Waarheid en Liefde, die de enige zijn welke bevrediging kunnen schenken aan het hart dat hongert en dorst naar de gerechtigheid, dat verlangt naar de dingen Gods.
Wanneer wij weerstand bieden aan de aandrang van de sterfelijke gedachte om ons geestelijk welzijn van ondergeschikt belang te maken, dan bewijzen wij, dat de vreugde van dichter tot Geest te naderen, al is het maar in geringe mate, veel groter is dan de tijdelijke bevrediging door wereldse genoegens.
Als wij eerlijk luisteren naar de stem van God, zullen wij ons niet door een onjuiste redenering laten misleiden. Wij vinden er baat bij te bedenken, dat de weg van de goddelijke Liefde altijd de weg is van onzelfzuchtigheid, terwijl de weg van het sterfelijk gemoed daarentegen steeds naar het eigen ik leidt - wèg van God; daarom wordt dit zogenaamde gemoed in de Bijbel "vijandschap tegen God" genoemd.

donderdag 25 maart 2010

Waar

De mensen hebben veel nagedacht over de vraag wat de mens is; wij moeten allen veelvuldig nadenken over de vraag waar de mens is. Feitelijk wordt de vraag waar de mens is, beantwoord door wat de mens is.
Als God de enige tegenwoordigheid is, is er dan enige plaats voor de mens buiten de alomtegenwoordigheid van Gemoed? Kan de mens buiten de tegenwoordigheid zijn? En toch denken en handelen stervelingen gewoonlijk alsof dat wèl zou kunnen, omdat zij geloven, dat er nog een tegenwoordigheid is, nog een schepper, schepping, mens en substantie behalve de enige levende, alomtegenwoordige God en Zijn uitdrukking.
Christus Jezus heeft ons duidelijk gemaakt, dat 's mens één-zijn met God niet heden een theorie is, die later een aangenaam feit zal worden. Het is een feit dat thans kan worden begrepen en gedemonstreerd. Ongeacht wat stervelingen dachten, zeiden of deden, bewees hij, door standvastig het goede dat God is, lief te hebben en na te leven - het goede, dat naar hij wist, 's mensen enige substantie is - dat de mens in God is. Hij en wij wonen in de eeuwigheid van Gods alomvattendheid, in het heilige gezin van Gods ideeën.

woensdag 24 maart 2010

Werkelijkheid

In haar gehoorzaamheid aan de aanmaning van Christus Jezus: "Onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen." (Joh. 5:39), leidde Mrs. Eddy's voortdurende bestuderen van de Bijbel - waartoe zij gedreven werd door haar groot verlangen God te kennen en de goddelijke natuur te begrijpen en te demonstreren - ten slotte tot de ontdekking , dat de Trooster, door Christus Jezus beloofd, de goddelijke Wetenschap is. Dit was de openbaring van de "Geest van waarheid", die, zoals de Meester voorspelde, zou komen en ons in al de waarheid zou leiden en voor immer bij ons zou blijven.
Steeds meer werd het haar duidelijk, dat de Bijbel inderdaad een levend document is, een leidraad des levens, die de geestelijke werkelijkheid aller dingen openbaart. Mrs. Eddy heeft verklaard: "Rede en openbaring werden verzoend en daarna werd de waarheid van Christian Science gedemonstreerd" (Wetenschap en Gezondheid blz. 110). Aldus werd de oorspronkelijke zuiverheid en wetenschappelijke betekenis van de goddelijke wet die in de Heilige Schrift uiteengezet is, naar voren gebracht. Door geestelijke inspiratie kwam de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science tot de onwrikbare gevolgtrekking, dat geestelijke veroorzaking de wet is die alles bestuurt wat werkelijk bestaat.

dinsdag 23 maart 2010

Upcoming chat, March 30, 2010

A way out of addiction to pornography and cybersex

Tuesday, March 30, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT

Pornography amounts to about 7 percent of the 3.3 billion Web page views indexed by Google, and there are literally millions of search engine queries related to pornography each day. Ten percent of adults say they are involved with Internet sexual addiction. If you or someone you know is struggling with a sexual addiction, there is a spiritual solution. Bring your questions to this live chat with two experienced spiritual healers. The purpose is healing, not condemnation, and your identity will be kept confidential.

Speakers:
Mark Swinney and Ginny Luedeman

maandag 22 maart 2010

Ootmoed

Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 301): "Slechts weinig mensen begrijpen, wat Christian Science bedoelt met het woord weerspiegeling." Hoezeer zijn wij geneigd voor de verzoeking te bezwijken van te geloven, dat wij persoonlijke bekwaamheden en persoonlijk succes hebben, en op die manier de idee van weerspiegeling verliezen.
Wanneer wij succes boeken in onze ondernemingen, laten wij ons dan in diepe ootmoed tot God keren en Hem danken voor Zijn gaven van wijsheid en intelligentie. Het is Zijn wijsheid, die wij tot uiting brengen, Zijn macht, die wij aan de dag leggen, Zijn liefde, waarin wij bevrediging vinden. Vol ootmoed en dankbaarheid gaan wij van het ene goede werk voort naar het andere, waarbij wij erkennen, dat wij louter werktuigen in de hand van de almacht zijn. Ons door God gegeven vermogen om goed te doen is onbeperkt. Wij mogen misschien schijnbaar geringe stoffelijke middelen en beperkte kansen hebben, maar Gods wijsheid en liefde schijnen in gelijke mate door een ieder en door allen heen, want God is geen aannemer des persoons.

zondag 21 maart 2010

Vraag van de week

Hebt u zich ooit geestelijk "verloren" gevoeld? Welke ideeën hebben u er doorheen geholpen?

(Have you ever felt spiritually "lost?" What ideas helped you?)

zaterdag 20 maart 2010

Alheid van Liefde

In Jezus' begrip van Liefde was geen plaats voor het kwaad.
Om God als Liefde te aanbidden en Liefde's alheid te bewijzen, moeten wij voortdurend liefhebben. Wij moeten niet alleen van onze vrienden weten, dat zij in werkelijkheid Gods volmaakte kinderen zijn, maar ook van onze zogenaamde vijanden. Wij moeten zonder aanziens des persoons iedereen beschermen tegen de bewering van de valse aanklager - het geloof, dat de mens een zondig sterveling is. De Meester heeft ons geleerd, dat wij niet slechts zevenmaal, maar zeventig maal zevenmaal moeten vergeven, trouw moeten blijven aan 's mensen volmaaktheid in de Wetenschap, volkomen, onveranderlijk, altijd. En Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings (blz. 11): "Wij moeten onze vijanden liefhebben in al de uitingen, waarin en waardoor wij onze vrienden liefhebben; wij moeten zelfs trachten hun fouten niet aan het licht te brengen, maar hun steeds goed te doen wanneer de gelegenheid daartoe zich voordoet."
Dit is de toets van ons begrip van de alheid van Liefde - dat wij niet alleen vrienden beschermen tegen het geweld van het kwaad, dat zich van hen meester zou willen maken, maar ook schijnbare vijanden. Nooit de last van de zonde van anderen verzwaren door onnodig hun fouten op te sommen en zodoende gebruik te maken van de steun van vele verkeerde meningen, maar in ons eigen hart die steun teniet te doen, betekent, dat wij gehoorzaam zijn aan de wet van Liefde, die wij gehoorzaam zijn aan de wet van Liefde, die erkenning van de alheid van Liefde eist en het bewijs van de onwerkelijkheid van het kwaad.

vrijdag 19 maart 2010

Beginsel

Wanneer Beginsel wordt begrepen, heft het ons bewustzijn op, maakt dit ruimer en krachtiger. Het stelt het individuele bewustzijn in staat door bekwaamheid en intelligentie de geestelijke wetten van het zijn te demonstreren. Het geeft aan degene, die tracht het te weerspiegelen, een doel, richting, succes en genezing.
Het is waar, dat er méér toewijding vereist wordt om het Beginsel van Christian Science te begrijpen en te bewijzen dan om theoretische onderwerpen te bestuderen, maar de beloning is oneindig groter. Het goddelijk Beginsel eist, dat wij ons met onwankelbare gehoorzaamheid aan zijn voorschriften houden om onfeilbare resultaten en genezing te verkrijgen.
Zonder het oneindig Beginsel om ons te leiden, zou het menselijk leven geen doel, geen werkelijke hoop, geen verlossing hebben. Het is absoluut noodzakelijk, dat wij God tot onze meest vertrouwde vriend maken, dat wij met Beginsel gemeenschap onderhouden, het raadplegen en het volgen.

donderdag 18 maart 2010

Saulus

Het theologisch bijgeloof, dat Saulus van Tarsen gebonden hield, werd weggevaagd, toen zijn denken verlicht werd door de genezende Christus. Gods leidende hand greep hem op die stoffige weg naar Damascus. De eerlijkheid van Saulus' doelstelling maakte, dat hij berekend was voor zijn nieuwe taak. Dapper ging hij verder, zonder achter zich te zien. Zij, die Christian Science bestuderen, kunnen veel leren van Saulus' bekering. Ook op hen wordt soms een beroep gedaan om ontgroeide confessionele banden en vroegere opvattingen achter zich te laten.
De leiding van Liefde voert ons altijd weg van geloofsvormen, waaraan wij ontgroeid zijn en niet naar deze toe. Wanneer hij dit bedenkt, hoeft een nieuweling niet bang te zijn voor de bedreigingen en straffen, die zijn aanvaarden van Christian Science schijnt te verduisteren. Voor alles wat hem schijnbaar ontnomen wordt, zal hij volledige vergoeding vinden. Want de alomtegenwoordigheid van Liefde omringt ons bij elke schrede op de weg.
Zijn leiding voert ons in Zijn tegenwoordigheid, in het beloofde land van vrijheid en heerschappij.

woensdag 17 maart 2010

Erfdeel

De stoffelijke zin van leven, dat aan 's werelds hoogste standaard schijnt te voldoen, wordt in het licht van geestelijk begrijpen ontoereikend bevonden en wij leren dat de mens als kind van God, de God-gelijke eigenschappen van goddelijk Gemoed weerspiegelt- reinheid van geestelijk denken en leven, eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, onpartijdige geestelijke liefde, vreugde, dankbaarheid.
Mensen zijn er toe geneigd zichzelf als meester van hun eigen lot te beschouwen, en terwijl zij tot God als een veraf zijnde godheid bidden, dienen en gehoorzamen zij Hem naar eigen goedvinden. Mogelijk moet er veel zware strijd gestreden worden vóór deze ingewortelde waanvoorstellingen van stoffelijkheid ontworteld zijn.
Christian Science leert dat het slagveld in het eigen bewustzijn van de mensen is. Daar, en daar alleen, moet de verzoeking onder ogen worden gezien en overwonnen worden. Christus Jezus demonstreerde de waarheid van het immer-tegenwoordig geestelijk bestaan, wat iedereen vroeg of laat moet erkennen en bereiken door zijn voorbeeld te volgen. In de volle verzekerdheid dat God ons liefheeft wenden wij ons ootmoedig tot de hemelse Vader, zonden en misslagen berouwend, en vertrouwend dat Hij ons zachtjes zal leiden naar het aanvaarden van ons goddelijk erfdeel. "Nu zijn wij kinderen Gods."

dinsdag 16 maart 2010

Ontferming

Christus Jezus bezat meer dan iemand anders op aarde ontferming. Zijn verheven ontferming komt het duidelijkst tot uiting in zijn woorden tijdens de kruisiging: "Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen." (Luk. 23:35) Heel vaak staat in de Bijbel dat Jezus met "barmhartigheid" of met "ontferming" bewogen was. Deze woorden worden bijna altijd gevolgd door het relaas van een genezing, door een nieuw begin, of doordat er in een bepaalde nood werd voorzien. Jezus' ontferming was gebaseerd op de wetenschap dat de werkelijke mens, die naar Gods gelijkenis is geschapen, geestelijk, volmaakt en eeuwig is. Hij kende de goddelijke Waarheid, en hij kende de goddelijke Liefde. God bezielde hem in al zijn gedachten en daden. Het leven van Christus Jezus was het goede in werking, dat klopte aan de deur van het menselijk bewustzijn en zei: "De mens Gods kan nooit slecht, ziek of onharmonisch zijn. Heb je werkelijke wezen lief en wees vrij." Dit was de manier waarop zijn ontferming werkte. Het stelde hem in staat te onderkennen dat zonde een toestand van gedachten en daden is die op een verkeerde gevolgtrekking berust. Daarom veroordeelde hij nooit de zondaars persoonlijk, maar hielp hen een uitweg te vinden om uit die toestand te geraken.
Jezus' ontferming was dus niet alleen maar een warm menselijk gevoel. Het was een actieve genezende macht die ziekte en zonde overwon en zelfs de doden opwekte. Hij onderwees dat deze ontferming een van de essentiële drijfveren moet zijn in het leven van de mens. Als wij deze genezende ontferming voelen voor onze naasten, onze echtgenoten, familie en werkgevers, dan vinden er allerlei goede dingen plaats: er komen betere onderlinge verhoudingen tot stand, er ontstaan nieuwe vriendschappen en een gevoel van bij elkaar horen.

maandag 15 maart 2010

Dagelijks bidden

Wanneer wij ons dagelijks in gebed tot God wenden voor leiding, zullen we geleidelijk een hele last van zorg en vrees kwijtraken. God-gelijke eigenschappen zullen ons denken gaan besturen. Ongeduld wordt vervangen door geduld, zelfzucht door denken aan anderen, haat door liefde. Daardoor worden de relaties tot onze medemensen steeds harmonischer. Wanneer we vooruitgang geboekt hebben met betrekking tot vrede in eigen hart en huis, kunnen we onze sfeer van belangstelling steeds verder uitbreiden.
Mrs. Eddy schrijft: "Jarenlang heb ik dagelijks gebeden dat er geen oorlog meer zou zijn, geen barbaarse afslachting meer van onze medemensen; heb ik gebeden, dat al de volkeren der aarde en van de eilanden in de zee één Gemoed zouden hebben; dat ze God boven alles lief zouden hebben en hun naaste als zichzelf." (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 286).
Wij kunnen hieraan op onze wijze bijdragen door zo krachtig, geïnspireerd en positief mogelijk te bidden. Daarvoor moeten wij het hoogst mogelijke standpunt innemen, dat van de oneindige intelligentie.

zondag 14 maart 2010

Vraag van de week

Heeft gebed en geestelijk denken u geholpen het klagen uit te bannen? Deel uw ervaring.

(Has prayer and spiritual thinking helped free you from complaining? Please share.)

zaterdag 13 maart 2010

Olie

Elisa en de vaten met olie.
Bekijk de video.

vrijdag 12 maart 2010

Upcoming chat, March 16, 2010

Audio Chats
Participate in insightful live audio chats about practical spirituality.

Upcoming chat:

Spirituality and women's rights
Ethel Baker, C.S.B.
Tuesday, March 16, 2010
2:00pm EDT - 3:00pm EDT

Website: Spirituality.com

donderdag 11 maart 2010

Erkenning

Jezus besefte hoe noodzakelijk het was de gedachten van de mens opnieuw te brengen tot erkenning van de werkelijke en oorspronkelijke identiteit van de mens, erkenning van onze aangeboren vrijheid en geestelijkheid - onze eenheid met God. Hij besefte de noodzaak van een begrijpen van de mens dat, niet gehinderd wordt door het geloof aan een stoffelijk lichaam of aan enige andere beperking.
De grondtoon van wat Jezus heeft onderwezen, is dat de mens totaal afhankelijk is van God en van niets anders. Alles wat Jezus over de mens wist, kwam in feite voort uit zijn godsbegrip. God is de Vader en de oorsprong van de mens, en Hij bestuurt en handhaaft de mens onafgebroken.
De relatie met God is zo nauw dat Jezus zelfs spreekt over de mens die één is met God. In Johannes lezen we dat Jezus met betrekking tot zijn leerlingen zowel als tot ons zegt: "En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in ons één zijn." (Joh. 17:20)

woensdag 10 maart 2010

Volmaakt

Wat is volmaakt? Nu zult u zeggen: "Volmaakt, volmaaktheid, wie of wat is volmaakt? Dat bestaat toch niet!" Er wordt ons maar al te vaak verteld, dat we moeten leren leven met onvolmaaktheid en dat volmaaktheid een ideaal is, dat nooit bereikt kan worden. Toch hebben we allemaal de elementen van volmaaktheid in ons. We kunnen deze zien in geestelijke liefde, in wijsheid, schoonheid, al de geestelijke eigenschappen van God. Deze eigenschappen hebben geen enkele fout, geen enkel gebrek, geen onvolmaaktheid. En wij allen brengen deze volmaakte eigenschappen dagelijks tot op zekere hoogte tot uitdrukking.
Weliswaar niet volkomen, maar toch brengen we ze tot uitdrukking, en die eigenschappen zijn op zichzelf volmaakt. En deze volmaaktheid is waar met betrekking tot het leven zelf, hoe onvolledig wij dit menselijkerwijs ook tot uitdrukking mogen brengen.
Leven is volmaakt en het feit, dat we ons bewust zijn dat we leven, drukt op zichzelf al iets van die volmaaktheid van het leven uit. Christus Jezus leerde ons niet, dat we met onvolmaaktheid moeten leven. Hij bepaalde de norm voor werkelijk leven, werkelijk levend zijn, toen hij zei: "Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is" (Matt. 5:48).

dinsdag 9 maart 2010

Oorsprong

In Christian Science wordt Jezus terecht geïdentificeerd als Jezus de Christus of Christus Jezus. Geen enkele omstandigheid kon hem scheiden van de Christus. Hij is de mens, die op elk punt van zijn loopbaan de Christus het meest volledig vertegenwoordigde door God volkomen tot uitdrukking te brengen. Maar de Christus is meer dan een afzonderlijk menselijk wezen. De Christus is de ware idee van God, het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, van het goddelijk Gemoed en Geest, van alles wat God is of inhoudt; de ware idee van het heelal en de mens, weer overgebracht in Geest. Deze idee van het werkelijke zijn heeft altijd bestaan - lang voordat de mens Jezus op aarde kwam. Jezus zei met verwijzing naar de eeuwige Christus "Eer Abraham was, ben ik." ((Joh. 8:58)
Het is deze eeuwige Christus, deze ware idee van God, die wij allemaal tot uitdrukking kunnen brengen. Als we dit doen, brengen we elk onderdeel van onze menselijk ervaring terug tot zijn geestelijke oorsprong. Stap voor stap leidt de Christus, Waarheid, ons naar de ontdekking van ons geestelijk heelal en ons geestelijk bestaan, onafhankelijk van de stof; ons bestaan als zonen en dochters van God.

maandag 8 maart 2010

Mentaal werk

Een van de dingen omtrent Christian Science die het meest verkeerd begrepen worden, is de wijze waarop wij bidden en mentaal werk doen vanuit het standpunt van absolute Waarheid. Ervaren Christian scientisten lopen niet met hun hoofd in de wolken, alleen maar denkend aan abstracte zaken. Wij geloven, dat de verklaring van de absolute Waarheid, dat leven geestelijk, goed en eeuwig is; maar we zijn bescheiden in onze aanspraken, hoeveel we deze Waarheid in ons menselijk leven bewezen hebben.
Als we dus de absolute waarheid, dat leven goed is, met overtuiging uitspreken en volhouden dat leven geestelijk en eeuwig is, en de kritiek zegt: "laat dat dan eens zien", antwoorden wij: "dat is nu precies waarvoor we ons werk doen". Zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Christenen in Filippi zegt: "ik acht niet, dat ikzelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, ... ik jaag naar het wit" (Fil. 3:13,14). Christian Science helpt allen, die zich tot haar wenden, om langer, gelukkiger, werkzamer en nuttiger te leven, terwijl we "jagen naar het wit".

zondag 7 maart 2010

Vraag van de week

De Bijbel vertelt ons: "Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken." (Spreuken 3:6).
Hoe heb je dat bewezen in je eigen leven?


(The Bible tells us, "In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy
paths" (Prov. 3:6). How have you proved this in your own life?)

zaterdag 6 maart 2010

Dimensie

In een tijdperk waarin de vrouw nog weinig rechten had en de kansen voor vrouwen om zaken te doen nog vrijwel nihil waren, had Mrs. Eddy een vurig verlangen om de wet te ontdekken waardoor Jezus van Nazareth genezingen tot stand bracht, en in de noden van de mensen voorzag.
Als oprechte Christen geloofde zij in goddelijke genezing. En onder omstandigheden waaronder de dappersten van ons de moed verloren zouden hebben, bleef zij zoeken naar de Wetenschap die Jezus benutte om te genezen en ontdekte die tenslotte. Zij ontsloot voor ons een hele nieuwe dimensie voor een leven met onbegrensde mogelijkheden ten goede.
In Miscellaneous Writings, blz. 22, schrijft zij: "Christian Science verklaart aan stervelingen wat Gemoed, God is. Deze wetenschap is de oneindigheidsrekening die de omtrek, het vlak, de ruimte en vierde dimensie van Geest definieert en omschrijft."
Mrs. Eddy's ontdekking en alles wat zij heeft volbracht, vormen een baken voor iedereen die een nieuwe dimensie wil ervaren. Het leven van Jezus toonde duidelijk het bestaan van een extra dimensie aan, buiten de drie gebruikelijke dimensies van lengte, breedte en diepte. Als wij ons uiterste best doen om de Christus tot uitdrukking te brengen, zullen we de woorden van Jezus kunnen begrijpen en zijn genezingbrengend voorbeeld kunnen volgen. We zullen steeds beter "de vierde dimensie van Geest" kunnen verkennen en ervaren, waar geen gebrek is, geen tekort aan iets wat wij voor ons welzijn nodig hebben of wat voor het welzijn van allen nodig is.

vrijdag 5 maart 2010

Leven

Wat voor invloed heeft de wetenschap, dat leven goed en geestelijk is, op ons dagelijks leven?
Wat wij nu nodig hebben, is de erkenning dat God, oneindige Geest, niet alleen een levende God is, maar het Leven zelf; en dat ons leven, de individuele uitdrukking van God, goddelijk Leven, in werkelijkheid geheel geestelijk is. Wanneer we deze waarheid begrijpen en in ons dagelijks leven in praktijk gaan brengen, kunnen we onszelf doeltreffend besturen met onze door God geschonken morele en geestelijke ideeën.
De geestelijke eigenschappen en kenmerken van integriteit, reinheid, intelligentie, barmhartigheid, rechtvaardigheid, geestelijke liefde enz., zijn de ware uitdrukkingen van Leven; ze zijn geheel geestelijk en kunnen niet in de hersenen gevonden worden en niet door lichamelijke zintuigen worden waargenomen. God is hun bron en schepper en ieder van ons brengt door middel van zijn geestelijke bewustzijn dit leven, dat Geest is, tot uitdrukking. Ons geestelijke bewustzijn van het goede is het werkelijke leven en dit wordt ons door God gegeven.
Wetenschap en Gezondheid (blz. 550) zegt: "Welk nut heeft het datgene te onderzoeken, wat ten onrechte het stoffelijk leven wordt genoemd en dat eindigt zoals het begint - in naamloze nietsheid? Het ware begrip van het zijn met zijn eeuwige volmaaktheid moet nù aan het licht komen, zoals dat ook hiernamaals zal gebeuren."

donderdag 4 maart 2010

Bewijs

De schrijver van de brief aan de Hebreeërs sprak uit ervaring toen hij schreef (11:1): "Het geloof nu is een vaste grond der dingen dien men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet." Hij had zijn ervaring niet alleen opgedaan door zijn geloof, dat zwaar op de proef werd gesteld, maar ook door zijn begrip van de wet die aan alles ten grondslag ligt.

Elke poging om de regels van geestelijke waarheid, die Wetenschap en Gezondheid bevat, te demonstreren, stelt ons in staat vaster in de wet van de goddelijke Liefde te staan. Elk streven om voor iemand anders de geestelijke wet van genezing te bewijzen, wordt gecompenseerd door een groter begrip van onze eigen veiligheid en die van anderen in het eeuwige plan van het bestaan.
Wat men dus in Christian Science onder geloof verstaat, sluit geestelijk inzicht in, dat ver buiten de grenzen van de fysieke zinnen reikt en een glimp opvangt van de werkelijkheid, die aan het oneindig heelal van het goddelijk Gemoed ten grondslag ligt Die glimp brengt het praktische bewijs met zich van de onveranderlijke liefde van God voor Zijn schepping, "een bewijs der zaken die men niet ziet."

woensdag 3 maart 2010

Geestelijke bijdrage

Verkeerd is de mening, dat wij ons van een probleem kunnen ontdoen door het aan een ander over te dragen, misschien wel aan degene, die wij om hulp hebben gevraagd in Christian Science. De verwachting, dat wij alleen door de inspanning van een ander, zonder enige positieve, volhardende geestelijke steun van onze kant, verlichting kunnen vinden, wijst op een gebrek aan begrip van de wijze waarop deze Wetenschap werkt. Onder het randschrift "Geen bevrijding door het werk van een ander", vermaant Mrs. Eddy ons (Wetenschap en Gezondheid, blz. 22): "De uiteindelijke bevrijding uit de dwaling, waarbij wij ons verheugen in onsterfelijkheid, onbeperkte vrijheid en een staat van zondeloosheid, bereiken wij niet langs een pad van rozen en ook niet door zonder de werken te doen blindelings te vertrouwen op de arbeid, die een ander in onze plaats heeft verricht."
Onverschillig met hoe luide stem het kwaad er bij ons op aandringt, zijn aanspraak op een macht te aanvaarden, die ons vrees aanjagen, ons beperken en ons iets onthouden kan, wij zijn er nooit toe gerechtigd óf te trachten aan het zinsbedrog van het kwaad te ontsnappen door ervan weg te lopen, óf te verwachten, dat onze gezondheid en onze vrijheid hersteld zullen worden, zonder dat wij onze eigen volledige geestelijke bijdrage leveren tot het liefdevolle werk, dat een ander ten behoeve van ons doet.

dinsdag 2 maart 2010

Volmaaktheid

De Wetenschap van Christus maakt duidelijk, dat in de absolute waarheid de mens niet behoeft te streven naar vooruitgang, want hij staat al op het standpunt van volmaaktheid, maar deze volmaaktheid moet in het menselijk leven gedemonstreerd worden door de vergeestelijking van gedachten en karakter. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (blz. 290): "Volmaaktheid wordt alleen door volmaaktheid verworven."
Er zijn geen beletsels voor iemands vooruitgang, welke door toewijding aan en volharding in het goede niet kunnen worden weggenomen. De Christus is hier. De Wetenschap, die dit volledig uiteenzet, bevindt zich in handen van de mensheid. Onze leerboeken, de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid, zijn onze bereidwillige leermeesters. De vraag die ieder zich moet stellen, is niet: Wat is mijn achtergrond? Maar: Wat is mijn doel? Kan ik het bereiken?
Mrs. Eddy's antwoord in Wetenschap en Gezondheid (blz. 326) luidt: "Het voornemen en de drijfveer om goed te leven, kunnen wij ons heden eigen maken. Hebt gij dit punt eenmaal bereikt, dan is de eerste juiste stap gedaan. Gij zijt begonnen met het ABC van Christian Science en alleen een verkeerde bedoeling kan uw vooruitgang belemmeren. Wanneer gij met zuivere beweegredenen werkt en bidt, zal uw Vader de weg voor u openen."

maandag 1 maart 2010

Ons denken

Als wij niet de gedachte van genezing brengen de allereerste plaats in ons denken geven, kunnen wij niet verwachten veel vorderingen te maken. Wij moeten de gedachte van genezing brengen niet beperken tot practitioner en patiënt. Onze eerste plicht is een genezing brengende houding aan te nemen en geen enkele gedachte te koesteren die het gekrookte riet zou doen breken - die ontmoediging of aarzelende stappen zou veroorzaken. Op onze verschillende tochten door de stad hebben wij ruimschoots gelegenheid verkeerde mentale beelden door de ware te vervangen.
Christus Jezus bracht tijdens zijn rondgang genezingen tot stand. En in Handelingen der Apostelen wordt ons verteld, dat Petrus' schaduw in het voorbijgaan de zieken genas, of zoals wij zouden kunnen zeggen, dat de reine sfeer van zijn denken hen genas. Ook wij moeten er ons op toeleggen het punt te bereiken waar onze tegenwoordigheid op zichzelf reeds genezing brengt.
Wij - U en ik - kunnen niet gemist worden bij Gods uitdrukking van Zichzelf.