zondag 28 februari 2010

Vraag van de week

Welke van de Tien Geboden (Ex. 20:3-17) is voor u het meest van betekenis in het leven?
Leg dit s.vp. uit.

(Which of the Ten Commandments (Ex. 20:3-17) is most helpful to you in
your life? Please explain)

zaterdag 27 februari 2010

Identiteit

Plantkundigen zeggen, dat geen twee bladeren volkomen eender zijn. Zo is het ook met de mensen. Christian Science leert, dat afwisseling en niet herhaling, verscheidenheid en niet eenvormigheid de in alle opzichten goede wet is, die alle door God geschapen identiteit bestuurt. Identiteit is ook niet statisch; wij behoeven ons niet op te werken tot een zekere hoogte van mentale, fysieke of geestelijke uitnemendheid om dan, wanneer wij op dat niveau zijn aangekomen, ons daar te vestigen. In feite is ons werkelijke zelf daar al. De Christelijke eigenschappen, die geïndividualiseerde weerspiegelingen van Geest vormen, zijn dynamisch en immer aanwezig.
Identiteit als de weerspiegeling van Geest wordt het best veraanschouwelijkt door het leven van Christus Jezus. Toen hij 12 jaar was, verklaarde hij dat God zijn enige ware Vader was. Als man verklaarde hij: "Eer Abraham was, ben ik." (Joh. 8:58)
In Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy (blz. 317): "Het begrijpen van zijn geestelijke individualiteit maakt de mens werkelijker, geweldiger in de waarheid en stelt hem in staat zonde, ziekte en dood te overwinnen."

vrijdag 26 februari 2010

Eén schepping

Het ware bewustzijn laat slechts één rijk, één werkelijkheid toe. Maar zijn wij niet geneigd te geloven aan twee koninkrijken, een geestelijke schepping en een stoffelijke, een hemel en een hel? In de Wetenschap is er maar één schepping. Die schepping zal ons misschien als twee scheppingen voorkomen, maar die tweeledigheid ligt in het menselijk inzicht en niet in het koninkrijk der harmonie. De menselijke zin ziet dubbel, maar het oog van de geestelijke zin is eenvoudig en wordt niet misleid door een verkeerd inzicht. Zien wij een geestelijke mens en een stoffelijke mens, een geestelijk bestuur en een bestuur door personen? Dan zien wij dubbel; want onze Meester heeft ons geleerd (Matth. 6:22): "Indien ... uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen."
Het is deze eenvoud van inzicht en doelstelling, die de hemel binnen ons ontvouwt.

donderdag 25 februari 2010

Vader-Moeder

Omdat God onze Vader en Moeder is, moet zijn oneindige natuur alle eigenschappen van vaderschap en moederschap inhouden, en het besef van God als Vader-Moeder was iets dat door Mrs. Eddy heel duidelijk gezien werd en wat haar het gevoel gaf dat God haar nabij en dierbaar was.
Deze opvatting van God als onze Vader-Moeder geeft ons een gevoel van Zijn tedere liefde en zorg in alle situaties en omstandigheden. Zij overtuigt ons van Zijn wijze leiding, Zijn krachtig, maar teder bestuur en Zijn nooit aflatende zorg voor onze veiligheid en ons welzijn. De rechtvaardigheid, macht en sterkte van Zijn vaderschap en de intuïtieve, onbaatzuchtige, oneindig tedere genegenheid van Zijn moederschap, liggen alle besloten in dit concept van God als Vader-Moeder.

woensdag 24 februari 2010

Discipel

Christus is noch mens, noch God. Christus is Waarheid, die de geestelijke goede aard van alle dingen aan het licht brengt. Deze onpersoonlijke Christus is werkzaam door alle eeuwen heen. Hij is de bron en de inhoud van een eeuwige wetenschap, de wetenschap van de Christus, of de Christelijke Wetenschap, die iedereen kan begrijpen en in praktijk kan brengen. Zo kunnen wij onze eigen zaligheid bewerken door Jezus' voorbeeld te volgen en zijn geboden te houden - àl zijn geboden. Op deze manier openbaart God Zichzelf waarlijk aan ons en wordt het Woord vlees. Naarmate wij een duidelijker begrip van de Christus krijgen, neemt ons vermogen om de werken te doen die Jezus deed en die hij zijn discipelen beval ook te doen voortdurend toe. Toepassing op hoe kleine schaal ook, van de Wetenschap van Christus, een Wetenschap die genezing brengt, is daarom volkomen gerechtvaardigd en zelfs onmisbaar voor elk van Jezus' discipelen.
Het is deze Wetenschap van de Christus, die ons geheel compleet door Mary Baker Eddy, een trouwe discipel van Jezus, werd geschonken. Zij ontdekte deze Wetenschap, testte haar in de praktijk en gaf er de naam Christian Science aan. Zij definieert deze Wetenschap als "de Wetenschap van de goddelijke, metafysische genezing." (Terugblik en Inblik, blz. 24)

dinsdag 23 februari 2010

Uitwerking

Mrs. Eddy's erkenning dat het ware zijn van de mens de gelijkenis van de goddelijke Liefde, Gemoed, Geest is, opende een nieuwe wereld voor haar. Angst voor ziekte of ongelukken als deel van Gods wil voor de mens, verdween eenvoudig. Later verklaarde ze de praktische uitwerking van deze ontdekking als volgt in Wetenschap en gezondheid (blz. 162): "De uitwerking van deze Wetenschap bestaat hierin, dat het menselijk gemoed tot een ander standpunt wordt opgebracht, en plaats kan geven aan de harmonie van het goddelijk Gemoed."
Het is door gebed dat we de grondslag van ons denken geheel kunnen veranderen, van persoonlijke, beperkte menselijk gemoed tot het oneindige, goddelijk Gemoed. Als we gehoor geven aan de goede, geestelijke ideeën die rechtstreeks tot ons komen van God, van de goddelijke Liefde, van Gemoed, dan leren we beperkt, stoffelijk denken op te geven voor constructief denken, dat nieuwe perspectieven opent in ons leven.

maandag 22 februari 2010

Gebed

Wanneer ons begrip van God en onze verwantschap tot Hem beter wordt, verandert ons leven onmiddellijk ten goede. Daaruit volgt vanzelf dat we beter in staat zijn alle veranderingen die er om ons heen plaatsvinden in constructieve banen te leiden. We kunnen positief op deze veranderingen reageren en er op nuttige wijze toe bijdragen.
Maar om de beste resultaten te verkrijgen is het niet genoeg dat we deze verbeterde begrippen alleen maar intellectueel of aan de oppervlakte van ons denken en handelen aannemen. Ze moeten de kern van ons denken en handelen vormen. We moeten ze ons in diepste zin eigen maken. Dit doen we door gebed, en door wat we Christian Science behandeling noemen. Deze behandeling is de basis voor iedere genezing in Christian Science, van het overwinnen van verdriet tot het overwinnen van alcoholisme, van het genezen van een zogenaamd ongeneeslijke ziekte tot het herstellen van verbroken familiebanden. Het gebed van geestelijk begrijpen is de grootste macht die er bestaat om veranderingen teweeg te brengen, die de mensheid zullen zegenen.

zondag 21 februari 2010

Vraag van de week

Hoe bidt U om gevoelens van verveling of onverschilligheid aan te pakken?

(How do you pray to address feelings of boredom or indifference?)

zaterdag 20 februari 2010

Verlossing

Jezus deed het werk dat hem door God was opgedragen. Hij toonde ons de weg van Waarheid en Liefde. Maar nu hebben wij ons eigen werk te doen - onze eigen geestelijke zelfheid tot werkelijkheid te maken - door de Christelijkheid van Christus in praktijk te brengen - door met Liefde haat te vernietigen, door met geestelijkheid het stoffelijke te vernietigen.
Maar Jezus waarschuwde zijn volgelingen dat materialisme zich niet goedschiks zal laten vernietigen, dat er krijg zou zijn tussen het vlees en Geest en grote weerstand tegen bekeringen en wedergeboorte die Christus eist.
Wat dat betreft was de kruisiging de uiterste poging van het sterfelijk gemoed om zich van Jezus te ontdoen. Het was de allergrootste uitdaging, die trachtte duidelijk te maken dat het stoffelijk gemoed niet alleen er niet over dacht zich te bekeren, maar bovendien dat het de macht van Christus zou kunnen vernietigen.
Maar de opstanding van Jezus ontzenuwde elke aantijging dat de Christus gedood zou kunnen worden. Zijn opstanding bewees dat de Christus almachtig en eeuwig is, immertegenwoordig in het menselijk bewustzijn om te genezen en te verlossen. Niets kan de Christus doden. Onze verlossing is veiliggesteld. Christus, onze Heiland, is altijd tegenwoordig en als wij hem standvastig erkennen als de ware idee van het menszijn, brengt hij genezing.

vrijdag 19 februari 2010

Bescherming

Hebt u ooit aan God gedacht als aan Beginsel - bestendig, onveranderlijk en onveranderbaar? Hebt u er ooit over nagedacht dat u op gelijksoortige wijze met God verbonden bent zoals een idee met het bewustzijn dat deze idee voortbrengt? Hebt u ooit geprobeerd om God, het goddelijk Beginsel van de mens, te zien als de enige betrouwbare bron voor harmonie en bescherming in uw dagelijkse leven?
Dit goddelijk Beginsel bestuurt iedere juiste activiteit, want dit Beginsel is God Zelf. Het is de eeuwige Liefde, die het ganse heelal, met inbegrip van de mens, insluit en omsluit. Het is de Vader en Moeder van de mens. het is de oorsprong van harmonie en ook de handhaver ervan. Het heeft eeuwige en onveranderlijke kenmerken. Het is oneindige intelligentie, of het goddelijk Gemoed. Het is Geest, en datgene wat het schept is geheel geestelijk. Het houdt de geestelijke schepping, de mens en het heelal, in harmonie in stand.
God kent niets buiten Zichzelf, buiten Zijn eigen oneindige geestelijke sfeer. In dit geheel geestelijke klimaat of bewustzijn hebben wij ons werkelijke bestaan als de idee van God.

donderdag 18 februari 2010

Regels

Geestelijke visie eist strakke redenering en trouw aan het goddelijk Beginsel dat u wilt demonstreren. Je kunt net zo min de Christelijke Wetenschap demonstreren door af te wijken van het Beginsel en de regels ervan, als je de wiskunde kunt demonstreren door af te wijken van de wiskundige stellingen.
Het Beginsel van de Christelijke Wetenschap is God; en Jezus leerde ons dat er een rein hart voor nodig is om Hem te zien. En een rein hart krijgen we slechts als de stoffelijke zin van het bestaan plaatsmaakt voor de geestelijke zin van het bestaan. Dan, en alleen dan, kunnen we de wonderen van de geestelijke schepping doorgronden, die door God, de Schepper, gezien worden als geheel en al goed, zoals staat vermeld in het eerste hoofdstuk van Genesis.
Dit gebeurt niet in de een of andere onbestemde toekomst, in het hiernamaals. Het kan hier en nu beginnen te gebeuren, want, zoals Jezus heeft gezegd: "Zie, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden." (Luk. 17:21)

woensdag 17 februari 2010

Nooit in conflict

In onze ware aard zijn we allen individuele goddelijke ideeën, die voor altijd in de onbeperkte veiligheid van het goddelijk Gemoed omsloten worden. Niet één van ons kan zichzelf ooit losmaken van God, het Gemoed of gescheiden van Zijn zorg, net zo min als de zon gescheiden kan worden van de straal die de hoedanigheden van de zon tot uitdrukking brengt.
Niet één van ons kan los van God, Gemoed, bestaan. De Psalmdichter begreep dit toen hij vroeg: "Waar zou ik henengaan, voor uw Geest? en waar zou ik henenvlieden voor uw aangezicht?" (Psalm 139). Mensen, beschouwd als goddelijke ideeën, zijn nooit gescheiden van de oneindigheid van het goede in het goddelijk Gemoed; en onder bestuur van het goddelijk Gemoed zijn ze nooit in conflict met elkaar.
Het was het goddelijk Gemoed dat in Christus Jezus was. Vanuit zijn verheven standpunt van geestelijke overtuiging dat hij één met de Vader, met God, het goddelijk Gemoed was, deelde Jezus aan anderen de waarheid over henzelf mede. Hij erkende zijn verwantschap tot het goddelijk Gemoed, de bron van alle waarheid. Nederig en natuurlijk omschreef hij zichzelf als "een mens die u de waarheid gesproken heb" (Joh. 8:40). Deze waarheid heeft, als hij in ons denken aanvaard wordt, alle macht van het goddelijk Gemoed achter zich. De mens gaat er anders door denken en daardoor komt er een verandering ten goede in zijn leven.

dinsdag 16 februari 2010

Kijk op de mens

In de evangeliën lezen we dat Christus Jezus de mensheid innig liefhad. Vol medelijden beschouwde hij hen die gebrekkig en ziek waren, en de menigten die, zoals de Bijbel ons vertelt, "vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben." (Matt. 9:36) Maar zijn ontfermende liefde was een heel bijzondere liefde. Hij had geen medelijden met de mensen in die zin dat hij met hen mee leed. Nee, in plaats daarvan genas hij ze door het begrijpen van Gods macht en liefde. Hij leerde de mensen dat het wezen van God oneindig is, en dat God goddelijk Leven en goddelijke Liefde is. Hij verklaarde aan iedereen die maar luisteren wilde, dat God alomtegenwoordige Geest is, goddelijke Geest, de enige macht die er bestaat. Een andere macht is er niet.
In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: "Jezus aanschouwde in de Wetenschap de volmaakte mens, die voor hem zichtbaar was, waar door stervelingen een zondig, sterfelijk mens wordt gezien. In deze volmaakte mens zag de Verlosser Gods eigen gelijkenis en deze juiste kijk op de mens genas de zieken." (Bldz. 476)

zondag 14 februari 2010

Vraag van de week

"Jezus leerde, "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven" (Mattheüs 5:5). Wat betekent dit voor u? Wat betekent het om zachtmoedig te zijn?"(Jesus taught, "Blessed are the meek: for they shall inherit the earth" (Matt. 5:5). What does this mean to you? What does it mean to be meek?)

zaterdag 13 februari 2010

Beseffen

Evenals in het verleden is Jezus ook heden nog de Wegwijzer voor de mensheid. Zijn leer van de geestelijke eenheid van de mens met de Vader is geen achterhaald credo of dogma, maar een aantoonbaar feit. De Christus, Waarheid, is de bezielende kracht in de ervaring van een ieder van ons die gehoor geeft aan zijn aanwezigheid en macht. Het is de Christus, de macht van God in het menselijk bewustzijn, die in alle omstandigheden en in elke situatie voorhanden is.
Als de stromen van de natuur van de mens, van vrees of onwetendheid tegen een rechte koers ingaan, dan is het de Christus of de Waarheid van het zijn in onze gedachten, die orde schept en bepaalt welke stap genomen moet worden, welke koers moet worden voortgezet. De Christus doet ons beseffen dat de Liefde die God is, een tastbare werkelijkheid is die zin geeft aan het bestaan, een doel geeft aan ons werken; die de last van wanhoop en schuld van ons afneemt, apathie en onverschilligheid uitbant. De Liefde die zelfrespect ontwikkelt, ons verlangen voedt om goed te doen en kracht geeft aan elk streven naar gerechtigheid.

donderdag 11 februari 2010

Denken en handelen

Een ieder heeft de vrijheid om door middel van gebed op zijn eigen individuele manier zijn eenheid met het goddelijk Gemoed in zijn ervaring waar te maken. In plaats van onszelf voortdurende voor te houden dat we maar menselijke wezens zijn die in hun eigen wereldje leven, ver van God verwijderd, kunnen we gebruik maken van de geestelijke feiten: dat de mens direct toegang heeft tot de bron van al het goede, de alomtegenwoordige Liefde, dat de mens de volmaake uitdrukking is van het goddelijk Gemoed of de oneindige intelligentie. De problemen die we op onze weg vinden zijn er om opgelost te worden. Het zijn geen obstakels. Door ons inzicht in Christian Science worden het bouwstenen waarmee we een bredere geestelijke basis leggen voor ons denken en handelen.
Geen enkele zakelijke transactie kan het doen zonder kwaliteiten als onkreukbaarheid, eerlijkheid, geestelijk waakzaamheid, werklust, inzicht, wijsheid en kracht van aanpak. Het zijn de geestelijke kwaliteiten die we allemaal bezitten. Zij zijn het onvervreembaar eigendom van de mens. Dit is het evangelie van de ware zakenwereld: denken en doen in overeenstemming met deze geestelijke kwaliteiten in ons contact met anderen.

dinsdag 9 februari 2010

Eenheid

Eensgezindheid in de kerk vraagt de totale inzet van ieder individueel lid voor de kerk als geheel en niet alleen voor een vertakking of fractie.
Saamhorigheid bij ons streven naar een gemeenschappelijk doel en gebruikmaking van elkaars capaciteiten en inzicht zijn onontbeerlijk bij de verwezenlijking van enig project.
Samenwerking wordt vaak aangezien voor eensgezindheid. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van eensgezindheid, maar het is niet ons doel. Ons doel is één-zijn met God en met elkaar. Zo is ook coëxistentie, het vreedzaam naast elkaar leven nog geen verzoening, de eenheid met God. Coëxistentie is maar al te vaak een mooi woord voor verdeeldheid.
Wij kunnen eenheid demonstreren door te beseffen dat wat ons samenbrengt onze liefde voor God is. Deze liefde laat geen afscheiding, geen verdeeldheid toe, geen ondergeschiktheid noch autocratische gevoelens, geen aanmatiging en haat, geen onbegrip.

maandag 8 februari 2010

Toepassing

In het hoofdstuk 'Toepassing van Christian Science' van het leerboek schrijft Mrs. Eddy dat genezing bestaat uit een poging de mensen te veranderen, stoffelijke toestanden te genezen of iets te doen aan de fysieke samenstelling van de mens. Wat van ons wordt verlangd is dat we onze gedachten over personen, stoffelijke toestanden en het lichaam veranderen. Hoe beter we begrijpen dat het ware wezen van de mens niets minder is dan de individuele uitdrukking van het alomtegenwoordige Leven, des te effectiever zal ons gebed zijn en des te sneller zullen we het resultaat daarvan zien. In een bewustzijn dat gevuld is met een besef van de alomtegenwoordigheid van Leven en Liefde is geen plaats voor de aanspraken van ziekte, pijn of vrees. Als de Christus, Waarheid, actief aanwezig is, kan er onmogelijk iets in onze ervaring komen dat het welzijn van de mens kan beschadigen of vernietigen en genezing zal daarom het gevolg zijn.

zondag 7 februari 2010

Vraag van de week

In Miscellaneous Writings 1883-1869 schreef Mary Baker Eddy: "Hij die weigert te worden beïnvloed door iets anders dan de goddelijke Geest, verbindt zijn weg naar God " (p. 113).
Hoe bidt u bij voor de hand liggende subtiele en negatieve beïnvloeding op uw denken?

(In Miscellaneous Writings 1883-1896, Mary Baker Eddy wrote, "He who refuses to be influenced by any but the divine Mind, commits his way to God" (p. 113). How prayed about both obvious, and subtle, negative influences on your thought?)

zaterdag 6 februari 2010

Heirbaan Gods

Geloof en hoop vertegenwoordigen het menselijke dat uitreikt naar het goddelijke, maar Liefde is synoniem met God zelf. Liefde is daarom zowel oorzaak als gevolg. "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1 Joh 4:19)
Liefde is Immanuel, "God met ons," en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp ter wereld.

Hebt lief elkander, - woord van openbaring,
Liefde is geen slavernij, Liefde is vrijverklaring;
Liefde is het eerste gebod,
Hij die liefheeft, blijft in God,
Liefde is de heirbaan Gods.

vrijdag 5 februari 2010

Verlicht

De Bijbel gebruikt het woord 'licht' als beeldspraak voor het inzicht en de wijsheid die de mens leiden uit de duisternis van zijn problemen. Ook wij vinden dat licht en die leiding als wij bestuderen wat de Bijbel te zeggen heeft over dit 'licht' en de bron ervan.
Door haar studie van de Bijbel en haar ideeën over een Christelijk leven begreep Mrs. Eddy dat ware leiding het licht van de goddelijke Liefde is, de Liefde die God is. Zij schrijft: 'Liefde bezielt, verlicht, wijst de weg en gaat ons voor'. (Wetenschap en Gezondheid, bldz. 454)
Jezus bewees keer op keer hoe doeltreffend dit licht is. Hij demonstreerde de macht van Liefde om te genezen, te herstellen en de weg aan te geven die ons naar het geestelijke voert, overal waar hij geconfronteerd werd met enige vorm van kwaad of obstructie.
Jezus gaf de volgende verklaring voor zijn genezingsmacht: 'Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook' (Joh. 5:17). Hier komt iets naar voren van die dynamische nederigheid en eenvoud, de macht en de liefde die zo kenmerkend waren voor het leven van Jezus. Hij toonde aan dat goddelijke liefde bezielt, verlicht, ons de weg wijst en ons voor gaat. Dat kunnen wij ook.

donderdag 4 februari 2010

Mentaal

Wat de hersenen en het verstand waarnemen is het gevolg van gedachten projecties, die niet in en uit zichzelf veroorzakend zijn. Als u een drie-dimensionale film ziet van de vlucht van een vliegtuig, dan voelt u de wendingen en duikvluchten net alsof u zelf in het vliegtuig zat. U ervaart dezelfde onaangename lichamelijke sensaties, tenzij u uw gedachten losmaakt van het beeld en gaat beseffen, dat u veilig in uw stoel zit in het theater. Als iemand die honger heeft, gaat aanzitten aan een tafel vol heerlijke gerechten, dan merkt hij dat zijn smaakorganen meteen actief gaan werken zodra hij in gedachten de voldoening van het eten smaakt, zelfs al heeft hij nog geen hap genomen.
Dat laat zien hoe mentaal dingen zijn. En als alles mentaal is, dan kunnen wij het altijd verbeteren, omdat we met Gods hulp altijd anders kunnen gaan denken, omdat we altijd van gedachten kunnen veranderen. Wanneer we beseffen dat God, het goddelijk Gemoed, de bron is van alle ware denken, en dat waarachtig denken geheel en al goed en gezond is - dan kunnen we ons lichaam en onze ervaring geestelijk en wetenschappelijk bevrijden van op stof gericht denken.
Mrs. Eddy zegt: "De menselijke vermogens ontwikkelen en vervolmaken zich, naarmate de mensheid het ware begrip omtrent de mens en God verwerft." (Wetenschap en Gezondheid blz. 258.)

woensdag 3 februari 2010

Hart van Liefde

Christus Jezus was degene die meer dan enig ander begreep dat Liefde ook Beginsel is. En het was met het gezag van Beginsel dat hij zijn werk volbracht. Liefde's tederheid brengt altijd vol liefde de zuivere waarheid tot stand en verwijdert op die manier alle fouten en vergissingen.
Waarom is het zo belangrijk voor ons om dit te begrijpen? Omdat het grote hart van Liefde, het goddelijk Beginsel, van eeuwigheid tot eeuwigheid klopt om ons uit het diepste van dat hart het allerbeste te geven - alleen het goede, het ware, het eeuwige, omdat er niets anders werkelijk bestaat.
Als het licht van de goddelijke Liefde in ons leven schijnt en we diepe tevredenheid, vreugde en vrede tot uitdrukking brengen, dan bewijzen we dat we het licht van de wereld zijn. Ieder man, vrouw en kind bezit het vermogen dit licht te laten schijnen. Het is het licht van de Christus dat onze beweegredenen, gevoelens en genegenheden ten hemel heft.
We vinden een nieuw bewustzijn - dat niet op onszelf is gericht, maar op God; dat niet verlangend is om te ontvangen maar te geven, bereid is om de schatten van nederigheid, ontferming en dankbaarheid met anderen te delen. Dit nieuwe bewustzijn maakt ons gelukkig, tevreden en gezond, omdat we daardoor inzien dat wijzelf en anderen alleen bezield worden door de goddelijke Liefde - dat wij verzorgd, beschermd en gezegend worden door het grote hart van Liefde.

dinsdag 2 februari 2010

Verzoening

Vergiffenis is niet in de eerste plaats absolutie van schuld. Het doel van vergiffenis is het herstel van onze eenheid met God en met elkaar. Kortom het is verzoening. Christus Jezus' uitspraak in deze is krachtig en duidelijk: 'Zo gij dan uw gave op het altaar zult offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; laat daar uw gave voor het altaar; en gaat heen, en verzoent eerst met uw broeder en komt dan en offert uw gave.' (Matt. 5:23)
Als we gevoelens van wrok en haat in ons bewustzijn toelaten, gevoelen van woede en verontwaardiging voor onze medemens, voor collega's, familieleden, voor buurtbewoners of leden van onze kerk, dan hebben wij onszelf in de boeien geslagen. Laat die gevoelens gaan! Werp ze af en vergeef! Verzoening is bevrijding! Vergiffenis en verzoening gaan van God uit. Zij openbaren onze eenheid met God, het goede dat ons samenbindt. Het zijn de hoekstenen voor eensgezindheid en harmonie.