zaterdag 23 januari 2010

Eerste gebod

Mrs. Eddy moedigde haar studenten aan om haar voorbeeld te volgen. Zij verwachtte van hen dat ze zouden leven en werken op het niveau dat voortdurend en consequent Gods wet "Ik ben Alles" erkent en daar de bewijzen van geeft.
Zij wist dat het enig waarlijk veilige bestaan bestond in 's mensen eeuwige coëxistentie met God, zijn goddelijk Gemoed. Deze coëxistentie is niet iets dat in het leven geroepen hoeft te worden, zij bestaat reeds. Het is een geestelijk feit. Het kan op ieder ogenblik individueel worden gedemonstreerd. De wetenschappelijke eenheid van de mens met God is het wezen van het Christendom zelf. Het is een genezende, machtige invloed in het menselijk leven. Het is dit dat ons in staat stelt onze naaste als onszelf lief te hebben en het Eerste Gebod te gehoorzamen.
"Het goddelijk Beginsel van het Eerste Gebod is de grondslag van de Wetenschap van het zijn, waardoor de mens gezondheid, heiligheid en het eeuwige leven demonstreert.
Eén oneindig God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”; doet heidense en Christelijke afgoderij teniet; — al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten; brengt gelijkstelling der seksen; heft de vloek op, die op de mens rust, en laat niets over, dat kan zondigen of lijden, dat gestraft of vernietigd kan worden." Wetenschap en Gezondheid blz. 340 door Mary Baker Eddy

Geen opmerkingen: