maandag 30 november 2009

Verleiding

We moeten bedenken dat er in de tijd van Jezus van Nazareth grote problemen bestonden, zoals politieke onzekerheid, oorlogsdreiging en binnenlandse onrust. Er was altijd voedselgebrek. Sommige oude politieke instellingen hadden hun betekenis verloren. Kort gezegd het was een periode soortgelijk aan die waarin we thans leven, tenminste als men kijkt naar de noodzaak om voor deze fundamentele sociale problemen een oplossing te vinden. Lukas beschrijft een van de verzoekingen waaraan Jezus blootstond aldus: "En nadat de duivel hem geleid had op een hogen berg, toonde hij hem als de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem: Ik zal u al deze macht en heerlijkheid dier koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze wien ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles van u zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ga weg van mij, satan; want er is geschreven: Gij zult den Heere uw God aanbidden en Hem alleen dienen (Luk. 4:5-8).
De argumenten waarmee Jezus door de duivel werd benaderd, werden door Jezus' antwoord omgekeerd en daarmee opende hij een heel nieuwe weg naar de oplossing van sociale en politieke problemen. Hij liet zien dat alleen door God te erkennen als de enige oorzaak, we voorgoed kunnen afrekenen met de problemen van onderdrukking, corruptie en politieke onzekerheid. We kunnen daar tegenwoordig aan toevoegen de problemen van economische teruggang, inflatie, werkeloosheid.

zondag 29 november 2009

Christus

Er is maar een volkomen manifestatie van het goddelijk Gemoed, en die manifestatie is Christus, vol verscheidenheid - dat wil zeggen individueel - tot uiting gebracht. Volgens Paulus is "Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods" (1Kor. 1:24).
Mary Baker Eddy hief het Christusbegrip hoog boven de doodsheid en dodelijkheid van de eindige stoffelijke persoonlijkheid en heeft geestelijkheid tot een der eerste vruchten van Christian Science gemaakt.
Christus is een naam, die de manifestatie van Waarheid in haar veelsoortige bediening beschrijft. Welke functie of bediening Christus ook heeft, deze kan, omdat zij een manifestatie van Waarheid is, niet anders dan besloten zijn in de manifestatie van Waarheid, omdat Christus niet God, niet de Vader is maar de Zoon, niet de goddelijke oorzaak maar het gevolg, niet het goddelijk Gemoed, maar de idee van Gemoed, en niet de oneindige Ego, maar de uitdrukking van de grote Ik Ben.
Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 333: "Het goddelijk beeld, de goddelijke idee, of Christus, was, is en zal in eeuwigheid onscheidbaar zijn van het goddelijk Beginsel, God."

zaterdag 28 november 2009

Weerspiegeling

De mens als weerspiegeling van Geest in zijn gehele omvang te begrijpen vereist dat we alles bestuderen wat Mary Baker Eddy heeft geschreven over dit onderwerp.
De punten die het duidelijkst naar voren komen zijn:
a. de afhankelijkheid van de weerspiegeling van haar bron,
b. de onscheidbare eenheid van de weerspiegeling met haar bron,
c. de nauwkeurigheid van de gelijkenis van de weerspiegeling met haar bron,
d. de staat van voortdurende werkzaamheid, die weerspiegeling inhoudt als de voortdurende ontvouwing van haar bron.

Bij het demonstreren van de geestelijke weerspiegeling gaat onze individualiteit nooit verloren, of lost zij op in Geest; de intelligentie, macht, reinheid, vreugde en liefde, die de mens in de gelijkenis van zijn Maker weerspiegelt, komen van Geest en komen individueel tot uitdrukking in de talloze identiteiten, die het gezin van de ene Vader-Moeder, God, vormen.

donderdag 26 november 2009

Reinheid

Een hart dat trouw is aan God, is in alle opzichten gezond, omdat het 't natuurlijke ritme van Gods wezen weerspiegelt, zoals door Christus tot uitdrukking wordt gebracht. De dichter Tennyson laat de goede ridder, Sir Galahad, zeggen:

Mijn kracht is als de kracht van tien,
Omdat mijn harte zuiver is.

Christus Jezus heeft gezegd (Matth. 5:8): "Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien." Reinheid is een eis, waaraan sommigen moeilijk kunnen voldoen. Zuivere beweegredenen, zuivere gevoelens en het zuivere begrip van Christin Science echter zijn een waarborg voor geestelijke vrede.
Wanneer het sterfelijk gemoed met zijn eigen melodie indruk op ons wil maken, laten wij dan door de snaren van gedachte de akkoorden van hemelse harmonie klinken en zodoende de sterfelijke dissonanten uitwissen met de harmonieën van Geest.
Dan zullen wij ons alleen van het goede bewust zijn en weten, wat het betekent de blijdschap des Heren te hebben, blijmoedig van hart en tevreden te zijn.

vrijdag 13 november 2009

Trooster

De "Heilige Geest" of Trooster, wiens komst door Christus Jezus was voorspeld, wordt in Wetenschap en Gezondheid, pag 588, als volgt omschreven: "De Goddelijke Wetenschap; de ontvouwing van het eeuwige Leven, de eeuwige Waarheid en Liefde."
Door het bestuderen van de Bijbellessen wordt de Christian Scientist in steeds grotere mate zich bewust van de onafgebroken werking van de goddelijke wet en de steeds voortschrijdende ontwikkeling van Leven, Waarheid en Liefde in het individuele bewustzijn.
Grote moed en vreugde brengt de alles overstijgende gedachte aan de Christian Scientist, want het maakt mogelijk om zichzelf te zien als een volledige weerspiegeling van de Vader-Moeder God, samen bestaand en eeuwig met zijn goddelijk Beginsel. Alleen dit begrijpen van het een-zijn van Beginsel en zijn idee kan de wereld genezen van haar schijnbare onenigheden, zonde, lijden, gebrek en ellende, en kan de mensheid wakker schudden van een schijnbaar gescheiden bestaan van God.

vrijdag 6 november 2009

Eenzaamheid

Misschien zegt iemand: "Het is gemakkelijk voor iemand, die gezelschap en een gelukkig thuis heeft, om te zeggen dat eenzaamheid kan genezen. Maar hoe staat het met mij? Ik ben zo alleen."
Voor zo iemand kan het helpend zijn nog eens de werken en ervaring van Mrs. Eddy te herhalen; zij vond eenheid en tevredenheid, voordat de uiterlijke verandering in haar leven plaatsvond. Zij was niet bezig met het zoeken naar menselijke kameraadschap, maar zocht haar gezelschap in geestelijke ideeën waar de individuele mens in volkomenheid als Gods gelijkenis gezien wordt.
Iemand die eenzaamheid de baas wil worden moet vermijden dat hij onbewust anderen het kameraadschap misgunt. Een van de snelste manieren om zelf het goede te ervaren, is dankbaar te zijn voor het goede, dat wij zien in het leven van onze naasten.
Vastklemmen aan anderen, proberen hen te beïnvloeden of hen tot zich te trekken om er persoonlijk beter van te worden, is een vorm van zelfzucht en stoot eerder ware vriendschap van zich af dan haar voor zich te winnen. Maar als wij de mensen aan God overlaten, hen vrijlaten om overeenkomstig hun hoogste gevoel van wat recht is, te leven en te leren hen onzelfzuchtig lief te hebben, dan houdt dit ons in het bewustzijn van de goddelijke Liefde, waarin alleen ware bevrediging en volkomenheid te vinden zijn.
Jezus heeft gezegd (Matth.6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
En dit is de belofte, die Christian Science ons schenkt.