maandag 31 augustus 2009

Licht

Mrs. Eddy zegt ons in ons Christelijk werk niet "een achterblijver in den wedloop" te worden. Het woordenboek zegt, dat een achterblijver iemand is, die lui van aard is. Wij zouden kunnen zeggen, dat het iemand is, die nalaat de ontelbare waarheden en talenten te gebruiken, die hem in Christian Science worden geopenbaard. Als iemand door problemen omringd is en de hinderpalen wijken niet, dan kan hij/zij de Concordanties op de werken van onze Leidsvrouw nemen en de passages bestuderen onder het woord "yield" (zich overgeven aan). Dan kan hij zich afvragen: "Heb ik mij overgegeven aan de Waarheid of aan dwaling? Heb ik de leer van Christian Science aanvaard of de fabels van de stoffelijke zin? Heb ik mij overgegeven aan het goddelijk Gemoed of aan het sterfelijk gemoed? Ben ik trouw aan mijn dagelijkse plichten als een Christian Scientist? Wat is mijn doel, mijn ideaal? Is het om God welgevallig te zijn of de mammon?"
Eerlijke antwoorden op deze vragen zullen de gedachten opwaarts leiden en gereed maken om zich over te geven aan de grote waarheden van Christian Science en de overvloedige zegeningen te ontvangen, die daarmee gepaard gaan.
Een trouwe Scientist zouden wij kunnen vergelijken met een vuurtoren. In de duisternis van storm en wind staat de vuurtoren onbeweeglijk op de rots. Hoewel de storm er om heen raast, heeft hij daar geen deel aan. Zijn licht schijnt helder en onafgebroken en zijn stralen dragen een waarschuwing toe naar hen, die op zee zwoegen. Zo vervult hij een tweeledig doel; door zijn licht kan hijzelf nooit in duisternis verkeren en zijn stralen spoeden zich voort om hen, die op de onstuimige zee worstelen, te leiden.
(Matth. 5:16): "Laat uw licht alzoo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uwen Vader die in de hemelen is, verheerlijken."

zaterdag 29 augustus 2009

Zelfbestuur

Jezus is ons voorbeeld. Hij stond tegenover wereldaangelegenheden, zoals wij die nu ook kennen en desondanks deed hij alle wetten van sterfelijkheid teniet. Hoe bereikte hij dit?
Door kennis en de toepassing van zelfbestuur. Wat betekent zelfbestuur in Christian Science? Het betekent dat wij één almachtige, alomtegenwoordige, alwetende en alwerkende macht, het goddelijk Beginsel erkennen en aanvaarden, dat door zijn onfeilbare wetten zijn eeuwige, volmaakte schepping van geestelijke ideeën bestuurt.
Jezus erkende en gehoorzaamde voortdurend deze besturende macht. Zijn mentaliteit vereenzelvigde zich met de Christus, de zuivere uiting van goddelijk Gemoed, dat het al regeert. Daardoor werd hij waarlijk door zichzelf bestuurd. Hierdoor was hij in staat machtige werken te doen en verkeerde begrippen van zonde, ziekte, disharmonie en dood te vernietigen. Ieder van ons weerspiegelt in zijn ware wezen de goddelijke individualiteit en is daarom eveneens zelf-bestuurd.
Ieder van ons kan veel bijdragen om een einde te maken aan oorlogen, disharmonie in het gezin, in de kerken, in ons tehuis, in zaken en onder volkeren, door onrust te verdrijven uit ons eigen hart en denken. Dit kunnen wij doen door elk verkeerd begrip omtrent onszelf, ons gezin, onze buren, onze gemeente, onze regering en de wereld te verwerpen en alleen het getuigenis van Geest als waar te aanvaarden.

zaterdag 22 augustus 2009

Spectrum

Iedere kleur heeft een eigen identiteit, maar maakt wel deel uit van het spectrum. Zo heeft elk synoniem van God zijn eigen bijzondere betekenis en door het juiste gebruik ervan kan een juister begrip van Gods alheid worden verkregen.
Synoniemen van God zijn:
Gemoed geeft uitdrukking aan intelligentie en begrijpen;
Geest het ware wezen van het heelal is eeuwig en onvernietigbaar, zonder de aanwezigheid van stof;
Ziel is de genade Gods, zondeloosheid en reinheid;
Beginsel is de immer-tegenwoordige en alles beheersende wet, onveranderlijk, onpartijdig en volledig;
Leven immerdurende heerschappij van harmonie, onsterfelijk en onaantastbaar;
Waarheid is de werkelijkheid van volmaaktheid, onweerstaanbaar en positief in haar werk;
Liefde is de universele wet van het goede, zonder zweem van kwaad, vrees of twijfel.
Deze synomiemen in toepassing gebracht demonstreert de volkomenheid van God. Omdat de intelligentie waarmee zaken worden bestuurd, ontleend worden aan het alwetend Gemoed, hoef je nooit te twijfelen bij de keuze van de weg die je moet inslaan. Omdat zaken de werkzaamheid van Geest weerspiegelen kunnen zij niet stilliggen of tegengewerkt worden. Leven maakt deel uit van je wezen, Waarheid beschermt en Liefde steunt.

Mrs. Eddy schrijft in haar gedicht "Liefde" (Poems blz. 7):
"'t Was Liefde, die daar spande een boog
Vol heilbeloften, hoog omhoog."

vrijdag 21 augustus 2009

Beginsel

De bouw van een tunnel kan aan de tegenover elkaar liggende kanten van een rivier gelijktijdig gestart worden. Langzaam aan zal hij vorm krijgen; elke kant zal afzonderlijk gebouwd worden en toch zullen beide gedeelten elkander precies in het midden ontmoeten. De zekerheid van de grondregels van de wiskunde, de natuurkunde en de bouwkunde – wanneer deze op de juiste wijze worden toegepast – maakt dit mogelijk.
Mrs Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany op blz. 226: “ Wat men in de dagelijkse omgangstaal aanduidt als het beginsel van harmonische trilling, het beginsel van de instandhouding van het getal in de meetkunde, het beginsel van het hellend vlak in de mechanica, enz. is slechts de uitwerking van een universele oorzaak – een uiting van het ene goddelijke intelligente Beginsel, dat de aarde door ontwikkelde geestelijke macht in haar baan houdt, dat de golven en de winden beheerst, dat aandacht schenkt aan het vallen van een musje, en dat alles bestuurt, van het oneindig kleine tot de oneindigheid – namelijk God.”
Al wat werkelijk is, wordt geschapen, in stand gehouden en gezegend door Beginsel. Er heerst onverbroken harmonie in het koninkrijk Gods, omdat Beginsel, of Liefde, harmonie voortbrengt en in stand houdt.
Fysieke disharmonie, verkeerde karaktertrekken, zoals opvliegendheid, eigenwaan, heerszucht en eigenzinnigheid, moesten waarschuwingstekens zijn, dat iemand van Beginsel is afgeweken.
Zonder het oneindig Beginsel om ons te leiden, zou het menselijk leven geen doel, geen werkelijke hoop, geen verlossing hebben. Wanneer Beginsel wordt begrepen, heft het ons bewustzijn op, maakt dit ruimer en krachtiger. Het geeft aan degene, die tracht het te weerspiegelen, een doel, richting, succes en genezing.

donderdag 20 augustus 2009

Ootmoed

De grootste mannen en vrouwen uit de geschiedenis zijn de nederigen van geest geweest. Christus Jezus heeft, gedreven door geestelijke ootmoed, gezegd (Joh. 5:30): "Ik kan van mijzelven niets doen". Hij handelde als iemand, die ten volle van Gemoed afhankelijk was en wendde zich voor leiding en voorlichting tot zijn Vader met de absolute overtuiging, dat Gemoed in staat was in de behoefte te voorzien.
In de Bijbel wordt ook voor het gevaar van trots gewaarschuwd in het verhaal van Koning Nebukadnezar, die door zijn buitensporige ijdelheid en verwaandheid krankzinnig werd. "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid?" (Dan. 4:30). Op dat zelfde moment verloor hij zijn verstand en hij at gras als de os en zijn nagels groeiden als de klauwen van vogels en 'zeven tijden" gingen over hem voorbij totdat hij bereid was God als de bron van alle grootheid te erkennen.
Deze en andere waarschuwingen herinneren ons aan de noodzaak altijd op onze hoede te zijn voor de dwaling van eigendunk of het gevoel van persoonlijk kunnen.
Wanneer wij succesvol zijn in onze ondernemingen laten we ons dan in diepe ootmoed tot God keren en Hem danken voor Zijn gaven van wijsheid en intelligentie. De poort tot succes in Christian Science leidt niet langs trots op intellect of eigengemaakte bekwaamheid, maar langs ootmoed.

maandag 17 augustus 2009

Question of the week

Hoe bid je voor het vinden van balans in je leven?

[How are you praying to find balance in your life?]

zaterdag 15 augustus 2009

Geestelijke zin

Wat is geestelijke zin? Wat zijn geestelijke hoedanigheden? Hoe leert men ze kennen? Geestelijk onderscheidingsvermogen – hoe kan je dat van nut zijn? U zult een geestelijke hoedanigheid herkennen, omdat deze geheel goed is.
Wanneer uw eerlijkheid niet langer een kwestie van keuze is; wanneer u eerlijk bent, omdat je niet anders kunt; wanneer u eerlijk bent zonder acht te slaan op het feit of de wereld het weet of niet weet en zelfs wanneer de wereld het tegendeel over u gelooft; wanneer u eerlijk bent, omdat u niet anders dan eerlijk kunt zijn en handelen, dan ziet u de eerste glimp van het geestelijk zijn. U stelt er geen vragen over. De gedachte aan een beloning komt nooit in u op. U bent, wat u bent door de feiten zelf. Dan blijft u onbewogen onder stormen en spanningen, waar mensen gewoonlijk voor vrezen. Want u weet, dat het “uws Vaders welbehagen [is] ulieden het Koninkrijk te geven”. En zoals het met eerlijkheid is, zo is het met uw liefde, uw oprechtheid, uw werkzaamheid.
Geestelijke zin is de uitdrukking van intelligentie. Te midden van schijnbare verwarring is hij de gids. Hij openbaart wat verborgen schijnt te zijn. Hij werpt het volle licht op alles, wat werkelijk en waar is, zowel als op wat duister en verborgen is.

vrijdag 14 augustus 2009

Drievuldig

Christian Science erkent het bestaan van slechts één God. "Hoor Israël, de Heere onze God is een énig Heer." In deze wetenschap leren wij, dat er synonieme termen voor God bestaan, die de oneindigheid van Zijn wezen te kennen geven. Tot deze synoniemen behoren: Leven, Waarheid en Liefde. Op blz. 331 en 332 van Science and Health verklaart Mrs. Eddy: "Leven, Waarheid en Liefde vormen de drie-eenige Persoon, God genoemd - m.a.w., het drievoudig goddelijk Beginsel, Liefde. Zij vertegenwoordigen een drievuldigheid in éénheid, drie in één-dezelfde in wezen, ofschoon veelvormig in bediening: God, de Vader-Moeder; de Christus, de geestelijk idee van zoonschap; en de goddelijke Wetenschap of de Heilige Trooster. Deze drie brengen in de goddelijke Wetenschap de drievoudige, wezenlijke natuur van het oneindige tot uitdrukking. Ook wijzen zij op het goddelijk Beginsel van het wetenschappelijk zijn, op de intelligente betrekking van God tot de mens en het heelal."

woensdag 12 augustus 2009

Vraag van de week

Hoe kunt u door gebed studenten en docenten ondersteunen, bij het hervatten van school en studie?

("How can you prayerfully support students and teachers as they head back to school?)

Geef uw mening.

vrijdag 7 augustus 2009

Gedachte veranderen

Genezen te worden is eigenlijk het loslaten van menselijke geloofsvormen; en studeren is een van de wegen, waardoor je leert, hoe los te laten. Wanneer iemand, die aan de een of andere lichamelijke ziekte lijdt, al lerende omtrent God, de Waarheid, geheel in de studie opgaat, dan wordt het mesmerisme verbroken en begint de genezing. Verwacht men een verandering van de ziekteverschijnselen te zien in het lichaam, in plaats van alle aandacht te besteden aan het verhogen van geestelijk begrijpen in zijn gemoed, dan wordt de genezing vertraagd. Niet eerder dan dat de Kananeesche vrouw haar grote bezorgdheid over haar zieke kind en haar eigen vermoeidheid en afgetobde gevoel los liet om zich tot de waarheid door Jezus onderwezen, te keren en uit te reiken voor slechts een kruimpje, dat mogelijk van de tafel van de Meester zou vallen, was haar dochter 'genezen van dat ogenblik af'.
Hoe sneller men zijn gedachte van de lichamelijke moeilijkheid afneemt en een diep verlangen koestert om het woord Gods te horen en in genade te groeien, des te spoediger de les geleerd en de genezing zal zijn volbracht.

donderdag 6 augustus 2009

Geestelijke Liefde

In haar boek Miscellaneous Writings stelt mrs. Eddy de vraag (blz. 104): "Hoe zullen wij tot ons ware zelf komen?". Dit is haar antwoord: "Door Liefde. Het Beginsel van Christian Science is Liefde en haar idee vertegenwoordigt Liefde. Door genezing wordt gedemonstreerd, dat dit goddelijk Beginsel en deze idee, God en de werkelijke mens zijn."
Het is daarom noodzakelijk dat wij voortdurend uitdrukking geven aan Liefde, God, het Beginsel van het bestaan van de mens.
Dikwijls zien wij in ons leven het tegenovergestelde van Liefde tot uitdrukking komen in vrees, afkeer, prikkelbaarheid, vitterij, onrechtvaardigheid en een te haastig oordeel, maar deze uiting is te wijten aan onbekendheid met Gods volmaakte mens. Als we deze God-ongelijke karaktertrekken te boven willen komen, dan is het eerste wat we moeten doen uiting geven aan een ontfermende geestelijke liefde. De liefde van Onze-Vader-Moeder God in ons hart is het oplossingsmiddel. Zij doet hardheid, eigenzinnigheid, weerspannigheid en aanmatiging wegsmelten of lost deze op.
Als wij anderen en onszelf zien zoals wij werkelijk zijn in Geest, zien wij de onschendbare volmaaktheid van de mens, die niet in staat is te vervallen tot tweedracht, wrijving, haat en afgunst.
Liefde zegent en bevrijdt; Liefde is de balsem waar heden zozeer behoefte aan is.

dinsdag 4 augustus 2009

Toepassing

De grote noodzaak waarvoor wij ons gesteld zien, is de theorie van Christus tot een levende werkelijkheid en tot een levende zegen te maken, door deze in ons eigen leven in toepassing te brengen. Begrijpen is niet genoeg, er moet iets door ons gedaan worden. Dit wordt ons uitgelegd in het verhaal van de wetgeleerde, die de bedoeling had Jezus door zijn handigheid in een compromitterende situatie te brengen en hem vroeg (Lucas 10:25): "Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beëerven?" Als antwoord vroeg Jezus hem naar de wet, die de weg aangaf om dat hoge doel te bereiken. De man zei vlot het gebod op, dat ons zegt God lief te hebben uit geheel ons hart en onze naaste als onszelf. Hij kende de letter van de wet heel goed. Toen zij de Meester met nadruk: "Gij hebt recht geantwoord; doe dat en gij zult leven."
Toen in antwoord op de volgende vraag: "En wie is mijn naaste?" Jezus antwoordde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, toonde de wetgeleerde opnieuw, dat hij in theorie de idee begreep dat een naaste iemand is, die mededogen heeft voor een ander. En weer antwoordde de Meester: "Ga henen en doe gij desgelijks."
Theoretische kennis is niet genoeg; wij moeten hetgeen wij weten, bewijzen door ernaar te leven. De toepassing van Christian Science bewijst ten volle de zuivere Christelijkheid van haar theologie.

maandag 3 augustus 2009

God is Liefde

"God is Liefde" (1 Joh. 4:8), en in Christian Science brengt de mens, die wij kennen als het beeld en de gelijkenis van God, de eigenschappen van Liefde tot uitdrukking; dus worden bestaan en activiteit van de mens door Liefde in werking gesteld.
In al zijn genezingen keerde Jezus de opvattingen van de stoffelijke zin om. Hoe? Door de mens niet te zien als een sterveling, die onderworpen is aan de spanningen van stoffelijke theorieën en deze tot uitdrukking brengt, maar door de mens te erkennen als geestelijk, als kind van God, dat volledig en in volmaakte harmonie wordt bestuurd door de opperste intelligentie van het heelal.
Christian Science verwerpt het getuigenis van iedere niet-goddelijke gedachte en omstandigheid als onwaar en aanvaardt alleen, wat goed en geestelijk zuiver is. Deze mentale houding werkt de manifestatie van de eindige, stoffelijke zinnen tegen en maakt, dat de mensen zich afwenden van oneerlijkheid naar integriteit, van onmenslievendheid en haat naar liefde. Met recht schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz 269): "De metafysica herleidt dingen tot gedachten en vervangt de voorwerpen der zinnen door de ideeën van Ziel."

zondag 2 augustus 2009

Denken

In Wetenschap en Gezondheid (blz. 86) zegt Mrs. Eddy: "Het sterfelijk gemoed ziet wat het gelooft, even zeker als het gelooft wat het ziet."
Onze manier van denken bepaalt grotendeels wat wij van onze wereld ervaren. Jezus zei: 'Gij zijt het licht der wereld." (Matth.5:14) En wij zijn het licht van onze eigen wereld, en de waarheid tegenover iedere dwaling die zich daar voordoet.
Maar wij zijn dit licht alleen maar als wij erkennen en volhouden dat - correct gezien - deze wereld de manifestatie of uitdrukking is van God, of het oneindig Gemoed, alleen en daarom volmaakt goed is. Wat zichzelf aandient als het kwaad in onze wereld, is suggestie, foutieve opvatting, valse veronderstelling, vaste overtuiging zo u wilt, maar niet de werkelijkheid van het bestaan.
Indien het kwaad werkelijk is, geloof ik niet dat wij er iets aan kunnen doen, dus hoeven we dat ook niet langer te proberen. Als wij geloven dat het kwaad werkelijk is, denk ik dat we er ook niet veel tegen kunnen doen. Maar als we de onechte aard ervan inzien, hebben wij een grondslag om het kwaad aan te pakken, zowel individueel als op gemeenschaps- en wereldniveau.
Het begrijpen dat wat we waarnemen onecht is, omdat het niet de uitdrukking van God is, verandert ons in mentale en geestelijke activisten, die geheel en al aan de kant staan van Waarheid en het goede. Dat geeft ons een werkelijke grondslag om met succes op te treden.

zaterdag 1 augustus 2009

Kinderen

In Science and Health (blz 236) zegt Mrs. Eddy: "Kinderen zijn volgzamer dan volwassenen en leren gemakkelijker de eenvoudige waarheden liefhebben, die hen gelukkig en goed zullen maken." En zij voegt eraan toe: "Terwijl de volwassene op twee gedachten hinkt of met verkeerde geloofsvormen heeft te kampen, komt de jeugd gemakkelijk en met rasse schreden tot Waarheid."
Een treffend voorbeeld, waar een genezing mee gepaard ging, is het volgende, waaruit blijkt, hoe diep een kind het Gebed des Heren, het Onze Vader, kan opvatten. Het bedoelde jongetje was ongeveer vier jaar oud. Hij vertelde zijn moeder, dat hij zich niet goed had gevoeld, maar dat hij zichzelf had genezen. "Hoe heb je dat gedaan?" vroeg zijn moeder. "Wel, in de zondagsschool heb ik geleerd 'uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid'. Daardoor wist ik dat ik niet ziek kon zijn." Kort daarna kwam de moeilijkheid terug en de moeder sprak er met het kereltje over. Hij zei dadelijk: "Ik weet waarom de dwaling terugkwam." "Waarom dan?" vroeg de moeder. "Omdat ik vergat te zeggen in der eeuwigheid." Moeder en kind zeiden toen samen op: " ...uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid", en de dwaling was volkomen overwonnen.