dinsdag 16 juni 2009

De Bijbel

De Bijbel, die ons vertelt hoe reeds in vroege tijden naar Waarheid is gezocht, heeft als baken gediend voor geestelijk gezinde mannen en vrouwen van latere eeuwen. Zij deden hun best in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift te leven en zij putten kracht uit de beloften die er in de Bijbel gedaan worden.
Heden ten dage wordt een beter begrip van de Heilige Schrift gegeven in het leerboek van "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" door Mary Baker Eddy. Het leerboek vervangt de Bijbel niet, maar licht hem toe en onderschrijft de belangrijkheid ervan.
Jezus verwees dikwijs naar de Heilige schrift. Toen een wetgeleerde hem vroeg, welk het grote gebod in de wet was, antwoordde Jezus in woorden die aantoonden hoezeer hij met het Oude Testament vertrouwd was (Matth. 22:37-39): "Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven."
Mrs. Eddy heeft bewezen, dat de Bijbel onze gids is, niet naar een verafgelegen of een toekomstige hemel, maar naar het onderkennen van Gods tegenwoordigheid hier en nu.

dinsdag 2 juni 2009

Waarheid

Soms lijkt het erop dat er chaos, vrees of wanhoop heersen, maar dikwijls is deze toestand het gevolg van het feit, dat Waarheid dwaalbegrippen ontwortelt en naar de oppervlakte brengt. Het licht van Waarheid legt de duistere beelden in het sterfelijk denken bloot, zodat hun onwerkelijkheid gezien en bewezen zal worden.
Waarheid is niet op de een of andere dag of tijd begonnen waar te zijn. Waarheid is er altijd en is er altijd geweest, en in het heelal is geen plaats voor iets anders. Gebed in Christian Science schept Waarheid niet, brengt waarheid niet ergens heen, en brengt Waarheid evenmin tot handelen.
Christelijk wetenschappelijk gebed verdrijft dwaalbegrippen en onware gedachten, en op die wijze openbaart het Waarheid. Wat bijvoorbeeld gezien wordt als de genezing van een ziekte of van een onharmonische toestand is in de eerste plaats het tenietdoen van een waangeloof - het geloof, dat er in Gods heelal een ziek mens of een onharmonische toestand is of ooit geweest is. Genezing is het bewijs van het aan 't licht komen van Waarheid, van datgene wat altijd bestaan heeft en wat in feite hier en nu aanwezig is.

Ware bewustzijn

Een bede om hulp brengt geen verandering in God, maar zij brengt de verandering in onszelf. Zij brengt een algehele verandering in onze werkwijzen. Zij verheldert onze doelstellingen, brengt ootmoed in onze drijfveren en zuivert onze verlangens. Maar om op deze wijze te bidden is het wellicht nodig, dat we beginnen met de meer eenvoudige opvattingen van God als onze helper - d.w.z., met het ABC van Christian Science. Dan kunnen wij hoger stijgen in ons begrip van God als alle ware bewustzijn, dat zich van geen kwaad, zonde of dood bewust is. Zulk een gebed maakt God niet aan de mens gelijk, maar het maakt onze gedachten geestelijk.
Christian Science behandeling berust op het begrip, dat God absoluut is en op een steeds groeiend begrijpen van Zijn alheid. De wetenschap dat God ons vertroost, ons door de grootheid van Zijn liefde bereikt; dat Hij de berouwvolle vergiffenis schenkt, onze gedachten bestuurt; dat Hij ons leidt en steunt bij onze schreden opwaarts, is een relatieve maar toch wetenschappelijke stap bij een behandeling. Het is een voorbijgaande glimp, die er ons toe leidt ons geestelijk een-zijn met God en de absolute volmaakbaarheid van Zijn oneindig wezen te begrijpen.
In Unity of Good (blz 4) zegt Mrs Eddy: "Verwerven wij een tijdelijk bewustzijn van Gods wet, dan gevoelen wij, in een zekere, eindige, menselijke zin, dat God tot ons komt en deernis met ons heeft; bereiken wij echter het punt, dat wij door de Wetenschap van God, Zijn tegenwoordigheid begrijpen, dan vernietigt dit ons gevoel van onvolmaaktheid, of van Zijn afwezigheid, door een meer goddelijk begrip, Dat God alle ware bewustzijn is, en dit geeft ons de overtuiging, dat, als wij Hem nog dichter naderen, wij voor immer ons eigen bewustzijn van dwaling moeten verliezen."