zaterdag 28 februari 2009

Overvloed

De voorraadschuur van de goddelijke Liefde getuigt van overvloed, haar voorraad wordt voortdurende vernieuwd en aangevuld. Hoe meer wij geven, hoe meer ons vermogen om te geven toeneemt. Hoe meer wij liefhebben, hoe meer liefde wij kunnen geven. Dezelfde wet van vermenigvuldiging is van toepassing op werkzaamheid, eerlijkheid, bekwaamheid, de macht ons uit te drukken. "Kan ik ook te veel geven?" vraagt iemand misschien. Neen, want indien wij erkennen, dat God de oneindige Gever is, weten wij, dat de bron nooit kan opdrogen, doch veeleer groter wordt en zich vermenigvuldigt, naarmate er ten volle gebruik van wordt gemaakt.

Want zoals Paulus het zegt (2Cor. 9:8, 15): "God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn . . . Doch Gode zij dank voor zijne onuitsprekelijke gave."

vrijdag 27 februari 2009

Veiligheidsnet

Omdat Jozef God liefhad ongeacht de omstandigheden waarin hij verkeerde als slavernij en gevangenschap bracht hij consequent goedheid tot uitdrukking. Hij legde van het ene moment tot het andere als het ware getuigenis af van de waarheid dat 'alle dingen medewerken ten goede' voor hen die God liefhebben.
Jozef vond zijn bescherming, of zijn 'veiligheidsnet', in zijn onvoorwaardelijke integriteit. Er zaten jaren tussen het moment dat hij als slaaf werd verkocht en de periode waarin hij heel Egypte van de hongersnood redde, maar gedurende al die tijd liet hij geen gelegenheid voorbijgaan om naar God te luisteren wat te doen; hij was constant bereid vanuit zijn grote genegenheid anderen te helpen. Zijn trouw aan Gods wet beschermde hem zijn hele leven en stelde hem in staat duizenden tot steun te zijn. Hij was in staat ook zijn eigen familie bij te staan en zelfs zijn broeders, die hem als slaaf verkocht hadden, te vergeven en voor de ondergang te behouden.

donderdag 26 februari 2009

Ware aard

God of het goede is het licht dat het menselijk bewustzijn verlicht en dat de geestelijke schepping voor ons openbaart, die het evenbeeld van God is. Gods evenbeeld is liefdevol zonder enige beperking, als de goddelijke Liefde zelf. Wanneer we onze familieleden, onze vrienden en de mensen om ons heen in het licht zien dat geestelijke liefde is, ontdekken we dat onze liefde onpartijdiger wordt, minder selectief en dat we niet van sommige mensen wel en van anderen niet houden. Onze liefde toont dan iets meer van de Christus, van de ware aard van de liefde die God is.

dinsdag 24 februari 2009

Groei in genade

In het Christian Science leerboek "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" heeft de schrijfster, Mary Baker Eddy, de wereld het middel geschonken om in haar noden te voorzien. Op blz. 4 schrijft zij: "Wat wij bovenal nodig hebben, is het gebed van vurig verlangen naar groei in genade, dat in geduld, ootmoed, liefde en goede daden uitdrukking vindt."

Gebed betekent zich tot God wenden. Het betekent luisteren totdat Gods plan zich in ons bewustzijn ontvouwt; het betekent niet, dat wij Hem vertellen hoe Hij een bepaalde handelwijze, die de vrager zich heeft bedacht, kan of moet doen slagen.

Een voorwaarde voor groei in genade is een vurig verlangen. Zonder verlangen naar verbetering kan men weinig bereiken. Een tweede vereiste bij het gebed om geestelijke groei is dat het verlangen tot uiting wordt gebracht. Hoe? In "geduld, ootmoed, liefde en goede daden."

Alleen wanneer God Alles voor ons is, kan Hij alles voor ons doen. Laten wij Hem dan de gelegenheid geven alles voor ons te zijn.

zondag 22 februari 2009

Geluk

Talloze mensen genieten een goede gezondheid, maar zijn niet gelukkig.
Christian Science openbaart duidelijk, dat de bron van het ware geluk Geest is en bewijst de duurzaamheid er van door de geliefde hoedanigheden van de goddelijke Liefde in harten van de mensen te vestigen. "De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" (Gal. 5:22).
De beoefening van deze hoedanigheden worden meestal gezien als een soort van toegangsbewijs tot een toekomstige hemel, maar dat is slechts uitgesteld geluk. De beoefening van deze hoedanigheden is geluk, zij zijn er niet van te scheiden. Zij vormen de hemel binnen ons, de harmonie, die niet beperkt of zelfzuchtig is, maar die haar stralen uitzendt naar allen om ons heen.

Een van de onfeilbare geneesmiddelen voor een gemis aan geluk is dankbaarheid voor het goede, dat wij reeds bezitten, een weloverwogen aandacht schenken aan de tegenwoordigheid er van.

woensdag 18 februari 2009

Bidden

Kun je beschrijven hoe je kunt bidden voor iemand- zonder gebruik te maken van terminologie die vertrouwd is met uw geloof? Hoe deed je dat?

dinsdag 17 februari 2009

Geschenken die genezing en zegen brengen

Vraagt u zich ook wel eens af waar de grens is tussen het geschenk, dat uit een goede drijfveer wordt gegeven, en dat, welke dicht bij eigenbelang staat en iets weg heeft van onbehoorlijke beinvloeding?

In Deut. 16:19 zag Mozes aldus gevaar:
"Gij zult het gezicht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, ook zult gij geen geschenk aannemen; want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der rechtvaardigen."

Wees altijd waakzaam en let op wat de drijfveer is die aan het geven van geschenken ten grondslag ligt.
Is de drijfveer om bij iemand in de gunst te komen of een ander voordeel te behalen, een gevoel van zelfvoldaanheid of van neerbuigendheid te krijgen?

Wordt het geschenk alleen maar gegeven, omdat men van een ander een geschenk verwacht? Of geeft het geschenk uiting aan dankbaarheid, waardering en liefde?

In Christian Science, evenals in de Bijbel, wordt God beschouwd als de gever van al het goede. Zijn gaven zijn geestelijk, en zijn een voortbrengsel van Zijn oneindige Liefde voor Zijn hele schepping. Deze gaven omvatten geestelijkheid, begrip, genade en glorie. Evenals intelligentie, wijsheid, gezondheid, substantie en volmaaktheid.

Nog andere grote geschenken zijn: onze naaste te zien zoals God hem geschapen heeft, het kwaad te scheiden van de persoon, de dwaling met Waarheid om te keren en te vernietigen en in werkelijkheid het goede, en enkel het goede, overal te kennen en te zien.

Voetstappen

Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand: one belonging to him, and the other to the Lord.
When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life.
This really bothered him and he questioned the Lord about it. “Lord, You said that once I decided to follow You, You’d walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don’t understand why, when I needed You most, You would leave me.”
The Lord replied, “My son, My precious child, I love you and I would never leave you. During our times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was that I carried you.”


Author unknown