woensdag 25 december 2019

zaterdag 21 december 2019

Zoeken naar Waarheid

Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van getuigenissen te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in dit licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende Liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing

woensdag 18 december 2019

Ons hart open stellen voor God

Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld zelf van God. We zijn niet gewoon stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijk relatie tot God zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons deze moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn liefde steunt. En het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkiger leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

maandag 16 december 2019

Zich de Waarheid eigen maken

De mens is de uitstraling van Ziel en weerspiegelt heel Gods schoonheid en bevalligheid. Hij komt uit Geest voort en geeft uitdrukking aan de overvloed van het goede - aan onbeperkte substantie. De manifestatie van Leven is nooit verstoken van de vreugden van het geestelijk leven. En wanneer wij ons deze waarheden eigen maken, gaan zij veel meer betekenen dan louter woorden. Zich de waarheid eigen maken - de Waarheid léven - hervormt en verlost het menselijk karakter en de menselijke ervaring en brengt de beweegredenen en doelstellingen op een hoger plan. Naarmate wij onszelf van zulke verwrongen  opvattingen als jaloezie bevrijden door het begrijpen van de ware aard van de mens, merken wij dat ieder gevoel van begrenzing of gebrek, frustratie of wanhoop in het niets verdwijnt. Maar de Wetenschap eist meer dan alleen het verzekeren van de waarheden over de aard van de mens; wij moeten tevens eerlijk de zonde onder ogen zien telkens wanneer die de kop opsteekt. Dan rekenen wij daarmee af; want indien zonde onderkend en onopgelost blijft, bestaat het gevaar dat wij de vernielende uitwerking ervan op ons leven niet meer zien. Mrs. Eddy stelt het aldus: “Onderzoek uzelf en kijk wàt en hoeveel van u door de zonde in beslag wordt genomen; en van elk deel hiervan u de geldigheid toegeeft, of er u aan onderwerpt. Erkenning van het kwaad dat berouw veroorzaakt is het meest veelbelovende stadium van de sterfelijke mentaliteit. Zelfs een kleine fout moet als fout gezien worden om verbeterd te worden; hoeveel te meer zouden we dan onze zonden moeten inzien en er berouw over hebben, voordat ze tot hun oorspronkelijke nietsheid teruggebracht kunnen worden.” (Misc.Writings blz. 109).

zaterdag 14 december 2019

De zuiverheid van gedachte

Als wij, in onze tijd, met moeilijke omstandigheden of lichamelijke problemen te kampen hebben die genezing behoeven, is het belangrijk ons af te vragen of er wellicht onwelkome bezoekers in ons eigen bewustzijn aanwezig zijn. Herbergen wij bijvoorbeeld woede, frustratie, angst, wrok, twijfel, enzovoorts? Indien dit zo is, moeten wij die “het huis uitdrijven” zoals Jezus dat weeklagenden deed uit Jairus’ huis, want dergelijke mentaliteiten beletten ons de zuiverheid van gedachte en doel te verkrijgen die zo nodig zijn voor Christelijk Wetenschappelijke genezing. Wij moeten er goed voor zorgen dat geen enkel element in ons denken de Christus en zijn verlossende uitwerking hoont en versmaadt. In de Bijbel lezen we het verhaal van Jaïrus die aan Jezus vroeg om zijn dochter te genezen. Familieleden en klaagvrouwen hadden een begin gemaakt met weeklagen. Jezus hield vast aan de geestelijke waarheid van het eeuwig leven, leven dat voor altijd in God, de goddelijke Liefde, is gelegen en keek niet naar uiterlijke schijn. Jezus weerlegde het beeld van de dood en droefenis met de door Waarheid ingegeven verzekering: “Wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.” De aanwezigen konden echter het grote feit van het zijn en van de onafgebroken bestendigheid van het geestelijk bestaan dat aan Jezus’ woorden ten grondslag lag, niet begrijpen. Zij reageerden met hoongelach, waarmee zij wat voor hun begrensde begrip van het onsterfelijk leven een onzinnige verklaring leek, neerbuigend bespotten. Het was Jezus duidelijk dat deze mensen nog niet gereed waren om de Christus te aanvaarden. Omdat hij dit begreep, dreef hij ze allen het huis uit. Toen wendde hij zich tot het kind en bracht het tot haar volle bewustzijn - Jaïrus’ dochter leefde.