dinsdag 17 september 2019

Eén God, één Gemoed

Geestelijkheid is die kwaliteit van onze gedachten die ons in staat stelt van de genezende macht van God gebruik te maken en er gehoor aan te geven. Wanneer wij in beslag worden genomen door de jacht op stoffelijkheid, krijgen zelfs onze pogingen tot genezing onvermijdelijk een zweem van het stoffelijke. Wij vallen dan maar al te gemakkelijk in de hinderlaag te menen dat wij Christian Science kunnen toepassen hoofdzakelijk voor het verbeteren van stoffelijke toestanden, in plaats van bereid te zijn om ons door Christian Science te laten instrueren dat God, Geest, Alles is en dat daarom de stof met al zijn disharmonie niets is. Wanneer wij weigeren gehoor te geven aan de eis van de stof te accepteren dat zij substantie is, wordt ons genezingswerk eenvoudiger. Wanneer wij geen enkel ogenblik onder de indruk raken van het geloof dat de stof ons enige substantie of iets waardevols kan geven, zullen wij niet zo gemakkelijk bij de pakken neerzitten denkend dat de stof ons kan verslaan. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.301: “Daar God substantie is en de mens het beeld en de gelijkenis van God, moest de mens alleen de substantie van het goede begeren, de substantie van Geest, niet van de stof; en in werkelijkheid bezit hij geen andere. Het geloof, dat de mens een andere substantie of gemoed heeft, is niet geestelijk en is een overtreding van het Eerste Gebod: Gij zult één God, één Gemoed, hebben.” Christian Science laat ons zien dat er in werkelijkheid geen stoffelijkheid bestaat die ons streven en verlangen rechtvaardigt, maar alleen de oneindigheid van Gods goedheid die ons in toenemende mate geopenbaard wordt.

maandag 16 september 2019

Aangeboren geestelijkheid

Over het algemeen gelooft men dat een gevoel van tevredenheid afhankelijk is van de stoffelijke omstandigheden: waar men woont, de vrienden die men heeft, de hoeveelheid geld die men bezit, de eigendommen en de maatschappelijke positie die men heeft verworven. Hoe belangrijk al deze dingen in de menselijke ervaring ook mogen zijn, toch is er een nog diepere dimensie van tevredenheid, die alleen gevonden kan worden in onze verhouding tot God. Onze werkelijke individualiteit is als Gods beeld en gelijkenis geheel en al geestelijk. Voor een gevoel van volkomen tevredenheid moet onze aangeboren geestelijkheid als Gods idee verder ontwikkeld worden en in ons leven tot uitdrukking worden gebracht. Als we ons rusteloos voelen en het gevoel van tevredenheid ontbreekt, als we al maar meer willen hebben, dan is die ontevredenheid wellicht aanwijzing dat er behoefte is aan iets meer geestelijke inspiratie dan we voelen. Er is uiteraard niets verkeerd in rechtmatig bezit, maar het overdreven najagen daarvan en onze zinnen zetten op de vervulling van stoffelijke verlangens, leidt tot geestelijke oppervlakkigheid. Mrs. Eddy wijst erop hoe we een intelligent en wijs evenwicht moeten nastreven als zij schrijft: “Het genieten van goede dingen is niet verkeerd, maar het verslaafd raken aan genoegens is dat wel” (Miscellany p. 197).

zondag 8 september 2019

Zijn onveranderlijke goedheid

Wetenschap en Gezondheid (p.145) licht toe dat “De strijd voor herstel van zieken wordt niet gestreden tussen stoffelijke methoden, maar tussen sterfelijke gemoederen en het onsterfelijk Gemoed. De overwinning zal alleen dàn aan de zijde van de patiënt zijn, wanneer het onsterfelijk Gemoed door Christus, Waarheid, het menselijk geloof aan ziekte het zwijgen oplegt.” Jezus zei tot zijn volgelingen: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Joh. 8:32)”. Deze heilige waarheid is veel meer dan de positieve (tegenover de negatieve) invloed van het menselijk gemoed op het lichaam. Christelijke Wetenschappers hebben al jarenlang overtuigende bewijzen in hun leven ontvangen van het feit dat de waarheid inderdaad vrij maakt en het lichaam geneest van alle soorten ziektes - zowel organische als functionele. Maar deze waarheid is de allerhoogste alheid en wet van God, Zijn onveranderlijke goedheid, de manier waarop Hij de mens en de schepping in volmaakte Liefde omvat. Christelijke Wetenschappers spreken van Christus, Waarheid, die een verkeerd begrip van Leven in de stof doet verdwijnen. Deze Christus komt in deze tijd tot de mensheid en brengt dezelfde genezing en vreugde als toen Jezus tegen de kreupelen en zieken zei: “Strek uw hand uit” (Matt. 12:13) en “Neem uw beddeke op en wandel” (Joh. 5:11). Het is bemoedigend te lezen dat bepaalde doktoren beginnen in te zien dat ziekte een mentale oorzaak heeft en dus genezen kan worden. Maar ver daarboven uit rijst de bezieling God te zien als de grote Heelmeester, en Zijn Christus te horen spreken in het menselijk bewustzijn. En dit is de uiteindelijke richting die de mensheid moet gaan.

zaterdag 7 september 2019

Christendom

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.143: “U geeft toe, dat het gemoed het lichaam enigszins beïnvloedt, maar u komt tot de slotsom, dat de maag, het bloed, de zenuwen, de beenderen, enz. de overwegende macht hebben. Door dit geloof beheerst, gaat u in de oude sleur verder. U steunt op datgene, wat geen werking en geen intelligentie bezit en ziet niet, dat dit u berooft van de oppermacht van het goddelijke Gemoed, die binnen uw bereik ligt.” Het woord “Gemoed” is met een hoofdletter geschreven en betekent God, en niet het menselijk gemoed. Zo verklaart de laatste van de zes godsdienstige grondstellingen van Christian Science “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.” (W&G p. 497). Christian Science is natuurlijk de aanbidding van God, het dagelijks naleven van onze godsdienst - om precies te zijn: het naleven van het Christendom. Als wij bereid zijn ook maar enigermate te accepteren hetgeen God van de mens weet, dan geeft dat een bezieling die ver uitgaat boven welke sterfelijke verwachtingen dan ook. Dan beseffen wij niet alleen dat wij heerschappij bezitten over ons zogenaamd noodlot, maar zien bovendien dat wij op natuurlijke wijze en onvermijdelijk worden bestuurd en geleid - en genezen - door dit krachtige, nieuw ontwaakte begrijpen van Gods wezen. Genezing is een vernieuwingsproces, een zich overgeven van het menselijk gemoed met haar opinies aan de oneindige werkelijkheid van God en Zijn actieve en actuele goedheid.

maandag 2 september 2019

Bron van al het goede

God is de bron van al het goede. Alles wat waarlijk het leven bevestigt en het goede schenkt, is afhankelijk van onze goddelijke Vader-Moeder. Gedrag dat in strijd is met de wet, in welke vorm dan ook, brengt geen permanente voldoening of blijvende vrede. Alles wat ons opsluit in een materiële levenswijze, maakt ons onderhevig aan sterfelijke begeerten, angst en pijn. Verdwaasd door deze tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zinnen, lijkt het misschien moeilijk de vaste leiding van de geestelijke zin te zien, die tot ons komt door middel van de Christus. De keuze die ons wordt voorgelegd is eigenlijk òf ons te houden aan geloofsvormen van sterfelijk denken òf te stijgen naar een hoger denkniveau. Er is slechts een Gemoed. En dit Gemoed weet en bewerkstelligt slechts het goede en als de mens van God weerspiegelen wij het volkomen reine wezen van Gemoed. Als wij een meningsverschil met onze naaste hebben, kunnen wij dit uit de weg ruimen door ons voor de oplossing te wenden tot het volmaakte Gemoed. Het resultaat kan een oplossing zijn die alle bij de kwestie betrokken partijen tevreden stelt. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p. 356: “Om de opgekropte elementen van het sterfelijk gemoed lucht te geven, is geen vreselijke ontploffing nodig. Het is niet nodig korte tijd toe te geven aan afgunst, rivaliteit en haat, opdat zij door lijden vernietigd zullen worden; zij moeten verstikt worden door gebrek aan lucht en vrijheid.”