maandag 30 september 2019

Kwaliteiten gestalte geven

Is het feit dat er zoveel menselijke problemen bestaan op zichzelf niet een aanwijzing dat er aan de menselijke gedachten iets fundamenteels mankeert, dat voortdurend geruststelling van buitenaf behoeft? Bidden geeft die geruststelling. Het doel van bidden is de gedachten van de mens te vergeestelijken, zodat de kleinzieligheid van zelfbeklag en egoïsme plaats maakt voor een ruimer begrijpen van het oneindig goede dat we God noemen. God beloofde aan Mozes: ‘Ik zal al Mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan.’ (Ex. 33:19) Hoe stellen we ons Gods goedheid voor? God is Geest en Zijn goedheid is dus geestelijk van aard. Die uit zich in eigenschappen die onze ervaringen verrijken en zegenen met wat op dat moment nodig is. Het streven om aan deze eigenschappen steeds duidelijker uitdrukking te geven is op zichzelf al een vorm van gebed, omdat we aan de kwaliteiten gestalte geven die het wezen van goedheid uitmaken. Dat is de manier om beter te begrijpen wie we in werkelijkheid zijn - het beeld van God, niet te scheiden van Zijn zorg en liefde. Dan zien we onszelf niet meer als een sterveling die gebrek heeft.

woensdag 25 september 2019

Trouw aan Waarheid

In Pulpit and Press ( p. 22) voorspelde Mrs. Eddy dat in de twintigste eeuw de Christelijke kerken overal ter wereld een geestelijke geneeswijze zullen toepassen. Maar zij maakte tevens duidelijk dat er een belangrijke voorwaarde aan deze profetie is verbonden om haar tot vervulling te brengen: getrouwheid aan Waarheid, die in het leven van Christian Scientisten  tot uiting moet komen. De oproep houdt voor ieder van ons in dat we in ons eigen leven en in onze motieven en verlangens inderdaad trouw zijn aan de Christus. Door zo te leven en door onze onbeperkte trouw aan Waarheid, zullen we steeds meer bewijzen zien hoe een dieper begrijpen van de Wetenschap van Christus in de wereld toenemen, een begrijpen dat groot genoeg is om op geestelijke wijze te kunnen genezen

maandag 23 september 2019

Een uitweg

Het is waar dat de tendens op dit ogenblik in grote trekken gericht schijnt te zijn op een overstelpend materialisme. Langzamerhand heeft zich een enorme technische kennis van ziekte en van het menselijk lichaam ontwikkeld, een kennis die zelfs vijftig jaar geleden nog ondenkbaar was. In velerlei opzicht is deze tendens agressief en heeft ze de overhand zowel mentaal als financieel als juridisch. Maar tegelijkertijd heeft er zich een opmerkelijke opbloei voorgedaan in de erkenning van de mentale factoren die van invloed zijn op ziekte en gezondheid. Één dokter concludeert: “. . het vervelende is dat wij, als we eenmaal beginnen te onderzoeken wat ons beter maakt, merken dat we slechts opnieuw ontdekken dat wat al eeuwenlang bekend was aan de mens. Wat we ontdekken is dat wat de grote godsdiensten en filosofieën ons altijd al hebben voorgehouden: Gij kunt meester zijn over uw eigen lot.”  Meer dan een eeuw geleden was Mrs. Eddy tijdens haar ontdekking van Christian Science al tot dergelijke conclusies gekomen en was zij zelfs nog verder gegaan. In een deel van haar voornaamste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is een hoofdstuk opgenomen dat heet “Wetenschap,  Godgeleerdheid, Geneeskunde. ” Dit hoofdstuk wordt met de jaren actueler. Het kan in deze tijd eenieder helpen die een uitweg zoekt uit de materialistische opvattingen die hem schijnen in te pennen of een gevoel geven van hulpeloosheid

zondag 22 september 2019

Onze werkelijke persoonlijkheid

Het antwoord op tweeslachtige gevoelens van aantrekking tot en ontevredenheid met de beloften van het materialisme, vinden we in de ontfermende woorden van Christus Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Jezus begreep wel degelijk de verlangens van de mens, verlangens naar tevredenheid, vrede en welzijn. Maar zijn benadering om in de behoeften van de mens te voorzien, had niets met de stof te maken. Hij legde altijd de nadruk op het verwerven van geestelijkheid, die grote hoogte van vertrouwen in God, van nederigheid, tederheid en broederlijke liefde. Wanneer deze eigenschappen daadwerkelijk in ons leven tot uitdrukking komen, is dat werkelijke overvloed, want zij getuigen zo duidelijk van de onbeperkte aanwezigheid van Gods Christus in ons hart. En het is deze aanwezigheid van de Christusgeest in ons die ware tevredenheid brengt. Wanneer het ons duidelijk is dat Waarheid God, of Geest, is, houden onze gedachten zich bezig met de vredegevende beschouwing dat de mens en het heelal geheel en al de uitdrukking van Geest zijn. Dan kan het leugengeloof dat er leven in  de stof is met beperkingen en dwalingen ons eenvoudigweg niet meer boeien, omdat wij beseffen hoe volledig het ontdaan is van enige vorm van waarheid. Ons verlangen om meer van de goddelijke Liefde te begrijpen wordt sterker. Wij voelen de voldaanheid die gepaard gaat met het pogen om in alles wat wij doen, geestelijke liefde tot uitdrukking te brengen. En geleidelijkaan ontdekken we dat geestelijkheid in feite de essentie is van onze werkelijke persoonlijkheid

woensdag 18 september 2019

Geestelijkheid

Hoe kunnen wij ons de Christusgeest eigen maken of die aanvoelen? In werkelijkheid is die reeds onafscheidelijk in ons aanwezig, omdat de mens de weerspiegeling is van God, Geest. Dit is het standpunt dat wij moeten innemen als wij onze gedachten willen aanpassen aan het immertegenwoordige geestelijke goede dat God is. Gods idee, de mens, is altijd volkomen bevredigd door Zijn alwerkzame goedheid en liefde. De mens Gods hoeft geen geluk, vrede en welzijn na te jagen. Dit zijn eigenschappen van de goddelijke Liefde, die met hun karakteristieke kenmerk van tevredenheid, een onvervreemdbaar deel vormen van de individualiteit van de mens als het spiegelbeeld van God. Dit is de absolute waarheid over ieder van ons. En het is zaak om in ons dagelijks leven de geestelijke waarheden op zodanige wijze toe te passen en Gods eigenschappen uit te drukken dat wij werkelijk de tevredenheid voelen die echte geestelijkheid met zich mee brengt. Om geestelijkheid beter tot uitdrukking te brengen, moeten wij beter begrijpen wat het is. Een ding is zeker, het staat lijnrecht tegenover stoffelijkheid, het geloof dat leven zich afspeelt in de stof en afhankelijk is van de voorwaarden en werking ervan. Mrs. Eddy toont het belang van geestelijkheid wanneer zij in Wetenschap en Gezondheid p. 95 schrijft: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde . . .” Geestelijkheid wordt hoe langer hoe meer de substantie van onze gedachten en handelingen wanneer wij getrouw Waarheid en Liefde (synoniemen voor God) als Alles - als alle werkelijkheid en alle tegenwoordigheid - erkennen

dinsdag 17 september 2019

Eén God, één Gemoed

Geestelijkheid is die kwaliteit van onze gedachten die ons in staat stelt van de genezende macht van God gebruik te maken en er gehoor aan te geven. Wanneer wij in beslag worden genomen door de jacht op stoffelijkheid, krijgen zelfs onze pogingen tot genezing onvermijdelijk een zweem van het stoffelijke. Wij vallen dan maar al te gemakkelijk in de hinderlaag te menen dat wij Christian Science kunnen toepassen hoofdzakelijk voor het verbeteren van stoffelijke toestanden, in plaats van bereid te zijn om ons door Christian Science te laten instrueren dat God, Geest, Alles is en dat daarom de stof met al zijn disharmonie niets is. Wanneer wij weigeren gehoor te geven aan de eis van de stof te accepteren dat zij substantie is, wordt ons genezingswerk eenvoudiger. Wanneer wij geen enkel ogenblik onder de indruk raken van het geloof dat de stof ons enige substantie of iets waardevols kan geven, zullen wij niet zo gemakkelijk bij de pakken neerzitten denkend dat de stof ons kan verslaan. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.301: “Daar God substantie is en de mens het beeld en de gelijkenis van God, moest de mens alleen de substantie van het goede begeren, de substantie van Geest, niet van de stof; en in werkelijkheid bezit hij geen andere. Het geloof, dat de mens een andere substantie of gemoed heeft, is niet geestelijk en is een overtreding van het Eerste Gebod: Gij zult één God, één Gemoed, hebben.” Christian Science laat ons zien dat er in werkelijkheid geen stoffelijkheid bestaat die ons streven en verlangen rechtvaardigt, maar alleen de oneindigheid van Gods goedheid die ons in toenemende mate geopenbaard wordt.

maandag 16 september 2019

Aangeboren geestelijkheid

Over het algemeen gelooft men dat een gevoel van tevredenheid afhankelijk is van de stoffelijke omstandigheden: waar men woont, de vrienden die men heeft, de hoeveelheid geld die men bezit, de eigendommen en de maatschappelijke positie die men heeft verworven. Hoe belangrijk al deze dingen in de menselijke ervaring ook mogen zijn, toch is er een nog diepere dimensie van tevredenheid, die alleen gevonden kan worden in onze verhouding tot God. Onze werkelijke individualiteit is als Gods beeld en gelijkenis geheel en al geestelijk. Voor een gevoel van volkomen tevredenheid moet onze aangeboren geestelijkheid als Gods idee verder ontwikkeld worden en in ons leven tot uitdrukking worden gebracht. Als we ons rusteloos voelen en het gevoel van tevredenheid ontbreekt, als we al maar meer willen hebben, dan is die ontevredenheid wellicht aanwijzing dat er behoefte is aan iets meer geestelijke inspiratie dan we voelen. Er is uiteraard niets verkeerd in rechtmatig bezit, maar het overdreven najagen daarvan en onze zinnen zetten op de vervulling van stoffelijke verlangens, leidt tot geestelijke oppervlakkigheid. Mrs. Eddy wijst erop hoe we een intelligent en wijs evenwicht moeten nastreven als zij schrijft: “Het genieten van goede dingen is niet verkeerd, maar het verslaafd raken aan genoegens is dat wel” (Miscellany p. 197).

zondag 8 september 2019

Zijn onveranderlijke goedheid

Wetenschap en Gezondheid (p.145) licht toe dat “De strijd voor herstel van zieken wordt niet gestreden tussen stoffelijke methoden, maar tussen sterfelijke gemoederen en het onsterfelijk Gemoed. De overwinning zal alleen dàn aan de zijde van de patiënt zijn, wanneer het onsterfelijk Gemoed door Christus, Waarheid, het menselijk geloof aan ziekte het zwijgen oplegt.” Jezus zei tot zijn volgelingen: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Joh. 8:32)”. Deze heilige waarheid is veel meer dan de positieve (tegenover de negatieve) invloed van het menselijk gemoed op het lichaam. Christelijke Wetenschappers hebben al jarenlang overtuigende bewijzen in hun leven ontvangen van het feit dat de waarheid inderdaad vrij maakt en het lichaam geneest van alle soorten ziektes - zowel organische als functionele. Maar deze waarheid is de allerhoogste alheid en wet van God, Zijn onveranderlijke goedheid, de manier waarop Hij de mens en de schepping in volmaakte Liefde omvat. Christelijke Wetenschappers spreken van Christus, Waarheid, die een verkeerd begrip van Leven in de stof doet verdwijnen. Deze Christus komt in deze tijd tot de mensheid en brengt dezelfde genezing en vreugde als toen Jezus tegen de kreupelen en zieken zei: “Strek uw hand uit” (Matt. 12:13) en “Neem uw beddeke op en wandel” (Joh. 5:11). Het is bemoedigend te lezen dat bepaalde doktoren beginnen in te zien dat ziekte een mentale oorzaak heeft en dus genezen kan worden. Maar ver daarboven uit rijst de bezieling God te zien als de grote Heelmeester, en Zijn Christus te horen spreken in het menselijk bewustzijn. En dit is de uiteindelijke richting die de mensheid moet gaan.

zaterdag 7 september 2019

Christendom

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.143: “U geeft toe, dat het gemoed het lichaam enigszins beïnvloedt, maar u komt tot de slotsom, dat de maag, het bloed, de zenuwen, de beenderen, enz. de overwegende macht hebben. Door dit geloof beheerst, gaat u in de oude sleur verder. U steunt op datgene, wat geen werking en geen intelligentie bezit en ziet niet, dat dit u berooft van de oppermacht van het goddelijke Gemoed, die binnen uw bereik ligt.” Het woord “Gemoed” is met een hoofdletter geschreven en betekent God, en niet het menselijk gemoed. Zo verklaart de laatste van de zes godsdienstige grondstellingen van Christian Science “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.” (W&G p. 497). Christian Science is natuurlijk de aanbidding van God, het dagelijks naleven van onze godsdienst - om precies te zijn: het naleven van het Christendom. Als wij bereid zijn ook maar enigermate te accepteren hetgeen God van de mens weet, dan geeft dat een bezieling die ver uitgaat boven welke sterfelijke verwachtingen dan ook. Dan beseffen wij niet alleen dat wij heerschappij bezitten over ons zogenaamd noodlot, maar zien bovendien dat wij op natuurlijke wijze en onvermijdelijk worden bestuurd en geleid - en genezen - door dit krachtige, nieuw ontwaakte begrijpen van Gods wezen. Genezing is een vernieuwingsproces, een zich overgeven van het menselijk gemoed met haar opinies aan de oneindige werkelijkheid van God en Zijn actieve en actuele goedheid.

maandag 2 september 2019

Bron van al het goede

God is de bron van al het goede. Alles wat waarlijk het leven bevestigt en het goede schenkt, is afhankelijk van onze goddelijke Vader-Moeder. Gedrag dat in strijd is met de wet, in welke vorm dan ook, brengt geen permanente voldoening of blijvende vrede. Alles wat ons opsluit in een materiële levenswijze, maakt ons onderhevig aan sterfelijke begeerten, angst en pijn. Verdwaasd door deze tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zinnen, lijkt het misschien moeilijk de vaste leiding van de geestelijke zin te zien, die tot ons komt door middel van de Christus. De keuze die ons wordt voorgelegd is eigenlijk òf ons te houden aan geloofsvormen van sterfelijk denken òf te stijgen naar een hoger denkniveau. Er is slechts een Gemoed. En dit Gemoed weet en bewerkstelligt slechts het goede en als de mens van God weerspiegelen wij het volkomen reine wezen van Gemoed. Als wij een meningsverschil met onze naaste hebben, kunnen wij dit uit de weg ruimen door ons voor de oplossing te wenden tot het volmaakte Gemoed. Het resultaat kan een oplossing zijn die alle bij de kwestie betrokken partijen tevreden stelt. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p. 356: “Om de opgekropte elementen van het sterfelijk gemoed lucht te geven, is geen vreselijke ontploffing nodig. Het is niet nodig korte tijd toe te geven aan afgunst, rivaliteit en haat, opdat zij door lijden vernietigd zullen worden; zij moeten verstikt worden door gebrek aan lucht en vrijheid.”