woensdag 22 mei 2019

Het eeuwige nu

Wij kunnen nooit gescheiden worden van Leven, God. Gods stralende, eeuwige, levengevende kwaliteiten vormen het ware bestaan, omdat God de bron van de uitdrukking is en de mens in onvernietigbare individualiteit  zijn eeuwige weerspiegeling is. De mens heeft verschillende opvattingen over de mogelijkheid en zelfs de wenselijkheid van een eeuwig leven. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.246: “Leven is eeuwig. We moeten dit gaan inzien en beginnen dit te demonstreren”. Als wij ons denken en doen vergeestelijken door toegewijd gebed en door bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid zal ons lichaam dienovereenkomstig reageren met een betere gezondheid en een beter leven. Zulke veranderingen wijzen op een beter begrip van de reeds bestaande werkelijkheid - de volmaaktheid, geestelijkheid en onsterfelijkheid van de mens als evenbeeld van God. Wij kunnen ons niet veroorloven dat onze gedachten blijven staan op de trede der illusie van heengaan naar onsterfelijkheid, evenmin op de sport van de ladder die wederopstanding wordt genoemd, wanneer we ooit in de voetstappen van onze Meester Christus Jezus willen treden. De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

dinsdag 21 mei 2019

Goddelijk Beginsel

Christian Science maakt duidelijk dat het bewustzijn dat iemand van zichzelf heeft zich in zijn gedachten voordoet als zijn lichaam. Indien het bewustzijn hoofdzakelijk is opgebouwd uit het sterfelijk geloof aan stoffelijke gewaarwording, zal wat hij als zijn lichaam ervaart uitdrukking geven aan wat de zogenaamde zintuigen hem vertellen. Maar voor zover zijn bewustzijn van zichzelf bestaat uit de eigenschappen van het goddelijk Gemoed, drukt zijn lichaam harmonische en gezonde eigenschappen uit. Door het bewustzijn van zichzelf en zijn werk “met Christus verborgen in God” (Kol.3:3) en elke gedachte en daad als onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Beginsel te handhaven - als hij geen ander doel heeft dan de kenmerken van Beginsel uit te drukken en alles verwerpt wat hem ertoe zou kunnen aanzetten minder te doen - beschermt hij zich tegen de veronderstelde macht die zich voordoet als kwaadaardige, gelimiteerde of angstige gedachten van andere mensen, algemeen geloof in medische wetten en wetten van het toeval, of als zijn eigen onzekerheden of frustraties, zijn gevoel van onveiligheid. Ons bewustzijn dat Gemoed de bron is van onze activiteit zal alles buiten het bereik van kwaadaardige gedachten houden. Als men ziet dat Gemoed de bron van zijn denken en intelligentie is, zal men met begrip elke volgende stap uitwerken in nauwe relatie met zijn bron.

maandag 20 mei 2019

Goddelijk bewustzijn

Het sterfelijk gemoed wil ons opnemen in zijn droom, ons historisch bepalen door allerlei gebeurtenissen; maar wij moeten ons met Jezus verheffen totdat wij van de droom kunnen zeggen: “Welke dingen?” Wij moeten besluiten op Geest te vertrouwen voor voorziening, gezondheid en bescherming. Het is daarbij niet onmogelijk dat wij voor enige tijd scepticisme of de spot van anderen ervaren of het venijn van wrede behoudzucht of wraakzucht zullen voelen. Maar in navolging van de Christus zullen we uitreizen boven de beperkende geloofsvormen en zogenaamde wetten van de stof. Ons ruwe pad is niet makkelijk, maar de goddelijke Liefde is altijd tegenwoordig, en Liefde’s zorg wordt openbaar zodat we Jezus begrijpen dat wij ons hemelse huis nooit hebben verlaten. Nooit zijn wij gescheiden van het reine, goddelijke bewustzijn dat zich altijd verblijdt en weet dat de weg werkelijk hemelwaarts gaat.

woensdag 8 mei 2019

Nieuwe hemelen

In haar autobiografisch werk Retrospection and Introspection p.23 schrijft Mrs. Eddy “Alle aardse dingen moeten uiteindelijk plaats maken voor de ironie van het lot, of anders opgaan in de ene oneindige Liefde . . . De wereld was duister. . . Zo brak het moment aan van de verbondenheid van het hart aan een geestelijker bestaan.” Christian Scientisten zijn het er waarschijnlijk mee eens dat het in Christian Science in feite gaat om het vinden van een geestelijk bestaan - God, Geest, en de mens naar Zijn beeld - juist waar het gewone leven van alledag voortgang vindt. Het gaat niet om mystieke ervaringen, of de uiterste grenzen van het geloof, of het menselijk gemoed te dwingen “iets goeds te zien waar er niets goeds is.” Waar het op aankomt is dat de God waar de mensheid op heeft gehoopt en tot Wie zij heeft gebeden, werkelijk aanwezig is. Hij is zogezegd, zozeer nabij dat wij genoodzaakt worden onze opvattingen over wet, substantie, oorzaak en gevolg te herzien. Wij vangen een glimp op van de peilloos diepe betekenis van de woorden van de God van waarheid in het boek Jesaja 65:17: “Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.” Wanneer het menselijk bewustzijn werkelijk afstand doet van hoogmoed en zelfzucht en zinnelijkheid ten behoeve van de geestelijke ervaring, zal het merken dat deze ervaring in ‘t geheel niet lijkt op de ijdele verbeelding van dat bewustzijn. In plaats daarvan beseft men dat het geestelijk bestaan, goed beschouwd, als normaal en rationeel wordt ervaren. Er is niets abnormaals aan - alleen maar het kalme, intelligente besef dat wat men van het geestelijke ziet concreter is dan het begrip van leven dat men daarvoor als substantieel en onvermijdelijk had beschouwd. Dit leidt tot praktische genezing en een toenemend begrip van de Wetenschap van het zijn, naarmate deze visie in ons gebed wordt opgenomen en zo deel van ons wordt.

zondag 5 mei 2019

Goddelijke bron

Wanneer iemand God, het goddelijk Gemoed, de bron van zijn wezen, gaat begrijpen dan is hij in staat toestanden te genezen die beweren dat werking en beweging van de hersenen afhankelijk is en door een verkeerd functioneren van stoffelijke impulsen,  nu is gestopt of beschadigd. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder, en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Gemoed, Liefde, zendt op bewuste en intelligente wijze Zijn ononderbroken stroom van impulsen naar de mens. En als we dit feit duidelijk inzien, vernietigt dat het geloof dat mededelingen van de hersenen onderbroken kunnen worden. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze ware bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijke Beginsel en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

donderdag 2 mei 2019

Christusmentaliteit

In Wetenschap en Gezondheid (De Toepassing van de Christelijke Wetenschap) begint Mrs. Eddy met het genezen van de zieken; toch begint zij niet met een specifieke of gedetailleerde regels voor behandeling. De eerste paar bladzijden wijdt zij aan de ontmoeting van Christus Jezus met de vrouw “die een zondares was”, terwijl hij voor de maaltijd aanlag in het huis van Simon de farizeeër. Het verslag vestigt de aandacht op verschillende gedachtelijke eigenschappen die door de vrouw tot uitdrukking worden gebracht - haar berouw, wroeging, ootmoedigheid, eerbied, haar toewijding, dankbaarheid en menselijke genegenheid. En het legt sterk de nadruk op Christusliefde van de Meester - zijn mededogen, reinheid, geestelijk inzicht, moed, onzelfzuchtige genegenheid en geestelijke macht. Met andere woorden, er wordt in het hoofdstuk weinig gezegd over de methode van metafysische  behandeling voordat de geest van de behandeling grondig vastgelegd is. Het zou werkelijk een vergissing zijn om de verklaring van het genezen met behulp van Christian Science te zoeken in een stereotype procedure, techniek of menselijke overweging. Deze vorm van genezen komt in wezen voort uit een diepe en nederige geest van Christelijk liefde en vertrouwen die het hart raakt. Een methodische aanpak is uiteraard is uiteraard belangrijk; er dient systeem te zitten in wat we doen. Wetenschap en Gezondheid maakt overduidelijk dat volkomen gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel en de regels van de mentale praktijk onvermijdelijk is. Tegelijkertijd echter maakt het leerboek duidelijk dat de Christusmentaliteit - die niet alleen onze gebeden bezielt maar ook het karakter uitmaakt van ons hele leven - vitaliteit en inspiratie aan onze behandeling geeft. Eén manier om ons deze Christusmentaliteit eigen te maken is in ons gebed dieper de morele kwaliteiten te overdenken waarnaar zo vaak verwezen wordt in de Bijbel en de werken van Mrs. Eddys - niet alleen moreel in de alledaagse zin van het woord, maar ook moreel in de betekenis van de geestelijke kwaliteiten van Waarheid en Liefde zoals deze geleefd en toegepast worden in ons dagelijks leven.