woensdag 17 april 2019

De macht van Liefde

Christus Jezus had smaad en geweld te verduren, evenals Paulus. Maar omdat zij elke situatie met de goddelijke Wetenschap tegemoet traden, gaven zij het bewijs van de macht van Liefde. Velen hebben in onze tijd bescherming ondervonden tegen lichamelijke aanvallen en beroving door te begrijpen dat de macht van de Christus sterker is dan wellust en hebzucht, haat en wanhoop. De mens is heilig, een schepping van God en houdt daarom van alles wat goed en rein is. Wellust en hebzucht kunnen noch gevoeld noch uitgedrukt worden door een idee van het goddelijk Gemoed. De mens heeft geen intelligentie gescheiden van God en daarom wordt in werkelijkheid iedereen door de motiverende kracht van Liefde gedreven. Het is noodzakelijk dat we de mens zien zoals hij werkelijk is, namelijk als een idee die al zijn kracht direct van God ontvangt, door God wordt bestuurd en die heel Gods heerlijkheid toont. Door deze wetenschappelijke redenering wordt de zelfzucht van het vleselijk denken ontzenuwd. Kwade hartstochten worden onttroond. Vrede wordt hersteld. De Christus maakt de zondaar vrij. Vrees zou de lont van geweldadigheid willen aansteken, maar het wetenschappelijk Christendom herstelt het zuivere man- en vrouwzijn. Het slachtoffer van kwade hartstochten wordt door Liefde schoongewassen.

zaterdag 13 april 2019

De gift van God

Is in ons huis of in een uit de omgeving ingebroken, dan zal, als we werkelijk op onze hoede zijn, onze eerst reactie wezen, ons besef van het goddelijk Beginsel te verdiepen door wetenschappelijk gebed en studie. Maar al te vaak wordt door inbraakvrije maatregelen even zeker de bewoner aan vrees geketend als de inbreker buitengesloten. Geborgenheid is slechts in "de schaduw des Almachtigen” (Ps.91:1) te vinden. Welke voorzorgsmaatregelen ook verstandig geacht worden, meer geestelijkheid is wat werkelijk vereist wordt, een helderder en effectiever bewustzijn van de voortdurende bescherming van Gods zorg. Het is noodzakelijk dat onze opvattingen van veiligheid gegrond zijn op het besef van de volslagen nietsheid van het kwaad en de absolute alheid van God. Dat vereist vergeestelijking van denken, oprechte evangelisatie van ons karakter. Onze beloning ligt dan in het ondervinden van de werking van de goddelijke wet. Zogenaamde geborgenheid die gegrond is op stof, is broos en kwetsbaar. Geborgenheid gegrond op een begrip van Geest is wetenschappelijk en altijd betrouwbaar; het is de gift van God aan ons allen. Mrs. Eddy, die uit persoonlijke ervaring de macht van Geest kende, schreef aan haar leerlingen: “Hoe gezegend is het aan u te denken als in de ‘schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land’, veilig in Zijn kracht, bouwende op Zijn fundamenten en door goddelijke bescherming en liefde verborgen voor de verslinder. Bedenk voortdurend dat Zijn aanwezigheid, macht en vrede in alle menselijke noden voorzien en alle gelukzaligheid weerspiegelen.” ( Misc. Writings. p. 263).

donderdag 11 april 2019

De metafysicus

Voor de metafysicus is het belangrijk om over voldoende geestelijke visie te beschikken om Gods onbegrensde mogelijkheden te zien om de mens ongehinderd van al het goede te voorzien. Hoe krachtiger en doordringerder deze inzichten zijn, des te sneller zullen begrensde menselijke opvattingen wijken. Vraag: Is het trouwens nodig zaad en aarde - uit geestelijk oogpunt bezien - als essentieel te beschouwen voor het produceren van een oogst? In het artikel “Eén Oorzaak en Gevolg” doet Mrs. Eddy deze doordachte uitspraak: “De agrariër  verdiept zich in de ontwikkeling van een zaad en denkt dat zijn oogst voortkomt uit het zaad en de klei; terwijl de Schrift toch verklaart, dat Hij ‘allen struik des velds maakte, eer hij in de aarde was’ “ (Misc. Writings, p. 26). Christian Science helpt ons in te zien dat het antwoord op problemen betrouwbaarder en blijvender zal zijn, naarmate dit het resultaat is van gebed - van geinspireerd geestelijk inzicht. De bekwame metafysicus doorbreekt de grenzen van het stoffelijk denken door Gods oneindige schepping te onthullen - namelijk Zijn “struik des velds” - en begrijpt dat God de mens overvloedig van Zijn goede gaven voorziet. Het is zo belangrijk dat wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Zijn Christus, dat wij de beperkingen van onze sterfelijkheid ontmaskeren en een glimp opvangen van de mogelijkheden die metafysische waarheden te bieden hebben. Hoe dichter wij genaderd zijn tot God, des te duidelijker zullen wij de geestelijke feiten zien waarmee problemen kunnen worden opgelost.