woensdag 22 mei 2019

Het eeuwige nu

Wij kunnen nooit gescheiden worden van Leven, God. Gods stralende, eeuwige, levengevende kwaliteiten vormen het ware bestaan, omdat God de bron van de uitdrukking is en de mens in onvernietigbare individualiteit  zijn eeuwige weerspiegeling is. De mens heeft verschillende opvattingen over de mogelijkheid en zelfs de wenselijkheid van een eeuwig leven. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.246: “Leven is eeuwig. We moeten dit gaan inzien en beginnen dit te demonstreren”. Als wij ons denken en doen vergeestelijken door toegewijd gebed en door bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid zal ons lichaam dienovereenkomstig reageren met een betere gezondheid en een beter leven. Zulke veranderingen wijzen op een beter begrip van de reeds bestaande werkelijkheid - de volmaaktheid, geestelijkheid en onsterfelijkheid van de mens als evenbeeld van God. Wij kunnen ons niet veroorloven dat onze gedachten blijven staan op de trede der illusie van heengaan naar onsterfelijkheid, evenmin op de sport van de ladder die wederopstanding wordt genoemd, wanneer we ooit in de voetstappen van onze Meester Christus Jezus willen treden. De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

dinsdag 21 mei 2019

Goddelijk Beginsel

Christian Science maakt duidelijk dat het bewustzijn dat iemand van zichzelf heeft zich in zijn gedachten voordoet als zijn lichaam. Indien het bewustzijn hoofdzakelijk is opgebouwd uit het sterfelijk geloof aan stoffelijke gewaarwording, zal wat hij als zijn lichaam ervaart uitdrukking geven aan wat de zogenaamde zintuigen hem vertellen. Maar voor zover zijn bewustzijn van zichzelf bestaat uit de eigenschappen van het goddelijk Gemoed, drukt zijn lichaam harmonische en gezonde eigenschappen uit. Door het bewustzijn van zichzelf en zijn werk “met Christus verborgen in God” (Kol.3:3) en elke gedachte en daad als onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Beginsel te handhaven - als hij geen ander doel heeft dan de kenmerken van Beginsel uit te drukken en alles verwerpt wat hem ertoe zou kunnen aanzetten minder te doen - beschermt hij zich tegen de veronderstelde macht die zich voordoet als kwaadaardige, gelimiteerde of angstige gedachten van andere mensen, algemeen geloof in medische wetten en wetten van het toeval, of als zijn eigen onzekerheden of frustraties, zijn gevoel van onveiligheid. Ons bewustzijn dat Gemoed de bron is van onze activiteit zal alles buiten het bereik van kwaadaardige gedachten houden. Als men ziet dat Gemoed de bron van zijn denken en intelligentie is, zal men met begrip elke volgende stap uitwerken in nauwe relatie met zijn bron.

maandag 20 mei 2019

Goddelijk bewustzijn

Het sterfelijk gemoed wil ons opnemen in zijn droom, ons historisch bepalen door allerlei gebeurtenissen; maar wij moeten ons met Jezus verheffen totdat wij van de droom kunnen zeggen: “Welke dingen?” Wij moeten besluiten op Geest te vertrouwen voor voorziening, gezondheid en bescherming. Het is daarbij niet onmogelijk dat wij voor enige tijd scepticisme of de spot van anderen ervaren of het venijn van wrede behoudzucht of wraakzucht zullen voelen. Maar in navolging van de Christus zullen we uitreizen boven de beperkende geloofsvormen en zogenaamde wetten van de stof. Ons ruwe pad is niet makkelijk, maar de goddelijke Liefde is altijd tegenwoordig, en Liefde’s zorg wordt openbaar zodat we Jezus begrijpen dat wij ons hemelse huis nooit hebben verlaten. Nooit zijn wij gescheiden van het reine, goddelijke bewustzijn dat zich altijd verblijdt en weet dat de weg werkelijk hemelwaarts gaat.

woensdag 8 mei 2019

Nieuwe hemelen

In haar autobiografisch werk Retrospection and Introspection p.23 schrijft Mrs. Eddy “Alle aardse dingen moeten uiteindelijk plaats maken voor de ironie van het lot, of anders opgaan in de ene oneindige Liefde . . . De wereld was duister. . . Zo brak het moment aan van de verbondenheid van het hart aan een geestelijker bestaan.” Christian Scientisten zijn het er waarschijnlijk mee eens dat het in Christian Science in feite gaat om het vinden van een geestelijk bestaan - God, Geest, en de mens naar Zijn beeld - juist waar het gewone leven van alledag voortgang vindt. Het gaat niet om mystieke ervaringen, of de uiterste grenzen van het geloof, of het menselijk gemoed te dwingen “iets goeds te zien waar er niets goeds is.” Waar het op aankomt is dat de God waar de mensheid op heeft gehoopt en tot Wie zij heeft gebeden, werkelijk aanwezig is. Hij is zogezegd, zozeer nabij dat wij genoodzaakt worden onze opvattingen over wet, substantie, oorzaak en gevolg te herzien. Wij vangen een glimp op van de peilloos diepe betekenis van de woorden van de God van waarheid in het boek Jesaja 65:17: “Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.” Wanneer het menselijk bewustzijn werkelijk afstand doet van hoogmoed en zelfzucht en zinnelijkheid ten behoeve van de geestelijke ervaring, zal het merken dat deze ervaring in ‘t geheel niet lijkt op de ijdele verbeelding van dat bewustzijn. In plaats daarvan beseft men dat het geestelijk bestaan, goed beschouwd, als normaal en rationeel wordt ervaren. Er is niets abnormaals aan - alleen maar het kalme, intelligente besef dat wat men van het geestelijke ziet concreter is dan het begrip van leven dat men daarvoor als substantieel en onvermijdelijk had beschouwd. Dit leidt tot praktische genezing en een toenemend begrip van de Wetenschap van het zijn, naarmate deze visie in ons gebed wordt opgenomen en zo deel van ons wordt.

zondag 5 mei 2019

Goddelijke bron

Wanneer iemand God, het goddelijk Gemoed, de bron van zijn wezen, gaat begrijpen dan is hij in staat toestanden te genezen die beweren dat werking en beweging van de hersenen afhankelijk is en door een verkeerd functioneren van stoffelijke impulsen,  nu is gestopt of beschadigd. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder, en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Gemoed, Liefde, zendt op bewuste en intelligente wijze Zijn ononderbroken stroom van impulsen naar de mens. En als we dit feit duidelijk inzien, vernietigt dat het geloof dat mededelingen van de hersenen onderbroken kunnen worden. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze ware bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijke Beginsel en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

donderdag 2 mei 2019

Christusmentaliteit

In Wetenschap en Gezondheid (De Toepassing van de Christelijke Wetenschap) begint Mrs. Eddy met het genezen van de zieken; toch begint zij niet met een specifieke of gedetailleerde regels voor behandeling. De eerste paar bladzijden wijdt zij aan de ontmoeting van Christus Jezus met de vrouw “die een zondares was”, terwijl hij voor de maaltijd aanlag in het huis van Simon de farizeeër. Het verslag vestigt de aandacht op verschillende gedachtelijke eigenschappen die door de vrouw tot uitdrukking worden gebracht - haar berouw, wroeging, ootmoedigheid, eerbied, haar toewijding, dankbaarheid en menselijke genegenheid. En het legt sterk de nadruk op Christusliefde van de Meester - zijn mededogen, reinheid, geestelijk inzicht, moed, onzelfzuchtige genegenheid en geestelijke macht. Met andere woorden, er wordt in het hoofdstuk weinig gezegd over de methode van metafysische  behandeling voordat de geest van de behandeling grondig vastgelegd is. Het zou werkelijk een vergissing zijn om de verklaring van het genezen met behulp van Christian Science te zoeken in een stereotype procedure, techniek of menselijke overweging. Deze vorm van genezen komt in wezen voort uit een diepe en nederige geest van Christelijk liefde en vertrouwen die het hart raakt. Een methodische aanpak is uiteraard is uiteraard belangrijk; er dient systeem te zitten in wat we doen. Wetenschap en Gezondheid maakt overduidelijk dat volkomen gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel en de regels van de mentale praktijk onvermijdelijk is. Tegelijkertijd echter maakt het leerboek duidelijk dat de Christusmentaliteit - die niet alleen onze gebeden bezielt maar ook het karakter uitmaakt van ons hele leven - vitaliteit en inspiratie aan onze behandeling geeft. Eén manier om ons deze Christusmentaliteit eigen te maken is in ons gebed dieper de morele kwaliteiten te overdenken waarnaar zo vaak verwezen wordt in de Bijbel en de werken van Mrs. Eddys - niet alleen moreel in de alledaagse zin van het woord, maar ook moreel in de betekenis van de geestelijke kwaliteiten van Waarheid en Liefde zoals deze geleefd en toegepast worden in ons dagelijks leven.

woensdag 17 april 2019

De macht van Liefde

Christus Jezus had smaad en geweld te verduren, evenals Paulus. Maar omdat zij elke situatie met de goddelijke Wetenschap tegemoet traden, gaven zij het bewijs van de macht van Liefde. Velen hebben in onze tijd bescherming ondervonden tegen lichamelijke aanvallen en beroving door te begrijpen dat de macht van de Christus sterker is dan wellust en hebzucht, haat en wanhoop. De mens is heilig, een schepping van God en houdt daarom van alles wat goed en rein is. Wellust en hebzucht kunnen noch gevoeld noch uitgedrukt worden door een idee van het goddelijk Gemoed. De mens heeft geen intelligentie gescheiden van God en daarom wordt in werkelijkheid iedereen door de motiverende kracht van Liefde gedreven. Het is noodzakelijk dat we de mens zien zoals hij werkelijk is, namelijk als een idee die al zijn kracht direct van God ontvangt, door God wordt bestuurd en die heel Gods heerlijkheid toont. Door deze wetenschappelijke redenering wordt de zelfzucht van het vleselijk denken ontzenuwd. Kwade hartstochten worden onttroond. Vrede wordt hersteld. De Christus maakt de zondaar vrij. Vrees zou de lont van geweldadigheid willen aansteken, maar het wetenschappelijk Christendom herstelt het zuivere man- en vrouwzijn. Het slachtoffer van kwade hartstochten wordt door Liefde schoongewassen.

zaterdag 13 april 2019

De gift van God

Is in ons huis of in een uit de omgeving ingebroken, dan zal, als we werkelijk op onze hoede zijn, onze eerst reactie wezen, ons besef van het goddelijk Beginsel te verdiepen door wetenschappelijk gebed en studie. Maar al te vaak wordt door inbraakvrije maatregelen even zeker de bewoner aan vrees geketend als de inbreker buitengesloten. Geborgenheid is slechts in "de schaduw des Almachtigen” (Ps.91:1) te vinden. Welke voorzorgsmaatregelen ook verstandig geacht worden, meer geestelijkheid is wat werkelijk vereist wordt, een helderder en effectiever bewustzijn van de voortdurende bescherming van Gods zorg. Het is noodzakelijk dat onze opvattingen van veiligheid gegrond zijn op het besef van de volslagen nietsheid van het kwaad en de absolute alheid van God. Dat vereist vergeestelijking van denken, oprechte evangelisatie van ons karakter. Onze beloning ligt dan in het ondervinden van de werking van de goddelijke wet. Zogenaamde geborgenheid die gegrond is op stof, is broos en kwetsbaar. Geborgenheid gegrond op een begrip van Geest is wetenschappelijk en altijd betrouwbaar; het is de gift van God aan ons allen. Mrs. Eddy, die uit persoonlijke ervaring de macht van Geest kende, schreef aan haar leerlingen: “Hoe gezegend is het aan u te denken als in de ‘schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land’, veilig in Zijn kracht, bouwende op Zijn fundamenten en door goddelijke bescherming en liefde verborgen voor de verslinder. Bedenk voortdurend dat Zijn aanwezigheid, macht en vrede in alle menselijke noden voorzien en alle gelukzaligheid weerspiegelen.” ( Misc. Writings. p. 263).

donderdag 11 april 2019

De metafysicus

Voor de metafysicus is het belangrijk om over voldoende geestelijke visie te beschikken om Gods onbegrensde mogelijkheden te zien om de mens ongehinderd van al het goede te voorzien. Hoe krachtiger en doordringerder deze inzichten zijn, des te sneller zullen begrensde menselijke opvattingen wijken. Vraag: Is het trouwens nodig zaad en aarde - uit geestelijk oogpunt bezien - als essentieel te beschouwen voor het produceren van een oogst? In het artikel “Eén Oorzaak en Gevolg” doet Mrs. Eddy deze doordachte uitspraak: “De agrariër  verdiept zich in de ontwikkeling van een zaad en denkt dat zijn oogst voortkomt uit het zaad en de klei; terwijl de Schrift toch verklaart, dat Hij ‘allen struik des velds maakte, eer hij in de aarde was’ “ (Misc. Writings, p. 26). Christian Science helpt ons in te zien dat het antwoord op problemen betrouwbaarder en blijvender zal zijn, naarmate dit het resultaat is van gebed - van geinspireerd geestelijk inzicht. De bekwame metafysicus doorbreekt de grenzen van het stoffelijk denken door Gods oneindige schepping te onthullen - namelijk Zijn “struik des velds” - en begrijpt dat God de mens overvloedig van Zijn goede gaven voorziet. Het is zo belangrijk dat wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Zijn Christus, dat wij de beperkingen van onze sterfelijkheid ontmaskeren en een glimp opvangen van de mogelijkheden die metafysische waarheden te bieden hebben. Hoe dichter wij genaderd zijn tot God, des te duidelijker zullen wij de geestelijke feiten zien waarmee problemen kunnen worden opgelost.

zaterdag 30 maart 2019

Geestelijke visie

Er zijn nog altijd mensen die ‘s avonds met een lege maag naar bed gaan. Ook nu echter kan er iets gebeuren dat een einde zal maken aan het dreigende vooruitzicht van een hongerige wereld. In de Bijbel vinden we beschrijvingen van mensen met visie die originele oplossingen wisten te vinden voor het probleem van voedselschaarste. Soms was het een antwoord op menselijke nood op grote schaal - een ander maal voor kleinere groepen. In al die gevallen kwam het antwoord echter op unieke wijze. * Jozef Godsvertrouwen resulteerde in voedselvoorziening voor de bevolking van een heel land over een langere periode van droogte. * Het nauwe contact dat Mozes met God onderhield, voorzag de kinderen van Israël van manna. * Elia, die zelf in de wildernis door God in leven was gehouden, zorgde door zijn geestelijk begrijpen dat de kleine voorraad meel en olie van de weduwe niet op raakte * Eliza liet onder Gods leiding zijn verbaasde dienaar eten uitreiken aan honderd man, uit enkele gerstebroden en wat graan. * Christus Jezus spijzigde duizenden met enkele vissen en broden. Ongetwijfeld is het mogelijk een groot aantal factoren te vinden die deze bijbelfiguren met elkaar gemeen hadden. Maar het feit dat meteen in het oog springt, is hun gehoorzaamheid aan God. Hun hele leven - elk voor zich een onvergankelijke illustratie van gehoorzaamheid aan God - stelde hen in staat geestelijke barrières te doorbreken, inclusief de geestelijke barrière die mensen hun onontbeerlijk voedsel aan de hongerigen van deze wereld in de weg lijken te staan, zijn in de grond genomen eerder mentaal dan stoffelijk. De geestelijke visie die de bijbelfiguren in staat stelde mentale beperkingen te doorbreken met geestelijke waarheden, staat ons nog steeds ter beschikking.

donderdag 28 maart 2019

Eeuwige identiteit van de mens

Soms kunnen we geestelijke waarheden makkelijker begrijpen aan de hand van een vergelijking. Wanneer iemand ons dierbaar is uit ons leven verdwijnt, helpt mij een vergelijking met de muziek. Is de werkelijke mens niet als het ware een symfonie van de hemelse kwaliteiten van Ziel? Hoewel een muzikale compositie als partituur is geschreven, is het papier net zo min een deel van de muziek als het sterfelijk lichaam een wezenlijk onderdeel van de mens is. Zelfs wanneer het muziekblad is verbrand  of vernietigd, is er met de symfonie niets gebeurd en blijft die onveranderd. Nog steeds bezit die alle essentiële kwaliteiten van vorm en harmonie, melodie, schoonheid en zijn uniek eigen karakter. De existentie van de symfonie is onvernietigbaar en zijn harmonieën zijn altijd mentaal waarneembaar. De mens moet ontwaken uit de droom of illusie van de dood voor een nieuwe ervaring en ruimer bewustzijn naarmate wij hier de lessen leren omtrent de eeuwige identiteit van de mens, die nooit in de stof is geboren, er nooit in leeft en er nooit uit heengaat. De liefde, zuiverheid, levenskracht, intelligentie - al de goede eigenschappen, de Christusgelijkenis - welke door de mens tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet te scheiden van de eeuwige individualiteit van de mens. Aan deze eigenschappen kan nooit afbreuk gedaan worden, omdat God deze zonder ophouden in de mens tot uitdrukking brengt. De functie en de bedoeling van de mens is om Gods heerlijkheid te weerspiegelen in een zich steeds ontvouwend en onbegrensd bestaan, om te triomferen in een eeuwig, harmonisch leven, om te zijn wat God hem doet zijn.

zaterdag 2 maart 2019

Gebiedende wet van het goede

De mens en het heelal bestaan alleen dankzij het feit dat God, het goddelijk Leven, zichzelf voortdurend en overal manifesteert, en de eeuwige mens is Zijn eeuwige weerspiegeling. “Want bij U is de fontein des levens; in uw licht zien wij het licht.” (Ps.36:10). We worden ons van dit goddelijk weerspiegelde licht en leven meer en meer bewust naarmate wij de geestelijke kwaliteiten welke Christus Jezus belichaamde, tot uitdrukking brengen en trouw zijn voorbeeld volgen. Hij bewees dat leven de almachtige werking van God, het goede is. God, die zich uitdrukt in de goddelijke ideeën die het ware bestaan van de mens vormen. De werking van de goddelijke Liefde wordt weerspiegeld in liefde, in de volmaakte uitdrukking van Waarheid, in de manifestatie van de gebiedende wet van het goede die van Beginsel uitgaat, in de kracht en de werking van Geest, in het harmonisch functioneren van Ziel, in de eeuwige ontvouwing van de intelligente ideeën van Gemoed, die door de mens tot uitdrukking worden gebracht. De ware mens is de volledige uitdrukking van alle goddelijke kwaliteiten en hoedanigheden.

dinsdag 26 februari 2019

Oneindig Leven

Mrs. Eddy schrijft in Miscellany p.242: “U kunt nooit het geestelijk bestaan demonstreren, tenzij u uzelf onsterfelijk verklaart en weet dat u dat bent.” Wanneer dan wij nu onsterfelijk zijn, dan is er ook geen noodzaak om “heen te gaan”, ofschoon menselijk gesproken er wel steeds behoefte is om wakker te worden voor de eeuwige feiten van het harmonische, onsterfelijke zijn. God is oneindig Leven en Hij drukt zich voortdurend uit in Zijn volmaakte, eeuwige schepping. Mrs. Eddy zegt in Unity of Good p. 41: “Wederopstanding uit de dood (dat is, uit het geloof in de dood) moet voor allen vroeger of later komen; en zij die deel hebben aan deze wederopstanding zijn degenen waarover de tweede dood geen macht heeft. Het heerlijke en geheiligde gevoel van de voortdurende eenheid van de mens met zijn Schepper kan ons huidig bestaan verlichten met de blijvende aanwezigheid en kracht van het goede. Dit besef opent wijd de deur van de dood naar het Leven; en wanneer dit Leven komt, “zullen we hem gelijk wezen”, en zullen we naar de Vader gaan niet door de dood, maar door het Leven; niet door de dwaling, maar door de Waarheid.” De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

donderdag 21 februari 2019

De nieuwe mens

Christian Science openbaart dat het eeuwige leven niet zomaar eindeloos voortbestaan is, maar een heerlijk avontuur, waarin de mens leeft om de volheid van Gods eeuwige eigenschappen en hoedanigheden uit te dragen. Eigenschappen die zich voortdurend in oneindige verscheidenheid openbaren, zoals geluk, vreugde, schoonheid, goedheid en vervulling. Hoe bereiken we dit bewustzijn dat de mens nu onsterfelijk is? In ieder geval niet door natuurwetenschappelijke onderzoekingen naar het ontstaan van het materiële leven (georganiseerde stof) of door een of andere theologische waanopvatting van een schepping  van stervelingen die uit Adam voortkomen en die moeten doodgaan om hemel of hel te bereiken. Paulus geeft ons de sleutel tot de oplossing in zijn brief aan de Efeziërs, waarin hij er bij zijn lezers op aandringt zich toch vooral te verdiepen in het nieuwe leven zoals zij dat als Christenen hebben geleerd: “Dat gij zoudt afleggen . . . den ouden mens . . . en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Ef. 4:17) Of, in gewone levendige taal: “Leef niet langer het doelloze leven van de ongelovigen, want zij leven in een wereld van schaduwen en zijn afgesneden van het leven in God door hun eigen welbewuste onwetendheid van geest door louter verharding van hart. . . Nee, wat u leerde, was om de vuile kleren van de oude manier van leven af te werpen, die door en door verrot waren door zinnelijke illusies. Doe nu het omgekeerde, trek, mentaal en geestelijk herschapen, de schone frisse kleren van het nieuwe leven aan die naar Gods ontwerp zijn gemaakt voor rechtvaardigheid en heiligheid die geen waan is.”

maandag 18 februari 2019

Geestelijk zuurdesem

Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh.7:24). Wanneer menselijke opinies opzij gezet worden en men liefheeft, kan het oordeel alleen maar rechtvaardig zijn. In Wetenschap en Gezondheid p.399 schrijft Mrs. Eddy: “Het ene Gemoed, God, bevat geen sterfelijke meningen. Alles wat werkelijk is, ligt in dit onsterfelijk Gemoed besloten.” Meningen veranderen steeds. Ze zijn voorbijgaand. De liefde die met God komt, van de goddelijk Liefde zelf, is niet gebaseerd op meningen. Ze groeit niet en wordt ook niet steeds minder. Ze is verankerd in het onveranderlijke goede. Als we deze liefde tot uitdrukking brengen, hebben we lief op de manier die Jezus aangaf en reageren we niet op sterfelijke meningen over elkaar of op vooringenomen en foutieve gedachten. Deze Christusgelijke liefde geneest. Ze geeft de diepgang en het licht waardoor de geestelijke onschuld en de volmaaktheid van ons allen gezien wordt. Dit geestelijke wezen van de mens, ons ware zelf, is altijd aanwezig. Het is niet iets dat aan ons toegevoegd wordt. God heeft de mens zo geschapen en God handhaaft dat wezen van de mens. Door het licht van Liefde wordt de volmaakte, oneindige omvang van de mens geopenbaard. Deze leerstellingen van Christian Science zijn onontbeerlijk bij de opvoeding van het gezin. Ze zijn een geestelijk zuurdesem, een genezende, bezielende invloed.

zondag 17 februari 2019

Leidstar

Mrs. Eddy verzekert ons: “Het kruis is het centrale zinnebeeld in de geschiedenis. Het is de leidstar bij de demonstratie van het Christelijk genezen - de demonstratie, waardoor zonde en ziekte wordt vernietigd” (No & Yes p. 33). Als wij het kruis in alle zachtmoedigheid aanvaarden als de leidstar bij onze demonstratie van Gods alheid, alomtegenwoordigheid en almacht, zullen wij geen tijd verspillen met te luisteren naar de argumenten van het sterfelijk gemoed: zelfmedelijden, wrok, teleurstelling, ontmoediging en wanhoop. We zullen ons dan resoluut afkeren van de afleidende omwegen van het sterfelijk gemoed, omdat we begrijpen dat het sterfelijk gemoed ons wil verhinderen ook maar iets te ontdekken van wat de nietsheid en onwerkelijkheid van de dromen van dit gemoed zou bewijzen. Wanneer we de eigenschappen tot uitdrukking brengen die aan God toebehoren, geven we het bewijs dat Hij met ons is. We zullen merken dat wij dan met succes zelfmedelijden vervangen door dankbaarheid voor wat wij als Gods weerspiegeling van het goede tot uitdrukking brengen. We zullen ervaren hoe wrok overgaat in een actief verwachten van zegen en vooruitgang en bewustwording. Teleurstelling, ontmoediging en wanhoop zullen verdwijnen (zoals duisternis verdwijnt bij de komst van het licht) voor de lichtgevende openbaring van Gods wezen en van waarachtig kennen, handelen en zijn. Als wij de bewijzen geven van het Christelijk genezen, wordt het kruis daadwerkelijk onze leidstar, een licht dat ons leidt op onze weg naar Geest.

zaterdag 16 februari 2019

Genezing langs geestelijke weg

Sommige Christenen geven er de voorkeur aan voor genezing geheel op God te vertrouwen. Geconfronteerd met ziekte of letsel of enige ander moeilijkheid, bidden zij. Dankbaar erkennen zij God als nimmer falende bron van troost, kracht en vrijheid. De genezende wet van God is hun eerste toevlucht, onverschillig tegenover welke problemen zij ook komen te staan. Maar soms vraagt men zich af of het werkelijk iets uitmaakt waar men zijn vertrouwen in stelt om genezen te worden. Wanneer genezing langs geestelijke weg lichamelijke verlossing brengt en stoffelijke middelen of medische behandeling dat ook doen, wat maakt het dan uit of men er de voorkeur aan geeft zich voor genezing tot God te wenden? Eén reden daarvoor is dat genezing langs geestelijke weg zo veel meer biedt dan alleen maar genezing van lichamelijke ziekten. Deze geestelijke weg is niet slechts een alternatieve methode van gezondheidszorg. Werkelijk geestelijke genezing is wetenschappelijke, Christelijke genezing. Een Christelijke genezing reikt veel verder dan het normaliseren van gebrekkige lichamelijke functies of het lichaam bevrijden van pijn. Christelijke genezing brengt deze verbeteringen inderdaad te weeg; maar we worden er tevens door veranderd - we worden herboren, vernieuwd, ons denken komt op een hoger plan en ons bewustzijn wordt geestelijker. Deze transformatie, deze vergeestelijking van het bewustzijn, is de wezenlijke reden om genezing langs geestelijke weg te kiezen. In het algemeen zijn stoffelijke geneesmethoden gericht op een behandelen van het lichaam: het innemen van medicijnen, het doen van oefeningen, het chirurgisch verwijderen van zieke delen. Maar Christelijk genezen is geheel gebaseerd op gebed; verlossing en wedergeboorte zijn er noodzakelijk in besloten. Waarlijk Christelijk genezen kan niet worden gescheiden van geestelijk begrijpen, van het besef dat God oneindige Geest is, het goddelijk Gemoed, zuivere Liefde, en dat de mens de volmaakte, geestelijke weerspiegeling is van zijn Schepper.

vrijdag 15 februari 2019

Jezus' blijvende opdracht

Geestelijke genezing stond in het middelpunt van Jezus’ eigen werk en vormde de blijvende opdracht die hij zijn volgelingen gaf. Onze Meester heeft gezegd: “Die in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want ik ga heen tot mijn Vader” (Joh.14:12). Mrs. Eddy geeft in een van haar bijbellessen wat meer inzicht in de machtige betekenis van deze woorden van Jezus. Zij schrijft: “Het ten uitvoer brengen van de grootse waarheden van het Christelijk genezen kan in ieder tijdperk gebeuren, zoals bovenaangehaalde bijbeltekst duidelijk te kennen geeft en het oorspronkelijk Christendom bevestigt.” Vervolgens wijst Mrs. Eddy naar een andere bijbeltekst, waar Jezus aangeeft hoe belangrijk het genezen is. Zij zegt dan: “Ook in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Markus komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde: daar wordt genezen een voorwaarde voor verlossing genoemd door alle eeuwen en voor de gehele Christenheid” (Miscellaneous Writings. p. 192)”. Iedere genezing die door gebed wordt verwezenlijkt, is een stap vooruit bij het uitwerken van onze eigen zaligheid. En aangezien ons gebed en onze genezingen iets aantonen van de reine harmonie van Gods schepping - de waarheid van het zijn - helpen we tevens de wereld om zich te bevrijden van het waangeloof dat er een macht bestaat die aan God tegengesteld is. En dat is wat ziekte in werkelijkheid is: een leugen, een waan, die suggereert dat er een of andere macht bestaat die de waarheid van Gods almacht en van Zijn oneindige goedheid krachteloos kan maken. Het Christelijk genezen weerlegt leugens. Vrees en onwetendheid worden erdoor geëlimineerd. Zonde wordt erdoor verdreven. Wij worden erdoor veranderd. Christelijk genezen is een “voorwaarde voor verlossing”.” Dat is nu juist waarom het zo belangrijk is.

donderdag 14 februari 2019

Standpunt opvatting ervaring

Ons begrip van de werkelijkheid is niet iets dat alleen maar de dingen voor ons beter maakt. Nee, de werkelijkheid is oneindig en hoe meer wij de Christus in ons leven aanvaarden, des te meer van die oneindige werkelijkheid deel van onze ervaring wordt. Wat betekent dat in de praktijk nu in verband met de dingen die wij doen?  Als wij bijvoorbeeld een auto besturen, zien we die dan als een vernuftig mechanisch middel om ergens te komen, een statussymbool dat ons meer aanzien geeft, of als een teken van bevrijding van beperkingen - iets dat getuigt van een toenemende beheersing van de ruimte, of zelfs als een wat dieper inzicht in de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed? En hoe zien wij andere automobilisten? Vormen zij een potentieel gevaar voor onze veiligheid, of aanvaarden wij elk van hen als een kind van God zoals wij zelf dat zijn, dat bestuurd wordt door Gemoed en zich daarom aan de wet houdt en dat beheerst en liefdevol is? Onze ervaring zal in overeenstemming zijn met wat we aanvaarden en verwachten. Ons standpunt volgt onze opvattingen en onze opvattingen vormen onze ervaring. Dit is dus niet alleen maar een mooie theorie. “Ieder stoffelijk geloof duidt op het bestaan van de geestelijke werkelijkheid; en indien stervelingen worden onderwezen in geestelijke dingen, zal blijken dat het omkeren van het stoffelijk geloof in al zijn uitingsvormen, symbool en vertegenwoordiger is van onschatbare, eeuwige en altijd-aanwezige waarheden,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings p.60-61.

dinsdag 12 februari 2019

Omkering van de werkelijkheid

Wij behoren de werkelijkheid van onszelf te kennen. Christian Science toont aan dat de mens geheel geestelijk is. Hij is geen sterveling met een eigen gemoed, afhankelijk van de stoffelijke zinnen. Evenmin wordt hij bestuurd door de hersenen, waardoor hij gedwongen zou worden eindige, verwrongen opvattingen van de werkelijkheid te vormen en dan gade te slaan hoe deze in zijn ervaring gestalte krijgen - als het ware zijn mentale bed opmakend om er dan in te moeten liggen. Niets stoffelijks kan uiteindelijk werkelijk zijn. De werkelijkheid is geheel en al geestelijk. Hoe hoger ons begrip van de werkelijkheid is en hoe meer wij ervan begrijpen, des te beter zullen wij in staat zijn de goddelijke werkelijkheid in onze ervaring tot uitdrukking te brengen. De mens is de weerspiegeling van God, het goddelijk Gemoed. Hij ziet, hoort, voelt en weet alleen wat dit Gemoed hem ingeeft. Het onvermijdelijk gevolg daarvan is dat onze menselijke ervaring verandert. “Wij zien om ons heen niet veel van de werkelijke mens, want hij is de mens van God; terwijl ons beeld de menselijke mens is,” schrijft Mrs. Eddy. Even verder zegt ze: “De wetenschappelijke mens en zijn Maker zijn hier; en u zou niemand anders dan deze mens zijn, als u de vleselijke opvattingen ondergeschikt zou maken aan de geestelijke zin en de oorsprong van het zijn” (Unity of Good p. 46). Deze benadering betekent niet het leven door een roze bril zien en alles wat akelig of dreigend lijkt negeren.  We beschouwen eerder het menselijk beeld, wanneer het goed en veelbelovend is, als een omkering van de werkelijkheid.

maandag 11 februari 2019

Geestelijk waarnemingsvermogen

Wat is de werkelijkheid? Is het niet meer dan het geheel van wat we om ons zien en horen? Of is er meer dat we zouden moeten zien, en bezitten we misschien het vermogen de indrukken van de zinnen met wat dieper inzicht te verklaren? Onze kijk op de werkelijkheid is niet iets waar we aan vast zitten en dat ons altijd onder dezelfde soort omstandigheden op dezelfde manier doet reageren. Integendeel, onze visie ontwikkelt zich en wordt ruimer naarmate wij ons meer bewust worden van Geest en minder voor onze informatie afhankelijk zijn van de stoffelijke zinnen. Met andere woorden, we hoeven niet alles wat we horen en zien zonder verder denken automatische te accepteren. Het is niet nodig ons te laten bedriegen of beperken door wat zij ons voorhouden, want wij bezitten door de tegenwoordigheid van de Christus de intelligentie, het onderscheidingsvermogen en het oordeel om ieder stoffelijk getuigenis te testen en in twijfel te trekken. We hebben in feite een ingeschapen geestelijk waarnemingsvermogen dat ons te allen tijde intuïtief kan leiden. En wanneer dit innerlijk waarnemingsvermogen of deze geestelijke zin duidelijker en sterker wordt, komt het in de plaats van de zogenaamde invloeden die onze gedachten hebben bepaald in ons verleden. Christus Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh. 7:24). In antwoord op de vraag: “Is er iets werkelijks in hetgeen de lichamelijke zinnen waarnemen?” schrijft Mrs. Eddy: “Alles is net zo werkelijke als u het maakt en niet meer. Wat u ziet, hoort, voelt, is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid hebben dan hetgeen u eraan toekent.” Zij gaat verder in de volgende alinea: “Het is gevaarlijk om te steunen op het zinnengetuigenis, want dit getuigenis is niet absoluut en daarom niet werkelijk, zoals wij dat woord begrijpen” (Unity of Good blz. 8).

zaterdag 9 februari 2019

Eeuwigdurende werkelijkheden

Het sterfelijk gemoed verpersoonlijkt goed en kwaad, en noemt ten onrechte goed kwaad en kwaad goed. Als we ons verlaten op geestelijk inzicht weten we dat God en Zijn manifestatie het goede is, en dat het kwaad slechts het geloof is in de afwezigheid van het goede. Daarom weten we ook dat we niet tegen de dwalende, haatdragende, boosaardige en moorddadige personen de strijd hoeven aan te binden om hen te overwinnen en te vernietigen, en we weten met een absolute overtuiging dat we kunnen vertrouwen op eeuwige waarheden om de gevolgen van de leugens van de vader van alle leugens, het sterfelijk gemoed, nietig te verklaren. Jezus’ kruisgang was een smarteljke ervaring. Zo hij zich in gebed niet bewust was geweest van de eeuwigdurende werkelijkheden, zou hij dan tegen hen die hij na zijn opstanding ontmoette en die jammerden over de droeve dingen die zich in Jerusalem hadden afgespeeld, gezegd kunnen hebben: “Welke dingen?” (Luk.24:19). Hij wist dat zijn identiteit onsterfelijk en door God geschapen was en voor altijd samen bestond met het goddelijk Gemoed. Uiteindelijk kon hij alleen weten en liefhebben wat Gemoed weet en liefheeft. Mrs. Eddy verzekert ons: “Het ware en bewuste wezen van Jezus verliet nooit de hemel voor de aarde. Het verbleef voor immer in de hoge, zelfs terwijl stervelingen geloofde dat het hier was. Hij sprak eens over zichzelf (Joh. 3:13) als over ‘de zoon des mensen die in de hemel is’ - treffende woorden, die lijnrecht in tegenspraak zijn met de algemene opvatting van Jezus’ wezen” (No & Yes p. 36).

vrijdag 8 februari 2019

Heirweg naar de hemel

De woorden van Mrs. Eddy “Blijde volg ik het ruwe spoor / Over berg en dal” (Gezang 304) verontrustten mij vroeger. Nu dat ik heel wat lessen heb geleerd op dit schijnbaar zo ruwe pad ben ik innig dankbaar voor het besef dat we in moeilijke tijden toch blij kunnen zijn. Bij mijn streven om blij te zijn heb ik mij bewust moeten maken dat God werkelijk aanwezig is, evenals de levende goedheid die Hem tot uitdrukking brengt. En ik heb moeten leren daar dankbaar voor te zijn. Blijdschap over de geestelijke werkelijkheden leidt tot opstanding uit het geloof in zonde of lijden. Het is alleen het sterfelijk gemoed dat het pad ruig en ruw maakt. Bijna niemand kiest voor lijden. Maar sommige mensen denken dat ze geen lessen hoeven te leren. De meesten van ons willen echter wel erkennen dat lijden ons vaak dwingt om een verkeerd besef van ons zelf of van een ander los te laten of op te geven. Mrs. Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, merkt op: “Zelfopoffering is de heirweg naar de hemel” (No & Yes p.33). Wanneer we ons onbehaaglijk voelen in sterfelijkheid - onbehaaglijk met het sterfelijke, het stoffelijke en persoonlijke - zijn we eerder bereid, misschien zelfs verlangend, om wakker te worden uit onze zinsbegoocheling. Wij zouden blij zijn wakker te worden in het begrijpen dat wij op de “heirweg naar de hemel” zijn en ons ware zelf, onze Godgelijkenis, opeisen.

dinsdag 5 februari 2019

Helder bewustzijn bezitten

Genezen is geen ongewone bezigheid zoals fietsen op het slappe koord; genezen vloeit voort uit een eigenschap van het denken - geestelijk bewustzijn dat beschikbaar is voor en toebehoort aan elk mens. We zouden ons tot het uiterste verzetten als iemand dreigde ons het vermogen  tot liefhebben af te nemen. Toch probeert de mentale instelling van onze tijd de mensen wijs te maken dat het Christelijk genezen niet binnen ons bereik ligt, of dat het iets is waar niemand echt het fijne van weet. We kunnen terwille van onszelf en van de mensheid krachtig verzet aantekenen tegen deze suggestie. En als de mist is opgetrokken, hoe duidelijk is het dan dat het besef van Gods genezende alomtegenwoordigheid even werkelijk en dwingend is als voorheen. Dan zien we dat we inderdaad het helder bewustzijn bezitten dat God ons schenkt, het bewustzijn dat de geestelijke waarheid kent en dat geneest. In Retrospection and Introspection haalt Mrs. Eddy de woorden aan die Paulus tot de Atheners sprak en die in grote trekken identiek zijn met een uitspraak van haarzelf: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” “Indien de Christelijke Wetenschap” zo zegt zij, “de leer van Paulus opnieuw verkondigt, moeten wij als Christelijke Wetenschappers de wereld het overtuigend bewijs geven van de deugdelijkheid van deze wetenschappelijke verklaring van het zijn. Nu wij, eerder dan anderen, dit wetenschappelijk feit hebben ingezien, zijn wij het aan onszelf en aan de wereld verschuldigd om te vechten voor de demonstratie ervan.” (Ret., p.93-94) Wat onze opvattingen over genezing ook geweest mogen zijn, laten we er nu wat meer over nadenken. Genezing is tenslotte de naam voor het kennen en tot uitdrukking brengen van God in de menselijke ervaring.

maandag 4 februari 2019

Gods levende macht

De Bijbel zegt: “Vertrouw op Hem te allen tijde, o gij volk! Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht” (Ps. 62:9). Laten we in doeltreffend gebed God vragen om een beter begrip van onze verwantschap  met Hem als Zijn vreugdevolle weerspiegeling. Laten we met vertrouwen ons erfdeel waarop wij als Zijn geliefde kinderen recht hebben erkennen. Laten we weten en erkennen dat we voor altijd geborgen zijn in de beschermende armen van Zijn Liefde. Of ons gebed nu een smeekbede of een bevestiging is, als het uit nederige en onzelfzuchtige motieven gebeurt, hoort God ons. We vertrouwen Hem onze dierbaarste gedachten toe, onze hoop, ons vertrouwen, onze liefde. En wanneer we als een kind ons vertrouwen in het goede blijven behouden zal Hij Zijn overvloed over ons uitstorten. Als wij met kracht staande houden en begrijpen dat God werkelijk onze Vader-Moeder is, dat Hij altijd aanwezig, ja, de enige aanwezigheid is, dat Hij almachtig is en geheel en al goed, dat Hij ons als Zijn dierbare kinderen lief heeft, dan ervaren we Gods macht als een levende macht die iedere schadelijke toestand of omstandigheid voorkomt of recht zet. Door toegewijde studie van de Bijbel en van Wetenschap en Gezondheid en de andere boeken van Mrs. Eddy leren we dat God waarlijk Liefde is. Zijn liefde voor ons is dan ook onveranderlijk, veroordeelt niet, is blijvend en zuiver; want Hij ziet ons als volmaakt en zondeloos, als de weerspiegeling van Zijn eigen liefelijkheid.

zondag 3 februari 2019

Gebed met bevestigende inhoud

Een van de redenen waarom ik Christian Science zeer liefheb en op prijs stel is dat deze Wetenschap me met vertrouwen doeltreffend heeft leren bidden. Ik dacht altijd dat een gebed een smeekbede was - dat je God smeekte om iets voor jezelf of voor een ander te doen. Ik was er nooit zeker van of Hij me wel hoorde en of Hij me eventueel zou willen helpen. Door de studie van Christian Science heb ik geleerd mijn gebed niet alleen een vragende maar ook een bevestigende inhoud te geven. God is Geest, onze Vader-Moeder. Door te begrijpen dat wij Zijn geestelijke kinderen zijn, erkennen we dat volmaaktheid ons ware erfdeel is en dat wij aldus vrijgesteld zijn van ziekten en ongelukken. Als ons gebed een dergelijke bevestiging inhoudt staan we met beide benen op de stevige basis van Waarheid en Liefde. Wij zijn er dan van overtuigd dat God onze enige hulp is bij zonde en ziekte. Wij verlaten ons op Hem in het besef dat Hij ons kan en wil helpen. Christus Jezus bewees dat zo’n gebed vol vertrouwen doeltreffend is: zijn volkomen vertrouwen in en begrijpen van Gods nabijheid en macht maakten hem tot een genezer zonder weerga.

vrijdag 1 februari 2019

Stoffelijk beeld

De ene dag nog leef je in betrekkelijke vrijheid; de volgende morgen bij het wakker worden hoor je het angstaanjagende nieuws dat de regering is afgezet en het leger de macht heeft overgenomen. Klinkt dat als een verhaal uit verre landen? En wat denkt u van een geleidelijk smoren van de vrijheid van meningsuiting en godsdienst door steeds strengere verbodsbepalingen? Klinkt dat aannemelijker? Tirannie kan ons zowel geleidelijk als abrupt overvallen - niet alleen door middel van kogels, maar ook door onrechtvaardige wetgeving. Tirannie voert oorlog tegen de onvervreemdbare rechten van de mens.  Wat kunnen wij tegen tirannie beginnen - in welke vorm die zich ook manifesteert? Wij kunnen doen wat onze Wegwijzer,  Christus Jezus, ons heeft geleerd ons tot God wenden in gebed. Gaan we eens na wat gebed in werkelijkheid is. God smeken om hulp in moeilijke tijden en trachten onze vijanden lief te hebben, zijn van essentieel belang. Maar Christian Science leert ons dat gebed meer is dan dat. Omdat wij weten dat God of het goede immertegenwoordig  en almachtig is, zijn we in staat een duidelijk onderscheid te maken tussen het geestelijke feit (dat wat onomstotelijk werkelijk is) en de valse voorspiegelingen van het sterfelijk geloof over een macht die vijandig is aan God. Dit geestelijk begrijpen brengt het stoffelijke beeld van tirannie onder één noemer met sterfelijk geloof. En zo beginnen wij de onmacht van de tirannie te zien en vernietigen wij meer en meer de vermeende macht die zij over ons heeft. Gebed voert ons mee achter de coulissen van hetgeen stoffelijk zichtbaar is. Dan vragen we ons af: Wie is de ware tiran? Een heerser, een ideologie? Neen. De werkelijke tiran blijkt de werking van het sterfelijk gemoed, of het vleselijk gemoed te zijn, waarvan de Bijbel zegt dat het “vijandschap” tegen God is.

donderdag 31 januari 2019

Goddelijke openbaarwording

Christus is hier. Dit feit houdt een belangrijke belofte voor ons in - en wel speciaal voor hen die naar gezondheid, harmonie, gemoedsrust of vrijheid van zonde zoeken. Christian Science openbaart aan allen die in moeilijkheden verkeren de eeuwige aanwezigheid van de Christus, die ons nieuwe levenskracht geeft en bewijzen levert van de genezende kracht kracht van het Christendom. De Christus is inderdaad het antwoord op al onze noden. Het besef van zijn aanwezigheid brengt genezing en harmonie in onze menselijke ervaring. Mrs. Eddy geeft de volgende definitie van de Christus: “De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid p. 473). Het is duidelijk dat de Christus thans even zo goed geneest als in de tijd toen Jezus Gods macht demonstreerde op een wijze die de discipel Petrus ertoe bracht hem te karakteriseren met de woorden: “Gij zijt de Christus” (Mark.8:29). Christus Jezus was zich wel bewust van het belang van zijn missie als Messias of  Verlosser, die God hem had opgelegd. Hij zei: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben” (Joh.10:10). Christian Science, volledig in overeenstemming met de leer van Jezus, openbaart dat de Christus nog altijd bij ons is om ons te verlossen en tot nieuw leven op te wekken en te genezen. Wanneer wij door ernstig en nederig gebed enigszins gaan begrijpen dat de Christus altijd tegenwoordig is als Emmanuël of “God met ons”, komen geestelijk inzichten die genezing brengen in onze ervaring.

woensdag 30 januari 2019

Geestelijk reeds waar

Christian Science voorkomt zowel als geneest en we moeten ons denken beschermen tegen ongezonde invloeden. De belofte uit Psalmen is nog steeds toepasselijk: “Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.” (Ps. 91:1)  Door in ons bewustzijn geen kwade gedachten toe te laten en dagelijks te leven vanuit de grondslag van het almachtige goede voorkomen we het optreden van ziektes. We kunnen ons te allen tijde tegen suggesties van vrees verzetten en we kunnen ze verdrijven met duidelijke geestelijke waarheden - Gods waarheid. Een leugen blijft altijd een leugen. Zelfs al geloven we gedurende enige tijd dat hij waar is, daardoor krijgt hij nog geen macht. De helende macht van de Christus staat op ieder moment tot onze beschikking. Genezing door de Christus is niet afhankelijk van tijd. Want genezing betekent het beseffen van wat geestelijk reeds waar is, het is zo iets als wakker worden uit een droom in de nacht. Tijd heeft daar niets mee te maken. De biologerende droom of het zinsbedrog verdwijnt, wanneer we de tegenwoordigheid van de Christus, Waarheid, erkennen en de leiding van Waarheid volgen. Door dagelijks de Christus met vreugde te verwelkomen leven we in de geest van dit gezang:
    O dromer, rijs en kom tot blij ontwaken,
    Zing, gij die zucht, en juich, want gij zijt vrij,
    De Christus leeft, hij zal uw banden slaken,
    Hij breekt de droom van alle slavernij.
(Gezang 202)
Christian Science - de Wetenschap van de Christus leidt ons onfeilbaar naar Geest.

dinsdag 29 januari 2019

Gods geliefde weergave, de mens

God kent noch schept onjuistheden als leeftijd, koppigheid, trots, eigenzinnigheid, zelfmedelijden of onverschilligheid. Daarom maken ze geen deel uit van de ouder of het kind als Gods geliefde weergave, de mens. Onze ware en enige individualiteit is onlichamelijk, de onsterfelijke en liefdevolle manifestatie van de goddelijke Liefde. En als we begrijpen dat God de werkelijke schepper van de mens is, worden we verlost van psychologische uitspraken die ons willen wijsmaken dat het soms voor ouders en kinderen moeilijk is elkaar op een normale menselijke manier lief te hebben. De schepping van Liefde is altijd één in Liefde. Wanneer we bidden en onze persoonlijke meningen tot zwijgen brengen, opdat we naar Liefdes ingevingen kunnen luisteren, zullen we het verschil leren kennen tussen zelfzuchtige verlangens, waar we geen gevolg aan hoeven te geven en de vreugde die we elkaar kunnen geven door een liefdevolle daad. Wij kunnen er echter zeker van zijn dat onze geestelijke vooruitgang niet belemmerd wordt door te voldoen aan Gods eis om Zijn liefde tot uitdrukking te brengen. Iedere gelegenheid die we aangrijpen om te gehoorzamen aan het gebod: “Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft” (Ex.20:12) brengt ons nader tot de goddelijke Liefde, ons aller Vader-Moeder. En we komen daarmee een stap verder in onze demonstratie van ware geestelijkheid.

maandag 28 januari 2019

Onvoorwaardelijk vertrouwen

Een van de redenen waarom men lid wordt van de Kerk is de ervaring dat Christian Science niet alleen geestelijk verheft, maar dat men er ook staat op kan maken en dat zij de gezondheid bevordert. De werkelijke mens, naar Gods beeld geschapen, is vrij van zonde, ziekte en dood. Christus Jezus, de mens die meer dan wie ook op aarde Waarheid vertegenwoordigde, bewees dat het voor de mens mogelijk is boven sterfelijkheid uit te stijgen. Wij allen hebben nog een lange weg af te leggen in onze pogingen dit ideaal te verwezenlijken, maar ook kennen we de mogelijkheden die we nu reeds hebben, om onze ware geestelijke identiteit en onze eenheid met God te bewijzen. En we weten dat deze mogelijkheden alleen stap voor stap door volledig en onvoorwaardelijk vertrouwen op de genezingsmacht van Geest gerealiseerd kunnen worden. Het uitstellen van de stap voorwaarts die we nu kunnen nemen om onze hoogste bekwaamheden te demonstreren, heeft geen nut en geen waarde. Maar ieder bewijs dat we geven, hoe klein ook, bevordert deze demonstratie en doet ons geestelijk ontwaken, zodat we meer van onze ware individualiteit als Gods gelijkenis kunnen verwezenlijken. Onvoorwaardelijk vertrouwen in geestelijke middelen om tot genezing te komen geeft ons een duidelijker begrip van de goddelijke werkelijkheid. Dit geïnspireerd begrijpen brengt op zijn beurt genezing. Hieruit volgt dat onvoorwaardelijk vertrouwen een onmisbaar onderdeel vormt van de Christian Science praktijk. Gods barmhartigheid zal ons de genade geven om dag aan dag meer steun te vinden in de goddelijke Geest.

zondag 27 januari 2019

Kenmerk van het zuivere Christendom

U weet dat Christian Science leert dat de genezingsmacht van het oorspronkelijke Christendom geenszins verloren is gegaan. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom  het genezen van zonde en ziekte door gebed zo fundamenteel is voor Christian Science? Als de eerlijkheid u gebiedt deze vraag ontkennend te beantwoorden, is het misschien tijd om eens wat ernstiger te bedenken wat voor u nu werkelijk genezing inhoudt. Genezing die uitsluitend door geestelijke middelen tot stand komt, is feitelijk het kenmerk van het zuivere Christendom. Het is niet zomaar iets dat wij graag willen doen. Het is wat er gebeurt wanneer wij tot op zekere hoogte gedaan hebben wat wij verondersteld worden te doen - wanneer wij alles verlaten hebben voor Christus, de goddelijke Waarheid die door Jezus belichaamd werd. Dan gaat genezing onvermijdelijk deel uitmaken van ons levenspatroon. Hier zijn een paar punten ter overweging: Voor het geval u nauwelijks over genezing nadenkt, tenzij u er echt behoefte aan hebt, is het misschien aan te bevelen als u zich eens verdiept in de nauwe relatie die er bestaat tussen geestelijk begrijpen en genezen. Als wij niet bezig zijn met genezing, ontbreekt het ons aan werkelijk begrijpen - onverschillig of wij beschikken over een intellectueel begrip van de betekenis van de woorden. Mrs. Eddy wijst erop dat genezing als voorwaarde voor verlossing onmisbaar is. Het goddelijk Gemoed brengt in de mens, dat is in ons ware wezen, op dit ogenblik begrijpen tot uiting. Daarom kunnen wij het vrij aanvaarden en als we dat doen, wordt duidelijk dat het dit door God geschonken geestelijk begrijpen is, en niet een persoonlijk, menselijk vermogen, dat genezing bewerkstelligt. Zo helpt het misschien ook te bedenken dat leren om te genezen eigenlijk hetzelfde is als God te kennen en lief te hebben. Leren om God lief te hebben resulteert, zoals Mrs. Eddy zegt, in het overwinnen van “mentale armoede” en “geestelijke dorheid” (Wetenschap en Gezondheid p. 366). Ook is het nuttig na te gaan wat voor soort kerk de Kerk van Christus, Wetenschapper, eigenlijk is. Mrs. Eddy heeft nooit de idee gehad een kerk te stichten op basis van dogma’s, waarbij gelijkgerichte mensen zich eenvoudigweg zouden aansluiten. Zij droeg de overtuiging dat zij een kerk stichtte voor hen die iets hadden gezien van de macht van Christus, Waarheid.

zaterdag 26 januari 2019

Mededogen tonen zoals Jezus

Kan het gebed van iemand die aan de ene kant van de aardbol in een zekere overvloed leeft, werkelijk de tragische omstandigheden aan de andere kant van de aarde helpen verlichten? Wanneer gebed rijk is aan nederig geestelijk begrijpen kan dit het lijden in hoge mate helpen verlichten. Echter het gezegde “Zien is geloven” lijkt voor velen doorslaggevend te zijn. Met als gevolg dat veel weldenkende mensen met de wens te helpen alleen denken in termen van materiële of financiële hulpverlening. Het is duidelijk dat zulke hulpverlening van vitaal belang is. Maar misschien moeten wij tevens inzien dat gebed daar een essentiële rol bij speelt - niet alleen om de meest effectieve manier van hulpverlening aan het licht te brengen, maar ook om de mensheid een idee te geven van Gods liefdevolle zorg. Christus was de barmhartigste mens die ooit deze wereld met zijn pijn betreden heeft, en hij was tevens haar meest doeltreffende hulpverlener. Hij zei: “Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven” (Matt.11:28). Velen kwamen tot hem en vonden genezing. Voor sommigen was de bewustwording van de eeuwige Christus, Waarheid, waarschijnlijk zelfs belangrijker dan de bevrijding uit hun lijden. De Christus, Waarheid, die Jezus in  zijn leven heeft gedemonstreerd, geeft ons het inzicht dat God het oneindig goede is en dat de mens in werkelijkheid Zijn geliefde kind is, en niet een ongelukkige sterveling, of een opgewekte sterveling. We kunnen ons verlangen de liefde en het mededogen te tonen zoals Jezus deed alleen waarmaken als ons geestelijk begrijpen, onze reinheid en genade de zijne weerspiegelen. Wij kunnen niet op geestelijke wijze effectief aan de wereld bijdragen zonder een dieper inzicht in de ware identiteit van de mens als de geestelijke afstammeling van God. Door dit begrijpen wordt duidelijk dat God en Zijn volmaakte schepping alles is en dat het lijden een leugen is die het menselijk denken en leven tracht aan te tasten en die geen grondslag heeft in de goddelijke werkelijkheid. Wanneer we dit in de diepte van ons oprecht gebed duidelijk beseffen helpen we op dat moment de wereld en onszelf op doeltreffende wijze.

vrijdag 25 januari 2019

Wonder der genade

Wat ouders, en eigenlijk iedereen, nodig hebben is de zekerheid dat we werkelijk van ze houden. Ze moeten de stellige overtuiging hebben dat ze altijd moet liefde worden opgevangen - met de genezende balsem van het behagen dat de goddelijke Liefde schept in de mens, die hun harten raakt, en niet alleen in noodgevallen. En het is juist het bewuste besef en de ervaring van deze Liefde die niet tot afhankelijkheid leiden, maar tot het begrijpen dat een ieder alleen afhankelijk is van God. Het is de goddelijke Liefde die de menselijke aangelegenheden in alle wijsheid regelt en onze genegenheid voor anderen bevrijdt van zelfzucht. In haar Message to The Mother Church for 1901 spreekt Mrs. Eddy over hervormers - de mensen die ons geholpen hebben onszelf te verbeteren. In zekere zin kunnen de meeste ouders wel “hervormers” genoemd worden, want ook zij hebben hun best gedaan ons te helpen. Mrs. Eddy schrijft over hen: “De bejaarde hervormer die de beste jaren van zijn aardse leven voor anderen heeft opgeofferd, moest niet worden overgelaten aan de genade van degenen die er voor terug schrikken iets voor hem op te offeren.” En ze vervolgt: “Ik zeg dit niet omdat hervormers niet geliefd zouden zijn, maar omdat goedwillende mensen soms zo onhandig of zelfzuchtig zijn in het tonen van hun liefde.” In dezelfde paragraaf zegt ze nog: “Alle eer en succes aan hen die hun vader en moeder eren” (‘01 p.29). Waarachtige zorg voor anderen houdt geen drukkende verantwoordelijkheid in en evenmin kan die onze geestelijke groei belemmeren. We vinden misschien dat het een ander is die opmerkzame en liefdevolle aandacht nodig heeft, maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist wij dan het voorrecht krijgen te groeien door het uiting geven aan de Christusgelijke genade? En we verkrijgen deze genade - dit vermogen om de genezende, tedere eigenschappen van de Christus tot uitdrukking te brengen - naarmate we de geestelijke bedoeling van Mrs. Eddy's woorden in Wetenschap  en Gezondheid “Het wonder der genade is geen wonder voor Liefde” (p.494) begrijpen en demonstreren.

donderdag 24 januari 2019

Denken aan anderen

Denken aan anderen is de kern van Christian Science en we doen dat steeds meer wanneer we inzien dat het werkelijke leven geheel geestelijk is. Het kan zich uiten in een spontaan gebaar of in stil gebed, maar de impuls ervoor komt altijd van God. We denken aan anderen en hebben hen lief omdat we in wezen kinderen van de goddelijke Liefde zijn. Christus Jezus moet hebben gezien dat zijn geliefde discipel (de vroege Christelijke kerk geloofde dat Johannes dat was) deze Christusgelijkende liefde in hoge mate bezat. Zien we dat niet in een van de laatste daden van Jezus, toen hij Johannes opdroeg voor zijn moeder te zorgen? In de Bijbel wordt deze tedere zorgzaamheid als volgt beschreven: “Jezus nu, ziende zijn moeder, en de discipel, die hij liefhad, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw zie, uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van die ure aan nam de discipel haar in zijn huis” (Joh.19:26,27).  Men kan zich afvragen of de discipel zich bezwaard moet hebben gevoeld door deze nieuwe verantwoordelijkheid, of misschien het gevoel gekregen moet hebben dat zijn eigen geestelijke groei geremd zou worden door de zorg voor een ander. We weten dat de Meester er kennelijk niet zo over dacht, anders zou hij zijn discipel deze opdracht niet gegeven hebben. Soms komen we in de verleiding te geloven dat we onze geestelijke ontwikkeling het beste dienen door ons niet te veel te verdiepen in normale menselijke genegenheden en verantwoordelijkheden. Maar het denken aan anderen, hen koesteren en liefhebben, zijn tekenen dat de goddelijke Liefde met ons is - het zijn aanwijzingen dat de Christus, de essentie van de goddelijke Liefde, werkzaam is in ons individueel bewustzijn.

woensdag 23 januari 2019

Oppermachtig gezag

“Als de olifanten vechten, dan wordt het gras vertreden” luidt een Afrikaans gezegde. Op de gewone man maken de manoeuvres van de supermachten in de wereld een nogal onbezonnen indruk. Of de vertrappende voeten nu van een vriend of vijand zijn, ze hebben dezelfde uitwerking op het gras dat vertreden wordt. Maar is onze wereld niet meer dan alleen een tijdperk voor vertrappende voeten, platgetrapt gras en nationale rivaliteit om de heerschappij? De Bijbel ziet het anders. Zij erkent God als oppermachtig. “Uw, o Heere, is de grootheid, en de macht en de heerlijkheid, en de majesteit;  want alles, wat in de Hemel en op aarde is, is het Uwe: Uw, o Heere, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een hoofd boven alles” (1Kron.29:11). En zo lezen we ook: “De Heere is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn?” (Ps.27:1) De geïnspireerde boodschap van de Bijbel geeft een heel andere kijk op het leven en de algemeen aanvaarde visie. Zij verwijst naar God - naar Waarheid en Liefde als het oppermachtig gezag in plaats van naar staatshoofden. Zij toont aan dat voor God niemand meer of minder is dan een ander. Zij vestigt er de aandacht op dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn of haar gedachten staat en voor het welzijn van allen. Geestelijk beschouwd zijn de mensen in de wereld niet verdeeld. En dat is zo omdat de mens, zoals God hem feitelijk heeft geschapen, niet een sterveling is die met andere stervelingen overhoop ligt. Hij is Gods geestelijke gelijkenis. In Waarheid  zijn we dan ook allen één Leven, één Ziel, één Geest.

dinsdag 22 januari 2019

Zijn schepping is geestelijk

Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. We zouden juist ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten ligt en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan gemaakt of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer voor anderen te doen opklaren. Zulke elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid.

maandag 21 januari 2019

Bestendige gezondheid

Ieder jaargetijde lijkt zowel schoonheid als problemen met zich te brengen. In de tegenwoordigheid van God of het goede bestaat geen kwaad, bestaat niets om bang voor te zijn. In Gods atmosfeer komen geen kwalen voor die aan bepaalde seizoenen toegeschreven worden, geen sombere dagen als gevolg van een lagedrukgebied, geen telkens terugkerende alles verwoestende wervelstormen. We moeten de altijd vredige schoonheid en activiteit van Gods alomtegenwoordigheid nog ten volle leren begrijpen, maar als we ons laten leiden door de Christusgeest wordt bestendige gezondheid iets vanzelfsprekends. We worden minder vatbaar voor de geagiteerde gedachtenstroom van het sterfelijk gemoed. De overtuiging dat koorts onwettig is, en de zekerheid dat in Gods koninkrijk een storm machteloos en onwerkelijk is, zijn slechts twee aspecten van de genezende Christus, Waarheid, die door Jezus zo grondig werden aangetoond. Het begrijpen van Gods alheid en de nietsheid van het kwaad brengt genezing en het verontruste menselijke bewustzijn kalmeert. De elementen waaruit onze gezondheid en onze omgeving zijn samengesteld zijn in werkelijkheid geen stoffelijke toestanden, onderworpen aan virussen, bacteriën of aan telkens veranderende weersomstandigheden. De elementen bestaan uit gedachten. Gedachten die uit God, het goede, voortkomen zijn altijd harmonisch. De disharmonieën die zich in de menselijke ervaring kunnen voordoen, worden veroorzaakt door misvattingen over de werkelijkheid en komen voort uit een geloof dat het kwaad deel uitmaakt van het leven. Maar het kwaad is geen onderdeel van het goddelijk leven. De ware identiteit van ieder van ons verblijft veilig en vredig in de harmonie en tegenwoordigheid van God, waar ieder element van de werkelijkheid goed is.

zondag 20 januari 2019

De volmaakte uitdrukking van God

Christus Jezus leerde niet dat de mens God is, maar hij verkondigde zonder omwegen de eenheid van God en de mens. “Ik en de  Vader zijn één” (Joh.10:30). God, Gemoed, moet zich in ideeën uitdrukken. God, de Vader-Moeder, bestaat niet zonder Zijn kinderen. We kunnen nooit gescheiden worden van onze bron, de goddelijke Liefde - want het is niet alleen zo dat wij God nodig hebben, maar ook is ieder van ons Hem dierbaar en onmisbaar. God is even dichtbij u als uw eigen zuivere bewustheid van wat u in werkelijkheid bent, omdat uw werkelijke geestelijke individualiteit en identiteit uit het goddelijk Beginsel voortkomen. U bent de volmaakte uitdrukking, het volmaakte resultaat van God. En zonder de voortdurende steun en leiding van het almachtige Gemoed zou het bestaan doelloos en chaotisch zijn. Als zo’n goddeloze situatie zich inderdaad zou kunnen voordoen, dan zou er in feite helemaal geen bestaan zijn - geen leven dat het goddelijk Leven tot uiting brengt en geen Liefde die de goddelijke Liefde vertegenwoordigt. Om wat de evangelist zegt eens met andere woorden uit te drukken: Alle dingen worden door Hem in stand gehouden, en zonder Hem kan niets blijven bestaan.

zaterdag 19 januari 2019

Het onbegrensd Gemoed

Een behandeling in Christian Science is niet het in werking stellen van een persoonlijke manier van denken, maar het is het binnenstromen van het licht van de goddelijke openbaring in het menselijk bewustzijn. De Wetenschap openbaart God als oneindig licht - als het onbegrensde Gemoed, de bron van alle werkelijke gewaarwording. Door het licht van Waarheid en Liefde wordt de duisternis van angst en lijden verdreven. Met andere woorden: zo’n behandeling betekent, dat men er zich geheel van bewust is dat God met ons is - bewust van de goddelijke alomtegenwoordigheid, almacht, alwetendheid en alwerkzaamheid - en dat men erkent dat Zijn goedheid en almacht volledig heersen juist daar waar disharmonie en ziekte schijnen voor te komen. In zo’n behandeling is eigenlijk de onlichamelijke Christus aan het werk - de goddelijke Waarheid die tot het ontvankelijke menselijke bewustzijn doordringt, de dwalingen daaruit verdrijft, het hart geneest, de wonden van de verontruste menselijke gedachte verbindt en de geestelijke wet openbaart. Deze wet, die Waarheid tot uitdrukking brengt, verandert de zogenaamde stoffelijke omstandigheden door de reeds bestaande, door God gegeven harmonie aan het licht te brengen. De behandeling is in feite het wakker worden uit onze menselijke opvatting van de dingen om tot het besef te komen van het alles-omvattende goddelijk Beginsel, Liefde, en zijn onsterfelijke idee, de mens.

vrijdag 18 januari 2019

Uitstijgen boven alle rumoer

De mensheid is bezig de ogen te openen voor de voorzieningen van de goddelijke Liefde en daarnaar te handelen. De Christus is een onthullende macht, die de dwaling vernietigt door aan te tonen dat de mens in zijn ware aard Gods volmaaktheid weerspiegelt. Ziekte en zonde worden genezen door een begrijpen van de goddelijke wet. Door gebed richten de mensen arken van begrip op in hun persoonlijke leven, die hen verheffen boven iedere stroom van materialisme en hen in staat stellen anderen te helpen. Zij ontdekken dat Gods belofte (dat er geen vloed meer zal zijn) van toepassing is op ieder van ons individueel, evenals op de gehele mensheid. Wij kunnen niet verdrinken in de vloed van het sterfelijk geloof, wanneer wij ons tot de Christus wenden en deze gelegenheid geven ons boven de golven te verheffen. De valse aanspraken van de sterfelijkheid zouden de gedachten in twijfel en vrees willen onderdompelen. Maar de Christus, de openbaring van Gods verlossende boodschap in het menselijke bewustzijn, schudt ons wakker en maakt ons sterker; hij zet ons aan het werk en geeft ons de moed uit te stijgen boven de schuimkoppen van het sterfelijk geloof. Temidden van alle rumoer en dreigend onheil kunnen we ons verheugen in onze visie op de mens als het geliefde kind van God, veilig onder Zijn hoede. Verwoesting is niet onvermijdelijk. God bestuurt Zijn schepping en Zijn wet ondersteunt ons. Wanneer wij deze essentiële en diepe waarheid duidelijk zien, doen wij ons deel aan Gods verbond dat er geen zondvloed meer zal zijn.

donderdag 17 januari 2019

Een verbond

Wanneer mensen verontrust worden door gebeurtenissen die hun wereld beïnvloeden zoeken zij vaak bij anderen leiding en zekerheid. Indien we behoefte voelen anderen te raadplegen over zaken die zó ernstig en zó dringend zijn, doen we er verstandig aan te kijken naar hen die dicht bij God hebben geleefd - naar de mensen wier inzichten op een tijdlozer en vastere basis dan persoonlijke meningen of menselijke gissingen gegrond zijn. De Bijbelfiguur Noah was zo’n man. Op velerlei wijze voelde hij Gods tegenwoordigheid en volgde hij Zijn leiding. Noah’s begrip van God en Zijn boodschap voor de mensheid kwamen op een kritiek moment. Er waren enorme moeilijkheden - in feite zoveel, dat de mensen op grote schaal overspoeld werden door hun geloof in materialisme. De mensheid ging vrijwel te gronde in de zondvloed die volgde. En de afschrikwekkende mogelijkheid dat dit ons kan gebeuren, vindt zijn weerklank in het menselijk bewustzijn. Zou dat kunnen? Zou de mensheid in onze tijd bijna geheel weggevaagd kunnen worden? Noah kon niet het geringste vermoeden hebben gehad van de kansen op totale vernietiging van de wereld in de eenentwintigste eeuw - met zijn eigen soort zondvloed. Maar hij ontwaarde voor zichzelf en alle anderen een belofte van God, bezegeld, zoals het boek Genesis dat beschrijft, door het teken van de regenboog: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. . . Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten” (Gen. 9:11,12). De sterfelijke gedachtengang die speelt met de plausibiliteit van een beperkte (kernwapen)oorlog tussen volkeren - of, erger met de mogelijkheid dat een algemene holocaust onvermijdelijk is - valt weg voor het begrijpen van de waarheden die ten grondslag liggen aan hetgeen God door Noah aan de wereld openbaarde. Wij kunnen echter niet op onze lauweren gaan rusten en Gods water over Gods akker laten lopen. Gods belofte kwam in de vorm van een verbond - en dat vereist een verbintenis van twee kanten.

woensdag 16 januari 2019

Oordeelt niet

De hele natuur van het sterfelijk gemoed bestaat uit kritiseren en vernietigende oordelen vellen, af te kraken - ja, zelfs te vernietigen. Wij kunnen ons echter losmaken van de schijnbare werking van het sterfelijk gemoed. Wat we doen moeten is weten en bewijzen wie we werkelijk zijn als kinderen van God, het goddelijk Gemoed. Dan zien we ook anderen zoals God ze gemaakt heeft en gehoorzamen wij de woorden van Christus Jezus: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt“ (Matth.7:1). De neiging anderen te veroordelen en te bekritiseren is een gevolg van het geloof in een verondersteld tegenovergestelde van God, dat wij het sterfelijk gemoed noemen. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed dat de mens verkeerd kan voorstellen en daardoor een nummertje kritiek ten beste kan geven. God is het enige Gemoed dat bestaat en Hij is de goddelijke Liefde, het volmaakte Beginsel, waarin geen haat, kritiek of persoonlijke zin aanwezig is. De schijn van een sterfelijk gemoed dat de mens beheerst is niets anders dan het ongecorrigeerde geloof dat er iets kan bestaan dat aan God tegengesteld is en macht kan hebben. Wij zijn inderdaad de zoon, de gelijkenis, van God en alleen het goddelijk Gemoed, God, is het ware Gemoed van de mens.