zondag 21 juli 2019

Het absoluut goede

Door angst of door geloof in het kwaad verleent men als het ware toegang aan de gevolgen van het kwaad. Door het kwaad af te wijzen en te begrijpen en te erkennen dat God het almachtig goede is, kan men de gevolgen van het kwaad tenietdoen. Als wij inzien dat Leven Geest is en dat de mens een geestelijk idee is, de weerspiegeling van het goddelijk Gemoed, dan betreden wij de verborgen schuilplaats waar Gemoed, de goddelijke Liefde, heerschappij heeft. En daar is het vanzelfsprekend dat we het bewijs leveren dat wij voor de uitstraling van het kwaad immuun, onaantastbaar zijn. Het blijft nodig het kwaad te zien voor wat het is, een leugen, en in onze ervaring aan te tonen dat we er niet in geloven. Het wordt vernietigd door het feit dat er één Gemoed, één God is, die het absoluut goede is. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, p.19-20: “Het geestelijk begrip van Leven en zijn grootse doeleinden is op zich een zegen, geeft gezondheid en  bezielt tot vreugde. Dit begrip van Leven verlicht ons pad met de uitstraling van de goddelijke Liefde, geneest de mens moreel en fysiek op spontane wijze - en ademt de geest van Jezus’ uitspraak ‘Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid of belast zijt, en ik zal u rust geven.’" Geest is de enige werkelijke bron of oorzaak.

donderdag 18 juli 2019

Gods bewustzijn

Wetenschappelijk gebed betekent het erkennen en bevestigen dat Gods wet inderdaad werkt, en het ontkennen dat er ook maar iets kan zijn dat de werking verstoren kan. De wetten die de harmonie van het heelal in stand houden zijn reeds in werking. Het resultaat van gebed is dat degene die bidt zich gewoon open stelt voor Gods werkzame, intelligente en wetmatige toevloed van ideeën. Door regelmatig op deze wijze te bidden, maakt de Scientist voortdurend gebruik van zijn geestelijke hulpbronnen en bouwt daarmee. Naarmate zijn gedachten in overeenstemming komen met de waarheid van zijn wezen, voelt hij vanzelf Gods aanwezigheid. Dit geestelijk bewustzijn brengt zijn “tempel” een rustige zekerheid, een vanzelfsprekende, natuurlijke inspiratie, een grotere intuïtie. En hij zal in zijn leven meer van deze God afkomstige eigenschappen gaan uitdrukken. Christian Science is de lens waardoor het juiste beeld wordt verkregen. Door het licht van Christus, dat een goddelijke invloed heeft op het menselijk bewustzijn, worden onze gedachten verhelderd, zodat we het goede dat reeds aanwezig is, kunnen waarnemen. Geloof in een vreemde macht, die de volmaakte verwantschap tussen God en de mens zou verstoren, is voor ons niet langer mogelijk. We hebben stelling genomen voor de gerechtvaardigde overtuiging dat God geneest, evenals voor ons recht op genezing. 

maandag 15 juli 2019

Waakzaamheid

Het is belangrijk om consequent voor onszelf te bidden. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op de absolute waarheid over God en de mens. Hij die bidt, weet dat zijn werk niet voltooid is voordat hij de onveranderlijke goedheid van God en Zijn idee, de mens, beseft met zo’n vreugde en kracht van overtuiging dat hij niet van deze overtuiging afgebracht kan worden. Hij is zich bewust van de helderheid van het goddelijk Gemoed, de kracht van de goddelijke Geest en de onschendbaarheid van de onsterfelijke Ziel. Hij weet dat hij als Gods idee de eigenschappen van God weerspiegelt en dat er geen enkele eigenschap ontbreekt. Hij weet echter ook dat, totdat hij de volmaakte verlossing heeft verworven, hij zijn gedachten moet beschermen tegen het geloof dat een vreemde macht binnen kan dringen. In de Kerkhandleiding van de Moederkerk schrijft Mrs. Eddy onder het opschrift “Waakzaamheid en Plichtsbetrachting” (Art.8, par 6): “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke suggesties en zich niet ertoe laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen.” Waarom de noodzaak ons dagelijks te beschermen? Houdt dit in dat er een macht is buiten God - een macht die ongelijk is aan God en die wij moeten vrezen? Dat is nu precies waar het om gaat. Het dierlijk magnetisme is geen macht, en wanneer wij onze gedachten in overeenstemming houden met de geestelijke werkelijkheid zijn wij beter in staat de suggesties dat het macht zou hebben te weerleggen.

woensdag 10 juli 2019

Weerspiegeling

De woorden die in Christian Science gebruikt worden om de mens als Gods idee te beschrijven - uitdrukking, uitstraling, openbaringswijze, manifestatie, beeld, gelijkenis  - duiden allemaal op een activiteit die naar buiten is gericht, de weerspiegeling van de aard en het karakter van het goddelijke. Deze leer gaat uit van het feit dat het koninkrijk der hemelen in de mens aanwezig is en dat het de aard van de mens is om dit ware wezen te weerspiegelen. Aan de andere kant biedt over het algemeen genomen de sterfelijke, stoffelijke kijk op het leven een totaal ander beeld. Die is meer gericht op de activiteit van het “hebben”, een zelfzuchtig verkrijgen of verzamelen. Wanneer het sterfelijk gemoed ons uitgangspunt is, met zijn opvatting van gebrek, leegheid, beperking, dan hebben de gedachten de neiging zich naar binnen te richten, waar zelfzucht heerst met een negatieve, verkwistende mentaliteit die alles absorbeert als een spons en waar de mens verzonken raakt in materialisme. Dit is het direct tegengestelde van geestelijke weerspiegeling. Een juiste denkwijze heeft een geweldige invloed op iemands ontwikkeling, zijn kracht, bescherming, geluk en welzijn. Juist begrepen is de mens een complete idee. Omdat hij uit Beginsel voortkomt, is hij een toonbeeld van kracht, niet van zwakheid. Wij brengen de aard van God tot uitdrukking in ons vermogen om te denken en te handelen in lijn met het goddelijk Gemoed.

vrijdag 5 juli 2019

Het is genoeg

Omdat God de bron is van zowel vraag en aanbod, moet Zijn schepping in evenwicht zijn, zonder surplus of tekort. Hier komt het op aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Het is een geestelijk feit dat de mens op ieder ogenblik alles bezit wat hij nodig heeft; hij wordt niet beperkt door een stoffelijk verleden, en evenmin kan de toekomst iets goeds bijdragen dat hij als Gods beeld niet reeds bezit. In Miscellaneous Writings p. 307  schrijft Mrs. Eddy : “God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op hun beurt voorzien die in uw dagelijkse behoeften. Vraag nooit voor de dag van morgen; het is genoeg dat de goddelijke Liefde een altijd-aanwezige hulp is; en als u rustig afwacht zonder ooit te twijfelen, zult u elk ogenblik alles hebben wat u nodig heeft.” Wanneer de wet van Liefde wordt toegepast is er niet alleen geen verdere dreiging van concurrentie, maar ook jaloezie en haat die ons slapeloze nachten bezorgen bestaan niet meer. We moeten ophouden over onszelf te denken als stervelingen die met elkaar strijd leveren voor een beperkt deel van het goede. Want in werkelijkheid is er een onbeperkt aanbod van het goede en het is een dwaling om te geloven dat de zegen van de een ten koste kan gaan van een ander. Wij zijn in de ogen van de Liefde, God, allen gelijk en een ieder van ons is verzekerd van een overvloedige, harmonische en rechtgeaarde activiteit in Zijn ontvouwing, als we Hem om raad vragen en gehoorzamen. Zij die “op de Heere vertrouwen” ondervinden dagelijks bewijzen van Zijn leiding en bescherming in alle activiteiten.

woensdag 3 juli 2019

Practitioner zijn

Men kan geen practitioner zijn zonder de gehele mensheid te omvatten, net zo min als men het licht in de kamer kan aansteken op zoek naar een bepaald boek en verwachten dat het licht alleen op het gezochte boek zal vallen. Als wij de Wetenschap van Christus toepassen in het ‘laboratorium’ van het dagelijks leven, hoeven we niet te experimenteren om te kijken of zij werkt. Dat zij effectief is staat vast. Wij hebben het voorrecht een bewezen Beginsel te demonstreren, dat lichamelijk, moreel en geestelijk geneest; dat troost, leidt, beschermt, versterkt, verjongt en zegent - niet alleen onszelf, maar onze medemensen. Naarmate wij onze prioriteiten zuiver stellen, zullen wij zien, zonder menselijk uit te stippelen, maar met geestelijke visie, dat onze paats ons bevrediging geeft en van grote allure is, omdat het ons vaststaand doel is om te genezen. Mrs. Eddy schreef aan een van haar leerlingen, James A. Neal, met betrekking tot het belang van het genezingswerk: “Ik vraag u om door te zetten naar dit grootse doel en geen andere ambitie of ander doel te hebben. Een werkelijk wetenschapper Genezer bekleedt de hoogste post in deze sfeer van het bestaan.” In dezelfde brief geeft zij een zegen die op elk van ons rust: “O, dat de Liefde die u en op allen neerkijkt, al uw gedachten en daden omhoog moge leiden naar het onpersoonlijke, geestelijke voorbeeld dat het enige ideaal is - en dat de enige wetenschappelijke Genezer vormt.” (Robert Peel, Mary Baker Eddy: The years of Authority p. 101).

dinsdag 2 juli 2019

Ons levensdoel

Een van de eerste vragen die een kind stelt is: “Waarom?” We willen allen doelgericht zijn in onze handel en wandel en we willen het ons gestelde doel bereiken. In het boek Prediker vraagt de schrijver naar het waarom en onderzoekt wat werkelijk waarde bezit. Het leven was voor hem leeg en doelloos, hoewel hij onmetelijke rijkdommen had en volgens wereldse maatstaven succesvol was. Aan het eind van het boek komt hij tot een merkwaardige conclusie. Mrs. Eddy refereert hieraan in Wetenschap en Gezondheid p.340; wanneer zij zegt: “De volgende tekst uit het boek Prediker geeft de Christian Science gedachte weer, vooral als het woord plicht, dat niet in het oorspronkelijke voortkomt, wordt weggelaten: ‘Laat ons de slotsom van dit alles horen: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de gehele  plicht van de mens.’ Met andere woorden: Laat ons de slotsom van dit alles horen: Heb God lief en houd Zijn geboden, want dit is de gehele mens naar Zijn beeld en gelijkenis.” Deze verklaring houdt het antwoord in op de vraag betreffende ons levensdoel. Allen zijn we, in waarheid, beeld en gelijkenis van God en zijn wij Hem gehoorzaam. Hoe duidelijker wij dit inzien, des te sneller zullen wij een plaats in het leven vinden waar wij gelukkig zijn en ons nuttig kunnen maken. Zo’n plaats is voor ons een natuurlijke behoefte. Soms is het een hele opgaaf voor iemand die Christian Science bestudeert om deze richting te vinden, omdat hij misschien gehoord heeft dat hij zijn koers niet moet uitstippelen. Maar een doel bezitten is niet hetzelfde als een koers bepalen. Er is een enorm verschil tussen het menselijk uitstippelen van een koers en het nastreven van een doel in de ware geestelijke betekenis, waarin wij onze ware identiteit en de zin van ons leven herkennen.

maandag 1 juli 2019

Gods waarheden

Elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid. Wij hebben het vermogen het bewijs te leveren dat onze gezondheid, veiligheid en vreugde niet afhankelijk zijn van elementen of stromingen van de sterfelijke gedachte. Geestelijk eigenschappen zijn onveranderlijk. Christus Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is binnen u.” (Luk. 17:21) Wij vinden deze vredige en harmonische heerschappij wanneer wij de Christusgeest tot uitdrukking brengen. Wanneer wij in gebed aan Gods waarheden vasthouden en de oppermacht van Gods wet erkennen en Gods eigenschappen in onze gedachten en daden waarmaken, ondervinden wij in ons dagelijks leven een duidelijk waarneembare geestelijke bescherming. Gedachten van onzelfzuchtige liefde, van zekerheid over Gods alheid en de onwerkelijkheid van de stof - evenals de vreugde die zich verblijdt over Gods immertegenwoordigheid - geven ons groter zeggenschap over zowel onze gezondheid als omgeving. Onze gedachten zullen dan meer en meer de heerschappij die God, Geest, over Zijn eigen schepping heeft, weerspiegelen.

maandag 24 juni 2019

Zijn harmonische tegenwoordigheid

We zouden ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten is en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer ook voor anderen te doen opklaren. Het is zo belangrijk “de dagen en jaargetijden van de schepping van Gemoed” te zien als “tijdperken van geestelijke verheffing” zoals dat in Wetenschap en Gezondheid wordt uitgelegd. Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. Te realiseren dat God nooit jaargetijden heeft geschapen waarin goed en kwaad beide aanwezig zijn, brengt vreugde. Als Gods geestelijke mens leven wij allen in werkelijkheid in de atmosfeer van Zijn voortdurende, alomvattende, harmonische tegenwoordigheid.

zondag 23 juni 2019

God, het enige ware Gemoed

God helpt ons elke vuurproef te doorstaan. Mrs.Eddy schrijft: “Het bestuur van de goddelijke Liefde staat boven alles. Liefde bestuurt het heelal, en haar edict is uitgesproken: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’ en ‘Hebt uw naaste lief gelijk uzelf’. Laat ons het greintje geloof bezitten dat bergen verzet - geloof dat gewapend is met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 278) Deze opvatting van bestuur onder het goddelijk Beginsel, Liefde, is niet een fabeltje, geen wensdroom. Dat bestuur is een geestelijk feit, voor eeuwig gegrondvest. Het zal elke vorm van tirannie verdrijven en kan actueel worden gedemonstreerd door verlicht gebed. Kan een dergelijk gebed de verdrukten echt helpen? Ja dat is zeker mogelijk. Wat is waarheid onder elke vorm van tirannie? Dat God, die het enige ware Gemoed of de enige ware intelligentie is, er niets van afweet; dat Zijn schepping goed en Zijn idee is, en Zijn liefde, vreugde en vrede uitstraalt. Tirannie vindt zijn oorsprong dan ook niet in God; zij kan slechts een verkeerd geloof in het stoffelijk gemoed zijn, de valse nabootsing van het onsterfelijk Gemoed. Wij moeten inzien dat wat wij ogenschijnlijk meemaken een poging is van het sterfelijk gemoed om zijn eigen denkbeelden en geloofsvormen als werkelijk naar voren te brengen. Door de macht van Christus, Waarheid, zijn wij gemachtigd om deze leugens te verwerpen en alleen het bestuur van het goddelijk Beginsel in ons leven toe te laten, en dienovereenkomstig te handelen. Dan brengen we ons ware menszijn tot uitdrukking met de macht en vreugde die ook anderen opheft uit hun problemen.

donderdag 20 juni 2019

De geestelijke mens herkennen

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, verklaart: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden." (Wetenschap en Gezondheid p. 129). Als we daar gehoor aan willen geven, merken we dat het niet een geval van tirannie of onderdrukking op het menselijk vlak is waar we mee geconfronteerd worden, maar een verkeerd denkbeeld, dat door Waarheid wordt vernietigd. Daarom kunnen we door het gebed dat geestelijk begrijpen is, in iedere situatie de heerschappij uitoefenen die de mens door God geschonken is. Om het geloof aan vrees te bestrijden en vernietigen moeten we het wetenschappelijk aanpakken. Door vrees bevangen aarzelde Mozes om de staf op te rapen die in een slang was veranderd. Angst dwong de legers der Israëlieten tot machteloosheid totdat David kwam en onbevreesd Goliath’s uitdaging aannam. David holde zelfs zijn vijand tegemoet met in zijn hand het wapen dat hij al eerder had gebruikt om zich te verdedigen. Maar zijn werkelijke wapen was zijn overtuiging dat waarheid aan zijn kant stond en hem de overwinning zou schenken. Onze veiligheid wordt bepaald door onze kennis van en trouw aan Christus, Waarheid.  Zij helpen ons de geestelijke mens te herkennen waar een zondig sterveling schijnt te staan.

zondag 16 juni 2019

Metafysische logica

Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, de Wetenschap die ten grondslag ligt aan de genezende woorden en werken van Christus Jezus, schrijft dat Jezus’ nederige gebeden “diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren - van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde" (Wetenschap en Gezondheid. p.12). Om genezende resultaten te bereiken vraagt protest ook om de bevestiging van de oppermacht van God. “Waarheid is bevestigend,” verklaart Mrs. Eddy, “en brengt harmonie. Alle metafysische logica wordt geïnspireerd door deze eenvoudige regel van Waarheid, die al het werkelijke beheerst.” (Wetenschap en Gezondheid p. 418). Haat en vrees zijn onbruikbare wapens. De wapenen van God, van Waarheid, zijn wijsheid, begrijpen, liefde. Wanneer ze juist worden gehanteerd kunnen ze de machteloosheid en leegheid van het materialistisch denken blootleggen. De illusie van de stoffelijke macht moet inderdaad gezien worden als een illusie, niet werkelijkheid. Werkelijkheid is in God en in Gods geestelijke schepping. God is Liefde en geen macht kan de macht van Liefde weerstaan. Christus Jezus demonstreerde dit feit. Dit kunnen wij ook doen. De macht van Liefde die ten grondslag ligt aan een vreedzame, biddende betuiging van Waarheid zal uiteindelijk onbegrensde resultaat tot gevolg hebben. Waarheid en Liefde zijn waar, maar die waarheid moet worden beseft en begrepen en in bewijzen aangetoond worden. Dat is ons aller taak, de uwe en de mijne. De Bijbel vertelt ons dat het gebed van een rechtvaardig man veel vermag. De gebeden van miljoenen rechtvaardige mannen en vrouwen kunnen de grootste genezende macht vormen die er ooit is geweest. En dat is wat wij kunnen geven

zaterdag 15 juni 2019

Wedergeboren

De verloren zoon bereikte “de voleinding der wereld” toen hij de dwaasheid van de zonde inzag en zich ervan afkeerde. Toen werd zijn rechtmatig erfdeel voor hem zichtbaar en werd hij wedergeboren in een nieuwe wereld. De voleinding der wereld wordt soms afgeschilderd als een vreselijke ramp. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand deze ervaart zonder drastische omwentelingen als zijn denken ontvankelijk is voor de waarheid. Wanneer eigenwil volhardt, dan zou de voleinding wel eens rampzalig kunnen zijn. Maar dit hoeft niet zo te zijn als ons denken gewillig en ontvankelijk is. Het is heel goed mogelijk zonder strijd op de openbaring van de Waarheid te reageren. Maar de nietsheid van het kwaad en de zonde moet uiteraard aan het licht gebracht worden. De Bijbel spreekt over God als “een verterend vuur.” (Deut.  4:24) Ons is aangeraden het kaf te verbranden. Het verbranden van het kaf is zelfovergave. Dat wil zeggen de opvattingen van het sterfelijk gemoed, het geloof aan zonde en ziekte, aan leven en intelligentie in de stof. We moeten bereid zijn ons denken discipline op te leggen, ons van de stof naar Geest te keren. Naarmate de feiten van het ware zijn ons duidelijk worden - de alheid van God, het goede, en de volmaaktheid van de mens - zal het kaf uit ons bewustzijn verdwijnen totdat zijn nietsheid wordt begrepen. En zo is het dat genezing plaatsvindt. De genezingsmacht van de Christus zal zich steeds duidelijker manifesteren.

vrijdag 14 juni 2019

Werkelijke substantie

9 (19-064)
Mrs. Eddy bekrachtigt de Meesters erkenning van het koninkrijk in haar beschrijving van wat mens is. Deze luidt ten dele: “Hij is de samengesteld idee van God en omvat alle ware ideeën …” (Wetenschap en Gezondheid p. 475) De eigen haard is een van de ontelbare ideeën. Als idee is tehuis geestelijk mentaal. Wij moeten dan ook verder zien dan het tijdelijke aspect van de fysieke constructie, van materialen en inboedel, naar de kwaliteiten die wijzen op de werkelijke substantie ervan, zoals vrede, veiligheid, geluk, orde en liefde. Als wij ons van zulke niet-stoffelijke deugden bewust zijn, begrijpen we ook makkelijker dat de mens zijn huis in zich sluit. En naarmate wij aan die geestelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking geven, leveren wij het bewijs dat de mens zijn huis in zich omsluit. Dat de mens dakloos kan zijn is even ondenkbaar als dat een zonnestraal geen licht en warmte zou bevatten. Een idee die voor altijd één is met haar bron is vrij van alle dwaling, vanwege de zuivere natuur van haar substantie. Wanneer wij inzien dat Gemoed nooit zijn ideeën veronachtzaamt, maar die altijd in stand houdt, kunnen we bewijzen dat ons “huis” niet verstoord, vernietigd of in de steek gelaten kan worden. Hebzucht, ontrouw, trots en ondankbaarheid kunnen buitengesloten en uitgebannen worden. Gebed stelt ons in staat de mens te zien als compleet, zonder enig gebrek of tekort. De functie van een idee is te zegenen. Het leegstaan van een huis zou kunnen aangeven dat er een dakloos mens bestaat. En Paulus wijst de mogelijkheid van dakloos af als hij zegt: “In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” (Hand. 17:28) Deze woorden zijn nadere aanduiding dat ons tehuis niet begrensd wordt tot een bepaalde plaats tussen vier muren, hoe dierbaar zo’n plek ook kan zijn. Ons tehuis is binnenin het altijdtegenwoordige Gemoed. En dit geestelijke feit is bewijsbaar.

donderdag 13 juni 2019

Onveranderlijk Beginsel

De gevolgen van een schommelende economie hebben geen invloed op onze zaken als die geregeld worden volgens het onveranderlijke Beginsel (een ander synoniem voor God in Christian Science). Als wij vertrouwen op Zijn onfeilbare leiding kunnen wij de koop- of verkooptransactie tot een goed einde brengen. Elk onderdeel kan tot tevredenheid van de partijen uitwerken en iedereen die erbij betrokken is kan er de zegen van ondervinden. Kalme verzekerdheid, verwachting van het goede en een onwankelbaar vertrouwen in God verdrijven vrees en ontmoediging. Laten wij de bewering dat zakelijke ondernemingen alleen winst afwerpen in bepaalde tijden van het jaar verwerpen. Juiste activiteit kan niet beïnvloed worden door toeval of kans, bijgeloof of statistische sombere voorspellingen. Het bestuur van God is een constante. Daarom is er geen plaats voor bedrog en onenigheid in de werkelijkheid. Een actief begrijpen van Gods wet beschermt ons tegen onwaarheden. Wij moeten onze door God geschonken heerschappij uitoefenen en ons bewust zijn van Gods onpartijdige aard, die de hemel op aarde brengt. Vermindering van Gods ononderbroken weldadigheid is onmogelijk. Hoe zou Hij een jota van het goede terug kunnen nemen of ons onthouden? Zijn niet aflatende betrokkenheid bij Zijn schepping verzekert een harmonisch “onroerend” goed voor de mens.

woensdag 12 juni 2019

Alheid van God

We dienen altijd een duidelijk besef te hebben van de alheid van God, het goede, de almacht van het goede, de alomtegenwoordigheid van het goede. Naarmate we deze wetenschappelijke waarheid in ons denken en in onze levenswijze verwerken, gaan we beseffen dat het kwaad bedrog is, een illusie, een hypnotische invloed. Wetenschappelijk gezien heeft het kwaad geen enkele werkelijkheid. Dat wil zeggen dat er geen werkelijke oorzaak voor het kwaad bestaat. Het kan echter erg werkelijk lijken voor iemand die niet met de waarheid uitgerust is, geen praktisch begrip heeft van de almacht van het goede, God. Daarom moet een van de eerste stappen naar bescherming een besef zijn van de alheid van God en de nietsheid van het kwaad. Het geloof in het kwade wordt in Christian Science het “sterfelijk gemoed” genoemd. Dit is het vermeende tegengestelde van God, het goddelijk Gemoed. Een zeer nuttige bestrijding van kwaadaardige misvattingen is het besef dat zo’n boosaardige invloed onpersoonlijk is en moet worden gezien als een valse influistering zonder oorzaak en gevolg. Laat zo’n influistering nooit het persoonlijk voornaamwoord “ik” of “hij” aannemen en zo u als slachtoffer van zijn misdaad gebruiken. Deze influistering tracht zich voor te doen als uw gedachte. Het kwaad heeft geen macht. Het goede is oneindig, is het enige Gemoed.

maandag 10 juni 2019

Juiste ideeën

We kunnen ons denken versterken met de feiten van de Wetenschap, met name dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat, één Ego, de goddelijke Liefde, die zich manifesteert in ware beweegredenen die helpen en genezen, in juiste ideeën die de morele en geestelijke eigenschappen van ons karakter versterken. Het goddelijk Beginsel bestuurt de mens. Liefde is het geneesmiddel tegen haat in al zijn vormen. We zien onszelf als de uitdrukking van Liefde en handelen in overeenstemming daarmee en we voelen de dragende en behoudende macht van de Christus, Waarheid. Jezus voelde deze macht en hij werd erdoor beschermd tegen kwade invloeden. Soms komt de mentale sluipmoordenaar op de mens af in de vorm van een bepaald noodlot, van grootspraak of waaghalzerij; soms onder de suggestie van een afschuwelijke eindbestemming, duivelaanbidding, een bepaalde voorspelling in een horoscoop. Hij kan komen als haat, kritiek, jaloezie. Maar welke vormen het kwaad ook aannneemt, het is nooit werkelijk. Het heeft geen goddelijke bedoeling, geen goddelijke betekenis. De alheid van God, het goede, vaagt het geloof in het kwaad als oorzaak zowel als gevolg weg. Het geneesmiddel is gelegen in het onpersoonlijk maken van de dwaling. We moeten deze verkeerde invloed onderkennen in zijn ware gedaante, namelijk als een hypnotische influistering die we radicaal moeten afwijzen. We kunnen tot het besef van verlossing komen dat de mens het geliefde kind van God is, altijd verzorgd en bestuurd door de goddelijke Liefde.

vrijdag 7 juni 2019

God leren kennen

Tijdens getuigenis bijeenkomsten op woensdagavonden verklaarden Christian Scientisten dat zij vaak urenlang studeerden om “God te leren kennen”. In de tijdschriften van Christian Science las ik hoe belangrijk het is “God beter te leren kennen”. Dit bracht me in de war. Betekende dit dat er nog meer te weten was buiten de zeven synoniemen voor God, die zo’n indruk op me gemaakt hadden? Ik zette mijn studie voort en uiteindelijk zag ik wat bedoeld werd met die raadselachtige woorden “God beter leren kennen”. Mijn nieuwe vredige gemoedstoestand was grotendeels te danken aan de kennis van het ware wezen van God, dat ik door de synoniemen verkregen had. Maar ik wist niet hoe ik dit geestelijk begrijpen van God moest gebruiken. Toen merkte ik dat Mrs. Eddy verder was gegaan in haar ernstig pogen de mensheid te helpen hun levens van angst en leegte te ontvluchten. Ze toonde dat de eigenschappen van God - van Liefde, Gemoed, Beginsel, enz. - geleefd moeten worden. Omdat God Gemoed is kunnen wij verwachten intelligentie tot uitdrukking te brengen; omdat Hij Waarheid is kunnen onze daden door eerlijkheid worden gekenmerkt; omdat Hij Liefde is kunnen wij in iedere situatie vriendelijkheid en liefde weerspiegelen. En door al deze eigenschappen van God in ons leven tot uitdrukking te brengen kunnen we lijden genezen - zowel dat van onszelf als dat van anderen.

woensdag 5 juni 2019

Onzelfzuchtige liefde

Wie ook maar het geringste begrip van Jezus’ boodschap heeft, kan helpen anderen op te heffen. Een glimlach, een goede daad, een genezend woord van waarheid of enige andere uiting van onzelfzuchtige liefde kan veel doen en iedereen is daartoe in staat. Ieder aspect van het goede dat we in een ander opmerken doet zijn ware individualiteit aan het licht komen en laat een glimp zien van al het goede dat hij tot uiting kan brengen. Dit blijk van zijn  geestelijke zelf is wat we moeten waarderen. Als we lezen wat Mrs. Eddy schreef over hen die kritiek hadden op Christian Science kan dat helpen ons voortdurend bewust te zijn dat we de plicht hebben om verder te zien dan naar buiten tredende tekortkomingen: “Critici moesten in aanmerking nemen, dat de zogenaamde sterfelijke mens niet de werkelijkheid van de mens is. Dan zouden zij de tekenen zien van de komst van de Christus.” (Wetenschap en Gezondheid p.347) Letten wij op de tekenen van de komst van de Christus in elkander en waarderen wij die of zijn we bezig elkaar te bekritiseren naar aanleiding van de dwalingen die we allemaal graag zouden overwinnen?

dinsdag 4 juni 2019

Gods barmhartigheid

Als Gods kinderen geven we geen uitdrukking aan tegenstellingen van de tedere liefde van God zelf. Telkens weer legt de Bijbel de nadruk op de barmhartigheid van God, op Zijn onveranderlijke liefde. Dikwijls hebben wijzelf heel veel behoefte aan Gods verlossende liefde en die wordt ons nooit onthouden. En we voelen de tegenwoordigheid van die liefde wanneer we eerlijk spijt hebben en de zonden nalaten. In de Bijbel belooft God: “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet.” (Jes 43:25)  In de absolute waarheid is Gods mens zonder blaam omdat hij de weerspiegeling is van Gods algehele goedheid. God, de goddelijke Liefde, weet niets van menselijke fouten en menselijk falen. God is Alles, Hij is het goddelijk Beginsel van goedheid en Hij houdt onze ware identiteit in stand. Maar op menselijk niveau betekent Gods barmhartigheid dat alle stervelingen voortdurend de gelegenheid hebben zich af te keren van hun dwalingen en te ontdekken en bewijzen dat hun ware zelf foutloos is. Volgelingen van Christus Jezus, zowel nieuwe als oude, krijgen allen hun beproevingen wanneer zij trachten uit te rijzen boven het geloof van leven in de stoffelijke zinnen. Ons hiervan bewust te zijn is de eerste stap om kritiek op anderen te overwinnen en leert ons barmhartigheid. Als Gods liefde ons zo vrijelijk gegeven wordt, moet onze liefde dan ook niet even barmhartig zijn jegens anderen?

maandag 3 juni 2019

Gods aanwezigheid

Gods aanwezigheid is precies daar waar de dwaling of het kwaad schijnt plaats te vinden. Wanneer we de mens zien als het bewijs zelf van Gods aanwezigheid, dan is dat de liefde die degene die genezing nodig heeft moreel en fysiek sterkt. Het is in deze atmosfeer van liefde die de mensen zouden moeten voelen wanneer zij een Christian Science kerk binnengaan. Dan is de weg vrij waarlangs de genezende boodschap van de Christus hen kan bereiken. Ware Christian Science is Gods liefde aan de mensen geopenbaard. Het is de werking van de Christus, het bewijs van de macht van de goddelijke Liefde die doordringt in het individuele en collectieve menselijk denken. De mensen zien  Christian Science niet met de stoffelijke zintuigen; zij voelen die met hun geestelijke zien. Zij worden aangetrokken tot de boodschap van de Waarheid door de werking van de goddelijke Liefde die individuele Christian Scientisten in hun hart voelen. Jezus leerde zijn discipelen dat zijn boodschap erkend zou worden als zijn volgelingen elkander zouden liefhebben. Hij zei: “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” (Joh.13:35)

woensdag 22 mei 2019

Het eeuwige nu

Wij kunnen nooit gescheiden worden van Leven, God. Gods stralende, eeuwige, levengevende kwaliteiten vormen het ware bestaan, omdat God de bron van de uitdrukking is en de mens in onvernietigbare individualiteit  zijn eeuwige weerspiegeling is. De mens heeft verschillende opvattingen over de mogelijkheid en zelfs de wenselijkheid van een eeuwig leven. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.246: “Leven is eeuwig. We moeten dit gaan inzien en beginnen dit te demonstreren”. Als wij ons denken en doen vergeestelijken door toegewijd gebed en door bestudering van de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid zal ons lichaam dienovereenkomstig reageren met een betere gezondheid en een beter leven. Zulke veranderingen wijzen op een beter begrip van de reeds bestaande werkelijkheid - de volmaaktheid, geestelijkheid en onsterfelijkheid van de mens als evenbeeld van God. Wij kunnen ons niet veroorloven dat onze gedachten blijven staan op de trede der illusie van heengaan naar onsterfelijkheid, evenmin op de sport van de ladder die wederopstanding wordt genoemd, wanneer we ooit in de voetstappen van onze Meester Christus Jezus willen treden. De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

dinsdag 21 mei 2019

Goddelijk Beginsel

Christian Science maakt duidelijk dat het bewustzijn dat iemand van zichzelf heeft zich in zijn gedachten voordoet als zijn lichaam. Indien het bewustzijn hoofdzakelijk is opgebouwd uit het sterfelijk geloof aan stoffelijke gewaarwording, zal wat hij als zijn lichaam ervaart uitdrukking geven aan wat de zogenaamde zintuigen hem vertellen. Maar voor zover zijn bewustzijn van zichzelf bestaat uit de eigenschappen van het goddelijk Gemoed, drukt zijn lichaam harmonische en gezonde eigenschappen uit. Door het bewustzijn van zichzelf en zijn werk “met Christus verborgen in God” (Kol.3:3) en elke gedachte en daad als onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Beginsel te handhaven - als hij geen ander doel heeft dan de kenmerken van Beginsel uit te drukken en alles verwerpt wat hem ertoe zou kunnen aanzetten minder te doen - beschermt hij zich tegen de veronderstelde macht die zich voordoet als kwaadaardige, gelimiteerde of angstige gedachten van andere mensen, algemeen geloof in medische wetten en wetten van het toeval, of als zijn eigen onzekerheden of frustraties, zijn gevoel van onveiligheid. Ons bewustzijn dat Gemoed de bron is van onze activiteit zal alles buiten het bereik van kwaadaardige gedachten houden. Als men ziet dat Gemoed de bron van zijn denken en intelligentie is, zal men met begrip elke volgende stap uitwerken in nauwe relatie met zijn bron.

maandag 20 mei 2019

Goddelijk bewustzijn

Het sterfelijk gemoed wil ons opnemen in zijn droom, ons historisch bepalen door allerlei gebeurtenissen; maar wij moeten ons met Jezus verheffen totdat wij van de droom kunnen zeggen: “Welke dingen?” Wij moeten besluiten op Geest te vertrouwen voor voorziening, gezondheid en bescherming. Het is daarbij niet onmogelijk dat wij voor enige tijd scepticisme of de spot van anderen ervaren of het venijn van wrede behoudzucht of wraakzucht zullen voelen. Maar in navolging van de Christus zullen we uitreizen boven de beperkende geloofsvormen en zogenaamde wetten van de stof. Ons ruwe pad is niet makkelijk, maar de goddelijke Liefde is altijd tegenwoordig, en Liefde’s zorg wordt openbaar zodat we Jezus begrijpen dat wij ons hemelse huis nooit hebben verlaten. Nooit zijn wij gescheiden van het reine, goddelijke bewustzijn dat zich altijd verblijdt en weet dat de weg werkelijk hemelwaarts gaat.

woensdag 8 mei 2019

Nieuwe hemelen

In haar autobiografisch werk Retrospection and Introspection p.23 schrijft Mrs. Eddy “Alle aardse dingen moeten uiteindelijk plaats maken voor de ironie van het lot, of anders opgaan in de ene oneindige Liefde . . . De wereld was duister. . . Zo brak het moment aan van de verbondenheid van het hart aan een geestelijker bestaan.” Christian Scientisten zijn het er waarschijnlijk mee eens dat het in Christian Science in feite gaat om het vinden van een geestelijk bestaan - God, Geest, en de mens naar Zijn beeld - juist waar het gewone leven van alledag voortgang vindt. Het gaat niet om mystieke ervaringen, of de uiterste grenzen van het geloof, of het menselijk gemoed te dwingen “iets goeds te zien waar er niets goeds is.” Waar het op aankomt is dat de God waar de mensheid op heeft gehoopt en tot Wie zij heeft gebeden, werkelijk aanwezig is. Hij is zogezegd, zozeer nabij dat wij genoodzaakt worden onze opvattingen over wet, substantie, oorzaak en gevolg te herzien. Wij vangen een glimp op van de peilloos diepe betekenis van de woorden van de God van waarheid in het boek Jesaja 65:17: “Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.” Wanneer het menselijk bewustzijn werkelijk afstand doet van hoogmoed en zelfzucht en zinnelijkheid ten behoeve van de geestelijke ervaring, zal het merken dat deze ervaring in ‘t geheel niet lijkt op de ijdele verbeelding van dat bewustzijn. In plaats daarvan beseft men dat het geestelijk bestaan, goed beschouwd, als normaal en rationeel wordt ervaren. Er is niets abnormaals aan - alleen maar het kalme, intelligente besef dat wat men van het geestelijke ziet concreter is dan het begrip van leven dat men daarvoor als substantieel en onvermijdelijk had beschouwd. Dit leidt tot praktische genezing en een toenemend begrip van de Wetenschap van het zijn, naarmate deze visie in ons gebed wordt opgenomen en zo deel van ons wordt.

zondag 5 mei 2019

Goddelijke bron

Wanneer iemand God, het goddelijk Gemoed, de bron van zijn wezen, gaat begrijpen dan is hij in staat toestanden te genezen die beweren dat werking en beweging van de hersenen afhankelijk is en door een verkeerd functioneren van stoffelijke impulsen,  nu is gestopt of beschadigd. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder, en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Gemoed, Liefde, zendt op bewuste en intelligente wijze Zijn ononderbroken stroom van impulsen naar de mens. En als we dit feit duidelijk inzien, vernietigt dat het geloof dat mededelingen van de hersenen onderbroken kunnen worden. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze ware bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijke Beginsel en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

donderdag 2 mei 2019

Christusmentaliteit

In Wetenschap en Gezondheid (De Toepassing van de Christelijke Wetenschap) begint Mrs. Eddy met het genezen van de zieken; toch begint zij niet met een specifieke of gedetailleerde regels voor behandeling. De eerste paar bladzijden wijdt zij aan de ontmoeting van Christus Jezus met de vrouw “die een zondares was”, terwijl hij voor de maaltijd aanlag in het huis van Simon de farizeeër. Het verslag vestigt de aandacht op verschillende gedachtelijke eigenschappen die door de vrouw tot uitdrukking worden gebracht - haar berouw, wroeging, ootmoedigheid, eerbied, haar toewijding, dankbaarheid en menselijke genegenheid. En het legt sterk de nadruk op Christusliefde van de Meester - zijn mededogen, reinheid, geestelijk inzicht, moed, onzelfzuchtige genegenheid en geestelijke macht. Met andere woorden, er wordt in het hoofdstuk weinig gezegd over de methode van metafysische  behandeling voordat de geest van de behandeling grondig vastgelegd is. Het zou werkelijk een vergissing zijn om de verklaring van het genezen met behulp van Christian Science te zoeken in een stereotype procedure, techniek of menselijke overweging. Deze vorm van genezen komt in wezen voort uit een diepe en nederige geest van Christelijk liefde en vertrouwen die het hart raakt. Een methodische aanpak is uiteraard is uiteraard belangrijk; er dient systeem te zitten in wat we doen. Wetenschap en Gezondheid maakt overduidelijk dat volkomen gehoorzaamheid aan het goddelijk Beginsel en de regels van de mentale praktijk onvermijdelijk is. Tegelijkertijd echter maakt het leerboek duidelijk dat de Christusmentaliteit - die niet alleen onze gebeden bezielt maar ook het karakter uitmaakt van ons hele leven - vitaliteit en inspiratie aan onze behandeling geeft. Eén manier om ons deze Christusmentaliteit eigen te maken is in ons gebed dieper de morele kwaliteiten te overdenken waarnaar zo vaak verwezen wordt in de Bijbel en de werken van Mrs. Eddys - niet alleen moreel in de alledaagse zin van het woord, maar ook moreel in de betekenis van de geestelijke kwaliteiten van Waarheid en Liefde zoals deze geleefd en toegepast worden in ons dagelijks leven.

woensdag 17 april 2019

De macht van Liefde

Christus Jezus had smaad en geweld te verduren, evenals Paulus. Maar omdat zij elke situatie met de goddelijke Wetenschap tegemoet traden, gaven zij het bewijs van de macht van Liefde. Velen hebben in onze tijd bescherming ondervonden tegen lichamelijke aanvallen en beroving door te begrijpen dat de macht van de Christus sterker is dan wellust en hebzucht, haat en wanhoop. De mens is heilig, een schepping van God en houdt daarom van alles wat goed en rein is. Wellust en hebzucht kunnen noch gevoeld noch uitgedrukt worden door een idee van het goddelijk Gemoed. De mens heeft geen intelligentie gescheiden van God en daarom wordt in werkelijkheid iedereen door de motiverende kracht van Liefde gedreven. Het is noodzakelijk dat we de mens zien zoals hij werkelijk is, namelijk als een idee die al zijn kracht direct van God ontvangt, door God wordt bestuurd en die heel Gods heerlijkheid toont. Door deze wetenschappelijke redenering wordt de zelfzucht van het vleselijk denken ontzenuwd. Kwade hartstochten worden onttroond. Vrede wordt hersteld. De Christus maakt de zondaar vrij. Vrees zou de lont van geweldadigheid willen aansteken, maar het wetenschappelijk Christendom herstelt het zuivere man- en vrouwzijn. Het slachtoffer van kwade hartstochten wordt door Liefde schoongewassen.

zaterdag 13 april 2019

De gift van God

Is in ons huis of in een uit de omgeving ingebroken, dan zal, als we werkelijk op onze hoede zijn, onze eerst reactie wezen, ons besef van het goddelijk Beginsel te verdiepen door wetenschappelijk gebed en studie. Maar al te vaak wordt door inbraakvrije maatregelen even zeker de bewoner aan vrees geketend als de inbreker buitengesloten. Geborgenheid is slechts in "de schaduw des Almachtigen” (Ps.91:1) te vinden. Welke voorzorgsmaatregelen ook verstandig geacht worden, meer geestelijkheid is wat werkelijk vereist wordt, een helderder en effectiever bewustzijn van de voortdurende bescherming van Gods zorg. Het is noodzakelijk dat onze opvattingen van veiligheid gegrond zijn op het besef van de volslagen nietsheid van het kwaad en de absolute alheid van God. Dat vereist vergeestelijking van denken, oprechte evangelisatie van ons karakter. Onze beloning ligt dan in het ondervinden van de werking van de goddelijke wet. Zogenaamde geborgenheid die gegrond is op stof, is broos en kwetsbaar. Geborgenheid gegrond op een begrip van Geest is wetenschappelijk en altijd betrouwbaar; het is de gift van God aan ons allen. Mrs. Eddy, die uit persoonlijke ervaring de macht van Geest kende, schreef aan haar leerlingen: “Hoe gezegend is het aan u te denken als in de ‘schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land’, veilig in Zijn kracht, bouwende op Zijn fundamenten en door goddelijke bescherming en liefde verborgen voor de verslinder. Bedenk voortdurend dat Zijn aanwezigheid, macht en vrede in alle menselijke noden voorzien en alle gelukzaligheid weerspiegelen.” ( Misc. Writings. p. 263).

donderdag 11 april 2019

De metafysicus

Voor de metafysicus is het belangrijk om over voldoende geestelijke visie te beschikken om Gods onbegrensde mogelijkheden te zien om de mens ongehinderd van al het goede te voorzien. Hoe krachtiger en doordringerder deze inzichten zijn, des te sneller zullen begrensde menselijke opvattingen wijken. Vraag: Is het trouwens nodig zaad en aarde - uit geestelijk oogpunt bezien - als essentieel te beschouwen voor het produceren van een oogst? In het artikel “Eén Oorzaak en Gevolg” doet Mrs. Eddy deze doordachte uitspraak: “De agrariër  verdiept zich in de ontwikkeling van een zaad en denkt dat zijn oogst voortkomt uit het zaad en de klei; terwijl de Schrift toch verklaart, dat Hij ‘allen struik des velds maakte, eer hij in de aarde was’ “ (Misc. Writings, p. 26). Christian Science helpt ons in te zien dat het antwoord op problemen betrouwbaarder en blijvender zal zijn, naarmate dit het resultaat is van gebed - van geinspireerd geestelijk inzicht. De bekwame metafysicus doorbreekt de grenzen van het stoffelijk denken door Gods oneindige schepping te onthullen - namelijk Zijn “struik des velds” - en begrijpt dat God de mens overvloedig van Zijn goede gaven voorziet. Het is zo belangrijk dat wij aandachtig luisteren naar de boodschap van Zijn Christus, dat wij de beperkingen van onze sterfelijkheid ontmaskeren en een glimp opvangen van de mogelijkheden die metafysische waarheden te bieden hebben. Hoe dichter wij genaderd zijn tot God, des te duidelijker zullen wij de geestelijke feiten zien waarmee problemen kunnen worden opgelost.

zaterdag 30 maart 2019

Geestelijke visie

Er zijn nog altijd mensen die ‘s avonds met een lege maag naar bed gaan. Ook nu echter kan er iets gebeuren dat een einde zal maken aan het dreigende vooruitzicht van een hongerige wereld. In de Bijbel vinden we beschrijvingen van mensen met visie die originele oplossingen wisten te vinden voor het probleem van voedselschaarste. Soms was het een antwoord op menselijke nood op grote schaal - een ander maal voor kleinere groepen. In al die gevallen kwam het antwoord echter op unieke wijze. * Jozef Godsvertrouwen resulteerde in voedselvoorziening voor de bevolking van een heel land over een langere periode van droogte. * Het nauwe contact dat Mozes met God onderhield, voorzag de kinderen van Israël van manna. * Elia, die zelf in de wildernis door God in leven was gehouden, zorgde door zijn geestelijk begrijpen dat de kleine voorraad meel en olie van de weduwe niet op raakte * Eliza liet onder Gods leiding zijn verbaasde dienaar eten uitreiken aan honderd man, uit enkele gerstebroden en wat graan. * Christus Jezus spijzigde duizenden met enkele vissen en broden. Ongetwijfeld is het mogelijk een groot aantal factoren te vinden die deze bijbelfiguren met elkaar gemeen hadden. Maar het feit dat meteen in het oog springt, is hun gehoorzaamheid aan God. Hun hele leven - elk voor zich een onvergankelijke illustratie van gehoorzaamheid aan God - stelde hen in staat geestelijke barrières te doorbreken, inclusief de geestelijke barrière die mensen hun onontbeerlijk voedsel aan de hongerigen van deze wereld in de weg lijken te staan, zijn in de grond genomen eerder mentaal dan stoffelijk. De geestelijke visie die de bijbelfiguren in staat stelde mentale beperkingen te doorbreken met geestelijke waarheden, staat ons nog steeds ter beschikking.

donderdag 28 maart 2019

Eeuwige identiteit van de mens

Soms kunnen we geestelijke waarheden makkelijker begrijpen aan de hand van een vergelijking. Wanneer iemand ons dierbaar is uit ons leven verdwijnt, helpt mij een vergelijking met de muziek. Is de werkelijke mens niet als het ware een symfonie van de hemelse kwaliteiten van Ziel? Hoewel een muzikale compositie als partituur is geschreven, is het papier net zo min een deel van de muziek als het sterfelijk lichaam een wezenlijk onderdeel van de mens is. Zelfs wanneer het muziekblad is verbrand  of vernietigd, is er met de symfonie niets gebeurd en blijft die onveranderd. Nog steeds bezit die alle essentiële kwaliteiten van vorm en harmonie, melodie, schoonheid en zijn uniek eigen karakter. De existentie van de symfonie is onvernietigbaar en zijn harmonieën zijn altijd mentaal waarneembaar. De mens moet ontwaken uit de droom of illusie van de dood voor een nieuwe ervaring en ruimer bewustzijn naarmate wij hier de lessen leren omtrent de eeuwige identiteit van de mens, die nooit in de stof is geboren, er nooit in leeft en er nooit uit heengaat. De liefde, zuiverheid, levenskracht, intelligentie - al de goede eigenschappen, de Christusgelijkenis - welke door de mens tot uitdrukking worden gebracht, zijn niet te scheiden van de eeuwige individualiteit van de mens. Aan deze eigenschappen kan nooit afbreuk gedaan worden, omdat God deze zonder ophouden in de mens tot uitdrukking brengt. De functie en de bedoeling van de mens is om Gods heerlijkheid te weerspiegelen in een zich steeds ontvouwend en onbegrensd bestaan, om te triomferen in een eeuwig, harmonisch leven, om te zijn wat God hem doet zijn.

zaterdag 2 maart 2019

Gebiedende wet van het goede

De mens en het heelal bestaan alleen dankzij het feit dat God, het goddelijk Leven, zichzelf voortdurend en overal manifesteert, en de eeuwige mens is Zijn eeuwige weerspiegeling. “Want bij U is de fontein des levens; in uw licht zien wij het licht.” (Ps.36:10). We worden ons van dit goddelijk weerspiegelde licht en leven meer en meer bewust naarmate wij de geestelijke kwaliteiten welke Christus Jezus belichaamde, tot uitdrukking brengen en trouw zijn voorbeeld volgen. Hij bewees dat leven de almachtige werking van God, het goede is. God, die zich uitdrukt in de goddelijke ideeën die het ware bestaan van de mens vormen. De werking van de goddelijke Liefde wordt weerspiegeld in liefde, in de volmaakte uitdrukking van Waarheid, in de manifestatie van de gebiedende wet van het goede die van Beginsel uitgaat, in de kracht en de werking van Geest, in het harmonisch functioneren van Ziel, in de eeuwige ontvouwing van de intelligente ideeën van Gemoed, die door de mens tot uitdrukking worden gebracht. De ware mens is de volledige uitdrukking van alle goddelijke kwaliteiten en hoedanigheden.

dinsdag 26 februari 2019

Oneindig Leven

Mrs. Eddy schrijft in Miscellany p.242: “U kunt nooit het geestelijk bestaan demonstreren, tenzij u uzelf onsterfelijk verklaart en weet dat u dat bent.” Wanneer dan wij nu onsterfelijk zijn, dan is er ook geen noodzaak om “heen te gaan”, ofschoon menselijk gesproken er wel steeds behoefte is om wakker te worden voor de eeuwige feiten van het harmonische, onsterfelijke zijn. God is oneindig Leven en Hij drukt zich voortdurend uit in Zijn volmaakte, eeuwige schepping. Mrs. Eddy zegt in Unity of Good p. 41: “Wederopstanding uit de dood (dat is, uit het geloof in de dood) moet voor allen vroeger of later komen; en zij die deel hebben aan deze wederopstanding zijn degenen waarover de tweede dood geen macht heeft. Het heerlijke en geheiligde gevoel van de voortdurende eenheid van de mens met zijn Schepper kan ons huidig bestaan verlichten met de blijvende aanwezigheid en kracht van het goede. Dit besef opent wijd de deur van de dood naar het Leven; en wanneer dit Leven komt, “zullen we hem gelijk wezen”, en zullen we naar de Vader gaan niet door de dood, maar door het Leven; niet door de dwaling, maar door de Waarheid.” De mens is de nimmer stervende uitdrukking van het eeuwige Leven, God. Er is nooit een moment geweest dat er een andere toestand bestond, bestaat, of ooit zal bestaan. Er is niets dan het eeuwige nu van de alheid van God, Leven.

donderdag 21 februari 2019

De nieuwe mens

Christian Science openbaart dat het eeuwige leven niet zomaar eindeloos voortbestaan is, maar een heerlijk avontuur, waarin de mens leeft om de volheid van Gods eeuwige eigenschappen en hoedanigheden uit te dragen. Eigenschappen die zich voortdurend in oneindige verscheidenheid openbaren, zoals geluk, vreugde, schoonheid, goedheid en vervulling. Hoe bereiken we dit bewustzijn dat de mens nu onsterfelijk is? In ieder geval niet door natuurwetenschappelijke onderzoekingen naar het ontstaan van het materiële leven (georganiseerde stof) of door een of andere theologische waanopvatting van een schepping  van stervelingen die uit Adam voortkomen en die moeten doodgaan om hemel of hel te bereiken. Paulus geeft ons de sleutel tot de oplossing in zijn brief aan de Efeziërs, waarin hij er bij zijn lezers op aandringt zich toch vooral te verdiepen in het nieuwe leven zoals zij dat als Christenen hebben geleerd: “Dat gij zoudt afleggen . . . den ouden mens . . . en dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Ef. 4:17) Of, in gewone levendige taal: “Leef niet langer het doelloze leven van de ongelovigen, want zij leven in een wereld van schaduwen en zijn afgesneden van het leven in God door hun eigen welbewuste onwetendheid van geest door louter verharding van hart. . . Nee, wat u leerde, was om de vuile kleren van de oude manier van leven af te werpen, die door en door verrot waren door zinnelijke illusies. Doe nu het omgekeerde, trek, mentaal en geestelijk herschapen, de schone frisse kleren van het nieuwe leven aan die naar Gods ontwerp zijn gemaakt voor rechtvaardigheid en heiligheid die geen waan is.”

maandag 18 februari 2019

Geestelijk zuurdesem

Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh.7:24). Wanneer menselijke opinies opzij gezet worden en men liefheeft, kan het oordeel alleen maar rechtvaardig zijn. In Wetenschap en Gezondheid p.399 schrijft Mrs. Eddy: “Het ene Gemoed, God, bevat geen sterfelijke meningen. Alles wat werkelijk is, ligt in dit onsterfelijk Gemoed besloten.” Meningen veranderen steeds. Ze zijn voorbijgaand. De liefde die met God komt, van de goddelijk Liefde zelf, is niet gebaseerd op meningen. Ze groeit niet en wordt ook niet steeds minder. Ze is verankerd in het onveranderlijke goede. Als we deze liefde tot uitdrukking brengen, hebben we lief op de manier die Jezus aangaf en reageren we niet op sterfelijke meningen over elkaar of op vooringenomen en foutieve gedachten. Deze Christusgelijke liefde geneest. Ze geeft de diepgang en het licht waardoor de geestelijke onschuld en de volmaaktheid van ons allen gezien wordt. Dit geestelijke wezen van de mens, ons ware zelf, is altijd aanwezig. Het is niet iets dat aan ons toegevoegd wordt. God heeft de mens zo geschapen en God handhaaft dat wezen van de mens. Door het licht van Liefde wordt de volmaakte, oneindige omvang van de mens geopenbaard. Deze leerstellingen van Christian Science zijn onontbeerlijk bij de opvoeding van het gezin. Ze zijn een geestelijk zuurdesem, een genezende, bezielende invloed.

zondag 17 februari 2019

Leidstar

Mrs. Eddy verzekert ons: “Het kruis is het centrale zinnebeeld in de geschiedenis. Het is de leidstar bij de demonstratie van het Christelijk genezen - de demonstratie, waardoor zonde en ziekte wordt vernietigd” (No & Yes p. 33). Als wij het kruis in alle zachtmoedigheid aanvaarden als de leidstar bij onze demonstratie van Gods alheid, alomtegenwoordigheid en almacht, zullen wij geen tijd verspillen met te luisteren naar de argumenten van het sterfelijk gemoed: zelfmedelijden, wrok, teleurstelling, ontmoediging en wanhoop. We zullen ons dan resoluut afkeren van de afleidende omwegen van het sterfelijk gemoed, omdat we begrijpen dat het sterfelijk gemoed ons wil verhinderen ook maar iets te ontdekken van wat de nietsheid en onwerkelijkheid van de dromen van dit gemoed zou bewijzen. Wanneer we de eigenschappen tot uitdrukking brengen die aan God toebehoren, geven we het bewijs dat Hij met ons is. We zullen merken dat wij dan met succes zelfmedelijden vervangen door dankbaarheid voor wat wij als Gods weerspiegeling van het goede tot uitdrukking brengen. We zullen ervaren hoe wrok overgaat in een actief verwachten van zegen en vooruitgang en bewustwording. Teleurstelling, ontmoediging en wanhoop zullen verdwijnen (zoals duisternis verdwijnt bij de komst van het licht) voor de lichtgevende openbaring van Gods wezen en van waarachtig kennen, handelen en zijn. Als wij de bewijzen geven van het Christelijk genezen, wordt het kruis daadwerkelijk onze leidstar, een licht dat ons leidt op onze weg naar Geest.

zaterdag 16 februari 2019

Genezing langs geestelijke weg

Sommige Christenen geven er de voorkeur aan voor genezing geheel op God te vertrouwen. Geconfronteerd met ziekte of letsel of enige ander moeilijkheid, bidden zij. Dankbaar erkennen zij God als nimmer falende bron van troost, kracht en vrijheid. De genezende wet van God is hun eerste toevlucht, onverschillig tegenover welke problemen zij ook komen te staan. Maar soms vraagt men zich af of het werkelijk iets uitmaakt waar men zijn vertrouwen in stelt om genezen te worden. Wanneer genezing langs geestelijke weg lichamelijke verlossing brengt en stoffelijke middelen of medische behandeling dat ook doen, wat maakt het dan uit of men er de voorkeur aan geeft zich voor genezing tot God te wenden? Eén reden daarvoor is dat genezing langs geestelijke weg zo veel meer biedt dan alleen maar genezing van lichamelijke ziekten. Deze geestelijke weg is niet slechts een alternatieve methode van gezondheidszorg. Werkelijk geestelijke genezing is wetenschappelijke, Christelijke genezing. Een Christelijke genezing reikt veel verder dan het normaliseren van gebrekkige lichamelijke functies of het lichaam bevrijden van pijn. Christelijke genezing brengt deze verbeteringen inderdaad te weeg; maar we worden er tevens door veranderd - we worden herboren, vernieuwd, ons denken komt op een hoger plan en ons bewustzijn wordt geestelijker. Deze transformatie, deze vergeestelijking van het bewustzijn, is de wezenlijke reden om genezing langs geestelijke weg te kiezen. In het algemeen zijn stoffelijke geneesmethoden gericht op een behandelen van het lichaam: het innemen van medicijnen, het doen van oefeningen, het chirurgisch verwijderen van zieke delen. Maar Christelijk genezen is geheel gebaseerd op gebed; verlossing en wedergeboorte zijn er noodzakelijk in besloten. Waarlijk Christelijk genezen kan niet worden gescheiden van geestelijk begrijpen, van het besef dat God oneindige Geest is, het goddelijk Gemoed, zuivere Liefde, en dat de mens de volmaakte, geestelijke weerspiegeling is van zijn Schepper.

vrijdag 15 februari 2019

Jezus' blijvende opdracht

Geestelijke genezing stond in het middelpunt van Jezus’ eigen werk en vormde de blijvende opdracht die hij zijn volgelingen gaf. Onze Meester heeft gezegd: “Die in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want ik ga heen tot mijn Vader” (Joh.14:12). Mrs. Eddy geeft in een van haar bijbellessen wat meer inzicht in de machtige betekenis van deze woorden van Jezus. Zij schrijft: “Het ten uitvoer brengen van de grootse waarheden van het Christelijk genezen kan in ieder tijdperk gebeuren, zoals bovenaangehaalde bijbeltekst duidelijk te kennen geeft en het oorspronkelijk Christendom bevestigt.” Vervolgens wijst Mrs. Eddy naar een andere bijbeltekst, waar Jezus aangeeft hoe belangrijk het genezen is. Zij zegt dan: “Ook in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Markus komt dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde: daar wordt genezen een voorwaarde voor verlossing genoemd door alle eeuwen en voor de gehele Christenheid” (Miscellaneous Writings. p. 192)”. Iedere genezing die door gebed wordt verwezenlijkt, is een stap vooruit bij het uitwerken van onze eigen zaligheid. En aangezien ons gebed en onze genezingen iets aantonen van de reine harmonie van Gods schepping - de waarheid van het zijn - helpen we tevens de wereld om zich te bevrijden van het waangeloof dat er een macht bestaat die aan God tegengesteld is. En dat is wat ziekte in werkelijkheid is: een leugen, een waan, die suggereert dat er een of andere macht bestaat die de waarheid van Gods almacht en van Zijn oneindige goedheid krachteloos kan maken. Het Christelijk genezen weerlegt leugens. Vrees en onwetendheid worden erdoor geëlimineerd. Zonde wordt erdoor verdreven. Wij worden erdoor veranderd. Christelijk genezen is een “voorwaarde voor verlossing”.” Dat is nu juist waarom het zo belangrijk is.

donderdag 14 februari 2019

Standpunt opvatting ervaring

Ons begrip van de werkelijkheid is niet iets dat alleen maar de dingen voor ons beter maakt. Nee, de werkelijkheid is oneindig en hoe meer wij de Christus in ons leven aanvaarden, des te meer van die oneindige werkelijkheid deel van onze ervaring wordt. Wat betekent dat in de praktijk nu in verband met de dingen die wij doen?  Als wij bijvoorbeeld een auto besturen, zien we die dan als een vernuftig mechanisch middel om ergens te komen, een statussymbool dat ons meer aanzien geeft, of als een teken van bevrijding van beperkingen - iets dat getuigt van een toenemende beheersing van de ruimte, of zelfs als een wat dieper inzicht in de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed? En hoe zien wij andere automobilisten? Vormen zij een potentieel gevaar voor onze veiligheid, of aanvaarden wij elk van hen als een kind van God zoals wij zelf dat zijn, dat bestuurd wordt door Gemoed en zich daarom aan de wet houdt en dat beheerst en liefdevol is? Onze ervaring zal in overeenstemming zijn met wat we aanvaarden en verwachten. Ons standpunt volgt onze opvattingen en onze opvattingen vormen onze ervaring. Dit is dus niet alleen maar een mooie theorie. “Ieder stoffelijk geloof duidt op het bestaan van de geestelijke werkelijkheid; en indien stervelingen worden onderwezen in geestelijke dingen, zal blijken dat het omkeren van het stoffelijk geloof in al zijn uitingsvormen, symbool en vertegenwoordiger is van onschatbare, eeuwige en altijd-aanwezige waarheden,” schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings p.60-61.

dinsdag 12 februari 2019

Omkering van de werkelijkheid

Wij behoren de werkelijkheid van onszelf te kennen. Christian Science toont aan dat de mens geheel geestelijk is. Hij is geen sterveling met een eigen gemoed, afhankelijk van de stoffelijke zinnen. Evenmin wordt hij bestuurd door de hersenen, waardoor hij gedwongen zou worden eindige, verwrongen opvattingen van de werkelijkheid te vormen en dan gade te slaan hoe deze in zijn ervaring gestalte krijgen - als het ware zijn mentale bed opmakend om er dan in te moeten liggen. Niets stoffelijks kan uiteindelijk werkelijk zijn. De werkelijkheid is geheel en al geestelijk. Hoe hoger ons begrip van de werkelijkheid is en hoe meer wij ervan begrijpen, des te beter zullen wij in staat zijn de goddelijke werkelijkheid in onze ervaring tot uitdrukking te brengen. De mens is de weerspiegeling van God, het goddelijk Gemoed. Hij ziet, hoort, voelt en weet alleen wat dit Gemoed hem ingeeft. Het onvermijdelijk gevolg daarvan is dat onze menselijke ervaring verandert. “Wij zien om ons heen niet veel van de werkelijke mens, want hij is de mens van God; terwijl ons beeld de menselijke mens is,” schrijft Mrs. Eddy. Even verder zegt ze: “De wetenschappelijke mens en zijn Maker zijn hier; en u zou niemand anders dan deze mens zijn, als u de vleselijke opvattingen ondergeschikt zou maken aan de geestelijke zin en de oorsprong van het zijn” (Unity of Good p. 46). Deze benadering betekent niet het leven door een roze bril zien en alles wat akelig of dreigend lijkt negeren.  We beschouwen eerder het menselijk beeld, wanneer het goed en veelbelovend is, als een omkering van de werkelijkheid.

maandag 11 februari 2019

Geestelijk waarnemingsvermogen

Wat is de werkelijkheid? Is het niet meer dan het geheel van wat we om ons zien en horen? Of is er meer dat we zouden moeten zien, en bezitten we misschien het vermogen de indrukken van de zinnen met wat dieper inzicht te verklaren? Onze kijk op de werkelijkheid is niet iets waar we aan vast zitten en dat ons altijd onder dezelfde soort omstandigheden op dezelfde manier doet reageren. Integendeel, onze visie ontwikkelt zich en wordt ruimer naarmate wij ons meer bewust worden van Geest en minder voor onze informatie afhankelijk zijn van de stoffelijke zinnen. Met andere woorden, we hoeven niet alles wat we horen en zien zonder verder denken automatische te accepteren. Het is niet nodig ons te laten bedriegen of beperken door wat zij ons voorhouden, want wij bezitten door de tegenwoordigheid van de Christus de intelligentie, het onderscheidingsvermogen en het oordeel om ieder stoffelijk getuigenis te testen en in twijfel te trekken. We hebben in feite een ingeschapen geestelijk waarnemingsvermogen dat ons te allen tijde intuïtief kan leiden. En wanneer dit innerlijk waarnemingsvermogen of deze geestelijke zin duidelijker en sterker wordt, komt het in de plaats van de zogenaamde invloeden die onze gedachten hebben bepaald in ons verleden. Christus Jezus zei: “Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel” (Joh. 7:24). In antwoord op de vraag: “Is er iets werkelijks in hetgeen de lichamelijke zinnen waarnemen?” schrijft Mrs. Eddy: “Alles is net zo werkelijke als u het maakt en niet meer. Wat u ziet, hoort, voelt, is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid hebben dan hetgeen u eraan toekent.” Zij gaat verder in de volgende alinea: “Het is gevaarlijk om te steunen op het zinnengetuigenis, want dit getuigenis is niet absoluut en daarom niet werkelijk, zoals wij dat woord begrijpen” (Unity of Good blz. 8).

zaterdag 9 februari 2019

Eeuwigdurende werkelijkheden

Het sterfelijk gemoed verpersoonlijkt goed en kwaad, en noemt ten onrechte goed kwaad en kwaad goed. Als we ons verlaten op geestelijk inzicht weten we dat God en Zijn manifestatie het goede is, en dat het kwaad slechts het geloof is in de afwezigheid van het goede. Daarom weten we ook dat we niet tegen de dwalende, haatdragende, boosaardige en moorddadige personen de strijd hoeven aan te binden om hen te overwinnen en te vernietigen, en we weten met een absolute overtuiging dat we kunnen vertrouwen op eeuwige waarheden om de gevolgen van de leugens van de vader van alle leugens, het sterfelijk gemoed, nietig te verklaren. Jezus’ kruisgang was een smarteljke ervaring. Zo hij zich in gebed niet bewust was geweest van de eeuwigdurende werkelijkheden, zou hij dan tegen hen die hij na zijn opstanding ontmoette en die jammerden over de droeve dingen die zich in Jerusalem hadden afgespeeld, gezegd kunnen hebben: “Welke dingen?” (Luk.24:19). Hij wist dat zijn identiteit onsterfelijk en door God geschapen was en voor altijd samen bestond met het goddelijk Gemoed. Uiteindelijk kon hij alleen weten en liefhebben wat Gemoed weet en liefheeft. Mrs. Eddy verzekert ons: “Het ware en bewuste wezen van Jezus verliet nooit de hemel voor de aarde. Het verbleef voor immer in de hoge, zelfs terwijl stervelingen geloofde dat het hier was. Hij sprak eens over zichzelf (Joh. 3:13) als over ‘de zoon des mensen die in de hemel is’ - treffende woorden, die lijnrecht in tegenspraak zijn met de algemene opvatting van Jezus’ wezen” (No & Yes p. 36).

vrijdag 8 februari 2019

Heirweg naar de hemel

De woorden van Mrs. Eddy “Blijde volg ik het ruwe spoor / Over berg en dal” (Gezang 304) verontrustten mij vroeger. Nu dat ik heel wat lessen heb geleerd op dit schijnbaar zo ruwe pad ben ik innig dankbaar voor het besef dat we in moeilijke tijden toch blij kunnen zijn. Bij mijn streven om blij te zijn heb ik mij bewust moeten maken dat God werkelijk aanwezig is, evenals de levende goedheid die Hem tot uitdrukking brengt. En ik heb moeten leren daar dankbaar voor te zijn. Blijdschap over de geestelijke werkelijkheden leidt tot opstanding uit het geloof in zonde of lijden. Het is alleen het sterfelijk gemoed dat het pad ruig en ruw maakt. Bijna niemand kiest voor lijden. Maar sommige mensen denken dat ze geen lessen hoeven te leren. De meesten van ons willen echter wel erkennen dat lijden ons vaak dwingt om een verkeerd besef van ons zelf of van een ander los te laten of op te geven. Mrs. Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, merkt op: “Zelfopoffering is de heirweg naar de hemel” (No & Yes p.33). Wanneer we ons onbehaaglijk voelen in sterfelijkheid - onbehaaglijk met het sterfelijke, het stoffelijke en persoonlijke - zijn we eerder bereid, misschien zelfs verlangend, om wakker te worden uit onze zinsbegoocheling. Wij zouden blij zijn wakker te worden in het begrijpen dat wij op de “heirweg naar de hemel” zijn en ons ware zelf, onze Godgelijkenis, opeisen.

dinsdag 5 februari 2019

Helder bewustzijn bezitten

Genezen is geen ongewone bezigheid zoals fietsen op het slappe koord; genezen vloeit voort uit een eigenschap van het denken - geestelijk bewustzijn dat beschikbaar is voor en toebehoort aan elk mens. We zouden ons tot het uiterste verzetten als iemand dreigde ons het vermogen  tot liefhebben af te nemen. Toch probeert de mentale instelling van onze tijd de mensen wijs te maken dat het Christelijk genezen niet binnen ons bereik ligt, of dat het iets is waar niemand echt het fijne van weet. We kunnen terwille van onszelf en van de mensheid krachtig verzet aantekenen tegen deze suggestie. En als de mist is opgetrokken, hoe duidelijk is het dan dat het besef van Gods genezende alomtegenwoordigheid even werkelijk en dwingend is als voorheen. Dan zien we dat we inderdaad het helder bewustzijn bezitten dat God ons schenkt, het bewustzijn dat de geestelijke waarheid kent en dat geneest. In Retrospection and Introspection haalt Mrs. Eddy de woorden aan die Paulus tot de Atheners sprak en die in grote trekken identiek zijn met een uitspraak van haarzelf: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” “Indien de Christelijke Wetenschap” zo zegt zij, “de leer van Paulus opnieuw verkondigt, moeten wij als Christelijke Wetenschappers de wereld het overtuigend bewijs geven van de deugdelijkheid van deze wetenschappelijke verklaring van het zijn. Nu wij, eerder dan anderen, dit wetenschappelijk feit hebben ingezien, zijn wij het aan onszelf en aan de wereld verschuldigd om te vechten voor de demonstratie ervan.” (Ret., p.93-94) Wat onze opvattingen over genezing ook geweest mogen zijn, laten we er nu wat meer over nadenken. Genezing is tenslotte de naam voor het kennen en tot uitdrukking brengen van God in de menselijke ervaring.