woensdag 18 september 2019

Geestelijkheid

Hoe kunnen wij ons de Christusgeest eigen maken of die aanvoelen? In werkelijkheid is die reeds onafscheidelijk in ons aanwezig, omdat de mens de weerspiegeling is van God, Geest. Dit is het standpunt dat wij moeten innemen als wij onze gedachten willen aanpassen aan het immertegenwoordige geestelijke goede dat God is. Gods idee, de mens, is altijd volkomen bevredigd door Zijn alwerkzame goedheid en liefde. De mens Gods hoeft geen geluk, vrede en welzijn na te jagen. Dit zijn eigenschappen van de goddelijke Liefde, die met hun karakteristieke kenmerk van tevredenheid, een onvervreemdbaar deel vormen van de individualiteit van de mens als het spiegelbeeld van God. Dit is de absolute waarheid over ieder van ons. En het is zaak om in ons dagelijks leven de geestelijke waarheden op zodanige wijze toe te passen en Gods eigenschappen uit te drukken dat wij werkelijk de tevredenheid voelen die echte geestelijkheid met zich mee brengt. Om geestelijkheid beter tot uitdrukking te brengen, moeten wij beter begrijpen wat het is. Een ding is zeker, het staat lijnrecht tegenover stoffelijkheid, het geloof dat leven zich afspeelt in de stof en afhankelijk is van de voorwaarden en werking ervan. Mrs. Eddy toont het belang van geestelijkheid wanneer zij in Wetenschap en Gezondheid p. 95 schrijft: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde . . .” Geestelijkheid wordt hoe langer hoe meer de substantie van onze gedachten en handelingen wanneer wij getrouw Waarheid en Liefde (synoniemen voor God) als Alles - als alle werkelijkheid en alle tegenwoordigheid - erkennen

dinsdag 17 september 2019

Eén God, één Gemoed

Geestelijkheid is die kwaliteit van onze gedachten die ons in staat stelt van de genezende macht van God gebruik te maken en er gehoor aan te geven. Wanneer wij in beslag worden genomen door de jacht op stoffelijkheid, krijgen zelfs onze pogingen tot genezing onvermijdelijk een zweem van het stoffelijke. Wij vallen dan maar al te gemakkelijk in de hinderlaag te menen dat wij Christian Science kunnen toepassen hoofdzakelijk voor het verbeteren van stoffelijke toestanden, in plaats van bereid te zijn om ons door Christian Science te laten instrueren dat God, Geest, Alles is en dat daarom de stof met al zijn disharmonie niets is. Wanneer wij weigeren gehoor te geven aan de eis van de stof te accepteren dat zij substantie is, wordt ons genezingswerk eenvoudiger. Wanneer wij geen enkel ogenblik onder de indruk raken van het geloof dat de stof ons enige substantie of iets waardevols kan geven, zullen wij niet zo gemakkelijk bij de pakken neerzitten denkend dat de stof ons kan verslaan. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.301: “Daar God substantie is en de mens het beeld en de gelijkenis van God, moest de mens alleen de substantie van het goede begeren, de substantie van Geest, niet van de stof; en in werkelijkheid bezit hij geen andere. Het geloof, dat de mens een andere substantie of gemoed heeft, is niet geestelijk en is een overtreding van het Eerste Gebod: Gij zult één God, één Gemoed, hebben.” Christian Science laat ons zien dat er in werkelijkheid geen stoffelijkheid bestaat die ons streven en verlangen rechtvaardigt, maar alleen de oneindigheid van Gods goedheid die ons in toenemende mate geopenbaard wordt.

maandag 16 september 2019

Aangeboren geestelijkheid

Over het algemeen gelooft men dat een gevoel van tevredenheid afhankelijk is van de stoffelijke omstandigheden: waar men woont, de vrienden die men heeft, de hoeveelheid geld die men bezit, de eigendommen en de maatschappelijke positie die men heeft verworven. Hoe belangrijk al deze dingen in de menselijke ervaring ook mogen zijn, toch is er een nog diepere dimensie van tevredenheid, die alleen gevonden kan worden in onze verhouding tot God. Onze werkelijke individualiteit is als Gods beeld en gelijkenis geheel en al geestelijk. Voor een gevoel van volkomen tevredenheid moet onze aangeboren geestelijkheid als Gods idee verder ontwikkeld worden en in ons leven tot uitdrukking worden gebracht. Als we ons rusteloos voelen en het gevoel van tevredenheid ontbreekt, als we al maar meer willen hebben, dan is die ontevredenheid wellicht aanwijzing dat er behoefte is aan iets meer geestelijke inspiratie dan we voelen. Er is uiteraard niets verkeerd in rechtmatig bezit, maar het overdreven najagen daarvan en onze zinnen zetten op de vervulling van stoffelijke verlangens, leidt tot geestelijke oppervlakkigheid. Mrs. Eddy wijst erop hoe we een intelligent en wijs evenwicht moeten nastreven als zij schrijft: “Het genieten van goede dingen is niet verkeerd, maar het verslaafd raken aan genoegens is dat wel” (Miscellany p. 197).

zondag 8 september 2019

Zijn onveranderlijke goedheid

Wetenschap en Gezondheid (p.145) licht toe dat “De strijd voor herstel van zieken wordt niet gestreden tussen stoffelijke methoden, maar tussen sterfelijke gemoederen en het onsterfelijk Gemoed. De overwinning zal alleen dàn aan de zijde van de patiënt zijn, wanneer het onsterfelijk Gemoed door Christus, Waarheid, het menselijk geloof aan ziekte het zwijgen oplegt.” Jezus zei tot zijn volgelingen: “[Gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (Joh. 8:32)”. Deze heilige waarheid is veel meer dan de positieve (tegenover de negatieve) invloed van het menselijk gemoed op het lichaam. Christelijke Wetenschappers hebben al jarenlang overtuigende bewijzen in hun leven ontvangen van het feit dat de waarheid inderdaad vrij maakt en het lichaam geneest van alle soorten ziektes - zowel organische als functionele. Maar deze waarheid is de allerhoogste alheid en wet van God, Zijn onveranderlijke goedheid, de manier waarop Hij de mens en de schepping in volmaakte Liefde omvat. Christelijke Wetenschappers spreken van Christus, Waarheid, die een verkeerd begrip van Leven in de stof doet verdwijnen. Deze Christus komt in deze tijd tot de mensheid en brengt dezelfde genezing en vreugde als toen Jezus tegen de kreupelen en zieken zei: “Strek uw hand uit” (Matt. 12:13) en “Neem uw beddeke op en wandel” (Joh. 5:11). Het is bemoedigend te lezen dat bepaalde doktoren beginnen in te zien dat ziekte een mentale oorzaak heeft en dus genezen kan worden. Maar ver daarboven uit rijst de bezieling God te zien als de grote Heelmeester, en Zijn Christus te horen spreken in het menselijk bewustzijn. En dit is de uiteindelijke richting die de mensheid moet gaan.

zaterdag 7 september 2019

Christendom

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.143: “U geeft toe, dat het gemoed het lichaam enigszins beïnvloedt, maar u komt tot de slotsom, dat de maag, het bloed, de zenuwen, de beenderen, enz. de overwegende macht hebben. Door dit geloof beheerst, gaat u in de oude sleur verder. U steunt op datgene, wat geen werking en geen intelligentie bezit en ziet niet, dat dit u berooft van de oppermacht van het goddelijke Gemoed, die binnen uw bereik ligt.” Het woord “Gemoed” is met een hoofdletter geschreven en betekent God, en niet het menselijk gemoed. Zo verklaart de laatste van de zes godsdienstige grondstellingen van Christian Science “En wij beloven plechtig, dat wij zullen waken en bidden, dat dit Gemoed in ons zij, hetwelk ook in Christus Jezus was; aan anderen te doen, zoals wij zouden willen dat zij ons deden en barmhartig, rechtvaardig en rein te zijn.” (W&G p. 497). Christian Science is natuurlijk de aanbidding van God, het dagelijks naleven van onze godsdienst - om precies te zijn: het naleven van het Christendom. Als wij bereid zijn ook maar enigermate te accepteren hetgeen God van de mens weet, dan geeft dat een bezieling die ver uitgaat boven welke sterfelijke verwachtingen dan ook. Dan beseffen wij niet alleen dat wij heerschappij bezitten over ons zogenaamd noodlot, maar zien bovendien dat wij op natuurlijke wijze en onvermijdelijk worden bestuurd en geleid - en genezen - door dit krachtige, nieuw ontwaakte begrijpen van Gods wezen. Genezing is een vernieuwingsproces, een zich overgeven van het menselijk gemoed met haar opinies aan de oneindige werkelijkheid van God en Zijn actieve en actuele goedheid.

maandag 2 september 2019

Bron van al het goede

God is de bron van al het goede. Alles wat waarlijk het leven bevestigt en het goede schenkt, is afhankelijk van onze goddelijke Vader-Moeder. Gedrag dat in strijd is met de wet, in welke vorm dan ook, brengt geen permanente voldoening of blijvende vrede. Alles wat ons opsluit in een materiële levenswijze, maakt ons onderhevig aan sterfelijke begeerten, angst en pijn. Verdwaasd door deze tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zinnen, lijkt het misschien moeilijk de vaste leiding van de geestelijke zin te zien, die tot ons komt door middel van de Christus. De keuze die ons wordt voorgelegd is eigenlijk òf ons te houden aan geloofsvormen van sterfelijk denken òf te stijgen naar een hoger denkniveau. Er is slechts een Gemoed. En dit Gemoed weet en bewerkstelligt slechts het goede en als de mens van God weerspiegelen wij het volkomen reine wezen van Gemoed. Als wij een meningsverschil met onze naaste hebben, kunnen wij dit uit de weg ruimen door ons voor de oplossing te wenden tot het volmaakte Gemoed. Het resultaat kan een oplossing zijn die alle bij de kwestie betrokken partijen tevreden stelt. Mrs. Eddy schrijft in Miscellaneous Writings p. 356: “Om de opgekropte elementen van het sterfelijk gemoed lucht te geven, is geen vreselijke ontploffing nodig. Het is niet nodig korte tijd toe te geven aan afgunst, rivaliteit en haat, opdat zij door lijden vernietigd zullen worden; zij moeten verstikt worden door gebrek aan lucht en vrijheid.”

zaterdag 24 augustus 2019

Bewijzen van waarheid

Christian Science geeft ons inzicht in de wetten waarop de genezingen van Christus Jezus en zijn discipelen waren gebaseerd. Door deze wetten ontdekken we dat ziekte nooit ongeneeslijk of fataal is, maar slechts een sterfelijk of stoffelijk geloof is. Door de genezingen die hij verrichtte gaf onze Meester de bewijzen van deze waarheid. Hij straalde zozeer de Christus uit dat hij in staat was iets van Gods liefde voor de mens over te brengen aan hen die voor genezing naar hem toe kwamen en iets van die liefde in hun ervaring te brengen. De mentale hervorming die daardoor plaatsvond had de fysieke genezing tot gevolg. De Christus komt altijd tot ons om moed te geven, te troosten, ons te verzekeren dat de Vader ons liefheeft. om ons te genezen en leven te schenken. Christus Jezus geeft ons de verzekering: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.” (Joh. 10:10) Gaf hij geen overtuigend bewijs van zijn belofte toen hij Lazarus uit het graf waar hij vier dagen in gelegen had tot leven wekte? Lazarus’ zuster Martha voegde de Meester vol twijfel toe: “Heere, hij riekt nu al,” in de overtuiging dat zijn lichaam reeds was begonnen te ontbinden. Jezus antwoordde: ”Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?” (Joh. 11:39,40) Ja, ook wij zullen de glorie Gods zien wanneer wij geloven - wanneer voor ons duidelijk wordt dat de Christus altijd aanwezig is om leven te geven en overvloed - nu!

maandag 19 augustus 2019

Door de Geest geleid

Bent u in de kerk wel eens opgestaan om het laatste gezang mee te zingen om dan te ontdekken dat u eigenlijk zonder veel aandacht naar de dienst had geluisterd? Ofwel voert men als argument aan dat er een lichamelijke of mentale oorzaak voor is, bijvoorbeeld dat men niet voldoende nachtrust heeft gehad, of dat men nu eenmaal niet in staat is om zijn aandacht op iets gericht te houden. In werkelijkheid zijn dit suggesties, te vergelijken met hypnotisme. Hoewel het lijkt of zij voortkomen uit ons eigen denken, ervaren we hetzelfde soort gevolg als wanneer we in een slaaptoestand worden gebracht. Wat we ondervinden is daarom het bedrieglijke effect van suggestie. In zijn brief aan de Christenen in Rome geeft Paulus duidelijk aan dat hij de wijdere implicaties van deze strijd om wakker te blijven goed kende. Hij zegt heel openhartig over zijn eigen ervaring: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik . . . Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.” (Rom 7: 19,21) Maar in zijn brief aan de Galaten voegt hij er een heel belangrijk punt aan toe: “. . . indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.” (Gal. 5:18) Met andere woorden, we hebben een alternatief voor die aantrekking van de verschillende suggesties als apathie, lijdelijkheid, of gebrek aan gerichte aandacht. Christian Science maakt duidelijk dat we ons ervoor kunnen inzetten iets meer te beleven en te leren kennen van de bezieling van de goddelijke Geest, God - om in feite te begrijpen dat deze Geest het Alles is, de Ene die werkelijk is. Wanneer we ons tot deze grootse werkelijkheid wenden - tot de ene Geest, of het goddelijk Gemoed - dan heeft dat een bezielend gevolg en het geeft ons kracht en energie. ‘Indien gij door de Geest geleid wordt’ gaat dan zoiets betekenen als wakker worden.

zondag 18 augustus 2019

Van aangezicht tot aangezicht

Door diep en ootmoedig gebed wordt de Christus, Waarheid, in ons bewustzijn opgeheven en streven wij ernaar om hem in ons dagelijks leven te gehoorzamen. Onze gebeden geven het antwoord op de eisen die het dagelijks leven ons stelt en ze zijn een oase in de dorre vlakten van het sterfelijk denken. Hier, in tegenwoordigheid van Gods alheid, kunnen wij uitrusten van aardse beslommeringen en vinden inspiratie die ons bewustzijn verheft tot in het geestelijke. Hier komen wij van aangezicht tot aangezicht te staan met God, en vinden wij onze geestelijke zelfheid als Zijn geliefd kind. Naarmate wij gehoor geven aan deze geestelijke  bezieling en de eis voor diepe, geestelijke wedergeboorte aanvaarden, zal ons het gezag dat Christus Jezus ten toon spreidde steeds duidelijker worden. Het was tenslotte de Christus, ten troon verheven in Jezus’ bewustzijn, die hem in staat stelde Gods wil te doen, zelfs onder de druk van Gethsemane en Golgotha. Het was de Christus die Jezus de macht gaf om de zieken te genezen, het kwaad te berispen en om te verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is.

zaterdag 17 augustus 2019

Zuivere Christendom

Toen zij de Kerk van Christus, Wetenschapper, stichtte, poogde Mrs. Eddy heen te breken door het verwarde web van menselijke opinies naar het zuivere Christendom zoals Jezus ons dat leerde. Zij verwachtte dat aanhangers van Christian Science het goddelijk Beginsel dat de fundering vormde van de leer van Jezus, voldoende zouden gaan begrijpen om zijn voorbeeld op het gebied van genezing te volgen. Zij zag hoe de doelstelling van het leven en de werken van de Meester de universele mensheid omarmde. Met hernieuwde visie op het Christendom en de praktische demonstratie ervan werden dogma’s vervangen door daden; en deze levensvlam van Liefde kan de harten van Christenen opnieuw in gloed zetten en verenigen, teneinde het voorbeeld dat hun Meester in zijn werken gaf uit te dragen. Zijn trouwe volgelinge, Mrs. Eddy, stichtte haar Kerk op de geestelijk grondslag van Christusgenezing. Zij verving rituele godsdienst door de waarheid die door Jezus verkondigd en in praktijk gebracht werd. Er bestond geen kerkelijke hiërarchie in haar opvatting van Kerk. Zij ontdeed de eredienst van stoffelijke priestergewaden. Zij besefte dat genezing slechts kon plaatsvinden op basis van het goddelijk Beginsel dat de mens bestuurt. Wetenschap en Gezondheid (p.141) verklaart:”Voor dit Beginsel bestaat er geen dynastie, geen kerkelijk monopolie. Zijn enig gekroond hoofd is de onsterfelijke souvereiniteit. Zijn enige priester is de vergeestelijkte mens.”

donderdag 15 augustus 2019

Lam Gods

De ogenblikken waarin wij de invloed van de Christus voelen in ons hart, blijven ons steeds dierbaar; zij maken onze onderlinge contacten harmonisch en schenken ons vreugde bij het werk. Dat zijn de momenten waarin wij ootmoedig worden en onze menselijke handelingen zich buigen voor Gods aanwezigheid. Jezus erkende dat hij niets van zichzelf kon doen. Hij verklaarde: “De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. (Joh. 5:19)” Zijn afhankelijkheid van God gaf hem gezag. Werelds denken tracht de Christus te onttronen. In beslag genomen door het lichaam, druk bezig zijn met dieet en lichaamsbeweging en met de opwinding der zinnen, wordt ons denken weggetrokken van vertrouwen in God als de bron van al het goede. Zijn dergelijke attracties niet de goden dezer wereld? Christus Jezus heeft gezegd: “. . de overste der wereld komt, en heeft aan mij niets. (Joh. 14:30)” Er was geen plek in zijn zuiver opstandingsbewustzijn waar werelds denken een onderkomen kon vinden. Onze verdediging tegen verkeerde attractie is altijd in Christelijkheid gelegen, die ‘s mensen aangeboren reinheid en onschuld in stand houdt. God geeft de mens in Zijn gelijkenis al het goede; niets kan worden toegevoegd aan zijn vreugde, voldoening en zijn welzijn. Wij leren valse suggesties te ontdekken en af te wijzen, als ze zich aan ons opdringen en dit geestelijk begrijpen van het goede zouden versluieren, want het zijn de vijanden van de Christus. Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Beschouw als uw vijand eenvoudig dat wat het beeld van Christus dat u zoudt moeten weerspiegelen, bezoedelt, verminkt, onttroont. Datgene wat het menselijk leven zuivert, heiligt en wijdt, is geen vijand, hoezeer wij er ook onder moeten lijden. (Misc. Writings p. 8)”  Jezus wordt in de Bijbel erkend als het Lam Gods vanwege zijn sublieme zelfopoffering, zijn onschuld en reinheid en zijn onovertroffen liefde. Dit zijn dezelfde Christelijke eigenschappen die wij ten troon moeten verheffen in ons leven.

woensdag 14 augustus 2019

Waken en bidden

Er zijn in feite twee dingen die wij allemaal altijd voor ogen houden: waken en bidden. Mrs. Eddy gebruikte deze twee woorden “waken“ en “bidden” vaak in verband met elkaar. De Monitor laat ons regelmatig zien hoe wij daadwerkelijk over de wereld waken. We kunnen uit deze krant leren welke gedachten er in de wereld bestaan en er voor zorgen dat we daar niet door beïnvloed worden. We weten dat we verkeerde gedachten met gebed kunnen overwinnen en, wat natuurlijk ideaal zou zijn, dat we dit kunnen doen voordat ze vaste voet in ons krijgen. Het is in feite ons wetenschappelijk doel om in te zien dat er slechts één vastheid is, de vastheid van Gods wet, en dat deze verkeerde gedachten onmogelijk vaste voet in ons kunnen krijgen. Als wij de wereld niet in onze gedachten insluiten zal de wereld ons in haar gedachten insluiten. Onze bezielde gedachten zegenen, maar sterfelijke geloofsvormen hebben aan niemand iets goed te bieden. Als we werkelijk zouden inzien dat gebeurtenissen niet anders dan gedachten zijn, dan beseffen we dat onze gedachten dienen te verbeteren om de gebeurtenissen te verbeteren. We moeten de oplossing dus zoeken in het individuele bewustzijn. Niemand hoeft verbijsterd een nucleaire vernietiging af te wachten, want wij kunnen altijd ons eigen denken verbeteren. Het is een individueel iets, een uitdaging aan het individuele bewustzijn. En in de mate dat wij in onszelf alle zelfzucht of vijandschap of afgunst of ongeduld overwinnen, vernietigen wij deze dwalingen, niet alleen voor onszelf als individu, maar helpen we ze voor de gehele wereld te vernietigen.

dinsdag 13 augustus 2019

Mentale koersverandering

Toen Christus Jezus tot zijn volgelingen zei: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen kinderen Gods genaamd worden” (Matth. 5:9), was dit geen simpele gemeenplaats. Zijn woorden hadden een diepzinnige betekenis. Het is meer dan enkel gedachtelijk getheoretiseer en vereist dat wij in ons leven zo goed mogelijk de morele en geestelijke eigenschappen van ware Christelijkheid uitdragen, die in essentie bestaan uit liefde voor God en voor onze naaste die zich in daden uit. Het aanleggen van deze liefdesbanden met onze medemensen zal ons ruimschoots in de gelegenheid stellen de waarheid van Christian Science aan te tonen en met steeds groter regelmaat de werkelijkheid te zien dat God het enige Gemoed is. Lot, neef van de aartsvader Abraham, was door de engelen des Heren gewaarschuwd de stad te verlaten alvorens die totaal vernietigd werd. (Gen. 19:1-29). Lots vertrek symboliseert een koersverandering van veel groter belang, namelijk de achterlating van stoffelijke geloofsvormen en praktijken die tot vernietiging leiden - dwalingen als zedeloosheid, koppigheid, ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet en vertrouwen op iets buiten God. Dit “vertrek” is eigenlijk niet een lichamelijke daad, maar een mentale koersverandering. Op die manier zullen wij gisting veroorzaken in de mentale atmosfeer. Onze stappen moeten naar een geestelijker visie op individuele basis genomen worden. Deze verandering kan nooit bij wet geregeld worden, omdat die moet plaatsvinden in het eigen hart en het eigen gemoed. Ons geestelijk bewustzijn ontwikkelt naarmate wij steeds oprechter gaan verlangen de wet van God te begrijpen en te gehoorzamen. In het ideale geval leiden wij een dergelijk leven niet uit angst voor de straf, maar uit liefde voor Gods goedheid en majesteit. En God is de bron van al het goede.

zondag 11 augustus 2019

Wetsgetrouwheid

Indien wij ons het leven van Christus Jezus tot voorbeeld stellen en dat voorbeeld volgen, geeft deze combinatie ons een onfeilbare methode om vredestichters te worden en onze ware identiteit als kinderen van God tot uitdrukking te brengen. Ons leven wordt stabieler en minder onderhevig aan de nukken van het stoffelijk denken. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p. 96: “Sterfelijke dwaling zal in een morele chemicalisatie verdwijnen. Deze mentale gisting is reeds begonnen en zal voortduren, totdat alle dwaalgeloof heeft plaatsgemaakt voor begrijpen. Geloof is veranderlijk, maar geestelijk begrijpen verandert niet.” In de volgende alinea gaat zij verder: “Naarmate deze vervulling naderbij komt, zal hij, die zijn koers in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap heeft bepaald, tot het einde toe volhouden.”  Als wij “onze koers bepalen in overeenstemming met de goddelijke Wetenschap” kunnen wij veel meer doen dan ons eigen leven redden. Ons toenemend geestelijk begrijpen stelt ons in staat in ons eigen leven betere beslissingen te nemen en betere staatsburgers te zijn. De wetsgetrouwheid en vrede die geleidelijk elk aspect van ons eigen leven gaan bepalen, zullen een bemoedigend en genezend voorbeeld zijn voor hen die ons omringen. Door onze individuele gehoorzaamheid aan de ware wet, de wet van God, kunnen wij beginnen het getij te keren dat de wereld zou kunnen meeslepen naar een oorlog - het toppunt van wetteloosheid. Naarmate wij betere “vredestichters” dan “oorlogstichters” worden, zullen wij helpen onszelf en onze wereld uit de sterfelijkheid van Sodom te voeren naar hogere en heiliger grond.

zaterdag 10 augustus 2019

Laat af

Wanneer wij ons overgeven aan de Christus vinden we voldoende hemel om onze dag te verlichten met een licht dat wij kunnen uitstralen door onze goede werken. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany. p.131: “Geliefden, wat de genegenheden zuivert, versterkt ze ook, neemt de angst weg, onderwerpt de zonde en schenkt de mens goddelijke macht; wat het karakter veredelt, maakt de mens gelijk nederig, verhoogt en bestuurt hem, en gehoorzaamheid schenkt hem moed, toewijding en succes.” Wanneer wij geconfronteerd worden met een van de talloze aanspraken van ziekte of zonde en de stoffelijke zin zich als onze identiteit opwerpt, dan kunnen we die onwettige poging om de hoogste plaats in ons bewustzijn in te nemen, afwijzen. En met ware nederigheid kunnen we plaats geven aan de Christus - de heer des huizes - om de valse aanspraak van de stoffelijke zin op intelligentie tot zwijgen brengen en te vervangen door het begrijpen van de Christus. Het is een doeltreffende methode om een behandeling in Christian Science te beginnen door eerst de stoffelijke zin tot zwijgen te brengen en dan - nederig -  te wachten tot de geestelijke idee de glorie van de aanwezigheid van Liefde openbaart. En wanneer wij in de nederigheid van ons bewustzijn de Christus ontdekken zal de dwaling opgelost worden en zullen wij duidelijker de ware nederigheid van deze woorden uit de Psalmen ( Ps. 46:11) gaan begrijpen: “Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.”

vrijdag 9 augustus 2019

Nederigheid

Veel van de morele en geestelijke eigenschappen die Christus Jezus ons in zijn bergrede adviseert te ontwikkelen, lijken vanuit menselijk oogpunt nogal negatief - min of meer het tegenovergestelde van de positie die wij anders zouden innemen. Maar Christus Jezus sprak zelden vanuit het kader van menselijk gedrag. Zijn maatstaf van beoordeling was de Christus. Zich ontdoen van het stoffelijke teneinde steeds meer de verheffende aanwezigheid en almacht van het geestelijke te ondergaan, maakt ons niet zwak of dwaas. Als we onszelf bevrijden van verkeerde eigenschappen wordt ons duidelijk dat het goede altijd tegenwoordig is en de enige werkelijkheid, en leren we de heerschappij uit te oefenen die ons door God gegeven is. Nederigheid in de context van een stoffelijke opvatting van het bestaan brengt ons in een dilemma. Hoe bescheiden moeten wij zijn ten aanzien van onze bekwaamheden? Is het eerlijk zich te verontschuldigen voor wat goed is in ons? Dit soort nederigheid zou op doeltreffende wijze het menselijk gevoel van identiteit uitwissen en wij komen hiertegen in opstand, omdat wij geen alternatief zien voor hetgene we opgegeven schijnen te hebben. En zo doen we een paar concessies aan de bergrede door wat minder trots zelfbewust en agressief te zijn dan we menen ons te mogen veroorloven. Maar Christus Jezus leerde ons niet om een compromis aan te gaan met de tegenstrijdige eisen van de stoffelijke zin en de geestelijke macht; hij zei: “Zet u op de laatste plaats.” En hij eindigde met : “En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Christus Jezus was niet nederig in de zichzelf-verontschuldigende stoffelijke betekenis van het woord. Hij sprak en handelde met vastberadenheid en gezag. Zeker, op nederige en barmhartige wijze diende en hielp hij de mensheid. Maar de Farizeeën berispen, op het water wandelen en de doden opwekken, waren geen daden van een man die een lage menselijke status nastreeft. Hij raadde ons aan ons vrij te maken van een stoffelijk stelsel van maatstaven. “Ik kan van mijzelf niets doen” is een andere manier om te zeggen: “Steun op uw verstand niet.”

woensdag 7 augustus 2019

Op God vertrouwen

Is het een schande of vernedering om toe te geven dat God de zaken van een bedrijf leidt? Als zakenmensen kunnen we misschien trots zijn op onze bekwaamheid om leiding te geven - totdat er iets mis gaat! Dan beginnen we excuses te zoeken, we wijten het dan gewoonlijk aan iemand anders of aan iets dat ons naar onze mening niet kan worden aangerekend, terwijl we ons gewoonlijk niet realiseren dat we in werkelijkheid alleen dan onze verantwoordelijkheden dragen als God ons bestuurt. Dat God in ieder aspect van ons leven tegenwoordig en actief is, kunnen we óók in onze zakelijke activiteiten bewijzen. Christian Science leert ons hoe op God te vertrouwen, meer dan op menselijke bekwaamheden, zodat we door Zijn onveranderlijke goedheid gezegend worden en getuige zijn van Zijn constante, liefdevolle zorg voor onze aangelegenheden. “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” (Spr. 3:5,6) zegt de Bijbel. Deze woorden houden een goed moreel advies in en geven steun in tijden van een crisis. De gevolgen van het aanvaarden van Gods leiding brengt stabiliteit en dankbare voldoening. We ontdekken de oneindige idee van de eeuwige ontvouwing

dinsdag 6 augustus 2019

Geestelijke vooruitgang

In het laatste deel van het hoofdstuk “Samenvatting’ uit Wetenschap en Gezondheid p. 495 wordt antwoord gegeven op de vraag “Hoe kan ik het snelst vorderingen maken in het begrijpen van Christian Science?” En in dat antwoord komt een zin voor waar sommige lezers zo nu en dan het hoofd over breken. Ze vragen zich dan af waarom die zin daar eigenlijk staat. Mrs. Eddy schrijft: “Ook zult u gaan zien, dat in de Wetenschap geen verkeerde suggesties van de ene sterveling op de andere kunnen overgaan, want er is slechts één Gemoed en dit altijd-tegenwoordige, almachtige Gemoed wordt door de mens weerspiegeld en regeert het ganse heelal.” Kunnen we hieruit niet de conclusie trekken dat de schrijfster ingezien had hoe doorslaggevend dit punt is voor de voortdurende vooruitgang van een ieder die zich er met heel zijn hart toe zet de Christus te volgen? Inderdaad kan het er bij tijden wel op lijken alsof er een wet is die zich tegen geestelijke vooruitgang verzet. Het lijkt dan of er een gevoel van zwaarmoedigheid over ons ligt, haast alsof er gedachten zijn die suggereren of die geloven dat geestelijke zaken niet een stimulans inhouden en ons vooruit helpen en alsof het materialisme dat wel zou hebben. Maar door vollediger dan ooit te steunen op het zuiver wetenschappelijke feit dat er één Geest, één Gemoed of God is en niets anders, bereikt men een helderheid van denken zoals men zich die tevoren nauwelijks kon voorstellen. We leven er geheel van op, in plaats van slechts half wakker te zijn. We ontdekken dan op de meest onverwachte wijze dat ons leven en ons doel in het bestaan uit God voortkomen.

maandag 5 augustus 2019

Bevrijd van angst

Wanneer we ons in gebed tot God wenden, kunnen we de ondersteunende macht van God en de leiding van het goddelijk Gemoed tot een werkelijkheid maken en het bewijs geven dat Liefde ons voorziet van ideeën en inspiratie. Wij kunnen het koninkrijk der hemelen binnen in ons voelen. Dan hebben wij ons werk gedaan om met de juiste mentale houding de dag te beginnen - met het inzicht dat het resultaat is van weerspiegeling of uitdrukking - het uitstralen van de aard en macht van de goddelijke Liefde. De liefde die van iemands bewustzijn uitgaat of erdoor weerspiegeld wordt, neutraliseert elk kwaad dat ertegen gericht is. Haat wordt altijd ongedaan gemaakt door zijn tegengestelde, de goddelijke Liefde. Dat werd door Christus Jezus aangetoond in zijn overwinning over zijn tegenstanders. De uitstraling van Geest - de weerspiegeling van de goddelijke natuur of de Christus - neutraliseert het geloof aan moord, vernietiging, aantasting of dood. Ware uitstraling is geestelijk, zuiver, heilzaam. De mens brengt deze goddelijke intelligentie van Liefde tot uitdrukking. Zoals bij elk gebed en metafysische redenatie vernietigt het het geloof in een onware of schadelijke opvatting. Wanneer we ontdekken dat de almacht van de goddelijke Liefde betekent dat het kwaad geen macht heeft, worden we bevrijd van de angst voor het kwaad  in wat voor vorm het zich ook voordoet. De mens is “met Christus verborgen in God” (Kol. 3:3). Buiten het bereik van de dwaling of het kwaad en wij kunnen dat bewijzen.

zondag 4 augustus 2019

Ontwaken

‘Het ene volk zal tegen het andere opstaan,’ voorspelde Jezus, ‘en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van de hemel geschieden . . . En dit zal u overkomen tot een getuigenis.’ (Lukas 21:10,11,13) Wat moeten wij met deze voorspelling beginnen? Gaan wanhopen? Nee, ontwaken! Het hoofd opwaarts heffen! Dit alles aangrijpen als een kans om te getuigen van de genezende Christus. Het rijk van de genezende Christus is het individuele bewustzijn. Daarin openbaart de verlossende Waarheid zichzelf als een genezende Wetenschap, praktisch in dagelijkse aangelegenheden en in staat ons en hen die wij liefhebben veilig en geborgen te houden. Mrs. Eddy geeft een verklaring van de mentale gisting die het einde van de dwaling voorafgaat en deze aankondigt (Wetenschap en Gezondheid p.96). De problemen waarmee wij in deze tijd geconfronteerd worden, dwingen ons tot betere bewijzen van Waarheid, dwingen ons naar dat hogere rijk van denken en handelen waar bijgeloof wordt uitgeworpen, waar geloof in kwaad, noodlot, voorbeschikking en de onafwendbaarheid van rampen en grote slachtingen wordt overwonnen. Christian Science stelt ons in staat de onscheidbaarheid van God en de mens geestelijk te begrijpen en daardoor in steeds hogere mate in ons leven uit te dragen. Een dergelijk leven in Christus neemt de verwachting van rampspoed weg en brengt ‘s mensen onbedreigde bestaan als Gods eigen zoon aan het licht.

zaterdag 3 augustus 2019

Een wetenschappelijke waarheid

In sommige situaties kan het, wanneer we ons tot Gemoed, God, wenden, aanvankelijk lijken alsof we een hopeloze strijd voeren tegen vermoeidheid of leegte of tegen een gevoel dat geestelijke dingen gewoonweg nooit zinvol schijnen te zijn. Maar wanneer we doorzetten, zullen we merken dat serieuze pogingen om de constante alomtegenwoordigheid van Geest te beseffen, ons werkelijk vrij maakt van vroegere neigingen. We merken dat we geboeid raken in een besef van geestelijke werkelijkheden dat aan een stuk door onze belangstelling houdt en vol leven is. Door onze vaste wil slagen we er niet alleen in om zo nu en dan voorkomende afdwalingen van bewust denken te boven te komen, maar we ontwaken in zekere mate uit de algemene droom van het stoffelijk denken, met zijn vaagheid, zijn zinnelijkheid, zijn gebrek aan individualiteit, zijn onbewust conformisme aan wat anderen denken en doen. Op deze wijze wakker worden betekent een andere werkelijkheid zien, met nieuwe en vruchtbare inzichten, met bewuster beleving van de liefde voor anderen, met het vermogen om te genezen en te handelen naar het goede dat we inzien.  Dat we in staat zijn tot grotere waakzaamheid komt voort uit het feit dat volledig bewustzijn onze ware aard uitmaakt, het werkelijke wezen van de mens is. Waakzaamheid is in ons karakter; slaap en apathie behoren daar niet toe. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, p249. : “God sluimert nooit en Zijn gelijkenis droomt nooit.” We zouden kunnen stellen dat dit een fundamentele waarheid over de mens is - zo fundamenteel dat het een wetenschappelijke waarheid is.

vrijdag 2 augustus 2019

Wat is de Christus?

Zijn er in het leven werkelijk ziektes en situaties waaruit geen uitweg is en die ongeneeslijk zijn? Niet voor de Christus, die geneest en verlost, nu en ieder moment, in iedere situatie. Wat is de Christus? De Christus is de verlossende Waarheid, het goddelijk licht dat van God uitgaat en zoveel geestelijke klaarheid, warmte en helderheid heeft dat duisternis, kou en angst in haar straling verdwijnen. Christus geeft de zekerheid dat God ons liefheeft en dat niets een scheiding kan teweeg brengen tussen God en de mens; geeft het gelukzalige inzicht dat wij God, of Leven, Waarheid en Liefde als onze Vader en Moeder hebben. Door de Christus winnen we voortdurend aan begrijpen dat wij in waarheid Gods geestelijke ideeën zijn en dat het sterfelijk leven met al zijn ziekte zonde en dood ons nooit kan aantasten. Door de Christus vinden we meer en meer steun in de heldere overtuiging die Geest ons geeft, dat God, of het goede, Alles is. Door de hele Bijbel heen vinden we bewijzen van de werking van de Christus. Vooral in het Nieuwe Testament lezen we over genezingen van tal van ziektes die door de mensen voor ongeneeslijk werden gehouden. Jezus gaf als onze Wegwijzer op zo volmaakte wijze uitdrukking aan de Christus dat zijn wezen op unieke wijze de Christus belichaamde. Zijn werk werd een richtsnoer voor alle tijden. Ook zijn discipelen gaven door inzicht in wat hij hun leerde de bewijzen van de genezende Christus in het vernietigen van ziekten, zonden, gebrek en zelfs van de dood.

donderdag 1 augustus 2019

Goddelijke oneindigheid van het goede

In Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Als Jezus Lazarus uit de droom, de waan, van de dood wekte, bewees dit, dat de Christus een verkeerd begrip kon verbeteren.” (W&G p.493) Door Christian Science leren we de mens te zien als een geestelijk idee, die door God, Liefde, is geschapen en die voor immer het goddelijk Leven weerspiegelt. We zullen steeds duidelijker zien en begrijpen dat de mens onvernietigbaar is, naarmate we deze Wetenschap bestuderen, die voor ons de Bijbel opent, en we ons de waarheden ervan eigen maken. De mens is door God, het goddelijk Gemoed geschapen, niet stoffelijk, maar geestelijk. En dit Gemoed - de ene IK BEN, zoals de Bijbel zegt - kent alleen de goddelijke oneindigheid van het goede. In Hem is niets dat onvolmaakt is, niets dat disharmonisch is, geen ziekte. En zo kan ook de mens in weerspiegeling geen ziekten of onvolmaaktheden inhouden of uitdrukken. In Unity of Good (p. 7) vertelt Mrs. Eddy dat het feit dat God geen ziekte kent haar hielp een ernstig geval van kanker te genezen: “Toen ik het duidelijkst inzag en het zuiverst aanvoelde dat het oneindige geen ziekte kent, heeft dit mij niet van God gescheiden, maar mij zo aan Hem gebonden dat het mij in staat stelde op staande voet een kanker te genezen die de halsslagader reeds had aangetast. In deze geestelijke toestand was ik in staat om ontwrichte beenderen weer op hun plaats te brengen en de stervenden op te wekken tot onmiddellijke gezondheid.”

woensdag 31 juli 2019

Nieuwe geestelijke visie

Wat verwachten wij van onze kerkdienst? Proberen wij onbevangen de nieuwe geestelijke visie, de nieuwe stellingname, de lichamelijke genezing te absorberen die wij zouden verwachten indien wij zouden weten dat God tot ons sprak? En Hij is het die tot ons spreekt - door de openbaring van Waarheid in de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid. Wetenschap en Gezondheid  geeft ons de geestelijke ontdekking van Mrs. Eddy en haar ervaring van een nieuw en oneindig begrijpen van de goddelijke Liefde als Beginsel, waaruit de onweerstaanbare genezing volgt van ziekte en zonde. Deze ontdekking maakt de Bijbel actueel - geeft een grote en bezielde visie op wat het boek der boeken in werkelijkheid bevat en hoe praktisch het is in deze tijd. Als nooit tevoren wordt ons denken in beroering gebracht zodat we de macht voelen van de bijbelse boodschap over de verhouding van de mens tot een oneindig goede God. En plotseling worden de verhalen over Jezus’ genezingen even realistisch als de verslagen over de gebeurtenissen van vandaag. Op het tijdstip van haar ontdekking liet Mrs. Eddy de menselijke opvatting los voor de goddelijke impuls. Zij schreef alleen maar neer waarvan zij zeker was dat God het haar aangaf. Haar bereidwilligheid om daaraan strak te gehoorzamen was de reden waarom zij alleen de ontdekster is van het wetenschappelijk Christelijk genezen. Het was een ervaring zonder enige mystiek, iets bovennatuurlijks, of vervorming door persoonlijke zin, tekenen dat het menselijk gemoed probeert het goddelijke te omvatten of het voor te stellen. En op dat punt dat zij het menselijke losliet voor het goddelijke, was het natuurlijk het goddelijke dat voor het menselijk begrip geopenbaard of aan het licht gebracht werd. Over deze goddelijke Wetenschap en haar genezend effect schrijft Mrs. Eddy: “Deze heeft door alle eeuwen heen gezag als Christus’ openbaring van Waarheid, van Leven en van Liefde, die onaangetast blijft, zodat een ieder haar begrijpen en toepassen kan.” (Wetenschap en Gezondheid p.98)

dinsdag 30 juli 2019

Doen van de "werken"

Wij geloven in het ene Gemoed, Geest, en niet in een tegengesteld gemoed of sterfelijk gemoed, dat suggereert dat Geest een tegengestelde heeft, de stof. Wij geloven dat er slechts één, onsterfelijke Ziel is, de bron van onsterfelijkheid, en daarom geloven wij niet in de werkelijkheid van een tegenovergestelde macht, zonde of sterfelijkheid genaamd. Wij geloven dat er één betrouwbare, wetmatig Beginsel is; daarom weerleggen wij dat er sprake kan zijn van wetteloosheid, ongeregeldheid, wanorde, of ongehoorzaamheid. Wij geloven dat één Leven, één Waarheid, één Liefde is en dat betekent dat wij stelling nemen tegen het geloof dat er dood in Leven zou zijn, dwaling in Waarheid, onbestendigheid of haat in Liefde. Het dierlijk magnetisme suggereert dat het macht heeft, maar deze bewering wordt ongedaan gemaakt door het goddelijk feit dat God, het goede, de enige macht is. Het dierlijk magnetisme, dat geen machtiging of macht tot handelen bezit, kan alleen maar voorstellen dat wij zijn suggesties aanvaarden als onze eigen gedachten. Maar als wij weigeren gehypnotiseerd te worden en te geloven dat die suggesties onze eigen gedachten zijn, dan kunnen wij er niet toe gebracht worden ze in daden om te zetten. Het dierlijk magnetisme is in essentie altijd kwaad. En het probeert invloed te krijgen in ons denken door suggesties te vermommen alsof het onze eigen gedachten zijn. De subtielere vormen van het kwaad waarvoor wij in het bijzonder waakzaam moeten zijn, maken gebruik van allerlei sterfelijke neigingen. Dat is dan ook het gebied waar wij onze strijd moeten voeren tegen het dierlijk magnetisme, of die nu de vorm aanneemt van boosheid, bezorgdheid, pijn of angst. Door de Wetenschap begrijpen wij dat deze suggesties niet onze eigen gedachten zijn, omdat ze niet afkomstig zijn van het ene Gemoed. En wij moeten ervoor zorgen dat wij ze niet tot onze eigen gedachten gaan maken door ze te koesteren. Waarom is het dagelijks beschermend werk zo belangrijk? Omdat het genezing brengt. Genezingen zijn de mijlpalen die de vooruitgang aangeven van de individuele Christian Scientist. Deze genezingen zijn vaak lichamelijk, maar ze kunnen net zo goed betrekking hebben op financiële moeilijkheden of sociale problemen. Alle genezingen houden wedergeboorte in. Groei gebeurt niet plotseling. Het is het gevolg van natuurlijke ontwikkeling door het doen van de “werken”. “Naar zijn werken zal hij geoordeeld - en gerechtvaardigd of veroordeeld - worden,” luidt de laatste zin die Mrs. Eddy schreef in “Waakzaamheid in plichtsbetrachting”.

maandag 29 juli 2019

Eén herder

Wanneer het denken oprecht is en ontvankelijk voor de geestelijke zin, wordt het natuurlijke en innige verband duidelijk dat er in de lespreek bestaat tussen het boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift en de Bijbel. Verdere geestelijke groei brengt de overtuiging dat Wetenschap en Gezondheid de Heilige Schrift bevestigt en verklaart zoals geen ander boek in de menselijke geschiedenis. En het toenemend geestelijk inzicht van de mensen zal de onweerstaanbare logica bemerken deze twee boeken tot één herder te maken, vrij van persoonlijke inlassingen of opmerkingen - zodat de zuiverheid van Gods Woord de mensheid kan leiden tot geestelijk begrijpen. Mrs. Eddy was er stellig van overtuigd dat het weergeven van de pure boodschap van de twee boeken van groter betekenis zou zijn dan een persoonlijke preek. Eens gaf zij commentaar op de mogelijkheid dat mensen zouden kunnen komen om haar te horen spreken en dan teleurgesteld zouden zijn wanneer zij ontdekten dat zij niet aanwezig was. Zij schrijft: “Uw tweevoudige en onpersoonlijke herder, de Bijbel en ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift’, is bij u; en het Leven dat zij geven, de Waarheid die zij toelichten, de Liefde die zij demonstreren, is de grote Herder die mijn kudde voedt en hen ‘aan zeer stille wateren’ voert. Door mijn persoonlijke tegenwoordigheid of welk woord ook van mij mogen uw gedachten niet afgeleid of afgewend, uw zinnen bevredigd of uw zelf gerechtvaardigd worden.” (Misc.Wr. p. 322)

zaterdag 27 juli 2019

Gods gedachten

Gods gedachten - in de mens en de hele schepping tot uiting gebracht - drukken Hem uit, vertegenwoordigen Hem. God en de mens zijn een eenheid zoals oorzaak en gevolg. Omdat de mens de uitdrukking van God is, bezit de mens al de karakteristieke eigenschappen van God, die Geest is, volmaakt, eeuwig volkomen goed. Deze wetenschappelijke waarheid van de eenheid van de mens met God is de Christusidee van het zoonschap.  Jezus was zo doordrongen van het bewustzijn van Gods almacht, alomtegenwoordigheid en alwetendheid dat hij de Christus werd genoemd, de gezalfde. Dit bewustzijn dat God weerspiegelt - ofwel de Christus - bevrijdt het mensdom van alle kwaad, niet door een strijd met het kwaad, maar doordat het geen besef van kwaad kent. In dit besef ontwaken wij ons tot ons werkelijke wezen als geïndividualiseerde uitdrukking van God. Door in iedere situatie de alheid van God te erkennen en te bevestigen, vervullen wij de geestelijke en morele wet. Wij stijgen tot de vervulling van onze bestemming als de weerspiegeling van God. In de werkelijkheid van het zijn bestaat er geen identiteit, geen ding, geen idee, dat ook maar iets bevat dat niet voortkomt uit God, de bron van het geschapene. God is Alles-in-alles; en Zijn oneindige manifestatie, de mens en het heelal, wordt voor eeuwig in deze volmaaktheid in stand gehouden. Als we ons bewust worden van de alheid van God en de eenheid van de mens met God, vernietigt dat de subjectieve toestanden van een verondersteld bewustzijn dat van God gescheiden is. Als ons bewustzijn door het goddelijke geïnspireerd is, ervaren wij iets van de altijdaanwezige, nimmer onderbroken harmonie van het werkelijke. Het valse getuigenis verdwijnt. De psalmist zingt: “Word ik wakker, zo ben ik nog bij U.” (Ps. 139:18)

vrijdag 26 juli 2019

Volmaaktheid

Op het menselijk niveau is soms een strijd nodig om tot het bewustzijn van de alheid van God, het goede, te komen. Het Christusgelijke bewustzijn van God als Alles-in-alles doorziet de valse aanspraak van het bestaan van iets naast of buiten God, het goede. Sterfelijke opvattingen verdwijnen naarmate ons bewustzijn hoger stijgt bij het weerspiegelen van de volmaaktheid en volledigheid van God. “Volmaaktheid ligt aan de werkelijkheid ten grondslag,” schrijft Mrs. Eddy. “Zonder volmaaktheid is niets volkomen werkelijk.” (Wetenschap en Gezondheid p. 353) Als we ons terdege en voortdurend bewust zijn dat God Alles-in-alles is hebben wij volledig vertrouwen in het bestuur van het goede.  Dan is er geen sprake van vrees voor de ogenschijnlijke aanwezigheid van het kwaad, of voor de mogelijkheid ervan. Vrees - of met andere woorden het geloof in de bestaansmogelijkheid van het kwaad - manifesteert zich in de vorm van negatieve ervaringen. Ze worden door de vrees veroorzaakt. Vrees houdt ons zijn beelden voor ogen zodat wij ze zullen accepteren en wij moeten deze nadrukkelijk afwijzen. De Christusidee bevrijdt ons van de suggestie dat er iets anders kan bestaan dan de alheid van God, het goede. De Christus geneest alle ziekte en alle disharmonie. In plaats van toe te geven aan vrees, die altijd de afwezigheid van God en Zijn alheid vooronderstelt, vertrouwen wij op de Christus. Wij blijven in de geïnspireerde overtuiging van de eenheid van God en de mens. Wij kunnen weten dat God en de mens een eenheid zijn. De Wetenschap van Christus openbaart deze eenheid. Bij de transformatie van vrees naar de erkenning van Gods alheid, zijn gezondheid en harmonie het natuurlijk gevolg.

donderdag 25 juli 2019

De geest der wereld

De geestelijke zin ontvouwt voor ons de waarheid. Paulus zegt: “Want wie van de mensen weet, wat van de mens is, dan de geest des mensen, de in hem is? Alzo weet ook niemand, wat van God is, dan de Geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.” (1Kor. 2:11,12) Door het begrijpen van de alheid van God worden de aanspraken van het kwaad vernietigd. “De geest der wereld” ofwel de stoffelijke zin, getuigt van een samengaan van goed en kwaad, van Geest en stof. “De geest der wereld” beweert dat veel dingen niets - of alleen maar indirect iets - met God te maken hebben; dat er een stoffelijke wereld bestaat, waarvan de gebeurtenissen het grootste deel van ons leven uitmaken en onze ervaring bepalen; dat het een wereld is vol conflicten en tegenstellingen en dat ze daaruit bestaat - dat het een wereld is waarin de realiteit van het kwaad voortdurend strijd voert tegen het goede. Alleen binnen het kader van sterfelijk gemoed - het geloof dat er iets anders bestaat dan God, het goede - vindt de illusie van het sterfelijke zijn en van ziekte plaats. Mrs. Eddy geeft dat aan waar ze zegt: “Ziekte is een ondervinding van het zogenaamde sterfelijk gemoed. Het is vrees, die in het lichaam tot uiting komt.” (Wetenschap en Gezondheid p. 493) Met andere woorden, het zijn onze gedachten die bepalen wat onze ervaring zal zijn.

dinsdag 23 juli 2019

God en Zijn gedachten

God is de enige macht zonder dat er een andere werkelijke macht bestaat. God is ook het enige Gemoed of bewustzijn. God is alomtegenwoordig, almachtig, alwetend. Er bestaat niets ander dan alleen God en Zijn schepping - de mens en het heelal. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p.114 : “In de Wetenschap is Gemoed één, waarin noumenon en fenomenen, God en Zijn gedachten, begrepen zijn.” Indien God Alles-in-alles is, en alle oorzaak en gevolg insluit, dan is per slot van rekening alles wat wij geloven van de zaak, een begrip omtrent God, en dit geloof bepaalt onze ervaring. Als ik bijvoorbeeld in een wraakzuchtige God zou geloven, dan zal ik ook de gevolgen van dit geloof ondervinden. Het is daarom zaak dat wij gedachten vaak onder de loep nemen! Is ons uitgangspunt God, het goede, als Alles-in-alles? Overwegingen als “Ach, ik wou dat ik God beter kende” of “Ik heb toch niet genoeg inzicht” zijn een valstrik, waarbij wij beginnen met onszelf te zien als een gelimiteerde sterveling die bezig is zichzelf op te werken tot een beter begrip van God. En in onze gedachten is Hij dan niet meer de ene IK BEN, of de Alles-in-alles, die door de mens weerspiegeld wordt. God, het goede, is het harmonische, goddelijke Beginsel, dat altijd van kracht blijft en functioneert; de Ene die heerlijk, rechtvaardig, standvastig, levengevend, zalig, volledig en volmaakt is. Het kwaad is de veronderstelde afwezigheid van dit alles - disharmonie, slechte werking, verval, einde. Als de gedachte afdwaalt van de alheid van God, verliest ze de goddelijke eigenschappen uit het oog, met als gevolg dat wij voor onszelf de droomervaring van onvolmaaktheid, stoffelijkheid, eindigheid en disharmonie als werkelijk aanvaarden.

zondag 21 juli 2019

Het absoluut goede

Door angst of door geloof in het kwaad verleent men als het ware toegang aan de gevolgen van het kwaad. Door het kwaad af te wijzen en te begrijpen en te erkennen dat God het almachtig goede is, kan men de gevolgen van het kwaad tenietdoen. Als wij inzien dat Leven Geest is en dat de mens een geestelijk idee is, de weerspiegeling van het goddelijk Gemoed, dan betreden wij de verborgen schuilplaats waar Gemoed, de goddelijke Liefde, heerschappij heeft. En daar is het vanzelfsprekend dat we het bewijs leveren dat wij voor de uitstraling van het kwaad immuun, onaantastbaar zijn. Het blijft nodig het kwaad te zien voor wat het is, een leugen, en in onze ervaring aan te tonen dat we er niet in geloven. Het wordt vernietigd door het feit dat er één Gemoed, één God is, die het absoluut goede is. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, p.19-20: “Het geestelijk begrip van Leven en zijn grootse doeleinden is op zich een zegen, geeft gezondheid en  bezielt tot vreugde. Dit begrip van Leven verlicht ons pad met de uitstraling van de goddelijke Liefde, geneest de mens moreel en fysiek op spontane wijze - en ademt de geest van Jezus’ uitspraak ‘Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid of belast zijt, en ik zal u rust geven.’" Geest is de enige werkelijke bron of oorzaak.

donderdag 18 juli 2019

Gods bewustzijn

Wetenschappelijk gebed betekent het erkennen en bevestigen dat Gods wet inderdaad werkt, en het ontkennen dat er ook maar iets kan zijn dat de werking verstoren kan. De wetten die de harmonie van het heelal in stand houden zijn reeds in werking. Het resultaat van gebed is dat degene die bidt zich gewoon open stelt voor Gods werkzame, intelligente en wetmatige toevloed van ideeën. Door regelmatig op deze wijze te bidden, maakt de Scientist voortdurend gebruik van zijn geestelijke hulpbronnen en bouwt daarmee. Naarmate zijn gedachten in overeenstemming komen met de waarheid van zijn wezen, voelt hij vanzelf Gods aanwezigheid. Dit geestelijk bewustzijn brengt zijn “tempel” een rustige zekerheid, een vanzelfsprekende, natuurlijke inspiratie, een grotere intuïtie. En hij zal in zijn leven meer van deze God afkomstige eigenschappen gaan uitdrukken. Christian Science is de lens waardoor het juiste beeld wordt verkregen. Door het licht van Christus, dat een goddelijke invloed heeft op het menselijk bewustzijn, worden onze gedachten verhelderd, zodat we het goede dat reeds aanwezig is, kunnen waarnemen. Geloof in een vreemde macht, die de volmaakte verwantschap tussen God en de mens zou verstoren, is voor ons niet langer mogelijk. We hebben stelling genomen voor de gerechtvaardigde overtuiging dat God geneest, evenals voor ons recht op genezing. 

maandag 15 juli 2019

Waakzaamheid

Het is belangrijk om consequent voor onszelf te bidden. Wetenschappelijk gebed is gebaseerd op de absolute waarheid over God en de mens. Hij die bidt, weet dat zijn werk niet voltooid is voordat hij de onveranderlijke goedheid van God en Zijn idee, de mens, beseft met zo’n vreugde en kracht van overtuiging dat hij niet van deze overtuiging afgebracht kan worden. Hij is zich bewust van de helderheid van het goddelijk Gemoed, de kracht van de goddelijke Geest en de onschendbaarheid van de onsterfelijke Ziel. Hij weet dat hij als Gods idee de eigenschappen van God weerspiegelt en dat er geen enkele eigenschap ontbreekt. Hij weet echter ook dat, totdat hij de volmaakte verlossing heeft verworven, hij zijn gedachten moet beschermen tegen het geloof dat een vreemde macht binnen kan dringen. In de Kerkhandleiding van de Moederkerk schrijft Mrs. Eddy onder het opschrift “Waakzaamheid en Plichtsbetrachting” (Art.8, par 6): “Ieder lid dezer Kerk is verplicht zich dagelijks te beschermen tegen agressieve gedachtelijke suggesties en zich niet ertoe laten verleiden zijn plicht jegens God, jegens zijn Leidsvrouw en jegens het mensdom te vergeten of te verwaarlozen.” Waarom de noodzaak ons dagelijks te beschermen? Houdt dit in dat er een macht is buiten God - een macht die ongelijk is aan God en die wij moeten vrezen? Dat is nu precies waar het om gaat. Het dierlijk magnetisme is geen macht, en wanneer wij onze gedachten in overeenstemming houden met de geestelijke werkelijkheid zijn wij beter in staat de suggesties dat het macht zou hebben te weerleggen.

woensdag 10 juli 2019

Weerspiegeling

De woorden die in Christian Science gebruikt worden om de mens als Gods idee te beschrijven - uitdrukking, uitstraling, openbaringswijze, manifestatie, beeld, gelijkenis  - duiden allemaal op een activiteit die naar buiten is gericht, de weerspiegeling van de aard en het karakter van het goddelijke. Deze leer gaat uit van het feit dat het koninkrijk der hemelen in de mens aanwezig is en dat het de aard van de mens is om dit ware wezen te weerspiegelen. Aan de andere kant biedt over het algemeen genomen de sterfelijke, stoffelijke kijk op het leven een totaal ander beeld. Die is meer gericht op de activiteit van het “hebben”, een zelfzuchtig verkrijgen of verzamelen. Wanneer het sterfelijk gemoed ons uitgangspunt is, met zijn opvatting van gebrek, leegheid, beperking, dan hebben de gedachten de neiging zich naar binnen te richten, waar zelfzucht heerst met een negatieve, verkwistende mentaliteit die alles absorbeert als een spons en waar de mens verzonken raakt in materialisme. Dit is het direct tegengestelde van geestelijke weerspiegeling. Een juiste denkwijze heeft een geweldige invloed op iemands ontwikkeling, zijn kracht, bescherming, geluk en welzijn. Juist begrepen is de mens een complete idee. Omdat hij uit Beginsel voortkomt, is hij een toonbeeld van kracht, niet van zwakheid. Wij brengen de aard van God tot uitdrukking in ons vermogen om te denken en te handelen in lijn met het goddelijk Gemoed.

vrijdag 5 juli 2019

Het is genoeg

Omdat God de bron is van zowel vraag en aanbod, moet Zijn schepping in evenwicht zijn, zonder surplus of tekort. Hier komt het op aan: “Ken hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Het is een geestelijk feit dat de mens op ieder ogenblik alles bezit wat hij nodig heeft; hij wordt niet beperkt door een stoffelijk verleden, en evenmin kan de toekomst iets goeds bijdragen dat hij als Gods beeld niet reeds bezit. In Miscellaneous Writings p. 307  schrijft Mrs. Eddy : “God geeft u Zijn geestelijke ideeën en op hun beurt voorzien die in uw dagelijkse behoeften. Vraag nooit voor de dag van morgen; het is genoeg dat de goddelijke Liefde een altijd-aanwezige hulp is; en als u rustig afwacht zonder ooit te twijfelen, zult u elk ogenblik alles hebben wat u nodig heeft.” Wanneer de wet van Liefde wordt toegepast is er niet alleen geen verdere dreiging van concurrentie, maar ook jaloezie en haat die ons slapeloze nachten bezorgen bestaan niet meer. We moeten ophouden over onszelf te denken als stervelingen die met elkaar strijd leveren voor een beperkt deel van het goede. Want in werkelijkheid is er een onbeperkt aanbod van het goede en het is een dwaling om te geloven dat de zegen van de een ten koste kan gaan van een ander. Wij zijn in de ogen van de Liefde, God, allen gelijk en een ieder van ons is verzekerd van een overvloedige, harmonische en rechtgeaarde activiteit in Zijn ontvouwing, als we Hem om raad vragen en gehoorzamen. Zij die “op de Heere vertrouwen” ondervinden dagelijks bewijzen van Zijn leiding en bescherming in alle activiteiten.

woensdag 3 juli 2019

Practitioner zijn

Men kan geen practitioner zijn zonder de gehele mensheid te omvatten, net zo min als men het licht in de kamer kan aansteken op zoek naar een bepaald boek en verwachten dat het licht alleen op het gezochte boek zal vallen. Als wij de Wetenschap van Christus toepassen in het ‘laboratorium’ van het dagelijks leven, hoeven we niet te experimenteren om te kijken of zij werkt. Dat zij effectief is staat vast. Wij hebben het voorrecht een bewezen Beginsel te demonstreren, dat lichamelijk, moreel en geestelijk geneest; dat troost, leidt, beschermt, versterkt, verjongt en zegent - niet alleen onszelf, maar onze medemensen. Naarmate wij onze prioriteiten zuiver stellen, zullen wij zien, zonder menselijk uit te stippelen, maar met geestelijke visie, dat onze paats ons bevrediging geeft en van grote allure is, omdat het ons vaststaand doel is om te genezen. Mrs. Eddy schreef aan een van haar leerlingen, James A. Neal, met betrekking tot het belang van het genezingswerk: “Ik vraag u om door te zetten naar dit grootse doel en geen andere ambitie of ander doel te hebben. Een werkelijk wetenschapper Genezer bekleedt de hoogste post in deze sfeer van het bestaan.” In dezelfde brief geeft zij een zegen die op elk van ons rust: “O, dat de Liefde die u en op allen neerkijkt, al uw gedachten en daden omhoog moge leiden naar het onpersoonlijke, geestelijke voorbeeld dat het enige ideaal is - en dat de enige wetenschappelijke Genezer vormt.” (Robert Peel, Mary Baker Eddy: The years of Authority p. 101).

dinsdag 2 juli 2019

Ons levensdoel

Een van de eerste vragen die een kind stelt is: “Waarom?” We willen allen doelgericht zijn in onze handel en wandel en we willen het ons gestelde doel bereiken. In het boek Prediker vraagt de schrijver naar het waarom en onderzoekt wat werkelijk waarde bezit. Het leven was voor hem leeg en doelloos, hoewel hij onmetelijke rijkdommen had en volgens wereldse maatstaven succesvol was. Aan het eind van het boek komt hij tot een merkwaardige conclusie. Mrs. Eddy refereert hieraan in Wetenschap en Gezondheid p.340; wanneer zij zegt: “De volgende tekst uit het boek Prediker geeft de Christian Science gedachte weer, vooral als het woord plicht, dat niet in het oorspronkelijke voortkomt, wordt weggelaten: ‘Laat ons de slotsom van dit alles horen: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit is de gehele  plicht van de mens.’ Met andere woorden: Laat ons de slotsom van dit alles horen: Heb God lief en houd Zijn geboden, want dit is de gehele mens naar Zijn beeld en gelijkenis.” Deze verklaring houdt het antwoord in op de vraag betreffende ons levensdoel. Allen zijn we, in waarheid, beeld en gelijkenis van God en zijn wij Hem gehoorzaam. Hoe duidelijker wij dit inzien, des te sneller zullen wij een plaats in het leven vinden waar wij gelukkig zijn en ons nuttig kunnen maken. Zo’n plaats is voor ons een natuurlijke behoefte. Soms is het een hele opgaaf voor iemand die Christian Science bestudeert om deze richting te vinden, omdat hij misschien gehoord heeft dat hij zijn koers niet moet uitstippelen. Maar een doel bezitten is niet hetzelfde als een koers bepalen. Er is een enorm verschil tussen het menselijk uitstippelen van een koers en het nastreven van een doel in de ware geestelijke betekenis, waarin wij onze ware identiteit en de zin van ons leven herkennen.

maandag 1 juli 2019

Gods waarheden

Elementen van de sterfelijke gedachten als angst, hartstocht, haat, weerstand tegen het geestelijke, hebben iets gemeen met zulke uitwassen van het weer als verwoestende windstoten, zware sneeuwval die het dagelijkse leven ontwricht of verschroeiende hitte met zijn droogte. Maar deze onwerkelijke elementen van de sterfelijke gedachten kunnen en moeten wijken voor de eigenschappen van de Christus - voor ons begrijpen van Gods aanwezigheid en de individuele liefde voor Gods zuivere goedheid. Wij hebben het vermogen het bewijs te leveren dat onze gezondheid, veiligheid en vreugde niet afhankelijk zijn van elementen of stromingen van de sterfelijke gedachte. Geestelijk eigenschappen zijn onveranderlijk. Christus Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk Gods is binnen u.” (Luk. 17:21) Wij vinden deze vredige en harmonische heerschappij wanneer wij de Christusgeest tot uitdrukking brengen. Wanneer wij in gebed aan Gods waarheden vasthouden en de oppermacht van Gods wet erkennen en Gods eigenschappen in onze gedachten en daden waarmaken, ondervinden wij in ons dagelijks leven een duidelijk waarneembare geestelijke bescherming. Gedachten van onzelfzuchtige liefde, van zekerheid over Gods alheid en de onwerkelijkheid van de stof - evenals de vreugde die zich verblijdt over Gods immertegenwoordigheid - geven ons groter zeggenschap over zowel onze gezondheid als omgeving. Onze gedachten zullen dan meer en meer de heerschappij die God, Geest, over Zijn eigen schepping heeft, weerspiegelen.

maandag 24 juni 2019

Zijn harmonische tegenwoordigheid

We zouden ieder jaargetijde moeten zien als een verwijzing naar de onafgebroken ontvouwing van de immertegenwoordigheid van God. Dan zouden we in ieder jaargetijde mogelijkheden vinden om hoger te stijgen in ons begrijpen dat God, Geest, de enige schepper is en dat Zijn schepping geestelijk is. We leren dan dat vreugde een geestelijke eigenschap is die in de mens besloten is en die niet kan worden aangetast door ongunstige weersomstandigheden. Als we ons realiseren dat Gods bestuur van de mens niet ongedaan of belemmerd kan worden door de veronderstelling dat stoffelijke omstandigheden daar invloed op kunnen uitoefenen, zullen we minder beïnvloed worden door het mesmerisch geloof in weersomstandigheden. Ons geestelijk begrijpen dat God de mens heerschappij over de gehele aarde heeft gegeven zal ertoe bijdragen de atmosfeer ook voor anderen te doen opklaren. Het is zo belangrijk “de dagen en jaargetijden van de schepping van Gemoed” te zien als “tijdperken van geestelijke verheffing” zoals dat in Wetenschap en Gezondheid wordt uitgelegd. Als we de jaargetijden bezien vanuit een sterfelijk standpunt - als bepaalde perioden afhankelijk van het draaien van de aarde om de zon - dan stellen we ons min of meer open voor het sterfelijk geloof aan de wisseling van de seizoenen en de kwalen die daarmee samengaan. Te realiseren dat God nooit jaargetijden heeft geschapen waarin goed en kwaad beide aanwezig zijn, brengt vreugde. Als Gods geestelijke mens leven wij allen in werkelijkheid in de atmosfeer van Zijn voortdurende, alomvattende, harmonische tegenwoordigheid.

zondag 23 juni 2019

God, het enige ware Gemoed

God helpt ons elke vuurproef te doorstaan. Mrs.Eddy schrijft: “Het bestuur van de goddelijke Liefde staat boven alles. Liefde bestuurt het heelal, en haar edict is uitgesproken: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben’ en ‘Hebt uw naaste lief gelijk uzelf’. Laat ons het greintje geloof bezitten dat bergen verzet - geloof dat gewapend is met het begrijpen van Liefde, zoals in de goddelijke Wetenschap, waar het recht regeert.” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, blz. 278) Deze opvatting van bestuur onder het goddelijk Beginsel, Liefde, is niet een fabeltje, geen wensdroom. Dat bestuur is een geestelijk feit, voor eeuwig gegrondvest. Het zal elke vorm van tirannie verdrijven en kan actueel worden gedemonstreerd door verlicht gebed. Kan een dergelijk gebed de verdrukten echt helpen? Ja dat is zeker mogelijk. Wat is waarheid onder elke vorm van tirannie? Dat God, die het enige ware Gemoed of de enige ware intelligentie is, er niets van afweet; dat Zijn schepping goed en Zijn idee is, en Zijn liefde, vreugde en vrede uitstraalt. Tirannie vindt zijn oorsprong dan ook niet in God; zij kan slechts een verkeerd geloof in het stoffelijk gemoed zijn, de valse nabootsing van het onsterfelijk Gemoed. Wij moeten inzien dat wat wij ogenschijnlijk meemaken een poging is van het sterfelijk gemoed om zijn eigen denkbeelden en geloofsvormen als werkelijk naar voren te brengen. Door de macht van Christus, Waarheid, zijn wij gemachtigd om deze leugens te verwerpen en alleen het bestuur van het goddelijk Beginsel in ons leven toe te laten, en dienovereenkomstig te handelen. Dan brengen we ons ware menszijn tot uitdrukking met de macht en vreugde die ook anderen opheft uit hun problemen.

donderdag 20 juni 2019

De geestelijke mens herkennen

Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science, verklaart: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden." (Wetenschap en Gezondheid p. 129). Als we daar gehoor aan willen geven, merken we dat het niet een geval van tirannie of onderdrukking op het menselijk vlak is waar we mee geconfronteerd worden, maar een verkeerd denkbeeld, dat door Waarheid wordt vernietigd. Daarom kunnen we door het gebed dat geestelijk begrijpen is, in iedere situatie de heerschappij uitoefenen die de mens door God geschonken is. Om het geloof aan vrees te bestrijden en vernietigen moeten we het wetenschappelijk aanpakken. Door vrees bevangen aarzelde Mozes om de staf op te rapen die in een slang was veranderd. Angst dwong de legers der Israëlieten tot machteloosheid totdat David kwam en onbevreesd Goliath’s uitdaging aannam. David holde zelfs zijn vijand tegemoet met in zijn hand het wapen dat hij al eerder had gebruikt om zich te verdedigen. Maar zijn werkelijke wapen was zijn overtuiging dat waarheid aan zijn kant stond en hem de overwinning zou schenken. Onze veiligheid wordt bepaald door onze kennis van en trouw aan Christus, Waarheid.  Zij helpen ons de geestelijke mens te herkennen waar een zondig sterveling schijnt te staan.

zondag 16 juni 2019

Metafysische logica

Mrs. Eddy, die Christian Science ontdekte en grondvestte, de Wetenschap die ten grondslag ligt aan de genezende woorden en werken van Christus Jezus, schrijft dat Jezus’ nederige gebeden “diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren - van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde" (Wetenschap en Gezondheid. p.12). Om genezende resultaten te bereiken vraagt protest ook om de bevestiging van de oppermacht van God. “Waarheid is bevestigend,” verklaart Mrs. Eddy, “en brengt harmonie. Alle metafysische logica wordt geïnspireerd door deze eenvoudige regel van Waarheid, die al het werkelijke beheerst.” (Wetenschap en Gezondheid p. 418). Haat en vrees zijn onbruikbare wapens. De wapenen van God, van Waarheid, zijn wijsheid, begrijpen, liefde. Wanneer ze juist worden gehanteerd kunnen ze de machteloosheid en leegheid van het materialistisch denken blootleggen. De illusie van de stoffelijke macht moet inderdaad gezien worden als een illusie, niet werkelijkheid. Werkelijkheid is in God en in Gods geestelijke schepping. God is Liefde en geen macht kan de macht van Liefde weerstaan. Christus Jezus demonstreerde dit feit. Dit kunnen wij ook doen. De macht van Liefde die ten grondslag ligt aan een vreedzame, biddende betuiging van Waarheid zal uiteindelijk onbegrensde resultaat tot gevolg hebben. Waarheid en Liefde zijn waar, maar die waarheid moet worden beseft en begrepen en in bewijzen aangetoond worden. Dat is ons aller taak, de uwe en de mijne. De Bijbel vertelt ons dat het gebed van een rechtvaardig man veel vermag. De gebeden van miljoenen rechtvaardige mannen en vrouwen kunnen de grootste genezende macht vormen die er ooit is geweest. En dat is wat wij kunnen geven

zaterdag 15 juni 2019

Wedergeboren

De verloren zoon bereikte “de voleinding der wereld” toen hij de dwaasheid van de zonde inzag en zich ervan afkeerde. Toen werd zijn rechtmatig erfdeel voor hem zichtbaar en werd hij wedergeboren in een nieuwe wereld. De voleinding der wereld wordt soms afgeschilderd als een vreselijke ramp. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand deze ervaart zonder drastische omwentelingen als zijn denken ontvankelijk is voor de waarheid. Wanneer eigenwil volhardt, dan zou de voleinding wel eens rampzalig kunnen zijn. Maar dit hoeft niet zo te zijn als ons denken gewillig en ontvankelijk is. Het is heel goed mogelijk zonder strijd op de openbaring van de Waarheid te reageren. Maar de nietsheid van het kwaad en de zonde moet uiteraard aan het licht gebracht worden. De Bijbel spreekt over God als “een verterend vuur.” (Deut.  4:24) Ons is aangeraden het kaf te verbranden. Het verbranden van het kaf is zelfovergave. Dat wil zeggen de opvattingen van het sterfelijk gemoed, het geloof aan zonde en ziekte, aan leven en intelligentie in de stof. We moeten bereid zijn ons denken discipline op te leggen, ons van de stof naar Geest te keren. Naarmate de feiten van het ware zijn ons duidelijk worden - de alheid van God, het goede, en de volmaaktheid van de mens - zal het kaf uit ons bewustzijn verdwijnen totdat zijn nietsheid wordt begrepen. En zo is het dat genezing plaatsvindt. De genezingsmacht van de Christus zal zich steeds duidelijker manifesteren.

vrijdag 14 juni 2019

Werkelijke substantie

9 (19-064)
Mrs. Eddy bekrachtigt de Meesters erkenning van het koninkrijk in haar beschrijving van wat mens is. Deze luidt ten dele: “Hij is de samengesteld idee van God en omvat alle ware ideeën …” (Wetenschap en Gezondheid p. 475) De eigen haard is een van de ontelbare ideeën. Als idee is tehuis geestelijk mentaal. Wij moeten dan ook verder zien dan het tijdelijke aspect van de fysieke constructie, van materialen en inboedel, naar de kwaliteiten die wijzen op de werkelijke substantie ervan, zoals vrede, veiligheid, geluk, orde en liefde. Als wij ons van zulke niet-stoffelijke deugden bewust zijn, begrijpen we ook makkelijker dat de mens zijn huis in zich sluit. En naarmate wij aan die geestelijke kwaliteiten in ons leven uitdrukking geven, leveren wij het bewijs dat de mens zijn huis in zich omsluit. Dat de mens dakloos kan zijn is even ondenkbaar als dat een zonnestraal geen licht en warmte zou bevatten. Een idee die voor altijd één is met haar bron is vrij van alle dwaling, vanwege de zuivere natuur van haar substantie. Wanneer wij inzien dat Gemoed nooit zijn ideeën veronachtzaamt, maar die altijd in stand houdt, kunnen we bewijzen dat ons “huis” niet verstoord, vernietigd of in de steek gelaten kan worden. Hebzucht, ontrouw, trots en ondankbaarheid kunnen buitengesloten en uitgebannen worden. Gebed stelt ons in staat de mens te zien als compleet, zonder enig gebrek of tekort. De functie van een idee is te zegenen. Het leegstaan van een huis zou kunnen aangeven dat er een dakloos mens bestaat. En Paulus wijst de mogelijkheid van dakloos af als hij zegt: “In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij.” (Hand. 17:28) Deze woorden zijn nadere aanduiding dat ons tehuis niet begrensd wordt tot een bepaalde plaats tussen vier muren, hoe dierbaar zo’n plek ook kan zijn. Ons tehuis is binnenin het altijdtegenwoordige Gemoed. En dit geestelijke feit is bewijsbaar.