donderdag 17 januari 2019

Een verbond

Wanneer mensen verontrust worden door gebeurtenissen die hun wereld beïnvloeden zoeken zij vaak bij anderen leiding en zekerheid. Indien we behoefte voelen anderen te raadplegen over zaken die zó ernstig en zó dringend zijn, doen we er verstandig aan te kijken naar hen die dicht bij God hebben geleefd - naar de mensen wier inzichten op een tijdlozer en vastere basis dan persoonlijke meningen of menselijke gissingen gegrond zijn. De Bijbelfiguur Noah was zo’n man. Op velerlei wijze voelde hij Gods tegenwoordigheid en volgde hij Zijn leiding. Noah’s begrip van God en Zijn boodschap voor de mensheid kwamen op een kritiek moment. Er waren enorme moeilijkheden - in feite zoveel, dat de mensen op grote schaal overspoeld werden door hun geloof in materialisme. De mensheid ging vrijwel te gronde in de zondvloed die volgde. En de afschrikwekkende mogelijkheid dat dit ons kan gebeuren, vindt zijn weerklank in het menselijk bewustzijn. Zou dat kunnen? Zou de mensheid in onze tijd bijna geheel weggevaagd kunnen worden? Noah kon niet het geringste vermoeden hebben gehad van de kansen op totale vernietiging van de wereld in de eenentwintigste eeuw - met zijn eigen soort zondvloed. Maar hij ontwaarde voor zichzelf en alle anderen een belofte van God, bezegeld, zoals het boek Genesis dat beschrijft, door het teken van de regenboog: “En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. . . Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten” (Gen. 9:11,12). De sterfelijke gedachtengang die speelt met de plausibiliteit van een beperkte (kernwapen)oorlog tussen volkeren - of, erger met de mogelijkheid dat een algemene holocaust onvermijdelijk is - valt weg voor het begrijpen van de waarheden die ten grondslag liggen aan hetgeen God door Noah aan de wereld openbaarde. Wij kunnen echter niet op onze lauweren gaan rusten en Gods water over Gods akker laten lopen. Gods belofte kwam in de vorm van een verbond - en dat vereist een verbintenis van twee kanten.

woensdag 16 januari 2019

Oordeelt niet

De hele natuur van het sterfelijk gemoed bestaat uit kritiseren en vernietigende oordelen vellen, af te kraken - ja, zelfs te vernietigen. Wij kunnen ons echter losmaken van de schijnbare werking van het sterfelijk gemoed. Wat we doen moeten is weten en bewijzen wie we werkelijk zijn als kinderen van God, het goddelijk Gemoed. Dan zien we ook anderen zoals God ze gemaakt heeft en gehoorzamen wij de woorden van Christus Jezus: “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt“ (Matth.7:1). De neiging anderen te veroordelen en te bekritiseren is een gevolg van het geloof in een verondersteld tegenovergestelde van God, dat wij het sterfelijk gemoed noemen. In werkelijkheid is er geen sterfelijk gemoed dat de mens verkeerd kan voorstellen en daardoor een nummertje kritiek ten beste kan geven. God is het enige Gemoed dat bestaat en Hij is de goddelijke Liefde, het volmaakte Beginsel, waarin geen haat, kritiek of persoonlijke zin aanwezig is. De schijn van een sterfelijk gemoed dat de mens beheerst is niets anders dan het ongecorrigeerde geloof dat er iets kan bestaan dat aan God tegengesteld is en macht kan hebben. Wij zijn inderdaad de zoon, de gelijkenis, van God en alleen het goddelijk Gemoed, God, is het ware Gemoed van de mens.

maandag 14 januari 2019

Gods eigen kind

Een Christian Science behandeling wijkt volkomen af van elk ander gedachtelijk systeem dat berust op een geloof in de veronderstelde kracht van het menselijk denken of de menselijke wil. Zo’n behandeling steunt geheel en al op het ene goddelijk Gemoed. Zij maakt uitsluitend gebruik van de macht van de goddelijke Waarheid, die doordringt tot aan de wortels, de basis, het wezen van de mens. Christian Science laat het licht van de Christus schijnen om “de mens zijn onschuld te kennen te geven” (Job 33:23). Een metafysische behandeling houdt in dat het geloof aan ziekte en zonde gescheiden wordt van de persoon, waarna het geloof door de Waarheid wordt vernietigd. Dit betekent dat de persoon gezien wordt als Gods eigen kind - rein, harmonisch, rechtschapen, onschendbaar en niet stoffelijk maar geestelijk. Op deze manier hechten we de disharmonie niet vast aan de lijder -  noch in gedachten, noch in gesprekken met hem - maar houden vast aan de waarheid die disharmonie vernietigt. Een behandeling betekent al evenmin dat de gedachten van de ene persoon het bewustzijn of het lichaam van een ander beïnvloeden. Integendeel, de behandeling is de inwerking van de wet en van de verlossende macht van Waarheid op zieke en zondige stoffelijke geloofsvormen, waardoor deze vernietigd worden. Overbrenging van gedachten (een verschijnsel van het menselijk denken) maakt daar dus geen deel van uit. Alleen het goddelijk Gemoed kan waarheid en leven aan de mens overbrengen en doet dit door Christus, Waarheid. Wat we nodig hebben in onze gebeden voor onszelf en voor de lijder of zondaar die ons om hulp vraagt is niet een lauw, halfslachtig of weifelend aanvaarden van de geestelijke feiten, maar een bewustzijn dat vervuld is van “de gloed van Waarheid”. Dit is het wat de aanspraken van ziekte en zonde, die zo hardnekkig schijnen te zijn verdrijft en vernietigt: de vlam van oneindig licht, die rechtstreeks afkomstig is van de goddelijke Liefde, die de duisternis van disharmonie en lijden teniet doen en de harmonie van het menszijn openbaart.

zondag 13 januari 2019

Gebed in actie

Christian Science geeft ook nu weer de bewijzen van “Immanuel” (God met ons). In deze eenentwintigste eeuw worden opnieuw levens vernieuwd en harten bekeerd. Zij die uit eigen ervaring de aanwezigheid van de Trooster, de genezende aanraking van Christus, hebben gevoeld, kunnen getuigen dat er in het heilige moment van genezing en wedergeboorte geen onzekerheid bestaat over de vraag “Waar is God?” Maar er zijn misschien andere momenten waarop wij niet zo duidelijk Gods voortdurende nabijheid  beseffen en waarderen. Nog altijd is Jezus onze grote Leermeester en hij heeft ons aangetoond hoe wij ons steeds bewust kunnen blijven van de altijd tegenwoordigheid van God. Jezus bad altijd. Wanneer de Meester Gods Woord predikte, wanneer hij de zieken genas, wanneer hij door de straten van Jeruzalem liep, verdiepte hij zich in gebed. Op de bergtop en in Gethsemane bad hij. Het hele leven van Jezus is een levend voorbeeld van gebed in actie - onaflaatbaar gebed. Zulk gebed vindt God - en vindt Hem altijd nabij. In de atmosfeer van toegewijde gemeenschap met de Vader verdwijnen twijfels en onzekerheden.

zaterdag 12 januari 2019

God met ons

Waar is God? Eeuwenlang hebben veel mensen God gevreesd of Hem verkeerd beoordeeld. En ook nu nog hebben velen het vage gevoel dat God (zo Hij al bestaat) ergens “daarboven”, terwijl de mens “hier beneden” verblijft. Deze verkeerde opvatting boezemt vrees in voor een antropomorfische godheid die toezicht op ons houdt en vanuit zijn hoogte ons beoordeelt en zegening of vervloeking, genade of wraak zendt. Maar God is noch een vermenselijkt “daarboven” noch een ver verwijderd, vaag wezen. God, het goddelijk Leven, is de bron en instandhouder van alle schepping. Er is geen bestaan buiten het bestuur, de instandhouding en de liefdevolle zorg van het goddelijk Gemoed. Het evangelie zegt van het Woord Gods: “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.” (Joh.1:3). De naam “Immanuel” wordt letterlijk vertaald met “met ons (is) God.” Dit geeft aan waar God is - met ons, met iedereen, overal. En toen Christus Jezus kwam om de mensheid de ware aard van God duidelijk te maken als de almachtige Liefde, alomtegenwoordige Geest, alwetend Gemoed, bewees de Heiland dat God zo dicht bij de mens is, dat de mens en God voor eeuwig onscheidbaar zijn.

vrijdag 11 januari 2019

Zichtbare bewijzen

Het vereist eerlijkheid om de dwaling in de menselijke gedachten bloot te leggen, die onder ogen te zien en door Waarheid uit te werpen. Het kwaad is inherent aan oneerlijkheid. Het zal altijd trachten zichzelf te verbergen, de schijn van het goede dragen en iets te lijken dat het niet is. Zelfrechtvaardiging en eigengerechtigheid zijn vormen van oneerlijkheid, daar ze berusten op zelfbedrog. Zij houden de genezing tegen, tenzij ze ontmaskerd en vernietigd worden - en dit vereist door geestelijk inzicht verkregen eerlijkheid. Inzicht in de volstrekte zuiverheid en onaantastbaarheid van de goddelijke Waarheid schenkt ons de kracht en de moed en het geestelijk onderscheidingsvermogen dat nodig is om het kwaad uit zijn schuilhoek te voorschijn te halen en te vernietigen. Eerlijkheid snijdt als een laserstraal recht door de geraffineerde en verdraaide logica van de verborgen motieven van dwaling en stelt ons in staat de schoonschijnende illusies het hoofd te bieden die ons of anderen in knechtschap zouden willen houden. Morele kwaliteiten zijn niet alleen maar menselijke voorschriften. Alles wat er werkelijk goed en substantieel in is, vindt zijn oorsprong in God, omdat God de enige bron van het goede is. Hun basis en hun kracht liggen in de aard en de wet van het goddelijk Beginsel, Liefde. Zij zijn in zekere mate de afspiegeling van Gods eigenschappen in de menselijke ervaring. Anders gezegd, morele kwaliteiten verschaffen zichtbare bewijzen dat het goddelijke het menselijke bereikt.

donderdag 10 januari 2019

De Christus-idee

In de geschiedenis van het Christendom geldt het leven en werken van Christus Jezus als het hoogste voorbeeld van de manifestatie van Gods bedoeling en macht. Jezus verhief niet alleen de levens van de mensen die hij genas, maar hij veranderde op spectaculaire wijze de levensloop van alle generaties die volgden. Toch was hij bij uitstek het voorbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Wanneer wij in de verhouding met onze medemensen zachtmoedigheid betrachten, dan werkt dat als een druppeltje olie op een roestig lager; het kan een moeizame en vruchteloze verhouding in het tegendeel veranderen - rijk aan zuiverheid en genegenheid. Zachtmoedigheid is niet op zichzelf de factor die verandering in een relatie brengt. Zachtmoedigheid is het gevolg wanneer we de Christus-idee - de manifestatie van God, welks tegenwoordigheid genezing betekent - ontwaren en ons die eigen maken. Geestelijk beschouwd is zachtmoedigheid een teken dat de Christusidee aan het werk is in ons menselijk bewustzijn. Dat wil zeggen, zachtmoedigheid wordt in de toepassing een machtig werktuig dat ons helpt onze relaties met anderen te verbeteren.

dinsdag 8 januari 2019

Bron van intelligentie

Hoezeer bedriegen we onszelf als we geloven dat een oppermachtig en oneindig Gemoed de stof nodig heeft om enigerlei actie voort te brengen. Omdat Gemoed de bron is van alle werking, is de mens - de uitdrukking van Gemoed - voor alle juiste werking ook direct van deze bron afhankelijk. In werkelijkheid is de enige impuls die in de mens werkt de impuls van Liefde. Gemoed is Liefde en de impulsen die we krijgen uit deze goddelijke bron zijn zachtmoedig, teder en niet van ons te scheiden. Omdat God Liefde is, zijn de ideeën van Liefde nooit buiten het bereik van Liefde. Daar het goddelijk Gemoed de enige intelligentie is, is dat de bron van ons vermogen tot redeneren en van ons intellect. Net zo min als we schoonheid of waarheid beperken tot een stoffelijk brein, dienen we intelligentie te beperken tot de stof. Zodra iemand ziet dat Gemoed de bron is van de intelligentie van de mens, ontdekt hij zijn vrijheid om zonder enige terughouding uit deze bron te putten. Erfelijkheid, ziekte,  biologische invloeden, geboortedefecten - iedere vorm van frustratie die de normale werking van intelligentie teniet zou willen doen - zijn leugens omtrent God en Zijn schepping. De bron van intelligentie is Gemoed, Leven - het scheppend Beginsel dat wij God noemen. God is het onveranderlijk Beginsel, en geen enkel idee is van Hem gescheiden. Daar de stof in geen enkel opzicht de bron is van intelligentie moet het valse begrip van intelligentie in de stof verworpen worden, of dat geloof nu positieve of negatieve verschijnselen ziet. Als we voor intelligentie, werking, beweging of bewustzijn naar de hersenen kijken, gaan we in feite in tegen het eerste gebod: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” (Ex.20:3) Dit gebod eist dat we God erkennen als Gemoed - de leidende en besturende bron van het heelal, de mens inbegrepen. Geen enkele macht weerstaat dit scheppend Gemoed; geen belemmering of stilstand van Zijn eigenschappen kan plaatsvinden. De mens weerspiegelt de totale werking van dit Gemoed, blijft eeuwig in het goddelijk bewustzijn. Gemoed is verantwoordelijk voor de mens, de hersenen zijn dat niet.

maandag 7 januari 2019

Waarheid is de enige macht

God is Liefde; God is de Al-Vader en oppermachtig op ieder gebied, zo leerde Christus Jezus. Wij moeten gaan inzien dat Gods bestuur oppermachtig is en wij in werkelijkheid Hem weerspiegelen. We moeten beseffen dat stoffelijke geloofsvormen onmogelijk Gods mens - onze werkelijke individualiteit - kunnen aantasten. En als het probleem dan nog niet is verdwenen, blijven we verkeerde gedachten rechtzetten omdat we weten dat de enige werkelijkheid God, het goede, is. Als wij ons hiervan niet laten afhouden moeten we tenslotte zegevieren, omdat wij absoluut zeker weten dat Waarheid, dat God, die enige macht is. Wij moeten altijd in gedachten houden dat het ‘t verkeerde geloof is en niet een lichamelijke kwaal dat vernietigd moet worden. Christian Science toont ons hoe dit te doen, met genezing tot gevolg.

zondag 6 januari 2019

Christelijke nederigheid

De goddelijke werkelijkheid is dat God Liefde is. De kenmerken van Liefde, zoals die tot op zekere hoogte in de menselijke ervaring of in praktijk gebracht worden, houden een erkenning in van Gods Liefde voor de mens en een positieve liefde en genegenheid voor God en de mens, en bovendien het mededogen en het geestelijk inzicht dat ons in staat stelt een sterfelijk begrip van onszelf af te leggen en Gods genezende werking te accepteren en hen te helpen. Dit zijn noodzakelijke elementen in het genezingswerk van Christian Science. Wanneer de eigenschappen van de goddelijk Liefde eenmaal begrepen worden, bezielen zij ons tot een onzelfzuchtig leven dat de kracht geeft de boeien van het eigen ik, van eigenbelang, egocentrisme en zelfzucht te verbreken. Onzelfzuchtige liefde is een effectief oplosmiddel  voor eigenwil en egoïsme. De Meester toonde ons ware Christelijke nederigheid toen hij van zijn eigen genezingswerk zei: “Ik kan van mijzelf niets doen” (Joh.5:30) en “de Vader, Die in mij blijft, Die doet de werken.” (Joh.14:10)

zaterdag 5 januari 2019

Vrij van aardse smet

Jezus heeft gezegd: “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft het alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.” (Joh.12:24) Datgene wat gelukkige en voorspoedige vriendschappen in de weg staat is het geloof in een stoffelijk leven dat van God gescheiden is. Heeft ons ego bijvoorbeeld behoefte aan het voortdurend bewijs dat anderen minder zijn? Of zoeken we intellectueel uit te blinken door het constant uitlokken van intellectuele debatten? Altijd is de oorsprong van deze problemen gelegen in het geloof aan leven in de stof. Dit komt aan de oppervlakte  als onze liefde voor een stoffelijk zelf en stoffelijke werkwijzen. Dit geloof in de stof is tegengesteld aan de zachtmoedigheid die getuigt van ons ware zelf als de geestelijke nakomelingen van God. Het stoffelijk bestaan is een leugen, daar het geen enkele gelijkenis heeft met de natuur zelf van God en de mens naar Zijn beeld. Het kan niet een grotere leugen gemaakt worden dan het al is. Het is het geloof in een stoffelijk bestaan dat begraven moet worden, en dat vraagt nederigheid en zachtmoedigheid. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.66: “Er komt geen geestelijke ontwikkeling voort uit zaad, dat in de akker van stoffelijke verwachtingen is gezaaid, maar wanneer die verwachtingen vergaan, doet Liefde de hogere vreugden van Geest, vrij van alle aardse smet, weer ontkiemen.” Wie er verandert in een verbeterde relatie is niet zo belangrijk als wat er verandert. Genezing heeft plaats in ons eigen bewustzijn en is nooit afhankelijk van de verandering in iemand anders.

vrijdag 4 januari 2019

Onze verhouding tot God

Stel eens dat het contact met een bepaalde persoon verbetering nodig heeft. Dan staan ons verschillende wegen open. We zouden een cursus kunnen volgen, boeken lezen of raad vragen - zelfs van aangezicht tot aangezicht met de betrokkene kunnen praten. Maar als we er niet in slagen een helderder beeld van onze verhouding tot God te verkrijgen dan laten we de belangrijkste factor buiten beschouwing. Want dit is de enige rechtstreekse verhouding die we hebben, een die onveranderlijk is. Het goede in onze vriendschappen wortelt in ons begrijpen van onze status als kinderen Gods - volkomen en compleet. Naarmate dit geestelijk begrijpen toeneemt, zal onze verhouding met familie en vrienden rijker worden. Dat de mens individueel, uniek is en in eeuwige eenheid met God, is de waarheid van het zijn. Alle geestelijke redenering begint met het feit dat God het goddelijk Beginsel is en de mens de geliefde idee van dat Beginsel. Het probleem is niet noodzakelijkerwijs iets dat echt uitgepraat moet worden tussen twee mensen. Niet dat communicatie tussen familieleden, vrienden en collega's niet waardevol is; dat is het wel. Het is alleen maar dat de poging de relatie tussen mensen te verbeteren oprechter en succesvoller wordt wanneer wij ons er zelf van bewust zijn dat de mens in werkelijkheid de idee van Gemoed is, reeds nu volledig en compleet - niet sterfelijk, onvolledig, wanhopig trachtend om lief te hebben of bemind te worden. Wanneer wij echt zachtmoedig genoeg zijn om ons aan God, het goddelijk Leven, in gebed over te geven, dan zijn we sterk genoeg om in onszelf het geloof te overwinnen dat ons leven en onze aangelegenheden stoffelijk bepaald zijn.

donderdag 3 januari 2019

Vertrouw op de Heere

Ik heb eens vertwijfeld een Christian Science practitioner bezocht met het verzoek mij door middel van gebed te helpen met een lichamelijk probleem. Hij wees mij op een verkeerde gedachten gang in mijn metafysische behandeling. Hij vroeg me: “Wat probeer je eigenlijk te genezen? Een lichaamsgebrek of geloof in een dergelijk gebrek?” Toen verwees hij me naar wat de Grondlegster van Christian Science, Mrs. Eddy, in een van haar publicaties schrijft: “De wet van God bestaat uit drie woorden “Ik Ben Alles”; en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet terecht te wijzen” (No & Yes p.30).  Deze openbaring schudde mij wakker. Het was duidelijk dat ik geprobeerd had van wat zich als een lichamelijke kwaal voordeed af te komen in plaats van mijn geloof recht te zetten dat er in Gods alheid iets zou kunnen zijn dat ik moest overwinnen. In zeer korte tijd was de kwaal verdwenen. Deze gezegende practitioner benadrukte het essentiële punt dat we in Christian Science onderscheid moeten maken tussen het werk om gevoelens of iets lichamelijks te genezen en het streven ons sterfelijk geloof recht te zetten dat Gods geestelijke heelal iets zou kunnen bevatten dat  stoffelijk kwetsbaar is! In welke vorm zich het probleem ook voordoet, of dat nou van lichamelijke of mentale aard is, we moeten - uitgaande van Gods alheid - ontkennen dat het probleem enige fundamentele werkelijkheid heeft. Wij kunnen bovendien die prachtige belofte uit Spreuken voor ogen houden: “Vertrouw op de Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken.” (Spr.3:5,6)

woensdag 2 januari 2019

Zekerheid

Christian Science houdt staande dat alle intelligentie en bewustzijn in God hun oorsprong hebben. Kracht en activiteit komen voort uit het goddelijk Gemoed - de oppermachtige en oneindige intelligentie. Dit Gemoed, of God, schept de mens en het heelal en bestuurt onafgebroken wat het geschapen heeft. De mens verblijft in het Gemoed dat hem geschapen heeft; Gemoed is niet in de mens. Een grondstelling van Christian Science is dat Leven niet in de stof is, want Leven is God. De eerste voorwaarde voor menselijk leven is bewustzijn. Het stoffelijk geloof beweert dat het bewustzijn in de hersenen zetelt. Als de hersenen verkeerd werken of een hevige klap krijgen, kan bewusteloosheid het gevolg zijn. Maar het goddelijk Gemoed is zich altijd bewust van de mens. Gemoed, God, zou nooit Zijn bewuste macht over Zijn schepping kunnen verliezen. Daarom kan ook de mens, die in het bewustzijn van Gemoed verblijft, nooit in een toestand van bewusteloosheid geraken. Een bewusteloze sterveling is een illusie, een leugen omtrent de ware staat van bewustzijn. Als de mens het geestelijke feit aanvaardt dat hij in het goddelijk Gemoed verblijft, dan begrijpt hij dat Gemoed hem bewust ziet als de weerspiegeling van dit Gemoed. Deze zekerheid stelt hem in staat voortdurend aan intelligentie uitdrukking te geven. Omdat de mens de weerspiegeling is van Gemoed moet ook zijn bewustzijn de weerspiegeling zijn van Gemoed. Hij kan net zo min gescheiden worden van bewustzijn als hij gescheiden kan worden van God, Leven.

dinsdag 1 januari 2019

Goddelijke logica

Mrs. Eddy waarschuwt ons: “Oude en moderne menselijke wijsgerige stelsels zijn niet in staat het Beginsel van de Christelijke Wetenschap te begrijpen of te bewijzen. Openbaring doet ons dit Beginsel zien en zij zal de rede bevrijden uit de slavernij van de dwaling. Openbaring moet de drogredenen van het intellect tot onderwerping brengen en het bewustzijn vergeestelijken door het vonnis en het bewijs van Waarheid en Liefde.” (No & Yes p.11). De goddelijke logica toepassen betekent niet dat we bezig zijn argumenten met iemand anders uit te wisselen. Evenmin is de goddelijke logica een dispuut tussen twee partijen, maar de openbaring van één enkel Gemoed, dat heerschappij brengt over onze eigen gedachten en die met waarheid vult. Feitelijk is geestelijke logica, hoewel goddelijk van oorsprong, een wasmiddel in de toepassing. Het reinigt het hart van vrees en onrecht. Jesaja adverteert het met een waarheidsgetrouw etiket en nodigt ons uit: “Komt dan, en laat ons samen richten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” (Jes. 1:18) Behandeling in Christian Science eist praktische discipline. Het kent geen gefilosofeer. Zodra we eenmaal een geestelijk feit hebben aangenomen, werkt dit als een krachtige premisse in ons bewustzijn, bewijst zijn eigen waarheid en dwingt zijn eigen aantoonbaarheid af. Zo leidt het geestelijk juist redeneren het rustige, vertrouwende weten van het zijn ons bewustzijn binnen. Dat is de bevrijdende kracht van de goddelijke logica.