zondag 14 oktober 2018

Onze afhankelijkheid van God

Gebed in Christian Science is het erkennen van Gods alheid en de eenheid van Gemoed. Het is zwichten voor Gods wet als de basis van alle harmonie, gezondheid en welzijn. Bidden is het verwerpen van het stoffelijke zinnengetuigenis en van elke zelfstandigheid van de stof. De Meester, Christus Jezus, demonstreerde de genezende Christus het allerbeste. Door zijn nederigheid en zachtmoedigheid onthulde hij de goddelijke macht en wees ons de weg naar verlossing. Het menselijk denken verzet zich tegen de erkenning van zijn eigen nietsheid en zo ontstaat de strijd tussen het vlees en de Geest. We kunnen de arrogantie van de zogenaamde stoffelijke intelligentie terugvinden in vele facetten van de menselijke ervaring. De erkenning van ‘s mensen volslagen afhankelijkheid van God verleent macht aan onze gebeden. Alleen als we nederig zijn, begrijpen we dat die macht goddelijk is en daarom onbeperkt, en dat de bekwaamheden van de mens weerspiegelde bekwaamheden zijn. Mozes was een zeer nederig mens. Die eigenschap stelde hem in staat Gods wil te weerspiegelen. Anderzijds was Paulus, de intellectueel, verblind door zijn hoogmoed en farizeïsche schijnheiligheid, totdat hij het punt bereikte waarop het menselijke geheel ondergeschikt werd aan het goddelijke. Hij bad nederig: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand.9:6). Door deze omvorming van zijn denken kwam voor hem een hele nieuwe wereld van mogelijkheden open. Hij begon de goddelijke kracht en de geestelijke macht te begrijpen. Om dat te kunnen, moet hij de nietsheid hebben beseft van leven en intelligentie in de stof.

Geen opmerkingen: