woensdag 31 oktober 2018

In dienst van Ziel

De mens is voor God onmisbaar; God, of de goddelijke Liefde, drukt Zijn goddelijke natuur uit in de mens. Wanneer deze waarheid duidelijk is, kunnen we daarvan de blijken geven in onze menselijke ervaring in de vorm van nuttige werkzaamheid. Een ieders taak is om op eigen individuele manier de scheppende macht van de goddelijke Geest te weerspiegelen. Wanneer we dat begrijpen neemt onze bruikbaarheid toe en wordt de onuitputtelijkheid van inspiratie, kracht, wijsheid en vaardigheid geopenbaard. God, het oneindig Gemoed, moet tot uiting komen in ideeën. De mens is de geestelijke uitdrukking van God. Ons werk is dan ook het weerspiegelen van onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, intelligentie, barmhartigheid, enz. De mens bestaat in wezen uit deze goddelijke eigenschappen en God drukt ze in een eindeloze verscheidenheid door de mens uit. Hoe kunnen we deze geestelijke feiten dan in ons leven praktisch waar maken? We kunnen altijd, waar we ons bevinden, beginnen met God te dienen. En de meest doeltreffende manier om de goddelijke Liefde te dienen is door liefdevol te denken en te handelen. Om Beginsel te dienen, moeten we eerlijk zijn en ons houden aan de wettelijke voorschriften. In dienst van Ziel staan houdt noodzakelijkerwijs in de uitstraling en vrede van Ziel te weerspiegelen. Niets kan deze werkzaamheid teniet doen. Wanneer we onze gedachten in deze banen houden, opent dat mogelijkheden om onze medemens te dienen. Gods plan voor ons is het onbeperkt goede en tot dat doel werkt Hij iedere dag met en door ons.

dinsdag 30 oktober 2018

Volkomenheid en tegenwoordigheid van de Godheid

Een Christian scientist leeft niet in een geestelijke droomwereld. Een scientist is menslievend en praktisch en bezit een flinke dosis gezond verstand. Christian Science maakt ons duidelijk dat het goddelijke en het menselijke met elkaar in overeenstemming zijn. Het goddelijk Leven en zijn expressie bevinden zich juist dáár waar de sterfelijke ondervinding zich schijnt af te spelen. Wanneer wij dit geestelijk feit begrijpen, zullen dwalingen, verkeerde opvattingen en vooroordelen uit ons bewustzijn worden weggevaagd. En niets is meer effectief dan het afleggen van dergelijke misvattingen, omdat nou juist uit foute, verdraaide opvattingen van het zijn ziekte en sterfelijkheid voortkomen. Hoe raken we onze verkeerde inzichten kwijt? Door zonder ophouden te beseffen dat Leven en zijn ideeën de hele werkelijkheid uitmaken. Waar we stoffelijke toestanden schijnen te zien, plus de ellende die daaruit voortspruit, is in werkelijkheid Leven. Alles wat werkelijk is, heeft een geestelijke basis en oorzaak, en is onverbrekelijk verbonden met het goddelijk Gemoed. Het menselijk bewustzijn geeft gewoonlijk een verkeerde uitleg van het ware bestaan en gelooft dat de werkelijkheid stoffelijk is en het stoffelijke werkelijk. Maar dit verandert niets aan het feit dat alles wat werkelijk bestaat Gemoed is en de geestelijke uitdrukking daarvan. Niets is vooruitstrevender en nuttiger dan dit te accepteren. De nieuweling in Christian Science merkt al gauw dat er geen twee soorten bestaan zijn - een geestelijk en een stoffelijk, naast elkaar of dooreen gemengd - maar begint spoedig te zien en te bewijzen dat het geestelijk bestaan het enige is en dat het stoffelijke niet werkelijk substantieel is. Hij leert om een dergelijk dualisme af te wijzen door de volkomenheid en de tegenwoordigheid  van de Godheid en Zijn schepping te erkennen.

maandag 29 oktober 2018

Vergeven en vergeten

Er valt veel te zeggen voor de gave om fouten, beledigingen, ergernissen, ongelukken of tragedies uit het verleden te vergeten. Christian Science leert ons hoe we wetenschappelijk zulke herinneringen kunnen uitwissen en vernietigen door middel van het grote geestelijke feit dat het ware verleden van de mens geestelijk, onberispelijk goed is. Knagende wroeging, een hart vol wrok, rimpels van verdriet moeten geen blijvend deel van onszelf worden als herinnering aan het verleden. Wat nooit werd geregistreerd in of door het goddelijk Gemoed, behoeft ook niet in het menselijk denken te worden opgetekend of op het lichaam te worden vastgelegd. Voor onze eigen bestwil moeten we bereid zijn om niet alleen de afdrukken  van dwalingen uit het verleden weg te gooien, maar ook de negatieven geheel en al te vernietigen. Het is een gewoonte om telkens terug te denken aan moeilijkheden uit het verleden. Hoe kunnen we aan dit populaire maar riskante tijdverdrijf ontkomen? Christian Science verschaft de oplossing die genezing brengt: het begrijpen dat God, de goddelijke Liefde, alles omvat. Deze Wetenschap haalt een streep door alle ervaringen uit het verleden en draagt de genezende balsem van vergeving aan alle gekrenkte gevoelens. De deur moet stevig op slot gedaan worden. We kunnen niet toelaten dat het verleden ons heden berooft van vrede en doelmatigheid. Het oprakelen van fouten, onhebbelijkheden en beledigingen uit het verleden speelt het dierlijk magnetisme in de kaart en is een ontkenning van de alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed. Dierlijk magnetisme, de naam die Christian Science aan het kwade geeft, wil dat we telkens weer over het verleden blijven denken en wrok koesteren in plaats van te vergeven en te vergeten. In een hart dat vol is van dankbaarheid voor het tegenwoordige goede, kan nooit plaats zijn voor de herinnering aan enig onrecht.

zondag 28 oktober 2018

In harmonie gevestigd

Een van de aspecten van het sterfelijk gemoed is dat het zich voordoet als een agressieve onrustzaaier. Het schept verwarring met een aanbod van mogelijkheden die zowel juist als verkeerd kunnen zijn. Aan de andere kant is de erkenning van alle goddelijke bewustzijn, waarin alle werkelijkheid in zijn universele volmaaktheid besloten ligt, de enige basis van waaruit wij de goede eindresultaten van God in menselijke aangelegenheden hier en nu kunnen bewijzen. In de Bijbel lezen we over de vrienden van Job - hoe ieder zijn eigen versie geeft over de oorzaak van Jobs problemen. Evenzo kunnen wij nu van verschillende bronnen advies aanvaarden - meestal vol theorieën over de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en met zogenaamde verklaringen voor deze moeilijkheden. Toen Job weigerde zich door de verwarrende nachtmerrie van het sterfelijk gemoed te laten afhouden van zijn diepe overtuiging dat God goed is,werden alle problemen tenslotte voor hem opgelost. Hij kon met blijdschap roepen: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden . . . Met het gehoor van het oor heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog” (Job 42:2, 5). Als wij ons intuïtief tot het onsterfelijke Gemoed wenden in plaats een verscheidenheid aan juistheden en onjuistheden tegen elkaar af te wegen, gaan we beseffen dat de identiteit van de mens in harmonie is gevestigd als de idee van de goddelijke Liefde. Dan zullen wij ervaren dat mentale verwarring plaatsmaakt voor de ritmische ontvouwing van Waarheids oneindige thema van universele goedheid, en de blijken daarvan zullen in ons dagelijks leven tot uitdrukking komen.

vrijdag 26 oktober 2018

Het heelal is geestelijk volmaakt

Om juiste conclusies te kunnen trekken, moeten wij ons ervan bewust zijn vanuit welk standpunt we waarnemen. Ook moeten wij voorzichtig zijn met het interpreteren van berichten die wij vernemen. Zoals het spreekwoord aangeeft, kan men elke menselijke zaak van twee kanten bekijken. Hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat we het betrouwbaarste uitgangspunt hebben voor onze beslissingen? In Christian Science  leren we dat het ene goddelijke Gemoed zichzelf in zijn weerspiegeling tot uitdrukking brengt, en dat dat de enige activiteit is die in werkelijkheid plaatsvindt. Het heelal is geestelijk volmaakt - de oneindigheid van één onfeilbaar samenhangende harmonie. Als wij een oordeel moeten vellen of een beslissing moeten nemen, dan kunnen wij vertrouwen op Christus, Waarheid, de werking van het goede. In Christian Science leren we de waarheid te aanvaarden van wat in de Bijbel over God geschreven staat: “Gij zijt te rein van ogen dan dat Gij het kwade zoudt zien” (Hab.1:13). En omdat de mens de idee van God is, heeft hij alleen het bewustzijn van het goede. Wat doen wij echter als er iets vervelends gebeurt dat schade of verlies tot gevolg heeft? Accepteren we dat dan maar gewoon en nemen we genoegen met de lessen die we eruit kunnen leren? In het geheel niet! De schade en het verlies zijn de geprojecteerde beelden van het sterfelijk gemoed. Dit gemoed zou onjuiste, leugenachtige versies in de plaats willen stellen van de volmaakte werking die voor eeuwig plaatsvinden. Een bedrieglijke getuigenis berust niet op de ware feiten of het goede en is dus niet juist. Ons gebed in de vaste overtuiging van de werkelijkheid die aan alles ten grondslag ligt doet de leugens of mentale onwaarheden zoals schade, verlies of welk ander kwaad ook verdwijnen. En dat brengt herstel in de menselijke omstandigheden.

vrijdag 19 oktober 2018

De lankmoedige

Christus Jezus gaf het bewijs dat God zonder enige terughoudendheid in overvloed geeft. Hij kon dat, omdat hij begreep dat Gods koninkrijk reeds gevestigd en aanwezig is. Niettegenstaande de wereld in het algemeen het tegendeel gelooft, is God de enige macht, en de mens is Zijn volmaakte, geestelijke uitdrukking. Daarom is boosheid of angst in werkelijkheid dwaling, nietsheid. Mrs. Eddy zegt over dwaling: “Het is datgene, wat schijnt te zijn, maar niet is” (W&G p. 472). Als wij ons aan deze fundamentele, wetenschappelijke wijze van redeneren houden en ons leven daarop baseren, hoeven wij ons geen zorgen te maken dat iemand op onze rechten of vooruitgang inbreuk zal maken of dat wij zelf een obstakel zullen vormen voor de mogelijkheden van een ander. Als wij iemand met zijn ellebogen zien werken om macht, een functie of bezit te verwerven, dan kunnen wij in plaats van kwaad te worden, die ander en onszelf ten zegen zijn door in ons bewustzijn trouw te blijven aan Gods oppermacht. Op elke plaats en in elke situatie kan het licht van de Christus aan een ieder openbaren dat God al Zijn kinderen overvloedig van het goede voorziet.
Spreuken 16:32 “De lankmoedige is beter dan de sterke.”

zondag 14 oktober 2018

Onze afhankelijkheid van God

Gebed in Christian Science is het erkennen van Gods alheid en de eenheid van Gemoed. Het is zwichten voor Gods wet als de basis van alle harmonie, gezondheid en welzijn. Bidden is het verwerpen van het stoffelijke zinnengetuigenis en van elke zelfstandigheid van de stof. De Meester, Christus Jezus, demonstreerde de genezende Christus het allerbeste. Door zijn nederigheid en zachtmoedigheid onthulde hij de goddelijke macht en wees ons de weg naar verlossing. Het menselijk denken verzet zich tegen de erkenning van zijn eigen nietsheid en zo ontstaat de strijd tussen het vlees en de Geest. We kunnen de arrogantie van de zogenaamde stoffelijke intelligentie terugvinden in vele facetten van de menselijke ervaring. De erkenning van ‘s mensen volslagen afhankelijkheid van God verleent macht aan onze gebeden. Alleen als we nederig zijn, begrijpen we dat die macht goddelijk is en daarom onbeperkt, en dat de bekwaamheden van de mens weerspiegelde bekwaamheden zijn. Mozes was een zeer nederig mens. Die eigenschap stelde hem in staat Gods wil te weerspiegelen. Anderzijds was Paulus, de intellectueel, verblind door zijn hoogmoed en farizeïsche schijnheiligheid, totdat hij het punt bereikte waarop het menselijke geheel ondergeschikt werd aan het goddelijke. Hij bad nederig: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand.9:6). Door deze omvorming van zijn denken kwam voor hem een hele nieuwe wereld van mogelijkheden open. Hij begon de goddelijke kracht en de geestelijke macht te begrijpen. Om dat te kunnen, moet hij de nietsheid hebben beseft van leven en intelligentie in de stof.

woensdag 10 oktober 2018

Gods liefde weerspiegelen

In onze strijd om te leren liefhebben leren wij ook te vergeven. De Meester leerde ons bidden: “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” (Matt.6:12). Mrs Eddy verschaft ons de basis voor zulk vergeven als zij de geestelijk wetenschappelijke verklaring van deze regel uit het onzevader geeft: “En Liefde wordt weerspiegeld in liefde” (W&G blz. 17). Lijkt het moeilijk om Gods liefde te weerspiegelen, om die in ons dagelijks doen en laten in praktijk te brengen en die liefde tot uitdrukking te brengen in een situatie waarin wij geloven dat ons een groot onrecht is aangedaan? Ja, maar als we er werkelijk toe bereid zijn, zal de weg daartoe voor ons geopend worden. Ja, het kan soms moeilijk lijken lief te hebben, maar het wordt makkelijker naarmate we het meer doen. Gods liefde is oneindig, en er is een oneindig aantal manieren om uitdrukking te geven aan die liefde. Liefhebben wat een ander liefheeft kan een manier zijn om daarmee te beginnen. Wij vinden het allemaal prettig als we voelen dat de mensen van ons houden. Wij kunnen dit allen bereiken. Wat het meest nodig is in een situatie waarin disharmonie heerst, is dat wij zelf bereid zijn om liefde uit te drukken en het zelfs graag doen. Als we dan oprecht en volhardend zijn in onze pogingen zal de liefde die wij geven voelbaar worden, zodat de hele situatie erdoor beïnvloed wordt - met inbegrip van de persoon van wie we denken dat hij of zij genezing nodig heeft, met inbegrip ook van onszelf.

dinsdag 9 oktober 2018

Zachtmoedigheid

Het is interessant vast te stellen dat het juist de zachtmoedigheid was - accepteren van de nietsheid van de stof en de alheid van God - die Jezus in staat stelde groot gezag uit te oefenen. Zijn uitgangspunt was dat God het enige Gemoed is, de enige macht, het ongelimiteerde goede. In de Bijbel lezen we dat God zegt: “Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten mij is er geen God” (Jes.45:5). En het tweede gebod omschrijft God als een “naijverige God” (Ex.20:5). Dit kan een manier zijn om aan te geven dat het goede oneindig en oppermachtig is en dat het kwaad onwerkelijk is. God, het goede, tolereert het kwaad niet. Van ons wordt verlangd dat we het geloof in het kwaad opgeven en één God erkennen. Een heel ander facet van zachtmoedigheid en macht treedt aan het licht als we realiseren dat God die enige oorzaak is en de mens het gevolg daarvan. De mens is geen schepper. Hij is geen oorzaak en geen oorsprong. Hij is altijd alleen maar gevolg. Dit feit tart de menselijke trots. Alle intelligentie, initiatief, inspiratie, gezag en creatieve bekwaamheid komt voort uit God. Er bestaat geen andere intelligentie. Als uitdrukking van God heeft de mens alle onbeperkte rijkdommen van het goddelijk Gemoed tot zijn beschikking om een beroep op te doen en daarom kan hij deze voortdurend tot uitdrukking brengen. Zolang we slechts één Gemoed erkennen, één oorzaak, één Vader, kunnen we aanspraak maken op al de goedheid van God als onze erfenis. Tot de richtlijnen die Jezus ons gaf, behoort ook de zaligspreking: “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven” (Matt.:5:5). Waarom is dit zo? Omdat de zachtmoedigen de alheid van God onderkennen. Wanneer we geen ander Gemoed hebben dan God, geven we de bewijzen van het koninkrijk der hemelen binnenin ons, en dat is de gemoedsgesteldheid die het aardrijk beërft.

maandag 8 oktober 2018

God is Liefde

Johannes zegt: “God is Liefde” (1Joh. 4:16). God is Liefde, en de mens is Gods gelijkenis. Dat houdt in dat de mens het beeld van Liefde is. De mens is de uitdrukking van de oneindige Liefde. Elk van zijn activiteiten is de weerspiegeling van de activiteit van Liefde. Omdat God het enige Gemoed is, heeft de mens geen ander Gemoed dan de goddelijke Liefde; iedere gedachte van de mens komt voort uit het Gemoed dat Liefde is. De mens is zich alleen bewust van de aanwezigheid van God en van Zijn uitdrukking. Hij weet niets af van de vermeende tegenstelling van de goddelijke Liefde haat genaamd, of van de schijnliefde die het karakter aanneemt van louter persoonlijke gehechtheid. De mens door God geschapen bestaat in alle eeuwigheid met Hem tezamen en weerspiegelt de heilige bedoeling van Liefde. Naarmate iemand deze waarheden over zijn werkelijke zijn begrijpt en er zich rekenschap van geeft, zal het steeds gemakkelijker voor hem of haar worden om lief te hebben. Hij zal steeds minder geneigd zijn enig gebrek aan liefde in hemzelf te rechtvaardigen. Hij houdt er mee op anderen de schuld te geven van zijn onlustgevoelens  en zijn beperkingen en tracht zulke toestanden te verbeteren door eigen bewustzijn grondig te onderzoeken om te zien wat daarin verbeterd moet worden. Wanneer hij liefdeloze trekken bespeurt, verwerpt hij die omdat ze niet werkelijk deel uitmaken van zijn ware wezen en hij bevestigt het feit van zijn reine, liefdevolle identiteit als het beeld van God.

zondag 7 oktober 2018

Een hoger Leven vinden

Is het niet een heerlijke ontdekking als we beseffen dat we het bewuste beeld en de onsterfelijke getuige zijn van Gods oneindige natuur en wezen - de zuivere idee van onbeperkte Ziel, Geest, Gemoed, van het onuitwisbare Leven, en met een individualiteit die door Liefde is gegeven. En het is het begrijpen en toepassen van deze waarheid omtrent de geestelijke aard van de mens in zijn Wetenschappelijke betekenis, dat de liefdevolle wijze is waarop de Liefde ons bevrijd van zonde en onze lichamelijke kwalen geneest. De demonstratie van deze waarheid is de weg ter verlossing die Christus Jezus ons leerde. Temidden van de teleurstellingen en uiteindelijke vruchteloosheid van het sterfelijk bestaan kunnen we een hoger Leven vinden - en ons betere zelf als de zuivere idee van God. Zoveel mensen vinden dat het leven van vandaag bestaat uit stormen en spanningen, schuldgevoelens en pijn, misverstand en ellende, zorg en verdriet. Desondanks ontvouwt het begrijpen van de Wetenschap van Leven - het werkelijke Leven waaraan ieder van ons uitdrukking geeft als Gods eigen idee - het koninkrijk der hemelen in ons, hier en nu.

zaterdag 6 oktober 2018

God die oneindig Leven is

Leven is zoveel meer dan een reeks stompzinnige tragedies, overdreven misère, wreed gebrek, grillige waanvoorstellingen en ontmoedigend onrecht. Het feit is, dat het werkelijke Leven van de mens compleet van dit alles verschilt. In werkelijkheid behoort niet een van deze dingen ertoe. De Wetenschap van Christus brengt ons tot het fundamentele begrip dat het Leven van de mens niets minder is dan de volstrekte Liefde, de ene Ziel, of God - en dat de mens aan dit Leven uitdrukking geeft in volmaaktheid, compleetheid, schoonheid, harmonie, onsterfelijkheid. Meermalen wordt de ellende van onze sterfelijke ervaring de aanleiding voor geestelijk ontwaken. Zoals Mrs. Eddy schrijft: “De bittere ervaringen, die het geloof aan het veronderstelde leven van de stof meebrengt, zowel als onze teleurstellingen en eindeloze ellende, drijven ons als vermoeide kinderen in de armen van de goddelijke Liefde. Dan beginnen wij Leven in de goddelijke Wetenschap te begrijpen” (Wetenschap en Gezondheid p.322). De verrukking waarmee we beseffen dat er een God is die we kunnen aanbidden, begrijpen en die ons in onze nood zal helpen - een God die oneindig Leven is - gaat samen met de bezieling van het Wetenschappelijk inzicht wie en wat we in waarheid zijn en waarom we bestaan.