vrijdag 28 september 2018

Het ene bewustzijn

Er kunnen tijden zijn waarin we moeten volharden in gebed, wetende dat het ware bewustzijn het volmaakte gevolg is van Gemoed. Verkeerde karaktereigenschappen kunnen heel werkelijk, hardnekkig en persoonlijk eigendom lijken te zijn. Maar het zijn onwaarheden, die door het sterfelijk gemoed geprojecteerd worden; het zijn de gevolgen van een hypnotiserende bewering dat het ene bewustzijn verdeeld kan worden in meerdere bewustzijn. De Wetenschap toont de onwerkelijkheid hiervan aan en laat onze ware individualiteit aan het licht komen. Door gebed zwicht het sterfelijk gemoed voor Gods wet; geloof aan het kwaad wordt vernietigd als we ons begrip van goed ontwikkelen. We kunnen ontwaken tot het inzicht dat ons ware wezen de zelfopenbaring van Gemoed is. Als we zien dat wij het welzijn, de volkomenheid en de heerschappij van het goddelijk Gemoed - de enige ware substantie - weerspiegelen, volgt genezing vanzelf. Zonde, ziekte, boosaardigheid en misdaad zijn ingebeelde voorstellingen, voortkomend uit een onwerkelijke denkwijze die niet in harmonie is met God, de goddelijke Liefde.

zaterdag 22 september 2018

Wetenschappelijk bidden

Agressieve gedachtelijke suggesties kunnen geen wortel schieten in een geestelijke gezindheid. Zelfs al kunnen we het besef van het kwaad ook zonder grondige discipline tijdelijk op een afstand houden, toch wordt de onwerkelijkheid van het kwaad beter begrepen en aangetoond naarmate ons gebed wetenschappelijker wordt. Er kunnen tijden zijn dat we er in het bijzonder voor moeten bidden dat de goddelijke Liefde ons bijlicht op onze weg uit onjuiste geloofsvormen naar de bewustwording van Ziel. We moeten onze tekortkomingen eerlijk onder ogen durven zien en weigeren daar een willig werktuig van te zijn. De dierlijke geaardheid en hypnotisch aantrekkingskracht van het kwaad wil ons doen geloven dat verkeerde gedachten niet alleen in ons ontstaan, maar ook werkelijk deel van ons maken. De Wetenschap verbreekt dit mesmerisme. We merken dan dat de bewering dat het kwaad oorspronkelijk en werkelijk is, typerend is voor de duivel en geenszins geldt voor het individuele bewustzijn dat het goddelijke weerspiegelt. Waarheid die begrepen wordt, houdt onze werkelijke identiteit gescheiden van het besef van kwaad. Zij voorkomt dat we ons schuldig maken aan stoffelijk denken en verhaast individuele hervorming, verlossing en genezing.

donderdag 20 september 2018

Christusgelijkende individualiteit

De gebeden van Christus Jezus hadden resultaat omdat hij Gods genezende macht begreep. Omdat hij begreep dat het Ego Gemoed is, en doordat hij de macht van Gemoed weerspiegelde en tot uitdrukking bracht, was hij in staat zijn wonderbaarlijke werken te doen. De Meester herhaalde telkens weer hoe noodzakelijk het is wereldse waarden en normen te vervangen door geestelijke. Nooit heeft iemand beter aangetoond dat de ware, Christusgelijkende individualiteit voor ieder onderdeel van zijn bestaan geheel afhankelijk is van God. Hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en ik  werk ook” (Joh. 5:17). Als wij in ons denken de ware prioriteiten stellen, geven we voorrang aan wat meer in harmonie is met wat de Wegwijzer, Christus Jezus, ons leerde. Dit maakt ons meer aan Christus gelijk en we beschouwen onze naasten met meer mededogen. We zijn dan beter in staat de noden van anderen te onderkennen en hen te doen ontwaken tot een dieper bewustzijn van de onverbrekelijke eenheid die er tussen God en Zijn weerspiegeling bestaat. De mate waarin wij Jezus’ vermaning “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid” (Matt. 6:33) in praktijk brengen, bepaalt hoe krachtdadig ons gebed werkt in het bevrijden van onszelf en anderen van disharmonie, ziekte en zonde.

vrijdag 14 september 2018

Onzelfzuchtige vreugde

Moeilijkheden misleiden ons niet langer en zullen afnemen wanneer wij bewust onze vreugde opeisen en die van het ene moment tot het andere uitbundig beleven. Hoe onzelfzuchtiger wij vreugde uitdrukken, des te meer verdiepen en versterken wij ons bewustzijn van de werkelijkheid. In zijn laatste woorden tot zijn discipelen bij het laatste avondmaal zegt Jezus: “Deze dingen heb ik tot u gesproken  opdat mijn blijdschap in u blijve en uw blijdschap vervuld worde. (Joh.15:11)” U en ik zijn discipelen van vandaag, en Jezus’ belofte van de Christusvreugde houdt een strenge eis in: wij moeten de leugens van zwaarmoedigheid en wanhoop ontkennen en weigeren ons erdoor te laten tiranniseren. Droevige gedachten zijn zelfzuchtige, sterfelijke gedachten. Zij maken geen deel uit van het onsterfelijk Gemoed en zijn dus geen deel van ons ware bewustzijn. Vreugde krijgt een geestelijke dimensie in de mate dat wij haar behoeden voor dat persoonlijk gevoel van vreugde dat geluk uitsluitend verbindt met bepaalde mensen, bijzondere bezittingen, met amusement, of met enige vorm van zelfbevrediging. Vroeg of laat blijken deze ijdel te zijn, volkomen ontoereikend de eeuwige vreugde te schenken waarover Jezus sprak. Christelijke tevredenheid is binnenin een ieder van ons, en wacht tot wij haar volkomen bevrediging en vrede zullen ontdekken en die ook zullen weerspiegelen. Uit uw vreugde vandaag!

dinsdag 11 september 2018

Duisternis is als licht

Wat doen we als er mentaal een nacht over ons valt, als twijfel en onzekerheid ons denken in beslag neemt, ja zelfs als de dood ons in gedachten komt? Veel hangt dan af van wat wij voordien gedaan hebben. Als wij ons geestelijk begrijpen hebben ontwikkeld door studie, door gebed en toepassing, dan zijn wij ons bewust van een beproefd innerlijk licht dat ons erdoorheen zal helpen. Christus Jezus zei: “Ik moet werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan” (Joh. 9:4). Het laatste deel van deze verklaring hoeft niet als een bedreiging gevoeld worden. In het licht van het genezen zou het ons zelfs kunnen aansporen duidelijk te beseffen dat overdag werken ons voorbereidt op iedere nacht die zich mocht voordoen. In de werkelijkheid die wij eens allemaal zullen aanschouwen, is geen duisternis. Ons persoonlijk, en klaarblijkelijk tijdelijk gebrek aan geestelijke inspiratie kan de dageraad niet tegenhouden. Mentale duisternis kan het licht niet doven. De psalmist zegt hierover: “De nacht licht als de dag, de duisternis is [voor U] als het licht (Ps.139:12)”. Wij zullen langere dagen van verlichting en inspiratie beleven en kortere nachten van duisternis en twijfel, en we zullen ervaren hoe vrees en twijfel overgaan in moed en vertrouwen, tot alle schaduwen zijn versmolten in het volle licht van zuiver begrijpen. Wij kunnen weigeren te slapen zolang het dag is.

zondag 9 september 2018

Beginsel is onmeetbaar

Tijd en leeftijd zijn onverenigbaar met Beginsel. Dit agressieve tweetal stelt verjaardagen en gedenkdagen in, berekent en registreert leeftijden. Beginsel is onmeetbaar. Het kent begin noch einde. Zelfs gedwongen pensionering kan ons niet beroven van Gods onophoudelijke zegeningen. Ons werk kan niet bemoeilijkt, noch onze rechtmatige activiteit beknot wanneer we bezig zijn in de dingen van onze Vader, namelijk het weerspiegelen van Zijn oneindige intelligentie, onschendbaarheid en liefde. De geestelijke vooruitgang die we elke dag maken uit zich in grotere harmonie, betere gezondheid en meer vreugde. In tegenstelling daarmee maakt het sterfelijk geloof uit dat iemand te jong is om het een te doen of te oud voor het ander. Maar niemand is ooit te jong of te oud om de wil van zijn liefhebbende Vader, God, te doen. We kunnen beter gedachten van onsterfelijkheid koesteren, dan dagen, weken, maanden en jaren optellen die voeren naar een naderend einde. Goddelijke gedachten hebben geen eindpunt en omdat ze oneindig zijn leiden ze ons naar het oneindige Leven. Zo worden we - in plaats van oud te worden - tot geestelijke groei aangezet uit ons stoffelijk denken naar Christelijkheid, liefelijkheid en deugd. Mrs. Eddy vat het als volgt kort samen: “De mens in de Wetenschap is jong noch oud.” (W&G p.246)  Wanneer we ons hiervan bewust worden en het consequent blijven erkennen, kunnen tijd noch leeftijd macht over ons uitoefenen.

vrijdag 7 september 2018

Werkelijk bestuur

Essentiële kenmerken van werkelijk bestuur zijn niet door mensen bedacht, maar zijn een manifestatie van de geestelijke wet. Daarom zijn ze ook niet alleen maar lokaal of nationaal, maar universeel van toepassing. Ze zijn niet in de loop van de geschiedenis ontstaan of uit stammen tradities voortgekomen, maar ze zijn de ontvouwing van de goddelijke orde van dingen, waarin Gods ideeën vrijelijk getuigen van het goddelijk Beginsel, Liefde, dat in eenheid bestuurt. Stervelingen nemen zo vaak aan dat democratie betekent dat vele individuele denkwijzen proberen het eens te worden om gezamenlijk tot actie te kunnen overgaan. Maar de Wetenschap verwerpt de veronderstelling dat er vele gemoederen bestaan. Ze verklaart dat er, als basis voor menselijke broederschap en saamhorigheid, slechts één oneindig Ego of Gemoed bestaat en dat in werkelijkheid dit alomvattende Gemoed of Beginsel door iedereen tot uitdrukking wordt gebracht, omdat dit het enige Gemoed is. De Wetenschap brengt aan het licht dat alles wat de mens Gods doet alleen door de eigenschappen van Waarheid en Liefde beheerst wordt - door zulke eigenschappen als waarheidsliefde, betrouwbaarheid, geestelijke genegenheid, reinheid en trouw aan de absolute leiding van het goddelijk Gemoed - en dat deze waarheid gedemonstreerd kan worden als ze begrepen is.