zaterdag 30 juni 2018

Meer liefhebben

De wetenschap dat gezondheid in overeenstemming is met Gods wil - en disharmonie niet - is een werkzame genezende kracht. Niemand hoeft ooit te aarzelen zich aan de macht van God, de goddelijke Geest, over te geven. We riskeren niets en offeren niets werkelijks en goeds op door de menselijke wil voor de goddelijke op te geven. Als we bidden kunnen we dit zonder enige terughouding doen in de wetenschap dat God Liefde is en dat daarom Zijn wil voor ons alleen het beste inhoudt. En het “beste” omvat ons vermogen de goddelijke natuur te weerspiegelen - meer lief te hebben, meer te begrijpen en onze geestelijke zin te ontwikkelen om de Vader beter tot uitdrukking te brengen. We kunnen gehoorzaam zijn aan het gebod van de apostel Paulus: “Wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2).

woensdag 27 juni 2018

Door God in stand gehouden

Het gebed dat Jezus ons heeft gegeven, begint met de woorden: “Onze Vader” (Matth.6:9). In een van de brieven van Johannes lezen we: ”Geliefden nu zijn wij kinderen Gods” (1Joh.3:2). Geheel daarmee in overeenstemming schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid p.29: “Zij, die in de Christelijke Wetenschap onderricht zijn, hebben het heerlijk inzicht verworven, dat God de enige schepper van de mens is”. En op p.33 zegt ze: “God het goddelijk Beginsel van de mens, en de mens naar Gods gelijkenis, zijn onscheidbaar, harmonisch en eeuwig.” En ze vervolgt: “God is het Ouder-Gemoed en de mens is de geestelijke afstammeling van God.” Als we de dag beginnen met gebed en luisteren naar God om de ongerepte verwantschap tussen de mens en Hem aan het licht te brengen, kunnen we gesterkt die dag tegemoet gaan, overtuigd dat God goed is en ieder voorval en iedere menselijke verhouding bestuurt. We zien onszelf en onze naasten dan als Gods rechtschapen, beminnelijke kinderen - gezond, vol vreugde en vrij. Wanneer we ons zoonschap van God opnieuw bevestigen en in ons ware wezen Zijn zuivere gelijkenis zien, zijn we in staat in alle nederigheid te weten dat we inderdaad Gods zonen zijn en dat Hij ons goed geschapen heeft. De kracht van ons vermogen goed te zijn en het goede te doen, komt voort uit onze eenheid met Hem. Omdat onze reinheid geworteld is in Zijn onveranderlijke heiligheid zijn we beveiligd tegen verleiding. De glorie van al wat goed is behoort aan God toe en niet aan ons. Hij beschermt onze onschuld, en we verlaten ons vol vertrouwen op Zijn steun in de vaste overtuiging dat die nooit zal falen. De gelijkenis van de mens met God wordt door God in stand gehouden.

dinsdag 26 juni 2018

De absolute zekerheid

Jezus verkondigde met moed en gezag de absolute zekerheid van zijn eenheid met God. Er staat dat zijn vijanden hem wilden doden omdat hij getuigde dat God zijn Vader was. Waarom werd het materialisme dat zo kenmerkend was voor de gedachte van Jezus’ tegenstanders, zo geprikkeld door deze verklaring van zijn eenheid met God als zijn Vader? Omdat materialisme zich bedreigd voelt - en in wezen niet eens kan bestaan - in de aanwezigheid van een van zichzelf bewuste geestelijkheid. Toen zijn optreden als Wegwijzer ten einde liep, trachtte het kwaad opnieuw Jezus’ werk tot een bespotting te maken. Deze keer kwam dit tot uiting in de hoon van hen die tijdens de kruisiging voorbij kwamen en hem toeriepen: “Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis” (Matth. 27:40). Ze begrepen niet dat Jezus bezig was zijn goddelijk zoonschap te bewijzen. Hij gebruikte zijn door God gegeven geestelijke macht niet om zichzelf de beproevingen van de kruisiging te besparen. Integendeel, hij was bereid om alles wat in het menselijk leven kan gebeuren te doorstaan teneinde zijn volledige overwinning over vervolging, vernietiging en de dood - en zelfs over het geloof van leven in de stof - te bezegelen, om op die manier zijn heilige zending als Wegwijzer te vervullen en de mensheid een voorbeeld te geven hoe tot volledige verlossing te komen.

maandag 25 juni 2018

Licht van Waarheid

Jezus gaf duidelijk te kennen dat zijn genezingen geen wonderen waren, maar door een ieder die zijn leer begreep en er getrouw naar leefde konden worden geëvenaard. Als we beseffen dat we Gods zonen zijn, zien we dat het onmogelijk is van het goede gescheiden te zijn, daar God het oneindig goede is. De droom dat we kunnen lijden, zondigen of falen wordt verjaagd door onze erkenning van Waarheid en Liefde. Geestelijk licht toont ons onze ware Godgelijke natuur, en de tedere macht van de Christus verdrijft zowel de misvatting over Gods schepping als de daaruit volgende ontkenning van Zijn wijsheid en liefde door het onware getuigenis van lijden, misdaad en verdriet. Een onharmonisch sterveling is een verkeerd geloof omtrent de geestelijke zoon van God. In verhouding tot ons begrijpen van Gods schepping verdwijnen de beperkingen en ellende van het zogenaamde stoffelijk bestaan uit ons leven. Het licht van Waarheid doet meer dan alleen een ziek iemand veranderen in een gezond iemand of een zondaar tot bekering brengen. Het verlicht ons gehele bewustzijn en stelt ons in staat de volmaaktheid te zien die de mens altijd tot uitdrukking heeft gebracht, ook al schijnt die volmaaktheid voor het sterfelijk oog tijdelijk verborgen door de mist van het dwaalgeloof.

zaterdag 23 juni 2018

Leven is God

Hoe kunnen wij ophouden te geloven dat er leven in de stof is? Hoe kunnen we de suggestie ontkennen dat fysieke organen alles te maken hebben met leven en kracht? Hoe kunnen we bewijzen dat onze kracht werkelijk uit God voortkomt? Christian Science leert dat wij kracht hebben omdat we God hebben. Zij bevestigt de woorden uit de Bijbel: “Het is God, Die mij met kracht omgordt; en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.” (Ps.118:33) Mrs. Eddy geeft de opmerkelijke verklaring: “Kracht is in de mens, niet in de spieren.” (Misc. p.162)
Christus Jezus werd in zijn leven geïnspireerd en gesterkt door de goddelijke Liefde. Hij was zich steeds ervan bewust dat God zijn Leven en kracht was, waardoor hij in staat was de eeuwigheid van Leven te bewijzen - niet alleen voor zichzelf maar voor allen. Hij overwon de dood doordat hij begreep dat Leven God is en dat het werkelijk bewustzijn de mens in volmaakte harmonie en welzijn omvat. Zo toonde Jezus dat de Christus, de ware idee van God, voor altijd één is met zijn goddelijk Beginsel. Ook al hebben wij het gevoel dat wij zijn voorbeeld nog lang niet navolgen, dit voorbeeld toont ons steeds weer aan waar wij ons vertrouwen behoren te stellen - in God, Geest, en niet in de stof.

vrijdag 22 juni 2018

De mogendheden van de Heere

“Ik zal heengaan in de mogendheden van de Heere Heere.” Ps. 71:16
Wat geeft het ons een steun als we zo uitgerust verder kunnen gaan! God is het Leven van de mens en wij kunnen dit Leven tot uitdrukking brengen in onuitputtelijke kracht en een onophoudelijke ontvouwing van het goede. Kracht is ons goddelijk recht, omdat de mens het Leven weerspiegelt dat God is. Ware kracht en energie komen uit God voort. Zij zijn niet afhankelijk van fysieke organen en niet onderhevig aan stoffelijke wetten van beperking en uitputting. Aangezien de mens in werkelijkheid de geestelijke uitdrukking van Leven is, heeft hij altijd kracht en sterkte; zijn door God gegeven energie kan nooit uitgeput raken. 
Het tegengestelde van deze redenering is het geloof dat er kracht is in de stof - in een menselijk, fysiek lichaam - of dat die beperkt is en uitgeput kan raken of door menselijk  ingrijpen beëindigd kan worden. Maar het bestaan van de mens is geestelijk, niet lichamelijk en hij hoeft geen kracht te “krijgen”. Hij weerspiegelt reeds “de mogendheden van de Heere”, de vitaliteit en kracht van Leven, de macht en geestelijke energie van Waarheid, die voor altijd onbelemmerd zijn.

woensdag 20 juni 2018

Een nieuwe weg

In Neen en Ja, p. 39, schrijft Mrs. Eddy “Waar gebed is niet om liefde vragen, het is leren lief te hebben en de gehele mensheid in één genegenheid te omvatten. Gebed is het benutten van de liefde waarmee Hij ons lief heeft. Gebed verwekt een levendig verlangen om goed te zijn en goed te doen. Het doet nieuwe en wetenschappelijke ontdekkingen over God, over Zijn goedheid en macht. Het toont ons duidelijker dan wij voorheen zagen wat we reeds hebben en zijn; en bovenal toont het ons wat God is.” Als wij volhouden in een zich steeds verruimend begrijpen van God, merken wij dat de waarheid een geestelijke kracht is in menselijke aangelegenheden die alles wat tegengesteld is aan de aard van de goddelijke Liefde teniet doet. De almachtige Geest weerlegt de aanspraken van het kwaad, beschermt en geneest. Dit te begrijpen brengt vreugde. En besluiteloosheid baart ons geen zorgen meer. Het hart heeft zijn benauwenis afgelegd, tranen worden gedroogd en onze droefheid verdwijnt. Een nieuwe weg opent zich bij het gelukkige besef dat verkeerde suggesties kunnen worden overwonnen, dat onheil voorkomen en disharmonie vervangen kan worden door harmonie.

dinsdag 19 juni 2018

Nederig besef

Stelt u zich eens voor wat het woord “oneindig” betekent. Van zo’n oneindigheid van het goede is het kwaad noodzakelijkerwijze uitgesloten. Dat wil zeggen dat het zonder enige actualiteit of werkelijkheid is. Dit als metafysische waarheid te erkennen is echter niet voldoende. Als het waar is, moeten we daar hier en nu de bewijzen van gegeven kunnen worden. En dat is de reden waarom Christian Science op genezing aandringt als bewijs van de alheid van het goede. Het eind van uw mogelijkheden is nooit in zicht. Geef geen gehoor aan de suggestie dat fasen van menselijke ontwikkeling of aftakeling iets onherroepelijks hebben. Werp de suggestie dat ouders of vroegere ervaringen een definitief stempel op u hebben gezet ver van u af. En wanneer u de stereotiepen van u afschudt, zult u nieuwe wegen vinden om uw licht te laten schijnen. En het doet er niet toe hoe oud u bent, want tijd en leeftijd spelen geen rol als het gaat over uw geestelijke individualiteit. Laten we ons goed realiseren welke soort wij wensen te zien en te aanvaarden, want dat bepaalt wat we zijn zullen. De schijnbare vaste overtuiging dat wij scheppingen van de stof zijn en daardoor geheel en al bepaald worden, heeft niet de macht ons geboeid te houden. Nieuwe horizons en nieuwe perspectieven zullen voor ons opdoemen en wij zullen ervaren hoe uniek dit ware zelf is. En tevens hoe nederig het is. Het is niet “self-made”, wij hebben er part noch deel aan gehad en de stof heeft het niet geschapen; maar het is het nederig besef dat het geheel en al afhankelijk is van zijn Vader-Moeder God.

zondag 17 juni 2018

Aan God overgelaten

Door haar standvastig vertrouwen op God en haar liefde voor de mensheid bleef Mrs. Eddy de ernstigste omstandigheden meester door te weigeren toe te geven aan slechte gezondheid, droefheid, armoede of vervolging. In plaats daarvan vertrouwde zij meer op God en adopteerde de onveranderlijke vrede die de mens eigen is als de weerspiegeling van Liefde. Haar “Avondmaalsgezang” houdt deze troostende gedachte in over de boodschap van de Heiland aan het moedeloze hart:

Lijder zij noodt u: “Kom aan mijn boezem,
Liefde droogt zacht iedre traan,
Zij doet alle neev’len vliên,
doet de volle glans u zien
Ener vreugde die nooit zal vergaan.”

(gezang 298)
Verheug u. Bid met meer overgave. Bezielde gedachten houden zich constant en blijmoedig bij het begrijpen van het werkelijke, geestelijke heelal, waarin God oppermachtig regeert en de mens, als Zijn zuivere uitdrukking, in volmaakte harmonie bestaat. In dit rijk van het werkelijke heerst geen individuele of collectieve zwaarmoedigheid, wordt aan somberheid en duisternis niet toegegeven, houdt geen wereldomvattende teruggang of depressie stand, omdat er geen kwaad of somberheid bestaat om aan toe te geven! Hoe gelukzalig is het te leren dat wij niet aan onszelf, maar aan God overgelaten zijn.

zaterdag 16 juni 2018

Vreugdevolle verwachting

De voortdurende erkenning dat God alomtegenwoordig en almachtig is en dat Hij onafgebroken voor al zijn ideeën zorg draagt, vult onze gedachten met genezing. Gebed is geestelijke waakzaamheid. En meer geïnspireerd gebed betekent groter waakzaamheid en geeft vreugde, ondanks de schijn van kommerlijke omstandigheden. De Meester, Jezus Christus, moet vaak tijd genomen hebben om in stille gemeenschap met zijn hemelse Vader inspiratie en nieuwe gedachten te vinden. Zo lezen we in Markus 1:35 “En des morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit, en ging heen in een woeste plaats, en bad aldaar.” En over zijn gebed tijdens het Laatste Avondmaal schrijft Mrs. Eddy (Wetenschap en Gezondheid p. 30): “Jezus bad; hij onttrok zich aan de stoffelijke zinnen om zijn hart met klaardere, met geestelijke inzichten te verkwikken.” Christian Science, die onder alle levensomstandigheden doeltreffend is, leert dat de mens de uitdrukking is van God, Ziel, en dat hij altijd één is met zijn Schepper als de opgewekte, vreugdevolle idee van Ziel. Vreugdevolle verwachting van het goede gaat samen met een opgeruimder en geestelijker standpunt. Wij ervaren werkelijke vreugde wanneer wij ernaar verlangen en er aanspraak op maken door gebed.

zondag 10 juni 2018

Erfenis van het goede

In Christian Science betekent erkenning van de Waarheid noodzakelijkerwijs ontkenning van de dwaling, omdat met de uitdrukkelijke bevestiging van Gods alheid een algehele overtuiging moet samengaan. Er is geen ruimte voor compromis. Zolang het kwade zijn beweringen nog aan ons opdringt, bereiken we nooit een punt waarop we kunnen zeggen: “Nu heb ik alle dwaling ontkend, ik heb ermee afgerekend. Van nu af aan ga ik alleen waarheid erkennen, ontkenning van de dwaling is niet meer nodig.” Neen, daar schieten we niet mee op; erkenning zowel als ontkenning blijft nodig, totdat de dwaling tot zwijgen is gebracht en het probleem geheel is opgelost. Niemand kan in onze plaats de zelfverloochening verrichten. Net zo min kan iemand anders het erkennen voor ons doen. Ieder bepaalt voor zichzelf wat hij wil erkennen. Is dat zonde, ziekte, dood - of Leven Waarheid, Liefde? Er moet een krachtig neen tegen dwaling zijn en een positief opgewekt aanvaarden van de waarheid. Er is nederigheid, overtuigingskracht, volharding, standvastigheid, gehoorzaamheid en liefde voor nodig om het doel van wetenschappelijke demonstratie te bereiken. Dit nu is de Wetenschap waarmee we onze werkelijke identiteit vaststellen en zo onze individuele erfenis van het goede opeisen. Een erfenis heeft geen enkele waarde als de erfgenaam zijn identiteit niet wettig aantoont op grond van onomstotelijke bewijsstukken. Demonstratie vloeit voort uit de onweerstaanbare macht van Waarheid, die altijd actief aanwezig is in het menselijk bewustzijn.

donderdag 7 juni 2018

Zuiverende vloedgolf

Het sterfelijk gemoed verzet zich tegen geestelijkheid en met een kracht dat het lijkt alsof de mensen met alle macht weerstand bieden aan wat goed voor hen is, en een dam van stoffelijkheid opwerpen. Maar lusteloosheid, onverschilligheid of rechtstreeks vijandschap tegenover geestelijke zaken kunnen Waarheid niet tegenhouden en de stroom van het goede gaat door, ongeacht of we onze ogen open hebben of dicht totdat de bijbelse voorspelling in vervulling gaat: “De aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren kenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Hab 2:13). Door de ontdekking van Christian Science zijn de sluizen geheel geopend en niets kan de zuiverende vloedgolf tegenhouden of doen omkeren. Menselijkerwijs is geen overstroming aangenaam zolang die aanhoudt. Ze voert met zich alle brokstukken die zich op haar weg bevinden, slaat over alle obstakels heen, vernietigt wat haar in de weg staat en laat niets dan verwoesting achter. Vloedgolven uit de hemel echter, laten alleen de orde en harmonie van de Christus achter. De beroering en verwarring van onze tijd wijzen erop dat de Wetenschap bezig is elk facet met het menselijk denken te zuiveren en zie het gevolg: in plaats van chaos komt het rijk van Christus. Door de geopende sluizen van de hemel geeft de Trooster voor de hele mensheid het bewijs van ‘s mensen zoonschap met God - onze erfenis: het onmetelijke goede.

zondag 3 juni 2018

Niets dan volmaaktheid

Mrs. Eddy geeft de werkwijze van Christian Science aan als ze schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.94-95: “Onze Meester las het sterfelijk gemoed op een wetenschappelijke grondslag - op de grondslag van de alomtegenwoordigheid van Gemoed” en verder op in dezelfde alinea: “Wij komen nader tot God, of Leven, naar de mate van onze geestelijkheid, onze trouw aan Waarheid en Liefde; en in die mate kennen wij alle menselijk noden en zijn wij in staat, de gedachten van de zieken en de zondaars te onderscheiden om hen te kunnen genezen.” Het is niet nodig om rond te wroeten in de ondiepten van het sterfelijk gemoed om daar een gedachte te zoeken die de schuldige zou kunnen zijn. Dergelijke verkeerd gerichte pogingen staan een genezing zelfs in de weg doordat zij het bestaan van een verslavend en verslaafd gemoed erkennen. Als er specifieke dwalingen aan het licht komen, is het verstandig die speciaal aan te pakken. Maar dat kunnen wij doen met grote dankbaarheid: deze dwalingen maken geen deel uit van de ware individualiteit van de patiënt, en deze fundamentele waarheid is het die het verkeerde geloof bloot legt en vernietigt. De werkelijke mens is nu volmaakt. God, Gemoed, heeft alles volmaakt geschapen en het ware zijn is nooit veranderd. Volmaakte intelligentie kan nooit afzakken tot simpel geloven; goddelijke rechtschapenheid kan nooit vervallen tot zonde. De geestelijke mens is volmaakt en kent niets dan volmaaktheid.