dinsdag 29 mei 2018

Gelijk in de hemel

Voor de Christian Scientist is het een gewone zaak om voor de hele mensheid te bidden. In overeenstemming met het voorschrift van hun Leidsvrouw Mrs. Eddy, wenden zij zich regelmatig tot God, de Vader en Moeder van allen, met het verlangen Zijn Koninkrijk gevestigd te zien op de aarde, gelijk in de hemel. Zij bidden dagelijks: “. . .laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid, het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde in mij wonen en alle zonde uit mij verdrijven; en moge Uw Woord de gevoelens van alle mensen verrijken en hen besturen.” (Manual art.VIII)  Met gevoelens die verrijkt zijn door de activiteit van de Christus, de ware idee van God, zou het mensdom - kinderen, mannen en vrouwen - onder betere omstandigheden leven. Christian Science toont aan dat we in werkelijkheid allemaal Gods geestelijke volmaakte kinderen zijn. We verblijven in Zijn geestelijk heelal, onder het weldadige bestuur van Zijn wet van harmonie en gezegend door Zijn gulle gaven. Deze waarheid over Gods volmaakte, geestelijke schepping en overvloedige liefdevolle zorg verandert het menselijk bewustzijn en verwijdert de gedachtenbeelden van disharmonie en gebrek. Dan, omdat de stof en de hele menselijke ervaring een subjectieve sterfelijke gedachtenstaat is, moet de toestand voor de mens verbeteren. Gods goedheid zal dan vollediger herkend en ervaren worden op de aarde, net als in de hemel.

zondag 27 mei 2018

Overtuiging

Erkenning van de Waarheid betekent noodzakelijkerwijs ontkenning van de dwaling, omdat met de uitdrukkelijke bevestiging van Gods alheid een algehele overtuiging moet samengaan. Er is geen ruimte voor een compromis. Hoe ontwaakt een Christian Scientist uit de droom van de dood met een beter begrip van Leven, een hoger besef van Waarheid? Het sterfelijk gemoed moet zijn geboortedatums, sterfdatums, zijn geloof in erfelijkheid, temperament, zinnelijkheid, vrees, opstandigheid en ondankbaarheid opgeven. Zelfverloochening wil zeggen het afleggen van alles wat ons begrip van een sterfelijk bestaan omvat; en dit vereist voortdurende waakzaamheid. We kunnen niet werken vanuit twee verschillende posities. Deze zelfzuivering houdt ook in dat we afstand doen van elk geloof in het kwade, van elk geloof dat er enig denken bestaat dat van God gescheiden is, enig gemoed dat macht heeft om mentaal kwaad uit te oefenen, te manipuleren, te mesmeriseren, te hypnotiseren, of om Gods heerschappij uit te dagen. Egoïsme, eigenwil en eigenliefde moeten plaatsmaken voor het ene “IK”, het goddelijk Ego. Hiervoor is nederigheid nodig en nederigheid betekent niet zichzelf kleineren, maar zich overgeven aan het ene Wezen, het ene Gemoed, God.

donderdag 24 mei 2018

Onweerstaanbaar krachtig

Wat doet Christian Science? Met haar gebruikelijke fraaie beeldspraak schrijft Mrs. Eddy in Miscellaneous Writings p.185: “Zelfverloochening  van alles wat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt, en het erkennen en verwezenlijken van de geestelijke identiteit van de mens als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen des hemels opent, vanwaar het goede in alle levensgebieden binnenstroomt en stervelingen zuivert van alle onreinheid, alle lijden vernietigt en het ware beeld en de ware gelijkenis aan het licht brengt.” Ja, denk u dat eens in. De Wetenschap heeft voor de hele wereld de “sluizen des hemels geopend”! Haar invloed strekt zich uit over de gehele mensheid, over iedere natie en taal, over elk individu, iedere situatie. Geen mens is buiten haar actieradius of buiten haar bereik. Zij zegt tot de mensheid: “Wie wil, neme het water des levens om niet.” (Hab. 2:14) Het sterfelijk denken is traag in het waarnemen en erkennen van hemelse stromingen, maar ze zijn er toch en ze zijn onweerstaanbaar krachtig en onverstoorbaar. De Wetenschap heeft de sluizen des hemels ontsloten en Gods openbaring van Zichzelf doorstroomt de wereld en breekt  daarbij de zinsbegoocheling van de stof. De stoffelijke zinnen erkennen de Wetenschap niet, omdat zij boven hun begrip uitgaat. Maar de Wetenschap is waarheid, die het menselijk bewustzijn verandert. Haar zegeningen worden overal gevoeld.

dinsdag 22 mei 2018

Bevrijdende kracht van Christus

Ieder mens die hulp in gebed vraagt aan een practitioner, is bewust of onbewust onder de invloed van het geloof dat hij of zij gezondigd heeft en daarom in moeilijkheden verkeert - gezondigd in deze betekenis dat hij de een of andere bijzondere of algemene materiële, verkeerde opvatting heeft aangenomen, gehuldigd of met zich omgedragen. Getob over de reden waarom een genezing niet zijn beslag krijgt, angst dat een bepaalde dwaling onopgemerkt in het bewustzijn is binnengeslopen - dit zijn dikwijls aanwijzingen dat wij het sterfelijk beeld van een gevallen mens hebben aanvaard. Geen enkel systeem van menselijke theorieën kan de bevrijdende en actieve kracht van de Christus, Waarheid, in  het menselijk bewustzijn weerstaan of in de weg zitten. Wij kunnen er met volle overtuiging aanspraak op maken dat dit feit wet is. De mens is niet gevallen. Zelfs de meest hardnekkige toestand van mentale verslaving aan angst, haat, zonde of zogenaamde stoffelijke wetten is, evenmin als het lichamelijk aan het licht treden van die verslaving, ooit waar, en zal ook nooit de waarheid worden van onze door God geschonken identiteit. Als de geestelijke waarheid bezit neemt van het denken van zowel de practitioner als de patiënt, volgt onvermijdelijk genezing.

zondag 20 mei 2018

Ons ware zelf vinden

Als u waarlijk uzelf bent, zult u in staat zijn vrijuit te geven zonder angst dat er ergens een tekort zal zijn. U zult nieuwe vrienden maken, zonder dat dat in conflict hoeft te zijn met uw liefde voor of herinnering aan oude vrienden, omdat liefde zo rijk is dat zij tijd en ruimte, tegenwoordigheid of afwezigheid, overbrugt. Mrs. Eddy geeft op de vraag “Hoe vinden we ons ware zelf?” het volgende simpele antwoord: “Door Liefde.” (Miscellaneous Writings p. 104) Het woord “Liefde” is met een hoofdletter “L” gespeld en betekent God. Het is daarom door ons begrijpen van God als Liefde dat we leren ons ware zelf lief te hebben. Het gaat er niet zozeer om ons persoonlijke ik te vinden of kwijt te raken, maar om de geestelijke individualiteit van God te vinden die in ieder van ons tot uitdrukking komt. En als wij zoeken onszelf te zijn in dit opzicht, zijn we bezig te bidden. Waarachtig te bidden om te weten wat de gelijkenis van God inhoudt. Te bidden om te weten wat de intelligentie, de vreugde, heel de stralende luister en de onzelfzuchtige liefde inhouden die God tot uitdrukking brengen. Zulk bidden brengt genezing en herstel. Het geeft de mens een nieuw leven. Wij blijven niet stilstaan bij gebed als afsmeking, maar bevestigen dat waarvan wij weten dat het waar is. Wij bevestigen dat ons geboorterecht als kinderen van God intelligentie, vreugde, luister en liefde inhoudt. En zo neemt onze geestelijkheid en individualiteit toe.

zaterdag 19 mei 2018

Vergeven

Mensen vergeven is niet zo makkelijk. Maar Jezus deed het. En zijn leven en lessen zijn daar de beste voorbeelden van. Omdat hij liefhad en vergaf was Jezus in staat prachtige dingen te doen. Hij was altijd nauw met God verbonden en hij was altijd aan het genezen. Jezus hield bijvoorbeeld erg veel van zijn vriend en discipel Petrus en hij vergaf hem toen Petrus hem beloofd had altijd trouw te zijn, zelfs als zijn andere vrienden hem ooit in de steek zouden laten. Maar toen er soldaten kwamen om Jezus en de discipelen in te rekenen, was Petrus zo bang voor zijn eigen leven, dat hij  zelfs wel drie keer zei dat hij Jezus helemaal niet kende! Maar Jezus nam het Petrus niet kwalijk en hij was niet kwaad op hem. Hij had medelijden met zijn vriend en schonk hem vergiffenis. Echt vergeven betekent zo vol liefde zijn dat er gewoon geen ruimte is voor woede of angst of gekwetste gevoelens. Natuurlijk gaat liefhebben zoals Jezus dat deed, niet zomaar, dat moet je doende leren. En net zoals je door steeds piano te spelen of veel te voetballen steeds beter daarin wordt, is dat net zo met vergeven. Niemand wil graag kwaad zijn of een gevoel van onvrede hebben en dat hoeft ook niet. En als we leren elkaar lief te hebben zoals Jezus ons leerde - en daar zit bij vergiffenis schenken als dat nodig is - zullen we gaan inzien wat Mrs. Eddy bedoelt als ze zegt ‘Liefde wordt weerspiegeld in liefde”.

vrijdag 18 mei 2018

Een rechtmatige eis

Allerlei spanningen ontstaan in een periode dat er veel concurrentie is in de zakenwereld en op de arbeidsmarkt. De druk die niet toelaat af te wijken van de normen van de groep waarin je leeft. Dan zijn er ook nog de problemen tussen mensen onderling. Laten we middenin dit eigentijdse leven ons eens bezinnen, die negatieve spanningen van ons afzetten en de blik eens richten op een totaal andere eis, een rechtmatige eis en een die macht heeft. Het is de eis van onze door God geschonken, geestelijke individualiteit om zichzelf te zijn. Het is de roep ons die individualiteit bewust te worden - en inderdaad die individualiteit te accepteren. Door dat te doen staan we niet ineens buiten de werkelijkheid. Nee, daardoor komen de dingen in een waar licht te staan, komen ze beter onder controle en zien we ze in een grotere samenhang. Soms menen mensen dat vrijheid betekent het loslaten van alle normen en remmingen. Maar is die opvatting juist? Zijn we vrij om te te doen en laten precies wat we willen zonder rekening te houden met anderen en hun geluk? Natuurlijk niet. Dat soort ongeremde vrijheid is niet het gevolg van geestelijke bevrijding Integendeel. Het leidt gemakkelijk tot zelfvernietiging en het werkt verslavend. Als we de verhouding van de mens tot God in gedachten houden, resulteert dat in een goede verstandhouding niet alleen met anderen, maar ook met onszelf. Temidden van allerlei menselijke verplichtingen en spanningen kunnen we dankbaar met de psalmist bidden: ”Op U, o Heere! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.” (Ps. 71:1)

donderdag 17 mei 2018

Vrijer dan we denken

Wat is een stereotiepe levenswijze? Een gedachtelijke opvatting die bepaald wordt door een eenmaal ingenomen standpunt, of door gewoonte. Het is de tegenhanger van individualiteit. Onze beperkingen zijn vaak het gevolg van de verkeerde opvatting die wij over onszelf hebben dan van werkelijke feiten. Het is daarom belangrijk zulke patronen in onszelf te herkennen, omdat deze ons beletten werkelijk onszelf te zijn. Een gevoel voor humor en een nuchtere kijk op wat er in de wereld van vandaag aan de hand is, helpen ons om niet overstag te gaan. Het zijn niet alleen de patronen die anderen ons opleggen, de invloed van de reclame of van de heersende opinie waar we ons voor moeten wachten. Het zijn ook ook de stereotypen of gewoontepatronen die wij onszelf opleggen. Hebt u nooit een of andere daad gerechtvaardigd met de woorden: ‘Ik kon ‘t niet helpen, zo ben ik nu eenmaal!’ Vroeger gebruikte ik dit excuus voor mijn gedrag. En die gewoonte bleek niet eens zo gemakkelijk af te leggen. Dit soort excuses is maar een wat gemakkelijk maniertje om ons te rechtvaardigen. We hebben zo door de jaren heen de neiging een beeld van onszelf op te bouwen en ons daaraan vast te leggen. En al spoedig dreigt dit de overhand te krijgen en ons te beheersen. Gelukkig komt er een tijd als u Christian Science bestudeert, dat het beeld van ‘zo ben ik nu eenmaal’ ons niet meer zint. Het begint pijnlijk te worden, als een schoen die te nauw zit. En dat onaangename gevoel zou wel eens heel goed kunnen zijn, omdat het een teken is dat de onderliggende feiten van ons wezen ons niet voor immer met rust laten in dit zelfgemaakte stereotype. Wij zijn vrijer dan we denken.

zaterdag 12 mei 2018

Bestaansgrond

Als mensen zeggen dat ze niet in God geloven, bedoelen ze gewoonlijk dat het in deze tijd niet meer acceptabel is aan God te geloven als een of andere lichamelijke aanwezigheid ergens in het heelal. En daar hebben ze volkomen gelijk in. God is niet een soort bovenmenselijke ruimtevaarder. Volgens de omschrijving van Mrs. Eddy evenwel is God onlichamelijk, zonder stoffelijke aanwezigheid of vorm. Ze zegt dat God oneindig Gemoed is, goddelijk en oppermachtig. Het woordenboek definieert ‘goddelijk’ ongeveer als ‘allesoverheersend goed’. God is oneindig Gemoed. Dat wil zeggen, intelligentie die niet beperkt wordt door denkprocessen van het menselijk brein, maar die uitdrukking vindt in heel de verscheidenheid van het heelal en de mens. God is Geest, precies het tegenovergestelde van al de beperkingen van een stoffelijk wezen. God is Ziel, de oorsprong van alle ware gevoel en waarneming. God is Beginsel, waarvan alle bestendigheid, wet en orde uitgaat. God is Leven, heel de levensessentie van de mens en het heelal. God is Waarheid, de feitelijkheid van alles. God is Liefde. Deze laatste omschrijving spreekt ons zo direct aan dat ons die meestal het eerst duidelijk wordt. Deze omschrijvingen van God geven een opvatting van de godheid weer die voor iedereen die erover nadenkt aanvaardbaar is. Zou geen van deze definities voor waar in aanmerking komen, dan zou niets van wat wij kennen een bestaansgrond hebben. Maar zij zijn waar en ook al zien we ze soms door een duistere rede - om met Paulus te spreken; toch heeft alles wat we menselijkerwijs weten iets te maken met deze synoniemen voor God.

vrijdag 11 mei 2018

Geestelijke individualiteit

Onze geestelijke individualiteit. Individualiteit is een definitief gegeven in het heelal. Ieder van ons is individueel en uniek. Waarom is dat zo? Christian Science antwoordt daarop duidelijk en zonder omwegen dat de mens, alle factoren van de genetica en de sociobiologie ten spijt, individueel is omdat God, de bron van alle verscheidenheid in het heelal en van de mens, individueel is. En het ware wezen van de mens is de volledige uitdrukking of expressie van God. In Rudimental Divine Science schrijft Mrs. Eddy (p.3): “Bedoelt u met de individualiteit van God, dat God een eindige vorm heeft?” En haar antwoord luidt: “Nee ik versta daaronder het oneindig en goddelijk Beginsel van alle zijn, de altijd tegenwoordige IK BEN, die alle ruimte vult en zelf alle Gemoed is, de ene Vader-Moeder God.” Daarom is de individualiteit die wij aan God, Geest, ontlenen noodzakelijkerwijs geestelijk. Brengt dat ons veel verder -u en ik? Het laat ons precies waar we al waren. Maar wij beginnen onze gedachten over onszelf te veranderen. We gaan onszelf in een nieuw licht zien - niet gescheiden van of geabsorbeerd in de Godheid, maar als individuen die geschapen zijn door een oneindig creatieve Vader-Moeder God, die geen aardse begrenzing kent. En deze nieuwe kijk op wat wij in alle eeuwigheid zijn, brengt bevrijding en verandert de beperkte kijk die wij misschien van onszelf hebben. Dat is dan ook een van de redenen waarom de leer van Christian Science van zoveel betekenis voor mij is geweest - want dat is precies wat ze gedaan heeft.

woensdag 2 mei 2018

Annual meeting 2018


If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

—Galatians 5:25
How we live as church members matters now more than ever. You are loved and you are needed.

Monday, June 4, 2018 at 1:00 p.m.


You’re invited to come to Boston or join online for a weekend of inspiration and sharing. 

dinsdag 1 mei 2018

Vrijheid

Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde. Wij doen dit door te geven. We verliezen niet wat wij geven, we verliezen alleen wat we behouden. Ware zelfontplooiing komt door de wil om te leven, opdat het oneindige Beginsel van Leven, dat ons altijd op de juiste wijze leidt, tot uitdrukking wordt gebracht. En deze leiding is niet onze activiteit, die is van God. Wij ervaren evenwicht door bewust één-zijn, in wijsheid en Liefde, en met de hele schepping. Dan zien we dat niemand ooit kan worden gescheiden of wedijveren met een ander, maar alleen één zijn in middelpunt en omtrek van het zijn, in wijsheid en Liefde. Daarom kunnen wij in werkelijkheid niet onderworpen zijn aan spanningen, noch van binnen uit, nog van buiten af, aan angst of beperking. Wij zijn één met alles wat we nodig hebben voor een leven dat in evenwicht is. Al deze ontdekkingen helpen ons om vrij te zijn van angst, onzekerheid en stress, zodat de woorden van de Bijbel in ons leven kunnen worden vervuld. “Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.” (2 Kor. 3:17)